Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра міжнародних економічних відносин

Емблема кафедри «Міжнародні економічні відносини» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ)

Рік початку діяльності: 1995

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: в.о., д.е.н., професор Прушківська Емілія Василівна

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

056 – «Міжнародні економічні відносини», освітні програми:

«Міжнародні економічні відносини»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030203 – «Міжнародні економічні відносини» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-А
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua

Конференція!

2017 рік

 1. Прушківська Е. В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20–28 лют. 2017 р., Харків). – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017.
 2. Прушківська Е. В., Прушківський В. Г. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації / Прушківська Е. В., Прушківський В. Г. // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (30-31 березня 2017 р., Запоріжжя) - Т.2. – Запоріжжя: Просвіта 2017. – С. 360-363.
 3. Прушківська Е. В., Варнавський О. Д. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки / Прушківська Е. В., Варнавський О. Д. // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (17-18 березня 2017 р., Дніпро,): у 2-х ч. –Ч.1. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19.
 4. Черномаз К. Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації / К. Г. Черномаз // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економіних інтересів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20 січня 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 190-192.
 5. Черномаз К. Г. Теоретичні основи стратегічного управління АПК України в умовах глобалізації / К. Г. Черномаз // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., (30 - 31 березня 2017 р., м. Запоріжжя): у 2 х т. – Т. 2. – З.: ЗНТУ, 2017. – С. 463-465.
 6. Черномаз К. Г. Компаративний аналіз організаційно-економічного механізму управління АПК в Україні та США / К. Г. Черномаз // Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (7 квітня 2017 року, м. Київ). – К.: Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту НАУ, 2017. – С. 36-40.
 7. Мелещенко А.І. Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах /А.І. Мелещенко, І.О. Лазнева // International scientific conference “Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization”, March 24, 2017, Klaipeda. - Lithuania: Baltija Publishing. - P. 145-147.
 8. Єгоров А.О. Глобальні дисбаланси в контексті фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони / А.О. Єгоров, І.О. Лазнева// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світових фінансів», 30 березня 2017 р. , м. Київ. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. – С. 14-16.
 9. Ситников М.М. Розвиток регіонального туризму - шлях до взаєморозуміння й економічного росту / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналу ЗНТУ « Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації/.-Запоріжжяю - «Просвіта».-Том 2. -30-31 березня 2017.-с.340-342.
 10. Мелещенко А.І. Тенденції розподілу міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи /Мелещенко А.І.// Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (30–31 березня 2017 р., м. Запоріжжя) – Т.2. – Запоріжжя: Просвіта 2017. – С. 301-303.
 11. Мелещенко А.І. Klaipeda university department of management international scientific conference economy and management: modern transformation in the age of globalization /Мелещенко А.І., Лазнева І.О.// Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах (24 march 2017, Klaipeda). - С. 145-147.

2016 рік

 1. Сарнацький О. Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів українських партій в 1907-1910 рр. (на прикладі м. Києва). / О.Сарна-цький // Питання політичної історії. П’яті наукові читання присвячені пам’я-ті професора Анатолія Михайловича Черненка. Історичний ф-т ДНУ ім. Оле-ся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2016.
 2. Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243.
 3. Лазнева І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення та основних тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг / І.О. Лазнева // International scientific-practical conference “Modern transformation of economics and management in the era of globalization”, January 29, 2016, Klaipeda, eng., latv., rus., ukr. - Klaipeda: Baltija Publishing. - P. 287-289.
 4. Лазнева І.О. Аналіз міжнародного досвіду мінімізації впливу офшорів та його значення для України / І.О. Лазнева // International scientific conference “Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms”, April 29, 2016, Tbilisi, eng., latv., georg., rus., ukr. - Riga: Baltija Publishing. - P. 19-21.
 5. Brener A.V. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation / A.V. Brener, I.O. Lazneva // International scientific-practical conference “Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation”, May 27, 2016, Kaunas, eng., latv., rus., ukr. - Kaunas: Baltija Publishing. - P. 285-287.
 6. Коломоєць К.В. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) / К.В. Коломоєць, І.О. Лазнева // International scientific conference “Economy and Society: modern foundation for human development”, October 31, 2016, Leipzig, eng., germ., latv., rus., ukr. - Leipzig: Baltija Publishing. - P. 82-84.
 7. Лазнева І.О. Аналіз критичних чинників, що гальмують розвиток економіки України на часових горизонтах 2015-2020 рр. / І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 29-31.
 8. Алпатова Є.Є. Особливості східної дипломатії / Є.Є. Алпатова, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 37-38.
 9. Панченко А.О. Особливості протокольних заходів в країнах Західної Європи / А.О. Панченко, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 46-48.
 10. Ситников М. М. Вільні економічні зони і їх вплив на соціально-економічне зростання регіону / М.М. Ситников // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 31-33.

2015 рік

 1. Сарнацький О. Історіографія питання про політику самодержавного апа-рату влади щодо українських політичних партій (1917р. – кін. 20-х рр. ХХ ст.) / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції “День науки історичного факуль-тету – 2015” (23-24 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2015. – 53 с. (С. 40 – 43).
 2. Павлюк Т.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / [збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів»], - Одеса. - 17-18 квітня 2015 р., С. 54 - 58.
 3. Лазнева І. О. Нормативно-правове забезпечення факторингових послуг в Україні / І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 22-24.
 4. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П.П. Вельможко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 28-29.
 5. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н.А. Мигловец, И. А. Лазневая// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 31-33.
 6. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є.О. Водоп'янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 33-35.
 7. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії / Д.І. Цараненко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 35-37.
 8. Ситников М. М. Інвестиційна привабливість регіону, як фактор соціально-економічного зростання / М.М. Ситников // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 24-26.

2014 рік

 1. Сарнацький О. Радянська історіографія кінця 1920-х – 1990 рр. про полі-літику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і мате-ріали науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2014” ( 26-27 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2014. – 68 с. (С. 56 – 60).
 2. Мелещенко А.І. Современные транснациональные банки Азии, как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации экономики / Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 311-313.
 3. Лазнева І.О. Відображення європейської соціальної моделі в установчих документах перших інтеграційних об’єднань / І.О. Лазнева //Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 313-315.
 4. Лазнева І.О. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства / І.О. Лазнева, К.Р. Сазонова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 321-323.
 5. Лазнева І.О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм / І.О. Лазнева, В.О. Попова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 335-337.
 6. Ситников М.М. Аналіз управління інвестиційним потенціалом Запорізького регіону Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 315-317.

2013 рік

 1. Сарнацький О. П. Дореволюційна російська історіографія питання про по-літику самодержавного апарату щодо українства (1907 – 1917 рр.) / О. П. Са-рнацький // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали VІ Міжна-родної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2013” (15-16 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2013. – 84 с. (С. 67 – 69).
 2. Бичевий О. Ф., Сарнацький О. П. Провідний вищий технічний навчальний заклад Запорізького регіону / О. Ф. Бичевий // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному прос-торі: національний та інтернаціональний аспекти (за матер. VІ Міжнародної наук.-практ. конфер. від 30-31 травня 2013 року): зб. наукових праць / за загл. ред. Журби М. А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 236 с. (С. 129-132).
 3. Мелещенко А.И. Влияние прямих иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие мировой экономики / Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 154.
 4. Лазнева І.О. Роль державної політики у загальній стратегії економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 15–19 квітня, 2013 р.: зб. тез доп., Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 144.
 5. Лазнева І.О. Становлення та розвиток соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність, Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 94-97.
 6. Ситников М.М. Аналіз управління розвитком інвестиційного потенціалу Запорізького регіону /Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації.- збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції м. Хмельницький 18-20 квітня 2013р..- Хмельницький: ХУУтаП, 2013.-С.415-417.

2012 рік

 1. Сарнацький О. П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату щодо українства (кінець ХІХ ст. – 1907 р.) / О. П. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2012” (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів / Відп. ред. Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: Логос, 2012. – С. 83 – 86.
 2. Мелещенко А.И. Региональные тенденции распределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике после кризиса 2005-2007 гг. // «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях»: Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 6-7- апреля 2012 г.: тези доп. / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. - С. 205-207.
 3. Лазнева І.О. Роль МКТЕС у поглибленні торговельно-економічних відносин між Україною та Бразилією /І.О. Лазнева // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. В 4 томах/ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.2. – С. 157-159.

 

Наукові роботи студентів!

Протягом 2016 - 2017 навчального року до наукової роботи було залучено 29 студентів.

П’ятеро студентів прийняли участь у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (жовтень-грудень 2016 р.). Робота студентки групи ГФ-223 Дметренко О. «Глобальні дисбаланси та сучасна криза світової економіки» була визнана кращою у номінації «Економіка».

18 квітня 2017 р. відбулася робота секції «Міжнародні економічні відносини» студентської науково-практичної конференції університету «Тиждень науки ЗНТУ 2017». В роботі секції взяли участь 25 осіб, з доповідями виступили 18 студентів, в т.ч.:

 1. Компаративний аналіз показників рівня життя в ЄС та Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН.  Автори – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 2. Моделі інтеграції України до ЄС. Доповідач  –  студ. гр. ГФз-212 К. ВЕЛИЧКО.  Автори – студ. гр. ГФз-212 К.Є. ВЕЛИЧКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 3. Характеристика основних міграційних груп робочої сили до ЄС. Доповідач – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО. Автори – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 4. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ. Автори – доц. М.М. СИТНИКОВ, студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ;
 5. Можливості використання досвіду зарубіжних країн у валютній політиці України. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК. Автори – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 6. Домінуюча роль долара в міжнародних розрахунках. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК.  Автори – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 7. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН;
 8. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК;
 9. Проблеми реформи світової валютної системи. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА;
 10. Віденський конгрес 1814-1815 рр. і його міжнародні наслідки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – проф. О.П. САРНАЦЬКИЙ, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 11. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА. Автори – доц. А.І. МЕЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА;
 12. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО;
 13. Розвиток грошової системи Німеччини. Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 14. Система оподаткування США.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ.  Автори – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 15. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА;
 16. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ;
 17. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН;
 18. Вплив покоління XYZ на розвиток електронної торгівлі сектору B2C.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2016 р.

 1. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації - Мелещенко А.І., Цимбал Ю.В. (ГФ-212 - Інвестиції: практика та досвід;
 2. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах - Мелещенко А.І, Бренер А.В.( ГФ-212), Воровська К.А. (ГФ-212) - Вісник Одеського Національного Університету. Серія: Економіка;
 3. Аналіз видів FOREX-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку FOREX в Україні - Лазнева І.О., Бренер А.В.(ГФ-212) - Глобальні та національні проблеми економіки;
 4. Интеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці - Т.С. Павлюк, М.В. Дерев'ягін (ГФ-223) - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding;
 5. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation - A.V. Brener (HF-212), I.O. Lazneva - Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation: conference proceeding;
 6. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) - К.В. Коломоєць (ГФ-223), І.О. Лазнева - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding.

У 2015 р. у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції «Тиждень науки ЗНТУ» були опубліковані наступні роботи студентів кафедри МЕВ:

 1. Вельможко П. П. (ГФ-211) Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 2. Бренер А. В. (ГФ-212) Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим / А. В., Бренер В. В. Корольков (професор каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484.
 3. Мигловец Н. А. (ГФ-213) Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с .
 4. Водоп’янова Є. О. (ГФ-213) PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.

З Новим роком та Різдвом Христовим!!!

Demo

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" від щирого серця вітає усіх співробітників та студентів з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо усім в цьому році здобути неймовірний успіх та щастя. Бажаємо усім вічної любові та доброї вдачі. Бажаємо усім яскравих емоцій та досягнення завітної мрії,  чудових друзів та люблячих близьких, а також бравого настрою та міцного здоров’я!

Веселих новорічних свят! З Новим роком Вас!!!

 

Всеукраїнська студентська олімпіада!!!

Demo

28.11.17 відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини"! На заході були присутні студенти 3 та 4 курсів. Всього в конкурсі брали участь 32 кращих студента.

Від щирого серця вітаємо переможців та бажаємо успіхів у подальших змаганнях!

 

Увага студентам та викладачам кафедри МЕВ!!!

Demo

29.09.17 відбудеться захід "Познайомимось?". Запрошуються усі викладачі та студенти кафедри МЕВ!

Форма одягу - спортивна.

Зустрічаємось біля входу у головний корпус о 12:00! Здолаємо усі перешкоди та труднощі - разом!!!

 

12 вересня - день заснування кафедри МЕВ!!!

Demo

Щиро вітаємо науково-педагогічний колектив, студентів та випускників кафедри Міжнародних економічних відносин із 22 річницею заснування!

Творчих успіхів, енергії та впевненності у своїх силах, нових досягнень та перемог в науково-педагогічній діяльності!

 

Шановні студенти кафедри МЕВ!!!

Demo

Вітаємо Вас із Днем знань та новим навчальним роком! Бажаємо Вам нових звершень та знань, захоплюючих наукових подорожей та цікавого студентського життя!

Від щирого серця вітаємо першокурсників із вступом в Запорізький національний технічний університет на кафедру міжнародних економічних відносин! Нехай цей день відкриє Вам велику та світлу дорогу становлення Вас як справжніх фахівців своєї майбутньої справи, дарує Вам натхнення у навчанні та назавжди поселить в Вас віру у вірності вибраного професійного шляху!

У свою чергу колектив кафедри обіцяє бути з вами кожну хвилину вашого шляху до знань, всіляко допомагати Вам долати всі перешкоди та труднощі, втілювати в Вас все найсучасніше та прогресивне що є у Світі та в Україні!!

Вітаємо від щирого серця, колектив кафедри МЕВ!

 

Увага студентам бакалаврату усіх спеціальностей!!!

Demo

З 19.06.17 розпочинається прийом документів на вступ до магістратури кафедри міжнародних економічних відносин! За додатковою інформацією звертатись до приймальної комісії ЗНТУ та на кафедру МЕВ. Будемо дуже раді бачити Вас разом з нами та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!!! З повагою, колектив кафедри міжнародних економічних відносин.

 

Увага студентам 4 та 5 курсів!!!

Demo

27.04.17 відбудеться ярмарок вакансій. Запрошуються студенти 4 та 5 курсів. Час роботи з 10.00 до 16.00 години. Збір студентів біля Їдальні ЗНТУ (колишнє кафе"Еллада")!

 

Вітаємо з перемогою!!!

Demo

03.04.17. Колектив кафедри міжнародних економічних відносин вітає доцента кафедри Мелещенко Анатолія Івановича з перемогою у змаганнях з шахів на спартакіаді ЗНТУ серед викладачів та співробітників! Бажаємо не втрачати форми та оптимізму, досягати всіх цілей і просто бути щасливою людиною!

 

 

До уваги студентів! Графік попередніх захистів дипломних робіт рівня "спеціаліст" денної та заочної форм навчання

Перший попередній захист: 21.03.17 - 22.03.17. Вимоги: звіт з переддипломної практики, розширений план дипломної роботи, готовий перший розділ, другий та третій розділ - напрацювання.

Другий попередній захист: 20.04.17 - 21.04.17. Вимоги: 90% готової дипломної роботи.

Нормоконтроль: 24.04.17 - 04.05.17.

Міжнародні відносини

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Інтеграція України в світовий економічний простір висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Сучасні глобалізаційні процеси потребують спеціалістів, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів.

Дуже важливою є підготовка конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки та фінансів, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками на рівні сучасних міжнародних вимог, здатних ефективно застосовувати здобуті знання у сфері міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, а також управляти фінансовою методологією і інструментальним аналізом корпорації для розробки та реалізації її фінансової стратегії в умовах глобалізації ринків і переходу до інноваційної економіки.

Підготовлені нами фахівці з міжнародного бізнесу, здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції, аналізом кон’юнктури ринку. Потребу у фахівцях в галузі міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності.

Більш детально ознайомитись з усією важливою інформацією щодо вступу на нашу спеціальність можно переглянувши файл-буклет "Запрошення на навчання 2018", який розташований нижче.

Кафедра МЕВ

Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 1995 році з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, які могли би здійснювати управління та керівництво зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій різних форм власності для нашої молодої країни, зокрема й для Запорізького регіону. Кафедра готує фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст з міжнародних економічних відносин» і ліцензована до 2021 року.

Засновниками кафедри були викладачі та співробітники нашого університету: проректор доц. Гамов М. С. (завідувач кафедри протягом понад 20-ти років), доц. Кримська Л. О., старш. викладач Круглікова В. В., завідувач лабораторії Перелигіна Т. В.

Згодом кадровий состав кафедри поповнювався новими викладачами та співробітниками, які постійно підвищували свою кваліфікацію, набували досвід, вдосконалювали свої знання та навички, впроваджували нові навчальні курси. Викладачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (Сарнацький О. П., 2008 р.), а також доктора економічних наук (Прушківська Е. В., 2015 р.).

Починаючи з квітня 2002 р., протягом трьох років кафедра брала участь у реалізації проекту TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах». Партнерами за проектом були Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко (координатор проекту), Ліверпульський університет імені Джона Мура (Великобртанія), Технологічний інститут Західної Македонії (м. Касторія, Греція) та Вища школа Лессіус (м. Антверпен, Бельгія). Проект передбачав відкриття спеціалізації «Міжнародні фінанси» в обох українських університетах-партнерах.

Навчання за зазначеною спеціалізацією перша група студентів ЗНТУ розпочала вже з вересня 2003 р. Проектом також було передбачено: стажування викладацького складу українських університетів в університетах-партнерах з ЄС, проведення лекцій провідних професорів з європейських університетів-партнерів в Україні, навчання студентів та стажування аспірантів з українських університетів в країнах ЄС, оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази кафедри МЕВ ЗНТУ.

У листопаді 2003 р. кафедра за сприяння керівництва ЗНТУ організувала та  провела міжнародний науково-практичний семінар «Дистанційна освіта в системі вищої освіти в рамках проекту TEMPUS». У роботі семінару взяло участь більше 60-ти учасників з Великобританії, Бельгії, Греції, США та України.

Під час виконання проекту 13 викладачів та 6 аспірантів і студентів Економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ пройшли стажування та навчання у вищих навчальних закладах європейських партнерів за проектом.

Підтримуючи здобуті творчі міжнародні зв’язки кафедра МЕВ у травні 2009 р. організувала та провела міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин». Співорганізаторами конференції виступили Запорізький національний технічний університет, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Асоціація економістів міжнародників України, Запорізька обласна державна адміністрація. Основні дискусії проводилися за наступними напрямками:

Вдосконалення підготовки фахівців в умовах концептуального євроінтеграційного вибору України та приєднання до Болонського процесу;

Необхідність в поглибленому вивченні та вирішенні проблем підвищення ефективності міжнародних валютно-фінансових операцій;

Фахівці з МЕВ у умовах адаптації економіки України до вимог СОТ.

На сьогоднішній день колектив кафедри створив повноцінну базу для підготовки фахівців, які спроможні займати різноманітні посади в структурах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю як в Україні, так і за її межами. Успішність створеної системи підготовки кваліфікованих кадрів підтверджена тим, що багато випускників кафедри реалізували себе на високих керівних посадах , у тому числі на державній службі, у бізнесі, на крупних підприємствах, в консалтингових та інвестиційних компаніях, банках, міжнародних представництвах, торгово-промисловій палаті, системі вищої освіти тощо.

Спеціальність передбачає базову загально професійну та спеціальну підготовку, яка розкриває основи теорії та практики міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародних фінансів, міжнародних валютно-кредитних відносин, інформаційних технологій на світових ринках, європейської економічної інтеграції, питання міжнародного права.

Протягом навчання студенти досліджують та аналізують принципи і закони розвитку міжнародних економічних відносин, процеси інтернаціоналізації виробництва та міжнародного поділу праці, форми, методи і механізми регулювання міжнародної торгівлі, процеси міжнародного руху капіталу, функціонування світової валютної системи. На базі такого аналізу студенти навчаються формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації, особливо на рівні фірм та організацій, які є основними суб’єктами світового господарства. міжнародних економічних відносин. Спеціалісти з МЕВ добре розуміють механізми розвитку світових господарських зав’язків з урахуванням специфіки окремих країн та регіонів світу. Фахівець з міжнародних економічних відносин – це універсальний спеціаліст, здатний проводити маркетингові дослідження міжнародного ринку, здійснювати цілеспрямований пошук іноземних партнерів, кваліфіковано складати зовнішньоекономічний контракт та організовувати зовнішньоекономічні операції з урахуванням особливостей державного регулювання.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Прушківська Емілія Василівна доктор економічних наук, професор професор, завідувач кафедри
Сарнацький Олександр Петрович доктор історичних наук, професор професор
Корольков Владислав Васильович кандидат економічних наук, доцент доцент
Лазнева Ірина Олександрівна кандидат історичних наук, доцент доцент
Ситников Микола Миколайович доктор філософії, доцент доцент
Мелещенко Анатолій Іванович кандидат філологічних наук, доцент доцент
Удодова Яна Вадимівна кандидат економічних наук ст. викладач
Павлюк Тетяна Сергіївна   ст. викладач
Перелигіна Тетяна Володимирівна   провідний фахівець
Ніколенко Олена Василівна   провідний фахівець
Салімонов Олексій Юрійович   провідний фахівець
Войцеховська Ірина Вікторівна   старший лаборант

 

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Міжнародних економічних відносин»

1 Комп’ютерний клас, ауд. №275, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології 2) міжнародна інформація 3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків 13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17"
2 Комп’ютерний клас, ауд. №280, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології 2) міжнародна інформація 3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків 13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17", мультимедійний екран
3 Навчально-методична аудиторія кафедри №277а, 43,2 м2 1) виконання навчально-методичної роботи кафедри 2) виконання науково-дослідної роботи кафедри 2 комп’ютера, 2 принтера, 2 сканера, 1 МФУ, 2 ноутбука з проекторами
4 Лекційна аудиторія №381, 120 м2 1) Основи наукових досліджень 2) Теорія міжнародних відносин 3) Історія міжнародних економічних відносин 4) Регулювання міжнародних економічних відносин 5) Європейська економічна інтеграція 6) Міжнародні відносини та світова політика 7) PR-технології в економіці  
5 Лекційна аудиторія №284, 60 м2 1) Теорія грошей і грошового обігу 2) Інформаційний бізнес 3) Міжнародні фінанси 4) Міжнародний бізнес 5) Дипломатичний протокол та етикет 6) Міжнародні організації 7) Міжнародні валютно-кредитні відносини  

 

Сторінки