Ви є тут

Головна

4 курс

Мета: даного курсу як вагомої складової професійної підготовки є ознайомлення студентів зі світовими пам'ятками у всіх ділянках дизайнерської діяльності на різних етапах розвитку, набуття ними як теоретичних  знань історії дизайну так і умінь та навичок їх застосування з метою спроможності створювати дизайн-проекти та реалізувати їх, опираючись на досягнення світової та вітчизняної проектної культури. Дисципліна входить до блоку фахових дисциплін, що забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі графічного дизайну(прикладної графіки) для відповідної сфери сучасного виробництва згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра означеного напрямку і галузі знань відповідних галузевих стандартів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни " Історія графічного дизайну" є висвітлення основних етапів еволюції графічного дизайну, аналіз провідних напрямків та стилів, характеристика видів і окремих творів художньо-проектної культури, формування цілісного уявлення про розвиток галузі. Важливим також є ознайомлення студентів з принципами та методами комплексного дизайнерського аналізу, з фаховою літературою. Програма передбачає також набуття навичок самостійної роботи як зі спеціальними виданнями так і репродукційним матеріалом з метою якісного оволодіння частиною тем теоретичного курсу. У цьому контексті вважаємо доцільним акцентувати увагу на комплексному підході до освоєння змісту дисципліни, оскільки студент повинен опрацьовувати весь теоретичний курс як єдине ціле. Студенти повинні не лише зосвоїти інформацію відносно тих чи інших етапів світової дизайнерської еволюції, а і уміти пояснити ці явища, дати їм об'єктивну оцінку, усвідомити і уміти виявляти самостійність та національну  своєрідність давнього і сучасного дизайнерського мистецтва різних зарубіжних шкіл та України і можливі оптимальні шляхи його подальшого розвитку. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:

- визначення графічного дизайну;

- систему видів і напрямків художньо-конструкторської та графічно-прикладної діяльності, функції дизайну у суспільстві на різних етапах еволюції;

- загальну схему еволюції художніх стилів у мистецтві;

- основні форми, стилі, стилістичні течії та напрями у світовому мистецтві книги і книжкової графіки, творчість провідних майстрів;

- специфіку розвитку української культури, книжкової графіки; 

- суспільно-культурні зміни ХІХ століття (науково-технічна революція, розвиток машинного виробництва) як підґрунтя пошуків нового стилю у мистецтві та дизайні;

- характерні особливості естетичного напрямку в графічному дизайні;

- причини зародження і особливості розвитку художнього руху "Мистецтва та ремесла";

- національні відмінності та загальні риси стилю "Ар-нуво" (стиль модерн) у різних видах і галузях графічного дизайну;

- провідних митців-засновників графічного дизайну, авторів комплексного проектування в стилі модерну;

- розвиток дизайну часів раннього модернізму та доби "Арт-деко" в графічному дизайні;

- видові напрямки та стилістичні особливості графічного дизайну доби модернізму (перша половина ХХ століття); 

- національно-своєрідні версії світового дизайну та глобалізаціїні тенденції його розвитку;

- основні та відмінності ознаки дизайну напрямку "сучасне мистецтво": раціоналізм, стиль обтічних форм, органічний дизайн;

- особливості "Дизайну космічної ери": інтернаціонального стилю, біоморфізму тощо;

- провідні напрямки дизайну  останньої чверті ХХ століття ті його основних представників;

- загальну характеристику творчості провіднихграфічних дизайнерів ХХ століття;

- етапи становлення і розвитку професійного дизайну в Україні у його зв'язках  зі світовим дизайнерським процесом наприкінці ХІХ-кінця ХХІ століття;

- основні напрямки та провідні осередки дизайнерської освіти в Європі та в нашій країні  в минулому столітті (від Баухаузу до ЛАМ, ХДАДМ тощо);

- новітні наукові погляди на історію світового графічного дизайну. 

вміти:

- пояснити ті чи інші явища історії графічного дизайну, дати їм об'єктивну оцінку;

- проводити графічний аналіз дизайнерських виробівта пропонувати власні варіанти рішень виробів з обраної спеціалізації в одному із зазначених стилів;

- характеризувати стилістичні напрямки вітчизняного дизайну на різних етапах розвитку у зіставленні з сусідніми школами;

- володіти порівняльним мистецтвознавчим та графічним аналізом творів графічного дизайну;

- класифікувати твори дизайну за видовими та стильовими ознаками;

- використовувати знання з історії графічного дизайну при розробці власних проектів та навчальних завдань;

- самостійно обробляти інформацію стосовно різних аспектів діяльності графічного дизайну;

- дотримуватись принципу системності і послідовності у викладі інформації з історії графічного дизайну.

Викладач:Рижова Ірина Станіславівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань 02"Культура і мистецтво"

 

Нормативна
Модулів – 2 Напрям підготовки  6.020207 "Дизайн" Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 Спеціальність (професійне спрямування):

7.02020701 «Дизайн»

7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2

самостійної роботи студента -6,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 8
Практичні, семінарські
28 год. 4год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
94 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Інші 
Вид контролю: залік, іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.596

для заочної форми навчання –0.087

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20

 

Поточний контроль знань Залік Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література 

Основна

1. Аникст М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн 1880–1917 [Текст] /М.Аникст, Н.Бабурина, Е.Черневич.-М.: ВНЕШСИГМА, 1997. – 160 с.

2. Даниленко В. Дизайн центрально-східної Європи: Монографія / В.Я. Даниленко. — Харків: ХДАДМ, 2009. – 172 с.

3. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги [Текст] /Ю.Я. Герчук. – М.: Изд-во Ас-пект Пресс, 2000.

4. Серов С. И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е гг. – М.: ВНИИТЭ, 1991. – 116 с.

5. Сидоров А.А. Всеобщая история графики и книжного искусства [Текст] /А.А. Сидоров. – М., 1986.

Додаткова

1. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. [Текст] /Ю.Гордон - М., 2006

2. Двести лет печатной рекламы// Техническая эстетика. – М., 1992. – №5. – С. 18 – 20

3. Дмитриева М. Плакатист Алексей Кокорекин /М. Дмитриева// Искусство. – М., 1970. – №5 – С. 19 – 20

4. Закалюжна Л.В. Торгова марка в сучасній Україні /Л.В. Закалюжна// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: ХДАДМ, 2005 р. – №1. – С.219-227

5. Закалюжна Л.В. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній Україні. Використання національних мотивів /Л.В. Закалюжна// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: ХДАДМ, 2005 р. – №10. – С.13 – 19

6. Йончев Васил. Шрифт всех времён [Текст]./В. Йончев — София: Болг. Художник, 1975

7. Капр А. Эстетика искусства шрифта. [Текст]./А. Капр - М.: Книга, 1979.

8. Кричевский В.Г. Обложка: графическое лицо эпохи революционного натиска. [Текст]./В.Г. Кричевский. - М.: Самолет, 2002

9. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. [Текст]./В.Г. Кричевский — М.: Слово, 2000

10.Куйбышева Г.И. Жизнь для книги. [Текст]./ Г.И. Куйбішева - Москва: «Книга» , 1978

11.Павлинская А.П. Товарный знак. [Текст]./А.П. Павлинская — Ленинград: Художник РСФСР, 1974

12.Польский плакат: исторический очерк. — М.: Изобразительное искусство, 1969

13.Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. [Текст]./В.А. Победин — Х.: Ранок, 2001

14.Рудер Э. Типографика. [Текст]./ Э. Рудер. — М.: Книга, 1982

15.Серов С.И. Стиль в графическом дизайне 1960 —1990. [Текст]./С.И. Серов. - М.: ВНИИТЭ, 1991

16.Черневич Е.В. Язык графического дизайна [Текст]/Е.Я. Черневич. - М.: ВНИИТЭ, 1975

17.Шевченко В.Я. Композиція плаката /В.Я. Шевченко: [Навчальний посібник]. — Х.: Колорит, 2004