Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьмін

Ім'я: Віктор

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент кафедри соціальної роботи факультету соціальних наук Запорізького національного технічного університету

Участь у роботі рад і державних структур: вчений секретар вченої ради ЗНТУ

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4940-9395

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, 2007, [дипломом з відзнакою],  спеціальність за дипломом – 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація за дипломом – «магістр колісних та гусеничних транспортних засобів»
 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарно-правовий факультет, 2008, спеціальність за дипломом – 8.040202 «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «магістр соціально-правової роботи»
 • Аспірантура на кафедрі соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету, роки навчання:  2009-2013 рр., наукова спеціальність: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»:
  «Соціалізація сиріт у вищих навчальних закладах України: соціотехнологічний аспект», рік захисту – 2013, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Соціальні технології у побудові кар’єри студентів та випускників вищих навчальних закладів України
 • Соціальна реабілітація постраждалого мирного населення у локальних воєнно-політичних  конфліктах в Україні; соціальна робота з постраждалим населенням
 • Соціологічна рефлексія дорожнього руху в Україні; управління безпекою дорожнього руху, безпечна поведінка користувачів доріг
 • Розробка концепції соціології транспорту; дослідження транспорту як соціального інституту
 • Освітньо-наукове забезпечення попередження дорожньо-транспортного травматизму 
   

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальне забезпечення населення
 • Соціальна політика в Україні
 • Технології соціальної роботи
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Соціологія
 • Методологія організації наукової діяльності 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 50, з них  колективних монографій – 2, навчальних посібників у співавторстві – 1.

 • Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2011. – Вип. 5 (79). – С. 118–123.
 • Кузьмін В.В. Підвищення конкурентоздатності сиріт-випускників вищих навчальних закладів / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення : науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К. : Ринок праці та зайнятість населення, 2011. – Вип. 4 (29). – С. 44–46.
 • Кузьмін В.В. Моделювання соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 51. – С. 181–189.
 • Кузьмин В.В. Специфика социализации и формирования личности студентов-сирот в ВУЗе / В.В. Кузьмин // Управление социальными процессами в условиях модернизации России: теория и практика : сборник статей по материалам ІХ Афанасьевских чтений / под ред. проф. О.А. Уржа. – М. : Изд-во РГСУ, 2011. – С. 256–259.
 • Кузьмін В.В. Вплив виховного середовища на сиріт у ВНЗ: соціологічний аналіз / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 1 (81). – С. 108–112.
 • Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сиріт, як окремої соціальної групи у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 2 (82). – С. 113–118.
 • Кузьмін В.В. Соціалізація студентів-сиріт у ВНЗ: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / [гол. ред. А.В. Фурман] ; ТНЕУ. – Т. : Психологія і суспільство, 2012. – Вип. 2 (48). – С 64–68.
 • Кузьмин В.В. Социальное становление студентов ВУЗов из различных специфических социальных общностей / В.В. Кузьмин // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / гл. ред. проф. В.Г. Маралов. – М. : Изд-во ИНГН, 2012. – № 12 (25). – С. 48–51.
 • Кузьмін В.В. Соціальна взаємодія агентів соціалізації та сиріт у ВНЗ: встановлення перспективи / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 54. – С. 42–47.
 • Кузьмін В.В. Генеза державної політики розвитку кар’єри студентської молоді на вузівському рівні / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2013. – Вип. 4 (58). – С. 51–56. Одеса 2013 (фахове видання)
 • Кузьмін В.В. Працевлаштування молоді як соціальна проблема / В.В. Кузьмін // Вісник академії праці та соціальних відносин ФПСУ / [голов. ред. І.М. Гавриленко] ; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : Сталь, 2014. – Вип. 2. – С. 10-14. Фахове видання.
 • Кузьмін В.В. Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення: науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К.: Ринок праці та зайнятість населення, 2014. – Вип. 3(40). – С. 39-42. (фахове видання)
 • Кузьмін В.В. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В.В. Кузьмін, М.О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 62. – С. 220-227. (фахове видання)
 • Кузьмін В.В. Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних  конфліктах в Україні / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Я.В. Зоська (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип.  63. – С. 180-187. (фахове видання)
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається / В.В. Кузьмін // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ. вип.№ 1 (68), 2015. – С. 196-205. (фахове видання)
 • Кузьмін В.В. Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області)/ В.В. Кузьмін // Науково-методичний журнал «Наукові праці. Серія: «Соціологія». Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, Вип. 246. Т.258, 2015. – С. 132-140. (фахове видання)
 • Kuzmin V. Formation of students from different specific social groups as a problem of social work / V. Kuzmin // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2015. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23 (Іноземні науковометричні бази, Georgia).
 • Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2016. – Вип. 1 (67). – С. 49–66. (Фахове видання).
 • Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності / В.В. Кузьмін // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич.– Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – №2(10) – С.63-68 (Фахове видання).
 • Кузьмін В.В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №. 1. – 2017. – С. 3-8. Режим доступу - http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/90071/85417 (Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. До питання соціальної реабілітації постраждалого мирного населення у локальних воєнно-політичних конфліктах в Україні / В.В. Кузьмін // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України : Нац. гірн. Ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2 – С. 175-180.(підрозділ у науковій монографії).
 • Кузьмин В.В. Социокультурные барьеры социализации детей-сирот в высших учебных заведениях Украины // Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины: коллективная монография / под ред. В.С. Бакирова. - Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - С. 253-279. (підрозділ у науковій монографії).
 • Кузьмін В.В. Технології соціальної роботи : Навчальний посібник з грифом МОН України / О.А. Агарков (керівник авт.кол.), Д.Ю. Арабаджиєв, Т.В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович. –Запоріжжя, вид. комплекс АТ «Мотор Січ», 2015. – 487 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.130102 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 66 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методологія організації наукової діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 86 с.
 • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» /Укл.: В.В. Кузьмін. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 86 с.
 • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.13010201 «Соціальна робота» /Укл.: В.В. Кузьмін. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 90 с.

Участь у конференціях:

 • Кузьмін В.В. Особливості соціалізації сиріт у вищих навчальних закладах України / В.В. Кузьмін // Соціальні зміни та культурна ідентичність : збірник тез доповідей учасників міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. – О. : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – С. 143-146.
 • Кузьмін В.В. Проблеми соціалізації сиріт у вищій школі: шляхи вирішення / В.В. Кузьмін // Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей IX Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 101-103.
 • Кузьмін В.В. Різновиди агентів соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21–22 квітня 2011 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Т. 3. – С. 137-138.
 • Кузьмін В.В. Стан здоров’я як один із чинників соціалізації студентів-сиріт / В.В. Кузьмін // Сучасні аспекти медицини і фармації-2011 : тези доповідей учасників 71 Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів з міжнародною участю, присвяченої Дню науки, м. Запоріжжя,
  12–13 травня 2011 р. / ЗДМУ. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2011. – Вип. XXIV, додаток. – Т. 2. – С. 39-40.
 • Кузьмін В.В. Законодавче забезпечення соціального розвитку студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 20–21 травня 2011 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Ч. 2. –
  С. 212-216.
 • Кузьмін В.В. Особливості механізму працевлаштування сиріт-випускників вищих закладах освіти / В.В. Кузьмін // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. М.В. Туленков, М.П. Лукашевич, Е.М. Кучменко, О.Ю. Вілкова, М.В. Судаков ; за заг. ред. М.П. Лукашевича. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 175-180.
 • Кузьмін В.В. Технологізація соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей X Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 90-92.
 • Кузьмін В.В. Сирота у ВНЗ: життєві практики та перспективи / В.В. Кузьмін // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 56.
 • Кузьмін В.В. Наслідки проблеми сирітства в українських реаліях: соціологічний вимір / В.В. Кузьмін // Дитинство. Освіта. Соціум. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : методичні та практичні матеріали (за результатами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених). – К., 2013. – Вип. 4. – С. 219-222.
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники успішного працевлаштування студентів та випускників ВНЗ при вступі у доросле життя / Кузьмін В.В. // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференціії. – Донецьк, 12 листопада 2013 р.: ДонНУЕТ, 2013. – С.122-126 с.
 • Кузьмін В.В. Проблеми та перспективи соціального прогнозування кар’єри випускників вищої школи України на етапі її модернізації / Кузьмін В.В. // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції . – Запоріжжя, 28 березня 2014 р.: ЗНУ, 2014. – С.33-35
 • Кузьмін В.В. Базові соціальні процеси у інжинірінгу кар’єри студентської молоді / Кузьмін В.В. // Освіта та соціалізація особистості : всеукраїнська наукова конференція : [матеріали]. Одеса: Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2014. – С.12.
 • Кузьмин В.В. Социологическое обеспечение инклюзивного обучения сирот в высшей школе / В.В. Кузьмин // Социально-психологические проблемы адаптации к самостоятельной жизни в гражданском обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : Материалы научно-практ. конф. (Майкоп, 19 сентября 2014 г.) / Под ред. Н.В.Ковалевой, Е.Н.Панченко. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2014. – С.83-90.
 • Кузьмін В.В. Типологізація клієнтів державної служби зайнятості з числа випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп та спільностей / Кузьмін В.В. // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: дев’ята Міжнародна науково-практична конференція: [матеріали]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014., С.44-49.
 • Кузьмін В.В. Специфіка професійних компетентностей працівників спеціалізованих служб в соціальній сфері / Кузьмін В.В. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С.408-409.
 • Кузьмін В.В. Подальша соціалізація випускників ВНЗ із числа сиріт у постнавчальний період як проблема соціальної роботи / Кузьмін В.В. // матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розвитку соціальної роботи в Україні», м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ, 2015. – С.160-165.
 • Кузьмін В.В. Побудова кар’єри молоді в сучасних умовах як соціально-економічна проблема / В.В. Кузьмін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.336
 • Кузьмін В.В. Психологія соціальної роботи як вид професійної та наукової діяльності в сучасному Українському суспільстві / В.В. Кузьмін // «Психолого-економічні вектори розвитку особистості і суспільства». Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (27 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя, Україна). – Запоріжжя: ЗНУ. – 2016. – С.16-19
 • Kuzmin V. Social and psychological factors integration of orphans in the social life / V.V. Kuzmin, V.M. Popovych, G.Y.Barshatska // Proceedings of III International scientific conference “ Modern scientific achievements: experience exchange”. Morrisville, Lulu Press., 2017. P. 223-226. (USA)
 

Відзнаки та нагороди:

 • Сертифікат лауреата премії підтримки вчених та обдарованої молоді (Програма розроблена виконавчим комітетом Запорізької міської ради та АКБ «Індустріалбанк» у 2004 році, 2004 рік
 • Грамота Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України за значний внесок у пропаганду здорового способу життя, профілактику ВІЛ/СНІДУ (рішення організації від 8.05.2005), 2005 рік
 • Почесна грамота правління Запорізького обласного відділення Дитячого фонду (рішення президії від 11.11.2005 р.), 2005 рік
 • Стипендіат академічної стипендії Верховної Ради України              (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, від 02.08.2006р №586), 2006 рік
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради за вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики Запорізької області (затверджено розпорядженням Запорізької обласної ради №430-р від 16.11.2006), 2006 рік
 • Подяка за перемогу у обласному конкурсі «Кращий волонтер 2008 року», І місце у номінації «Кращий волонтер – особам та сім’ям, які перебувають у скрутній життєвій ситуації», рішення конкурсної комісії з визначення переможців (затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації №360 від 24.09.2008), 2008 рік
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за активну громадську діяльність спрямовану на розвиток студентського руху в м. Запоріжжя (затверджено розпорядженням ЗМР №1306к від 14.11.2008 р.), 2008 рік
 • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (затверджено розпорядженням №11-К від 19.01.2011, 2011 рік
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, 2012 рік
 • Грамота ректора за успішний захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки (затверджено наказом по ЗНТУ, №66-М від 07.05.2014 р.), 2014 рік.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), французька (читаю, можу розмовляти), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 263 (головний корпус) 
тел.: +38(061)7698475, +380(61)7642207
e-mail: kuzmin2v@gmail.com