Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра машин і технології ливарного виробництва

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри машин і технології ливарного виробництва спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:
     1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;
     2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;
     3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;
     4. Екзаменаційні білети (завдання);
     5. Тематика курсових робіт та проектів;
     6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
     7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.
     З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.
 
Спеціальність 136 Металургія
Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"
Освітній ступінь - магістр
 
3. Робоча програма навчальної дисципліни "Обладнання спеціальних методів лиття"
 
Спеціальність 131 Прикладна механіка
Освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва"
Освітній ступінь - магістр
 
 
2020 рік

2019 рік

2018 рік

2016 рік

2015 рік

 

 

 

 

План проведення семінарів, лекцій, майстер-класів для студентів та співробітників кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» представниками підприємств та організацій у 2020-2021 н.р. (завантажити)

Кафедра підтримує тісні зв'язки з підприємствами, навчальними закладами, науковими організаціями, серед яких Білоруський державний технічний університет, Краковська горно-металургійна академія (ливарний факультет), Китайська компанія по ливарним матеріалам "Тянь Ян".

Білоруський державний технічний університет

Краковська горно-металургійна академія

Китайська компанія по ливарним матеріалам "Тянь Ян"


Студенти кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» спеціальностей 136 «Металургія» та 131 «Прикладна механіка» отримують престижні грошові стипендії від Групи Метінвест.

Стаття в інтернет-виданні «Індустріалка»

Репортаж телеканалу ТВ5


9 квітня 2020р. відбулась зустріч декана інженерно-фізичного факультету Климова О.В, проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності Наумика В.В. та завідувача кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Іванова В.Г. зі стейкхолдером, випускником кафедри Клочихіним В.В. (АТ «Мотор-Січ»), де обговорювалися питання перегляду освітніх програм за спеціальностю 136 «Металургія».

  


11 травня 2020р. відбулась зустріч проєктної групи за освітньою програмою «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі стейкхолдером, випускником кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва" начальником доменного цеху ПАТ Запорізького металургійного комбінату «Запоріжсталь» Сафоновим С.Є., під час якої обговорювалися питання вдосконалення освітніх компонентів зазначеної програми.


Асоціація Ливарників України висловлює підтримку освітній програмі ««Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» за спеціальністю 136 - «Металургія» та зацікавлене у подальшій співпраці з кафедрою «Машини і технологія ливарного виробництва» Національного університету «Запорізька політехніка».


17 червня 2020р. відбулась зустріч завідувача та викладачів кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Іванова В.Г., Пархоменко А.В., Кузовова О.Ф. зі стейкхолдерами  Долгозвяго І. В., Гладкіх А. В. (ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»), де обговорювалися питання перегляду освітніх програм за спеціальностю 136 «Металургія

  


 

Файл: 

Наукова школа: "Ливарне виробництво"

У 1947 р. на кафедрі була створена проф. Шульте Ю.А. наукова школа у галузі ливарного виробництва чорних та кольорових металів, яка плідно працює і сьогодні. Головний напрямок школи: дослідження комплексного впливу природи морфології, топографії неметалевих вкраплень та структури металевої матриці на формування фізико-механічних властивостей широкого спектру сталей та сплавів. Кращі творчі традиції цієї школи продовжують її учні, які уславлюють своїх вчителів. Її високий рівень дозволив виконати та успішно захистити в різні часи докторські дисертації Шульте Ю.А. (1954 р.), Гаревському І.О. (1973 р.), Волчку І.П. (1979 р.), Луньову В.В. (1984 р.), Цивірку Е.І. (1989 р.). З 1956 р. на кафедрі активно працює аспірантура за трьома спеціальностями: 1) «Ливарне виробництво»; 2) «Металургія чорних металів»; 3) «Матеріалознавство». Під керівництвом професорів Шульте Ю.А., Гаревських І.О., Луньова В.В., Волчка І.П., Цивірка Е.І., Сперанського Б.С. було успішно захищено більше 80 кандидатських дисертацій. Кожен рік аспірантура кафедри поповнюється 2-4 аспірантами, які заздалегідь проходять навчання в магістратурі. Щороку в аспірантурі навчається 7-10 аспірантів.

В 1966-1985 роках на кафедрі плідно працювала галузева лабораторія «Холодостійких та зносостійких сталей та сплавів» Міністерства кольорової металургії СРСР. Географія науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів була дуже широкою (від Крайньої Півночі   Норильськ до Казахстану; від далекого сходу – Магадан до Прибалтики й Заходу України). За роки свого існування лабораторія внесла значний внесок в розвиток кольорової металургії та стала базою підготовки висококваліфікованих фахівців.

Тематика НДЛ скорегована відповідно до головного наукового напрямку кафедри і представлена, в основному, фундаментальними розробками.

З 1959 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів; 05.16.04 – Ливарне виробництво. Науковими керівниками аспірантів вищеозначених спеціальностей є д-р техн. наук, професор В.В.Луньов, д-р техн. наук, професор Е.І.Цивірко, д-р техн. наук, професор В.В.Наумик, д-р техн. наук, професоор В.Г. Іванов. Під їх керівництвом аспірантами виконуються дослідження в напрямі підвищення комплексу фізико-механічних властивостей і експлуатаційного ресурсу металевих виробів із різноманітних сплавів на основі заліза і кольорових металів, розробляються теоретичні положення і технічні засоби по удосконаленню технологічних процесів металургійного і ливарного виробництва.

Кафедра «Машини та технологія ливарного виробництва» з 1976 року до теперішнього часу є організатором проведення спочатку республіканської, а потім міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» в м. Запоріжжі, ЗНТУ, в якій беруть участь представники Росії, Білорусі, Німеччини, Польші та інші.

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МіТЛВ) має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри. Основним науковим напрямком діяльності кафедри є вивчення природи, закономірностей механізму утворення неметалевих вкраплень, розробка теоретичних і практичних основ їх управління в сплавах із чорних та кольорових металів, отриманих як традиційними, так і спеціальними способами плавлення. Ступінь чистоти металу по неметалевим вкрапленням є визначальним фактором при  одержанні конкурентоспроможних виробів із ливарних і деформованих сплавів. Фундаментальні та прикладні дослідження з даного наукового напрямку виконуються під керівництвом д-ра техн. наук, професора,  В.В.Луньова, доктора технічних наук, професора Е.І.Цивірка.

До основних наукових досягнень кафедри слід віднести цикл робіт по підвищенню якості турбінних лопаток для авіабудування, відновлення деталей методом електрошлакової технології для транспортного машинобудування.

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри зосереджені на:

 1. Дослідженні впливу неметалевих включень на формування фізико-механічних властивостей сталей і сплавів.
 2. Розробці технології виплавки різних марок сталей і сплавів.
 3. Розробці економнолегованих сталей і сплавів з підвищеною зносостійкістю.
 4. Впливу зовнішніх факторів (модифікування, тепловідвіду тощо) на якість сталей та сплавів. Кафедра проводить і успішно виконує певний обсяг НДР за господарчими договорами, як з провідними підприємствами Запоріжжя, так і України (ВАТ «Мотор Січ», Полтавський ГЗК, ВАТ «Запоріжсталь» тощо) обсягом близько 190 тис. грн. на рік та держбюджету – з обсягом фінансування 70 тис. грн. на рік. У науково-дослідному підрозділі  кафедри в різні роки було задіяно до 26 чоловік, в тому числі 6 кандидатів технічних наук.
 • КузововА. Ф.  Технологические расчеты питания отливок: монографія / А. Ф. Кузовов, В. Г. Иванов, А. В. Малый. – Запорожье : ЗНТУ, 2017. – 76 с.  ISBN 978-617-529-159-7.
 • Богуслаев, В.А. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки компрессора и вентилятора. Часть I / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, А.Я. Качан, А.Н. Долматов, В.Ф. Мозговой (АО “Мотор-Сич”), Э.И. Цивирко, Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – г. Запорожье: изд. АО “Мотор Сич”, 2017.  – 500 с.
 • Пархоменко, А.В. Інженерія вбудованих систем: навчальний посібник / А.В. Пархоменко, О.М. Гладкова, Я.І. Залюбовський (ПЗ), Пархоменко А.В. – Запоріжжя: Дике поле, 2017. – 220 с.
 • Пархоменко, А.В. Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям інтернету речей: навчальний посібник / А.В. Пархоменко, О.М. Гладкова, Я.І. Залюбовський (ПЗ), А.В. Пархоменко. – Запоріжжя: Дике поле, 2017. – 220с.
 • Українсько-російсько-англійський словник науково-технічних термінів з машинобудування для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. 700 термінів / Укл.: Е.А.Бажміна, В.І.Гонтаренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 • Наумик, В.В. Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации: монография / В.В.Наумик // –Запорожье, ЗНТУ, 2014. – 246 с.
 • Пархоменко А.В. Ремонт та експлуатація обладнання ливарного виробництва[Текст]: навч. посібник / А.В.Пархоменко, В.В.Наумик, В.В.Луньов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 260с.
 • Бялік, Г.А. Теорія ливарних сплавів: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, В.В.Луньов, А.В.Пархоменко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 156с.
 • Бялік, Г.А. Практикум з теорії ливарних сплавів і теорії формування виливків: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, Е.І.Цивірко  та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 98с.
 • Пирожкова, В.П. Атлас неметаллических включений в сталях / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 282 с.
 • Пирожкова, В.П. Атлас микроструктур неметаллических включений [Текст] / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 167 с.
 • Голубцов В.А. Модифицирование стали для отливок и слитков: монография / В.А.Голубцов, В.В.Лунёв. – Челябинск. – Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 356 с.
 • Педагогічний програмний засіб з курсу «Сталеплавильне виробництво» [Електронний ресурс]: інтеракт. посібник / В. В.Луньов, В. Г. Іванов, А. В. Пархоменко, В. В. Наумик; МОН України. – ТОВ «Компанія СМІТ», 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows 98 або новішої версії; Microsoft Internet Explorer 5.01. – Загл. з етикетки диску.
 • Лунев В.В. Неметаллические включения в сталях, чугунах и ферросплавах / В.В.Лунев, В.П.Пирожкова, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Изд. “Днепровский металлург”, 2006. – 383 с.
 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин [Текст]: навчальний посібник / Є.І.Івахненко, В.В.Луньов, В.В.Наумик та інш.; МОН України. – Запоріжжя: Вид-во ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

 

2019; 2018; 2017; 2016; 2015

Список наукових публікацій кафедри за 2020 рік

Статті у зарубіжних виданнях 3
з них за авторством молодих учених -

1. Zurnadzhy, V.I. Mechanical properties of carbide-free lower bainite in complex-alloyed constructional steel: Effect of bainitizing treatment parameters [Text] / Zurnadzhy V.I., Efremenko V.G., Petryshynets I., Shimizu K., Brykov M.N., Kushchenko I.V., Kudin V.V. // Kovove Materialy. - 2020. - Vol. 58. - P. 129–140.

2. Parkhomenko, A., Volynska, A., Zalyubovskiy, Y., Parkhomenko, A., Kalinina, M. Method of monitoring of young athletes' physical state indicators based on wearable devices usage. CEUR Workshop Proceedings 2608, 2020, с. 436-449.

3. Tulenkov А.  Investigation and Development of Demonstration System for Training in the Field of Home Automation / А. Tulenkov, A. Parkhomenko, Yev. Yaremchenko, A.Sokolyanskii, Yar. Zalyubovskiy, M.Кalinina, A.Parkhomenko, A. Stepanenko, M. Andreiev // 2020 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS), 2020, с. 1-6.

 

Статті у фахових виданнях 9
з них за авторством молодих учених -

1. Бялік, Г.А. Особливості використання високоякісної вуглецевої литої сталі в індукційних тигельних електропечах малої ємності [Текст] / Г. А. Бялік, В. І. Гонтаренко, Е. А. Бажміна // Металознавство та обробка металів. - 2020. - vol. 26 (95). - с. 76-84

2. Воденніков, С.А. Захисно-зміцнювальні покриття на арматурних сталях [Текст] / С.А. Воденніков, В.О. Скачков, О.С. Воденнікова // Матеріалознавство та обробка металів. - 2020. - №4(96). - С. 39-46

3. Скідін, І.Е. Аналіз структурно-хімічного стану формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці самопоширюваним високотемпературним синтезом [Текст] / І.Е. Скідін, Б.Ф. Бєлов, О. С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Л.Н. Саітгареєв, Д.Ю. Бабошко // Метал та лиття України. - 2020. - №4(28). - С.

4. Воденнікова, О.С. Аналіз продуктивності витяжної вентиляції в травильному відділенні [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, І.І. Вінник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - 2020. - Т31(70). - №6. - С.

5. Скідін, І.Е. Розрахунок процесу формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці при СВС-процесі / І.Е. Скідін, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Л.Н. Саітгареєв, Д.Ю. Бабошко // Металургія. - 2020. - №4. - С.

6. Тарасов, В.К. Дослідження ефективності використання бортових відсмоктувачів травильних ванн [Текст] / В.К. Тарасов, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, М.М. Макушина, Є.І. Лисенко // Металургія. - 2020. - №5. - С.

7. Шаломеєв, В.А. Heat-resistant magnesium-based alloys for aircraft casting [Text] / В.А. Шаломеєв, Е.І. Цивірко, В.В. Клочихін, Є.О. Четвертак // Metaloznavstvo ta obrobka metalìv. - 2020. - №3. - 16-24 p.

8. Кондрашова, С.Г. Вплив складу суміші, що насичує, на формування структури та властивостей дифузійного титанованого шару на сірому чавуні / С.Г. Кондрашова, Є.В. Саприкін, В.В. Наумик // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2019. – № 2. – С.24-30

9. Кондрашова, С.Г. Вплив складу насичуючої суміші на структуру та властивості дифузійного хромованого шару на сірому чавуні [Текст] / С.Г. Кондрашова, Є.В. Саприкін, В.В. Наумик // Металознавство та обробка металів. – 2020. – № 3 – С. 7 – 15.

 

2019; 2018; 2017; 2016; 2015

 

Тез доповідей конференцій, усього 15
з них за авторством молодих учених 1
з них за авторством та співавторством студентів 7
 1. Парахнєвич, Є.М. Електрошлаковий метод відновлення деталей електровозів [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко // Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020», Запоріжжя, 8 – 10 вересня 2020 р. / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В. – 330 с.
 2. Ивахненко, Е.И. Выбор износо – жаростойких сплавов для деталей горно – обогатительного оборудования [Текст] / Е.И. Ивахненко, Е.Н. Парахневич // Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020», Запоріжжя, 8 – 10 вересня 2020 р. / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В. – 330 с.
 3. Сажнєв, В.М. Вплив вуглецю та марганцю на зносостійкість високомарганцевої сталі. [Електронний ресурс] /В.М.Сажнєв, Д.В. Чижов, // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 24-26
 4. Сажнєв, В.М. Механічні властивості високомарганцевих аустенітних сталей при низьких температурах . [Електронний ресурс] / В.М. Сажнєв, Г.В. Сніжной // Литво. Металургія. 2020. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 8-10 вересня 2020 р./ Під заг. Ред. д.т.н. Пономаренко О. І- Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2020. - С 125-127.
 5. Гонтаренко, В. І. Управління природою включень та властивостей сталі [Текст] / В. І. Гонтаренко, В. О. Титаренко, Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 : XІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 49-50
 6. Скідін, І.Е. Структурно-хімічний стан наплавлення термітного сплаву на сталеву підкладку алюмотермічним СВС-процесом [Текст] /І.Е.Скідін, Б.Ф. Бєлов, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков // Матеріали VІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020», Херсон, 8-12 вересня 2020 р.– Херсон: ХНТУ, 2020. – Випуск 6. – С. 144-148.
 7. Терновий, Ю.Ф. Поглинання інертних газів та утворення пор в гранулах  жароміцного сплаву ЭП975МП [Текст] / Ю.Ф. Терновий, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков // Матеріали VІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020», Херсон, 8-12 вересня 2020 р.– Херсон: ХНТУ, 2020. – Випуск 6. – С. 332-335.
 8. Кузовов, О.Ф. Вдосконалення технології живлення 2-тонного ковальского зливка / О.Ф. Кузовов О.Ф., Л.О. Крилова // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 23-24. – ISBN 978-617-529-260-0.
 9. Іванов, В.Г. Зниження пригару при виробництві чавунних виливків у вогких піщано-глиняних формах / В.Г. Іванов, В.В. Сотник // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 26-27. – ISBN 978-617-529-260-0.
 10. Сергієнко, О.С. Технологічний процес виготовлення моделей за природними об’єктами / О.С. Сергієнко, О.С. Войновська, Є.О. Травянко // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 27-29. – ISBN 978-617-529-260-0.
 11. Кудін, В.В. Модифікування алюмінієвого сплаву, отриманого переплавом брикетів з вторинної сировини / В.В. Кудін В.В., М.В. Матвейшин // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 29-31. – ISBN 978-617-529-260-0.
 12. Кудін, В.В. Комплексне модифікування сірого чавуну / В.В. Кудін, В.А. Бабайлова //Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 31-32. – ISBN 978-617-529-260-0.
 13. Кондрашова, С.Г. Вплив складу суміші, що насичує, на експлуатаційні властивості дифузійного металізованого шару на сірому чавуні та сталі / С.Г. Кондрашова, Є.В. Саприкін, В.В. Наумик // XII Міжнародна науково-технічна конференція Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020: матеріали науково-технічної конференції, 28-29 квітня 2020 р., м. Київ / загальна редакція Р.В. Лютий, І.М. Гурія. – Київ: НТУУ «КПІ», 2020 – C.
 14. Kondrashova, S. Development of high effective diffusion metallization method of cast iron and steal chemical equipment parts [Text] / S. Kondrashova, E.Saprykin, V. Naumyk // XV international conference «Problems of corrosion and corrosion protection of materials» (Corrosion 2020). October 15-16, 2020, Lviv, Ukraine:Book of abstract / Karpenko Physical-Mechanical Institute of NAS of Ukraine; S. Corniy, M.-O. Danyliak, Yu. Maksishko (Eds.). – Lviv, 2020. – P. 69.
 15. Івахненко, Є.І. Дослідження впливу легування на зносожаростійкі сплави для печей спікання глинозему [Текст] / Є.І. Івахненко, Т.В. Татарчук, А.С. Гунченко // Global Science And Education In The Modern Realities 2020: Conference Proceedings. - Сіетл, 26-27 серпня 2020 р. - Seattle: «ISE&E»& SWorld. - P. 34-37

 

 

Науково-дослідні роботи (НДР) викладачі та співробітники кафедри виконують згідно пріоритетного напряму розвитку науки і техніки України: Нові речовини і матеріали.

НДР виконуються згідно трьох тематичних планів за державним замовленням, за госпдоговірними роботами та за кафедральною тематикою.

За останні 10 років кафедра виконала такі роботи:

2010-2012 рр.

 • теоретичні та практичні аспекти отримання високоякісних біметалевих заготовок електрошлаковим наплавленням; № 0110U001139; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);
 • використання нанотехнологій в ливарному виробництві; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);
 • розробка комплексної технології виготовлення відповідальних виливків з жароміцних нікелевих сплавів; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • експериментальні та технологічні дослідження з розробки технологічного процесу лиття турбінних лопаток для турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) у класі тяги 6500…9000 кгс; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • основні напрями підвищення фізико-механічних властивостей та експлуатаційної надійності ливарних сплавів; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);

2012-2015 рр.

 • використання гарячого ізостатичного пресування для підвищення комплексу службових характеристик та збільшення виходу придатних литих деталей авіаційних двигунів; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • застосування  гарячого ізостатичного пресування для підвищення якості литих виробів, що застосовуються в авіаційному машинобудуванні; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • вдосконалення складу сплавів чорних і кольорових металів та технологій ливарних процесів для покращення якості виливків; № 0115U002569; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);

2015-2018 рр.

 • розробка технологій виробництва із свіжих компонентів жароміцного нікелевого сплаву, легованого ренієм та рутенієм, для відповідальних виливків авіаційного машинобудування; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • рафінування електронно-променевим переплавом зворотних відходів жароміцних нікелевих сплавів для литих деталей авіаційного машинобудування, одержуваних методом високошвидкісний спрямованої кристалізації; № 0117U001818; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • дослідження та виявлення причин руйнування штоку сервомотору направляючого апарату; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • дослідження впливу складу і технологічних параметрів виробництва на якість виливків з чорних та кольорових сплавів; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);

2018-2021 рр;

 • дослідження якості та освоєння виробництва методом гарячого ізостатичного пресування з гранульованого сплаву катодів для нанесення захисного іонно-плазмового покриття; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • розробка безренієвого жароміцного нікелевого сплаву для виготовлення литих лопаток, отриманих методом високошвидкісної направленої кристалізації; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);- вплив технологічних факторів виробництва виливків з чавуну, сталі, кольорових та спеціальних сплавів на фізико-механічні властивості та показники якості; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.).

Кафедра має тісні міжнародні зв'язки з навчальними, науково-дослідними та виробничими організаціями Білорусії (Білоруський політехнічний університет), Німеччини (Магдебурзький технічний університет, науково-дослідний інститут фірми «Кюнкель Вагнер»), Сербії (Белградський технічний університет), Польщі (Краківська металургійна академія), Китаю.

 

 

2019; 2018

 1. Сажнєв, В.М. Вплив вуглецю та марганцю на зносостійкість високомарганцевої сталі. [Електронний ресурс] /В.М.Сажнєв, Д.В. Чижов, // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 24-26
 2. Кузовов, О.Ф. Вдосконалення технології живлення 2-тонного ковальского зливка / О.Ф. Кузовов О.Ф., Л.О. Крилова // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 23-24. – ISBN 978-617-529-260-0.
 3. Іванов, В.Г. Зниження пригару при виробництві чавунних виливків у вогких піщано-глиняних формах / В.Г. Іванов, В.В. Сотник // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 26-27. – ISBN 978-617-529-260-0.
 4. Сергієнко, О.С. Технологічний процес виготовлення моделей за природними об’єктами / О.С. Сергієнко, О.С. Войновська, Є.О. Травянко // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 27-29. – ISBN 978-617-529-260-0.
 5. Кудін, В.В. Модифікування алюмінієвого сплаву, отриманого переплавом брикетів з вторинної сировини / В.В. Кудін В.В., М.В. Матвейшин // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 29-31. – ISBN 978-617-529-260-0.
 6. Кудін, В.В. Комплексне модифікування сірого чавуну / В.В. Кудін, В.А. Бабайлова //Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 31-32. – ISBN 978-617-529-260-0.
 7. Івахненко, Є.І. Дослідження впливу легування на зносожаростійкі сплави для печей спікання глинозему [Текст] / Є.І. Івахненко, Т.В. Татарчук, А.С. Гунченко // Global Science And Education In The Modern Realities 2020: Conference Proceedings. - Сіетл, 26-27 серпня 2020 р. - Seattle: «ISE&E»& SWorld. - P. 34-37

Сторінки