Ви є тут

Головна

Викладачі та співробітники

2018

 • Ноженко, Д.С. Организация математического моделирования при оценки прочности болтовых соединений  ГТД / Д.С. Ноженко, Т.И. Прибора // ХІ Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. – Запорожье, 2018. – С.
 • Степовой, М.С. Виды конструкции замкового соединения  рабочих  колес осевых компрессоров  ГТД / М.С. Степовой, Т.И. Прибора // ХІ Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. – Запорожье, 2018. – С.
 • Степовой, М.С. Процесс развития конструкции замкового соединения  рабочих  колес осевых компрессоров ГТД / М.С. Степовой, Т.И. Прибора // Республіканский конкурс наукових робіт студентів. – Київ: НАУ, 2018.

 

2017

 • Маньков, С.А. Оценка   прочности установки для проведения вибро-ударного упрочнения поверхностного слоя изделия / С.А. Маньков, Т.И. Прибора // Х Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. – Запорожье, 2017. – С. 

2018

 •  Бабенко, О.Н. Анализ результатов исследования частот и форм собственных колебаний рабочей лопатки 1 ступени КНД / О.Н. Бабенко, Т.И. Прибора // Вестник двигателестроения. –  2018. – № . – С. 101–106.
 •  Ноженко, Д.С. Математическое моделирование болтовых соединений в роторах отечественных ГТД / Д.С. Ноженко, Т.И. Прибора // Вестник двигателестроения. – 2018. – № 1. – С. 60-67.
 •  Степовой, М.С. Анализ эволюции конструкции замкового соединения  рабочих  колес осевых компрессоров  ГТД / М.С. Степовой, Т.И. Прибора // Вестник двигателестроения. – 2018. – № 1. – С. 53-60.

2017

 • Маньков, С.А. Анализ статической и динамической прочности установки для проведения вибро-ударного упрочнения поверхностного слоя изделия / С.А. Маньков, Т.И. Прибора // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. –  С. 97-101.

2016

 • To the methodology of the research of the gte turbine blades platforms wear / L.I. Ivshenko, T.I. Pribora, N.S. Komochkin and others // Eurasian physical technical journal. – 2016. – Vol. 13, № 2 (26). – P. 40-46.
 • Перспективные  материалы  и  технологии для деталей ротора компрессора ГТД / Д.В. Павленко, В.Ю. Коцюба, С.Н. Пахолка и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – Вып. № 8 (135). – С. 128-135. 
 • Гораненко, Т.Р. Математическое моделирование широкохордных  полых рабочих  лопаток  вентилятора / Т.Р. Гораненко, Т.И. Прибора // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 18-24.
 • Бабенко, О.Н. Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД / О.Н. Бабенко, Т.И. Прибора  // Вестник двигателестроения. – 2016. – № . – С. 101-106. 

2015

 • Шереметьев, А.В. Анализ использования результатов субмоделирования при определении напряженно-деформированного состояния и ресурса деталей авиационных ГТД / А.В. Шереметьев, Т.И. Прибора, В.В. Тихомиров // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № . – С.61.

Кількість кредитів – 5; загальна кількість годин – 180.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань про робочі процеси у камерах згоряння ГТД, виробити вміння і навички розрахунку та проектування камер згоряння з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання: забезпечити оволодіння на сучасному рівні  основами робочих процесів у камерах згоряння ГТД.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи робочого процесу у камерах згоряння ГТД;
 • тенденції розвитку камер згоряння;
 • процеси сумішоутворення;
 • моделювання процесів сумішоутворення у камерах згоряння;
 • моделювання внутрішньокамерних процесів на основі «об’ємного» механізму згоряння;
 • методи зниження виходу токсичних речовин.

уміти:

 • проводити проектувальний розрахунок камер згоряння;
 • визначати вхідні та вихідні геометричні параметри камер згоряння;
 • визначати геометричні параметри дифузора;
 • проводити розрахунок проточної частини камери згоряння;
 • визначати розподіл повітря повздовж жарової труби;
 • визначати швидкість потоку та швидкість виходу струменів у жаровій трубі;
 • визначати характеристики камери згоряння;
 • формувати конструктивний облік камери згоряння.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

нормативна

(нормативна)

Модуль – 5

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 180 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 

 

Освітній ступінь: магістр

32 год
Практичні, семінарські
32 год
Лабораторні
Самостійна робота
116 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/116.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Особливості робочого процесу у камерах згоряння ГТД.

Тема 1. Основи робочого процесу у камерах згоряння ГТД. Особливості конструкцій камер згоряння ГТД. Основні елементи камер згоряння та їх призначення. Технічне діагностування камер згоряння ГТД.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Процеси сумішоутворення.

Тема 1. Процеси сумішоутворення. Розпилення рідкого палива. Моделювання процесу випарування крапель рідкого палива. Розподіл крапель рідкого палива у камерах згоряння. Моделювання процесу змішування у камерах згоряння. Формування полів температур на виході із камери згоряння.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Стабілізація полум’я та процесу горіння. Емісія токсичних речовин у камерах згоряння.

Тема 1. Стабілізація полум’я та процесу горіння. Зривні характеристики та моделювання стабілізації полум’я у камерах згоряння. Повнотні  характеристики камери згоряння. Одновимірна модель камери згоряння. Модель згоряння палива на основі «поверхневого» механізму розповсюдження полум’я. Визначення параметрів потоку газу в жаровій трубі. Вплив  коефіцієнта надлишку повітря на повноту згоряння палива. Моделювання врутрішньокамерних процесів на основі «об’ємного» механізму горіння. Основні забруднюючі речовини у ГТД. Шляхи і методи зниження виходу токсичних речовин.

Кількість кредитів – 6; загальна кількість годин – 216.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань з  новітніх технологій отримання наноматеріалів, виробити вміння і навики формування заданих властивостей матеріалів для деталей ГТД з урахуванням досягнень  наукового-технічного прогресу.

Завдання: забезпечити оволодіння на сучасному рівні основами отримання наноматеріалів з заданими властивостями для деталей ГТД та новітніми нанотехнологіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • загальну характеристику наноматеріалів;
 • технології отримання наноматеріалів;
 • структуру і властивості наноматеріалів;
 • фулерени;
 • нанокристалічні плівки та покриття;
 • аморфні матеріали;
 • застосування наноматеріалів.

уміти:

 • визначати загальні характеристики наноматеріалів;
 • розробляти технічні рішення щодо досягнення заданих  властивостей  наноматеріалів;
 • складати технічні процеси отримання заданої  структури і властивостей наноматеріалів, плівок та покриттів;
 • досліджувати властивості наноматеріалів, плівок та покриттів;
 • досліджувати властивості наноматеріалів, плівок та покриттів, отриманих на основі нанотехнологій;
 • визначати галузі застосування отриманих  наноматеріалів та технологій у авіадвигунобудуванні.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

обов’язкова

(вибіркова)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 216 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 

 

Освітній ступінь: магістр

32 год
Практичні, семінарські
32 год
Лабораторні
Самостійна робота
152 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/152.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні характеристики, технології отримання, методи дослідження та структура і властивості наноматеріалів.

Тема 1. Основні поняття. Класифікація та типи структур наноматеріалів. Технології отримання наноматеріалів. Методи отримання наноматеріалів. Способи дослідження наноматеріалів. Іонно-променеві методи. Методи дослідження наноматеріалів. Електронна мікроскопія. Дифракційний аналіз. Спектральний аналіз. Методи випробування нанотвердості. Структура та властивості наноматеріалів. Розмір частинок та поверхневі властивості. Нанокомпозиції. Фізико-механічні властивості.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Фулерени, нанокристалічні плівки, покриття, аморфні матеріали та застосування наноматеріалів.

Тема 1. Наноматеріали та нанотехнології, їх отримання. Поліморфізм вуглецю. Фулери С60  та його аналоги. Нанотрубки. Способи формування  плівок і покриттів. Багатошарові композиційні покриття. Нанопокриття з великою твердістю. Механічні властивості нанопокриття. Аморфні матеріали. Отримання аморфних матеріалів. Властивості аморфних матеріалів. Застосування наноматеріалів. Конструкційні та інструментальні матеріали. Виробничі технології та ядерна енергетика. Наноструктурні елементи в електронній техніці. Застосування вуглецевих нанотрубок. Медицина та біо-нанотехнології.

Кількість кредитів – 5; загальна кількість годин – 180.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань з математичного моделювання технологічних процесів АД і ЕУ, виробити вміння і навички розробки сучасних моделей технологічних процесів з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання: забезпечити оволодіння на сучасному рівні математичними методами моделювання технологічних процесів виготовлення деталей, вузлів та АД і ЕУ в цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні задачі та етапи наукового дослідження;
 • загальну схему наукового дослідження;
 • основні поняття про теоретичні дослідження, математичну модель та експериментальні дослідження;
 • методи обробки і аналізу дослідних даних;
 • кореляційний аналіз;
 • регресійний аналіз;
 • теорію факторного планування експериментів;
 • методи оптимізації технологічних процесів.

уміти:

 • планувати мету задачі та основні етапи наукового дослідження;
 • дослідження технологічного процесу виготовлення АД і ЕУ;
 • розробляти математичні моделі досліджених процесів, об’єктів, явищ;
 • проводити кореляційний аналіз результатів досліджень;
 • проводити регресійний аналіз результатів досліджень;
 • проводити дослідження технологічних процесів методами факторного планування експериментів;
 • проводити оптимізацію технологічних процесів;
 • виготовити деталі ГТД.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

нормативна

(нормативна)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 180 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 

 

Освітній ступінь: магістр

32 год
Практичні, семінарські
32 год
Лабораторні
Самостійна робота
116 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/116.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Наукові дослідження, математичне моделювання та методи обробки аналізу досліджень.

Тема 1. Математичне моделювання та методи обробки і задачі та етапи наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Визначення предмета та об’єкта дослідження. Мета та задачі дослідження. Гіпотеза. Теоретичні дослідження. Математична модель. Експериментальні дослідження. Методи обробки і аналізу дослідних даних. Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Теорія факторного планування експериментів і методи оптимізації технологічних процесів.

Тема 1. Основні поняття. Математична модель об’єкту досліджень. Основні етапи і принципи планування експерименту. Факторне планування експериментів. Повний факторний експеримент і дробові репліки. Складання плану-матриці експерименту. Розрахунок коефіцієнтів регресії. Перевірка відтворюваності дослідів. Перевірка адекватності лінійної моделі. Оцінка значущості коефіцієнта регресії. Дробовий факторний експеримент. Методи оптимізації технологічних процесів. Метод крутого сходження. Симплексний метод оптимізації.

2018

 • Степовой, М.С. Анализ эволюции конструкции замкового соединения рабочих колес осевых компрессоров ГТД / М.С. Степовой, Т.И. Прибора // Вісник двигунобудування. – 2018. – № 1. – С. 53-59.
 • Ноженко, Д.С. Математическое моделирование болтовых соединений в роторах отечественных ГТД / Д.С. Ноженко, Т.И. Прибора // Вісник двигунобудування. – 2018. – № 1. – С. 60-66.
 • Бабенко, О.Н. Анализ результатов исследования частот и форм собственных колебаний рабочей лопатки 1 ступени КНД / О.Н. Бабенко, Т.И. Прибора // Вестник двигателестроения. –  2018. – № 2. – С. 101-106.

Кількість кредитів – 2; загальна кількість годин – 72.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань про принципи побудови та зміст системи технічної експлуатації і технічного обслуговування АД і ЕУ.

Завдання: забезпечення оволодіння на сучасному рівні інженерними основами технічної експлуатації та обслуговування АД і ЕУ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи безвідмовності АД і ЕУ;
 • експлуатаційну технологічність  АД і ЕУ;
 • стратегії технічного обслуговування;
 • механізм формування комплексної програми;
 • основи технології технічного обслуговування силових установок та їх основних вузлів і систем.

уміти:

 • проводити аналіз умов експлуатації конкретних АД і ЕУ;
 • встановлювати ступінь впливу різних відмов та несправностей на працездатність окремих агрегатів систем і авіаційного двигуна в цілому;
 • розробляти регламент технічного обслуговування та здійснювати ефективне його планування і управління;
 • складати технологічні процеси технічного обслуговування  АД і ЕУ вузлів та авіаційного двигуна в цілому.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

нормативна

(нормативна)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 4

 

Освітній ступінь: бакалавр

24 год 8 год
Практичні, семінарські
Лабораторні
12 год 6 год
Самостійна робота
36 год 58 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/36;

для заочної форми навчання – 14/58.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні поняття, показники та стратегії технічної експлуатації і технічного обслуговування АД і ЕУ.

Тема 1. Вступ. Загальні поняття термінів. Технічна експлуатація і технічне обслуговування. Безвідмовність АД. Основні терміни і визначення.

Тема 2. Класифікація відмов. Показники безвідмовності. Моделі безвідмовності. Довговічність і живучість АД. Показники довговічності.

Тема 3. Методи визначення і збільшення ресурсу. Експлуатаційна технологічність ЛА. Фактори експлуатаційної технологічності.

Тема 4. Показники експлуатаційної технологічності. Задавання показників ЕТ у загальних вимогах до ГТД  ЛА.

Тема 5. Визначення показників ЕТ. Узагальнені показники. Визначення одиночних показників. Оцінка рівня експлуатаційної технологічності і способи її забезпечення.

Тема 6. Контролепригодність і її оцінка. Категорії контролепригодності ЛА. Показники контролепригодності. Оцінка рівня контролепригодності.

Тема 7. Структура і принципи побудови системи технічної експлуатації. Система технічного обслуговування АД. Види технічного обслуговування (ТО). Класифікація стратегій технічного обслуговування.

Тема 8. Стратегія ТО авіаційної техніки за технічним станом з контролем рівня надійності. Стратегія ТО за технічним станом з контролем параметрів. Кількісна оцінка надійності роботи двигунів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Програма, експлуатаційна технічна документація, режими ТО, контроль, діагностування і прогнозування ТО силових установок.

Тема 1. Структура програми ТО. Механізм формування комплексної програми ТО.

Тема 2. Експлуатаційна технічна документація (ЕТД) та її структура, види ЕТД. Виробнича-технічна документація.

Тема 3. Організаційна структура і завдання інженерної авіаційної служби (ІАС). Структура авіаційно-технічних баз (АТБ). Режими ТО і їх формування.

Тема 4. Визначення оптимальної періодичності періодичного обслуговування. Організація процесу ТО  ЛА. Відмови і несправності силових установок ЛА. Контроль, діагностування і прогнозування ТО силових установок. Технічне обслуговування модульних двигунів.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей «Технологія виробництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» усіх форм навчання, частина 1/ Укл. Качан О.Я., Каліуш В.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 88 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей «Технологія виробництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» усіх форм навчання, частина 2/ Укл. Качан О.Я., Каліуш В.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 130 с.

2014

 • Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, В.А. Панасенко, И.И. Котов и др. // Международная научно-техническая конференция: тезисы докл. – 2014. – С. 270-281.

2018

 • Measurement of non-rigid tools action force during finishing / N. Honchar, A. Kachan, D. Stepanov and others // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2018. – Part F2. – P. 23-32.
 • Обеспечение точности и качества горячештампованных деталей ГТД / Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Клочихин и др. // Вестник двигателестроения. – 2018. – № 1. – С. 73-82.

2017

 • Качан, А.Я. Влияние химико-термической обработки на механические свойства зубчатых колес главных вертолетных редукторов / А.Я. Качан, В.В. Кравцов // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С. 76-79.
 • Влияние технологических параметров процесса винтовой экструзии на структуру и свойства сложнолегированных титановых сплавов / В.Е. Ольшанецкий, А.Я. Качан, А.В. Овчинников и др. // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С. 110-113.
 • Мозговой, В.Ф. Технология обработки резанием деталей ГТД из полимерных композиционных материалов на станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, А.Я. Качан, В.А. Панасенко // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С.114–119.

2016

 • Качан, А.Я. Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 63-67.
 • Качан, А.Я. Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 52-57.
 • Качан, А.Я. Критерии оценки выходных параметров процессов обработки деталей ГТД / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 2. – С. 181-184.
 • Мозговой, В.Ф. Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, А.Я. Качан, В.А. Панасенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 8 (135). – С. 100-107.
 • Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины / Н.А. Лысенко, В.И. Воробьев, Н.Е. Суслова и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – №. – С. 95-101.

2015

 • Качан, А.Я. Математическое моделирование влияния технологической наследственности финишных методов обработки на предел выносливости деталей ГТД / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2015. – № 1. – С. 81-86.
 • Качан, А.Я. Технологическое обеспечение несущей способности деталей ГТД пластическим деформированием / А.Я. Качан, С.А. Уланов, Е.К. Березовский // Обработка металлов давлением. – 2015. – № 2 (41). – С. 141-146. 
 • Kachan, A. Echnological support of the gas-turbine engine parts bearing capacity by plastic deformation / A. Kachan,  S. Ulanov, E. Berezovsky // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 7 (11). – P. 183-187.

2014

 • Features of integrated manyfacture of blade workpieces from eutecticalli strengthened titanium alloys / V.A. Titov, N.K. Zlochevskaya, A.Y. Kachan and others // Metallurgist. – 2014. – № 58 (1-2). – P. 141-148.
 • Влияние холодного деформирования и термической обработки жаропрочного сплава на эксплуатационные свойства лопаток компрессора ГТД / Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан, Д.В. Павленко, и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 59-66.
 • Качество отливок рабочих лопаток турбины, модифицированных наночастицами тугоплавких соединений и обработанных ГИП / А.Я. Качан, Н.А. Лысенко, А.С. Дудников и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 75-81.
 • Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, В.А. Панасенко, А.Я. Качан и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 115-119.
 • Технологические особенности формирования параметров качества несущих поверхностей валов компрессоров ГТД  / А.Я. Качан, В.А. Титов, В.Ф. Мозговой и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 2. – С. 186-191.

2013

 • Ивщенко, Л.И. Износостойкость сплава ХТН-61 при отрицательных температурах и сложном динамическом нагружении / Л.И. Ивщенко, В.В. Цыганов, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2013. – № 1. – С. 95-103.
 • Павленко, Д.В. Применение сплава ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии для изготовления нагруженных элементов эндопротеза тазобедренного сустава / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2013. – № 1. – С. 148-154.

 
Навчальні посібники і монографії

 • Технология производства авиационных двигателей. Сборка авиационных двигателей: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов  и др. – Ч. IV. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013. – 341с.
 • Технология производства авиационных двигателей. Испытания авиационных двигателей: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов и др. – Ч. V. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013. – 340 с. 
 • Технологія виробництва авіаційних двигунів. Складання авіаційних двигунів: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, А.І. Долматов та ін. – Ч. IV. – Запоріжжя: АТ  «Мотор Січ», 2013. – 329 с.
 • Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Валы ГТД: монография / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, В.А. Титов и др. – Ч. IV. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 291 с. 
 • Наноматериалы и нанотехнологии: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 208 с. 
 • Изнашивание материалов при многокомпонентном термомеханическом нагружении: монография / В.А. Богуслаев, В.В. Цыганов, Л.И. Ивщенко и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 246 с. 
 • Производство тонкостенного проката специального назначения: монография / В.В. Чигиринский, Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан и др. – Запорожье: Акцент ИТ – ВАЛПИС, 2014. – 296 с.
 • Наноматеріали і нанотехнології: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, Н.Є. Калініна та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2015. – 202 с.
 • Технологія виробництва авіаційних двигунів. Випробування авіаційних двигунів: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан,  А.І. Долматов та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2015. –  330 с. 
 • Теорія та практика обробки матеріалів тиском: монографія / В.О. Богуслаєв, М.І. Бобирь, В.А. Тітов та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2016. – 552 с. 
 • Технологічна механіка забезпечення міцності та якості деталей пластичним деформуванням: монографія / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, О.Я. Качан та ін. – К.: КВИЦ, 2016. – 176 с.
 • Принципы формирования микро- и наносистем: навчальний посібник / О.Я. Качан, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач та ін. – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2016. – 282 с.
 • Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД.  Лопатки компрессора и вентилятора: монография / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, А.Я. Качан и др. – Часть I. –  Запорожье: АО «Мотор Сич», 2017. – 500 с.
 • Точная горячая штамповка деталей ГТД: монография / В.А. Богуслаев, Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2017. – 563 с.

2018

 • Простой сдвиг в обработке материалов давлением / Я.Е. Бейгельзимер, Д.В. Павленко, А.Ф. Тарасов и др. // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: IX міжнар. наук.-техн. конф., 28 травня – 1 червня 2018 р.: тези доп. ‒ Київ-Херсон, 2018.   ̶  С. 28-30. 
 • Двирнык, Я.В. Предельное состояние осевого компрессора ГТД, эксплуатаируемого в условиях запыленной атмосферы / Я.В. Двирнык, Д.В. Павленко // XI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2018. ‒ С. 86-88. 
 • Павленко, Д.В. Закономірності пороутворення в титанових сплавах, синтезованих з порошків / Д.В. Павленко, М.О. Щетініна // XI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2018. ‒ С. 203-204. 
 • Прогресивна технологія виготовлення лопаток компресору ГТД з використанням інтенсивної пластичної деформації та устаткування для її реалізації / Д.В. Павленко, О.Ф. Тарасов, С.В. Лоскутов та ін. // Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта: XIX міжнар. науково-техн. конф., 19-22 червня 2018 р.: тези доп. ‒ Київ, 2018. ‒ С. 22-24.

2017

 • Двирнык, Я.В. Влияние пылевой эрозии на газодинамическую устойчивость осевого компрессора / Я.В. Двирнык, Д.В. Павленко // VIII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2017. ‒ С.

2016

 • Двирнык, Я.В. Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний / Я.В. Двирник, Д.В. Павленко // XXI міжнародний конгресс двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 26.
 • Синтез сложнолегированных титановых сплавов для деталей ГТД / П.Д. Жеманюк, А.В. Овчинников, Ю.Ф. Басов и др. // XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 73.
 • Массоперенос при винтовой экструзии  как важный фактор обеспечения качества порошковых полуфабрикатов для ответственных деталей ГТД / Д.В. Павленко, Я.Е. Бейгельзимер, Р.Ю. Кулагин и др. // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 119-123.
 • Особенности механической обработки сплавов на основе алюминидов титана / С.Н. Пахолка, Д.В. Павленко, А.П. Татаринов и др. // XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 75.
 • Павленко, Д.В. Перспективные материалы и технологии для деталей ротора компрессора ГТД / Д.В. Павленко, Т.И. Прибора, В.Ю. Коцюба и др. // XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 71.
 • Павленко, Д.В. Ресурсосберегающая технология получения сложнолегированных сплавов / Д.В. Павленко // «Приборостроение – 2016": 9-ая междунар. научно-техн. конф.: тезисы докл. – 2016.− С. 121-122.
 • Павленко, Д.В. Приборное и методическое обеспечение измерения остаточных напряжений в областях высокоградиентных полей / Д.В. Павленко, М.В. Сидоренко, В.А. Литуринский // «Приборостроение – 2016": 9-ая междунар. научно-техн. конф.: тезисы докл. – 2016. − С. 90-91.
 • САПР процессов деформирования заготовок и деталей, полученных методом 3D-печати / А.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко, А.В. Алтухов и др. // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 13-17.
 • Павленко, Д.В. Ресурсосберегающая, импортозамещающая технология производства полуфабрикатов сложнолегированных титановых сплавов / Д.В. Павленко // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 60-64.
 • Совершенствование установок и штамповой оснастки для реализации процесса винтовой экструзии / Я.Е. Бейгельзимер, А.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко и др. // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 78-81.

Сторінки