Ви є тут

Головна

       Метою викладання дисципліни є вивчення господарської діяльності людства в історичному аспекті та вивчення теорій, ідей в економічній науці, які формувалися під впливом історичного розвитку суспільства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

? основні етапи розвитку економіки світу та України, їх характерні ознаки і відмінності;

? еволюційний шлях розвитку економічної думки від найдавніших часів до сучасного періоду;

? становлення і вдосконалення основних економічних концепцій, категорій, теорій;

вміти:

? оцінити причини та наслідки змін господарського життя країн;

? аналізувати досвід впровадження економічних ідей та теорій на практиці;

? дати оцінку різноманітним теоріям з урахуванням світової економічної спадщини.

Викладачі дисципліни: Афендікова Наталія Олександрівна; Чумак Олена Василівна; Федорченко Ольга Константинівна.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050701 «Маркетинг»,

7.03050801 «Фінанси і кредит»,

7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 4 1-й, 2-й 1-й, 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 120 1-й, 3-й 1-й, 3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год. 2 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
78 год. 110 год.

Індивідуальні завдання:

    8 год.                   0 год.

Вид контролю: диф. залік