Ви є тут

Головна

 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізацій повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних теоретико-методичних підходів до державного управління на центральному та регіональному рівнях;

- визначення системи державного центрального та регіонального управління та змісту її основних складових;

- визначення та обґрунтування основних функцій державного центрального та регіонального управління;

- формування фінансової основи державного управління;

- обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної основи державного розвитку;

- формування теоретико-методичного забезпечення формування концепції, стратегії та програм економічного та соціального розвитку різних рівній управляння.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної економічної політики;

- закономірності управління на державному та регіональному рівнях;

- особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;

- методичні та організаційні основи управління розвитком країни;

- існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;

- внутрішню організацію, функції та повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- законодавчі та нормативно-правові засади діяльності центральних та регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

вміти:

- застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність у аналізі функціонування та розвитку соціально-економічних процесів на рівні держави та її регіонів;

- визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно державного та регіонального управління;

- розробляти концептуальні засади реформування системи державного управління;

- формувати напрями вдосконалення управління національним та регіональним розвитком.

Викладач дисципліни: Юрченко Вікторія Іллівна.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030601 – «Менеджмент»

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 4 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 144 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
32 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
116 год. 153 год.

Індивідуальні завдання:

     год.                   15 год.

Вид контролю: іспит

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Воронкова В. Г Менеджмент в держаних організаціях : навч. посібн. / Воронкова В. Г. - К. : ВД «Професіонал», 2004. - 256 с.

2. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. - 444 с.

3. Державне управління : навч. посібн. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с.

4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К.: Факт, 2003. - 384 с.

5. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О. Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005. - 208 с.

6. Державне управління: основи теорії, історія та практика: Навчальний посібник/ В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. - Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 394 с.

7. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. / За наук. ред. Н.Р. Малишевої.— К.: Університет «Україна», 2006.— 160 с. - Режим доступу: http: //textbooks .net.ua/content/view/2529/12/

8. Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 408 с.

9. Круш П. В. Регіональне управління : навч. посібн. / Крупі П. В., Кожем'яченко О. О. - К. : ЦУЛ, 2007. - 248 с.

10. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування : навч. посібн. / Лазор О. Д. - К. : ЦУЛ, 2003. - 432 с.

11. Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2009. - 582 с.

12. Новікова М.М. Регіональний менеджмент: Конспект лекцій / М.М. Новікова. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 94 с.

13. Ординський В. Л. Управління в органах виконавчої влади : навч. посібн. / Ординський В. Л., Кисіль З. Р., Ковалів М. В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 296 с.

14. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 800 с. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/83681-66-mehanzm-realzats-regonalno-ekono... poltiki.html

15. Якубовський О. П. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії : моногр. / О. П. Якубовський, Т. А. Бутирська. - О. : ОРІД НАДУ, 2004. - 196 с.

16. Сервер Верховної Ради України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

17. Ліга Бізнес Інформ.. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.liga.net

18. Нормативі акти України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.nau.kiev.ua

19. Податки і бухгалтерський облік. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.basa.tav.kharkov.ua