Ви є тут

Головна

      Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття, показники та методи дослідження макроекономіки;

- етапи становлення, розвитку макроекономіки як науки;

- основні макроекономічні проблеми та суперечності економіки України;

- економічний потенціал країни та його розміщення, національний ринок, місце країни у глобальній економіці;

- специфіку форм прояву всезагальних економічних причинно-наслідкових зв’язків;

- ступінь втручання держави в економічну життєдіяльність країни;

- особливості та механізми створення національного економічного порядку;

- основні механізми забезпечення рівноваги національного ринку в моделі IS-LM;

вміти:

- визначати обсяги і структуру національного продукту та національного доходу;

- аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин та фіскальної політики в умовах ринкової економіки;

- виявляти фактори, які регулюють зайнятість у межах національної економіки;

- аналізувати природу і соціально-економічні наслідки інфляції;

- теоретично обґрунтовувати цілі, зміст і форми здійснення макроекономічної політики держави;

- визначати механізм і фактори економічного зростання;

- виявляти причини циклічних коливань і кон’юнктурних змін в економіці;

- досліджувати зовнішньоекономічну взаємодію національних економік;

- оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030203 "Міжнародні економічні відносини",

6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050701 «Маркетинг»,

7.03050801 «Фінанси і кредит»,

7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 3 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 120 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
92 год. 110 год.

Індивідуальні завдання:

    20 год.                   0 год.

Вид контролю: іспит

Методи контролю знань студентів

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист індивідуального і домашнього завдання, аудиторне розв’язання задач, тестування.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, розв’язання задачі, тестування. У процесі навчання використовуються поточний, рубіжний, семестровий та підсумковий контроль.

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

  •  розрахунково-графічна робота - 10 балів;
  • тестування – 5 балів; 
  • індивідуальні завдання на основі додаткового матеріалу - 10 балів; 
  • розв’язування задачі – 5 балів; 
  • виконання домашнього завдання - 5 балів;
  • підготовка вибіркових завдань – 5 балів; 
  • участь у студентській науковій конференції з наступною публікацією тез – 10 балів.

Наприкінці кожного напівсеместру студенти проходять рубіжний модульний контроль, який включає тестові завдання, економічні категорії та задачу. Загальна сума балів за письмовий рубіжний контроль складає від 0 до 50 балів. до якого додаються результати поточного контролю знань студентів за цей напівсеместр (до 50 балів).

Загальний підсумковий результат для іспиту визначається як середнє арифметичне за результатами двох рубіжних модульних та підсумкового екзаменаційного контролів.

При екзаменаційному контролі знань студентів результати відповідей оцінюються за наступними критеріями: - два теоретичні питання з курсу – кожен по 25 балів – разом 50 балів; - 5 економічних категорій по 5 балів – разом 25 балів; - 2 задачі різного рівня складності – 10 і 15 балів – разом 25 балів. У загальному підсумку екзаменаційний контроль знань студентів оцінюється максимально в 100 балів за спеціальною шкалою. Підсумковим результатом у такому випадку вважається екзаменаційна оцінка. Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролів від 30 до 60 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Викладачі дисципліни: Юрченко Вікторія Іллівна; Сидорук Ірина Сергіївна; Чумак Олена Василівна.

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

Рекомендована література

Базова

1. Агапова Г.А, Серёгина С.Ф. Макроэкономика: учебник / Г.А. Агапова, С.Ф. Серёгина – М.: МГУ. Изд-во «Дело и Сервис», 2006 –346 с.

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л. О. Баластрик – К.: Атіка, 2002 – 325 с.

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: підручник / В.Д. Базилевич, Л. О. Баластрик – К.: Атіка, 2009 – 688с.

4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебное пособие / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова – СПб: Питер, 2008 – 295с.

5. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник / В. М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский, Л.С. Тарасевич. – Изд 2-е перераб. и доп. – СПб: Питер, 1997 –518 с.

6. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: учебник / С.Н. Ивашковский – М.: Дело, 2000 – 325 с.

7. Макроэкономика: учебник / Под общ. ред. Л.С. Тарасевич - Спб.: Экономическая школа, 1994 – 588 с.

Допоміжна

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: учебное пособие / М. Блауг : пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994 – 384с.

2. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Е. Макроэкономика : учебное пособие / Э. Дж. Долан, Д.Е. Линдсей: пер. с англ. – СПб.: СПб-оркестр, Литера плюс, 1994- 563 с.

3. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка: навч. посібник у 2-х частинах / Р. Дорнбуш, С. Фішер: пер з нім. – К.: Основи, 1996. – 586с.

4. Кривцов О.С. та ін. Макроекономіка у запитаннях і відповідях: навч. посібник / О.С. Кривцов – Харків: Факт, 2003 – 248с.

5. Макроэкономика: учеб. пособие / Под общ. ред. М.И. Плотницкого – М.: Новое знание, 2002. – 254с.

6. Макроэкономика: учеб. пособие / Под. ред проф. И.П. Николаевой – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 232с.

7. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: учеб. пособие / Т.Ю. Матвеева – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 241с.

8. Мельникова В.І. Макроекономіка: навч. посіб. / В.І. Мельникова, Н.І. Клімова – К.: ВД. «Професіонал», 2004. – 258с.

9. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник у 2-х частинах / За заг. ред. С.Будаговської – К.: Основи, 1998. – 356с.

10. Овчинников Г.П. Макроэкономика: учебник / Г.П. Овчинников – СПБ: Техническая книга. 1993. – 274с.

11. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: підручник / І.Ф. Радіонова - К.: Таксон, 1996. – 266с.

12. Сакс Дж. Д.. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен: пер. с англ. – М.: Дело, 1996. – 212с.

13. Самуелсон П. Макроекономіка: навч. посіб. у 2-х частинах / П. Самуелсон, В. Нордхаус: пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 294с.

14. Селищев А.С. Макроэкономика: учебник / А.С. Селищев – Изд. 3-е доп. и перераб – СПб: Питер, 2005 – 464. (Серия «Учебник для вузов»).

Інформаційні ресурси

1. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12156.html.

2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kat.in.ua/info/page/53.

3. Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp: www.ukrstat.gov.ua

5. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua

6. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua

7 Міністерство фінансів України – www.minfin.gov.ua

8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – www.me.kmu.gov.ua

9. Національний банк України – www.bank.gov.ua

10. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України – www.ukrproject.gov.ua

11. Рахункова палата України – www.ac-rada.gov.ua

12. Національний інститут стратегічних досліджень - www.niss.gov.ua

13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua

Методичні вказівки з курсу «Макроекономіка»

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу «Макроекономіка» для студентів заочної форми навчання для спеціальностей 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 « Облік і аудит», 6.030507 – «Маркетинг»./ Укладачі: ст. виклдач О.В. Чумак, асистент Н.Е. Лук’яненко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 74 с.

2. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з курсу «Макроекономіка» для студентів денної форми навчання для спеціальностей 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 « Облік і аудит», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» / Укладачі: ст. виклдач О.В. Чумак, старш. викл. М.В. Білоусенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 74 с. – [http://eir.zntu.edu.ua]