Ви є тут

Головна

Мета: вивчення основних методик розрахунку кількості обладнання, визначення площі та габаритів підрозділів, обрання найбільш раціональних схем розташування обладнання; придбання навичок щодо здійснення проектування самих різноманітних виробничих підрозділів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності: здатність демонструвати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, необхідних для професійної діяльності в сфері матеріалознавства; здатність застосовувати знання і розуміння інших інженерних спеціальностей; здатність працювати автономно; здатність працювати в команді;

фахові компетентності: здатність раціонально обирати обладнання та режим роботи підрозділу в залежності від типу виробництва; здатністьрозраховувати кількість обладнання за відомостями завантаження та паспортною продуктивністю; здатністьрозраховувати корисну та допоміжні площі підрозділу в залежності від отриманої кількості обладнання; здатністьрозташовувати обладнанні в підрозділі відповідно до вимог нормативно-технічної документації і складати план виробничого підрозділу в цілому.

очікувані програмні результати навчання: студент повинен знати  особливості проектування підрозділів в залежності від типу виробництва (масове, дрібносерійне, змішане); які різновиди обладнання найбільш доцільні при тому чи іншому виробництві.

Викладач дисципліни: Климов Олександр Володимирович , доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 2

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 7 5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 90 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год 4 год
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%  до 50%

для заочної форми навчання – 10% до 90%

 

  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Вступ. Вихідні дані для проектування виробничого підрозділу

Тема 1. Вступ (предмет, задачі та зміст дисципліни).

Тема 2. Класифікація виробничих підрозділів. Річна виробнича програма,основні правила її оформлення.

Тема 3. Основні особливості формування номенклатури продукції в межах річної виробничої програми.

Змістовий модуль 2. Вибір обладнання в залежності від масштабів виробництва.

Тема 4. Можливості вдосконалення технологічних процесів в умовах масового та дрібносерійного виробництва.Класифікація підрозділів за детальною та операційною ознаками.

Тема 5. Особливості маршруту пересування виробів в залежності від типу обладнання.Можливі варіанти розташування підрозділів теплової обробки у виробничих корпусах.

Змістовий модуль 3. Особливості розрахунку кількості обладнання.

Тема 6. Методики розрахунку календарного, номінального та дійсного фонду роботи обладнання. Особливості вибору режиму роботи підрозділу в залежності від типу виробництва, технологій ТО(ХТО) та різновидів обраного обладнання.

Тема 7. Необхідний час роботи обладнання. Розрахунок кількості обладнання за годинною продуктивністю та за відомостями завантаження Коефіцієнти завантаження.

Тема 8. Основні складові відомостей завантаження в залежності від операцій обробки та різновиду обладнання.Особливості їх розрахунку.

Змістовий модуль 4. Площа виробничого підрозділу.

Тема 9. Особливості розрахунків корисної та допоміжної площі виробничих підрозділів.Архітектурні особливості виробничих приміщень. Конструкція колон,інтервали в їх розташуванні. Прольоти,їх рекомендовані габарити.

Змістовий модуль 5. Особливості розташування обладнання в підрозділі відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Тема 10. Рекомендовані варіанти руху виробів у підрозділі(вантажопотоки). Основне і допоміжне обладнання, особливості їх розташування.

Змістовий модуль 6. План виробничого підрозділу.

Тема 11. Нормативні відстані між одиницями обладнання та між обладнанням та основними елементами конструкцій промислових споруднайбільш розповсюджені варіанти розташування обладнання у підрозділах.

Змістовий модуль 7. Особливості проектування побутових та службових приміщень.

Тема 12. Основні правила та вимоги щодо розташування побутових та службових приміщень, їх габарити.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

    Сума

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

   ЗМ4

   ЗМ5

   ЗМ6

   ЗМ7

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

    Т9

   Т10

   Т11

   Т12

    8

8

8

8

10

8

8

8

8

8

10

8

100