Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6.75

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.010201

Фізичне виховання, 6.010203

Здоров’я людини

 (шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.01020101 Фізичне виховання, 8.01020302 Фізична реабілітація

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

1-й

1-й

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 210

1-й

1-й

2-й

2-й

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

0- год.

0- год.

Практичні, семінарські

64 год.

 

Лабораторні

0- год.

0- год.

Самостійна робота

146 год.

год.

Індивідуальні завдання:

год.

год.

Вид контролю:залік

іспит

Мета: Метою викладання дисципліни є підготовка студентів до спілкування іноземною мовою у професійній сфері, що передбачає набуття компетенції всіх видів мовленнєвої діяльності. У навчальному процесі також реалізуються загальноосвітні, пізнавальні та виховні цілі, студенти знайомляться з аспектами культури, ментальності, традиціями країни, мова якої вивчається. 

Завдання: вивчення лексичного та граматичного матеріалу професійної тематики мовою оригіналу; розвиток навичок читання, письма, аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення;  участь у спілкуванні іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: лексико-граматичний матеріал на базі основних  підручників та інших    дидактичних матеріалів; професійну термінологію; етикет ділового спілкування; фонову інформацію соціокультурного і лінгвокраїнознавчого змісту.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Василенко Г. В., ст. викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування; Наумчук Т. І., викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування, Шейко О. С., к. філос. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.