Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування ринково-орієнтованого економічного світогляду учасника суспільного виробництва, допомогти оволодіти універсальним інструментарієм прийняття рішень мікросистемами (підприємство, галузь, домогосподарство, ринок) у різних ринкових ситуаціях.

У результаті ввчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- принципи раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах;

- основи функціонування ринкового механізму, узгодження попиту і пропозиції, прагнення ринкової системи до рівноважного стану;

- об’єктивні економічні залежності і принципи управління виробництвом, методи і важелі господарювання, залежно від ринкової структури;

вміти:

- користуватися термінологією і основними прийомами мікроекономічного аналізу;

- застосувати інструментарій мікроекономіки для аналізу ефективності функціонування суб’єктів господарювання, виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціональної поведінки суб’єктів мікросистеми;

- оцінювати виробничо-економічний потенціал підприємства;

- виконувати розрахунки економічних та бухгалтерських витрат виробництва;

- на основі порівняння доходу, середніх, загальних, граничних витрат визначати рівень беззбитковості підприємства, оптимальні обсяги виробництва для одержання максимального прибутку підприємства;

- визначати стратегію підприємства у залежності від типу товару, що випускається та у залежності від ринкового середовища;

- визначати і характеризувати типи ринків у різних галузях економіки.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050701 «Маркетинг»,

7.03050801 «Фінанси і кредит»,

7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 120 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
46 год. 92 год.

Індивідуальні завдання:

18     - год.

Вид контролю: іспит

 

Викладачі дисципліни: Губарь Олена Василівна; Бурма Сергій Ігоревич; Кригульська Тетяна Борисівна.

Види робіт: лекційні заняття, семінарські, РГЗ, іспит.

Розподіл оцінки: 100 балів, з яких 25 балів – праця на семінарських заняттях, 75 – рубіжний контроль (по 5 балів за тестове завдання, 50 – за задачі).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Основна література:

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Т. 1. – 348 с, Т. 2. – 503 с.

2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учеб. / Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во СПб УЗФ, 1998. – 447 с.

3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – СПб.: Экономическая школа, 1994. – 448 с.

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика Ч.2. Мікроекономіка / Пер. з англ. – Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1999. – 649 с.

5. Мэнкью Н. Грегори Принципы микроэкономики / Пер. с англ. В. Кузин. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. – 2-е изд., измен. – М.: "НОРМА", 2001. – 560 с.

7. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

8. Самуэльсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. / Наукова редакція перекладу С. Панчишина. - К.: Основи, 1998. - 676 с.

9. Селищев А. С. Микроэкономика. – СПб:. Питер, 2003. – 448 с.

10. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения: Пер. с англ. В 2 т. – М.: Финансы и статистика, 1992. Т. 1 – 384 с.; Т. 2. – 384 с.

Додаткова література:

11. Андресюк Н.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2004. - 176 с

12. Афанасьев М.Ю. Сборник задач по микроэкономике / М.Ю. Афанасьев, В.И. Данилин. – М.: ТЕИС, 2005. – 248 с

13. Базылев Н.И. Микроэкономика: Учебное пособие / Н.И. Базылев, СП Гурко, М.Н. Базылева. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 204 с.

14. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. Мікроекономіка: підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с.

15. Базилевич В.Д, Лук'янов В.О, Писаренко Н.Н, Квіцинська Н.В. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.

16. Вініченко І.І. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів / І.І. Вініченко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.

17. Вэриан Хэл Р. Микроэкономика: Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. / Пер. с англ. под ред. Н.П. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.

18. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

19. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.С. Лисовича и В.В. Лукашевича. – СПб.: Экономическая школа, 1992. – 496 с.

20. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник / Под общ. ред. Сидоровича А.В. – 2-е изд. – М.: «Дело и сервис», 1999. – 318 с.

21. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навчальний посібник. - 4-те вид., стереотип. - К.: Знання, 2005. - 211 с.

22. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Таксон, 1998. – 334 с.

23. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

24. Корнейчук Б.В. Микроэкономика: Деловые игры. – СПб.: Питер, 2003. – 155 с.

25. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие. – 2-е изд. доп. и перераб. – К.: ИСиМО МО Украины, 1997. – 160 с.

26. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Учебник: В 2 т. / Н.Н. Барышникова (пер. с англ.) – 13-е изд. – М.: Издательский Дом "Инфра-М", 2003. – Т.1. – 485 с.; Т.2. – 527 с.

27. Мельнікова В.І., Єременко В.Г., Мельникова О.П., Корнівська В.О. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: В-во «Професіонал», 2005. – 400 с.

28. Мікроекономіка: Навч.-метод. комплекс: У 3-х ч. / Укл. А.П. Наливайко та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – 160 с.

29. Микроэкономика: Учебник для вузов / Под ред. Е.Б. Яковлевой – М.: Поиск, 2002. – 358 с.

30. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец, закладів освіти / За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518 с.

31. Микро- макроэкономика: практикум / Под общ. ред. Ю.А. Огибина. – СПб.: Литера плюс «СПб. Оркестр», 1998. – 512 с.

32. Наливайко А.П., Евдокімова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / За. ред. А.П. Наливайка – К.: КНЕУ, 1999 – 208 с.

33. Немцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. – М.: МГУ, изд-во «Дело и сервис», 1997. – 320 с.

34. Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – К.: Изд-во Европейского университета, 2004. – 335 с.

35. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 442 с.

36. Сборник задач по экономической теории: Микроэкономика и макроэкономика. – Киров, 1994. – 182 с.

37. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Глав. ред. д.э.н, проф. Р.М. Нуреев. – М.: НОРМА, 2004. – 432 с.

38. Селищев А.С. Практикум по микроэкономике / Науч. ред. Г.Н. Маховиковой. – СПб.: Питер, 2005. – 208 с.

39. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

40. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998. – 256 с.

41. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2002. – 304 с.

42. Теория потребительского поведения и спроса. (Серия «Вехи экономической мысли», Вып.1) / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1993. – 380 с.

43. Теория фирмы. (Серия «Вехи экономической мысли», Вып. 2) / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – 534 с.

44. Ткаченко А.А. Мікроекономіка. – Запоріжжя: В-во «Дике поле», 1999. – 180 с.

45. Тигова Т.Н. Микроэкономика: краткий курс лекций. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 68 с.

46. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение: Учебник для вузов: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 696 с.

47. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночных структур. – М.: Эконом. ф-т МГУ, ТЕИС, 1999. – 421 с.

48. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости / Э.Г. Лейкин (пер.), Л.Я. Розовский (пер.). – М.: Экономика, 1996. – 351 с.

49. Экономическая теория: Микро - 1,2. Мезоэкономика: Учебник для вузов / Гл. ред. Ю.А. Сулимов. – М.: Изд-во «Данилов и Ко», 2004. – 936 с.

50. 50 лекций по микроэкономике: в 2-х томах: Учебник для студентов вузов. – СПб: Экономическая школа, 2000. – Т. 1. – 624 с.; Т. 2. – 776 с.