Ви є тут

Головна

Прізвище: Купін

Ім'я: Арнольд

По батькові: Павлович

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0002-1406-510X

 
Освіта: вища
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, 2000, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101«правознавство», спеціалізація – « кваліфікація за дипломом – « юрист »

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»: «Правове регулювання застосування конфіскації та оплатного вилучення в адміністративно-юрисдикційній сфері», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

адміністративне право, адміністративний процес, фінансове та інформаційне право

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Буканов Г. М., Купін А. П. Проблема історії розвитку акцизного податку / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Науковий вісник ХДУ. Випуск 1. – Т. 2. – 2017. - С. 12-15.

Купін А. П. Історія виникнення та розвитку інституту виконавчого провадження// Право та державне управління : збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013 – № 2.(11) – С. 85-92.

Купін А. П. Організація бюджетних правовідносин на прикладі зарубіжних країн// Держава та регіони. Серія. Право : збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 2.(40) – С. 77-81.

Купін А. П. Історія виникнення та розвитку інституту виконавчого провадження// Право та державне управління : збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – № 3. – С. 21-25.

Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

Купін А. П. Відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень: проблеми та шляхи їх подолання/ А. П. Купін //Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2010. – № 1. – С. 102-109.

  Всього наукових праць: 92, з них навчальних посібників – 8.

  Участь у конференціях:

  • Купін А.П. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень: аналіз та пропозиції / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах.— м.Запоріжжя, Запорізький юридичний інститут ДДУВС,(30 жовтня 2009)
  • Купін А.П. Поняття громадської моралі як елемента адміністративно-правового регулювання / Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-13 квітня 2012 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 211-213.
  • Купін А.П. Конфіскація предмета або безпосереднього об’єкта правопорушення як захід адміністративного стягнення / Запорізькі правові читання: тези доповідей Щорічної міжнародної науково-практичної конференції 17-18 травня 2012 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 93-95.
  • Купін А.П. Понятійно-категорійна сутність адміністративного правозастосування / Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 211-213.
  • Купін А.П. Суб'єкти забезпечення прав і свобод як складова адміністративної системи забезпечення захисту прав людини в Україні / IІI Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 22 травня 2015 р.).

  Додаткові відомості:

  Є автором та співавтором навчальних видань з історії, правознавства, документознавства та адміністративного права

  Рік початку діяльності в університеті: 2010.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника), німецька (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти:

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
  тел.: +380(61)769-86-09
  e-mail: kafkatp@gmail.com