Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  ознайомити студентів зі стилістичними ресурсами англійської та української мов, із стилістичними особливостями текстів різних стилів та жанрів; вдосконалити вміння текстового аналізу та навичок перекладу із врахуванням виявленої специфіки.

Студент повинен знати:

– основні поняття й категорії стилістики;

– ознаки функціональних стилів мови;

– стилістичні особливості використання мовних засобів;

– способи відтворення стилістичних ознак текстів різних функціональних стилів при перекладі.

Студент повинен вміти:

– розрізняти особливості мовлення в різних сферах функціонування мови;

– відбирати мовно-стилістичні засоби для повноцінного й ефективного передавання відповідної інформації;

– виконувати комплексний порівняльно-стилістичний аналіз тексту;

–робити адекватний переклад текстів різних стилів та жанрів із максимальним збереженням всіх стилістичних особливостей.

Викладач дисципліни:

Волошук Вікторія Іванівна, к.ф.н., професор кафедри

Лут Катерина Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Методичні вказівки: Лут К.А., Волошук В.І.: Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Стилістика» для студентів 3 курсу спеціальності 035 «Філологія». Денна форма навчання - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 6 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
3-й 3-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 60 3-й 3-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 3; самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: бакалавр з філології 12 годин 2 годин
Практичні, семінарські?
13 годин 3 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
- годин  - годин
Індивідуальні завдання?: 40 годин
Вид контролю?: письмовий іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
25 25 16 17 17 100