Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030505  - Управління персоналом і економіка праці

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 8.03050501 Управління персоналом і економіка праці

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-6

5-6

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

0- год.

0- год.

Практичні, семінарські

48 год.

8 год.

Інші

0- год.

0- год.

Самостійна робота

20 год.

60 год.

Індивідуальні завдання: 52год.                  52 год

Вид контролю:залік

Метою навчання ділової мови (англійської) в університеті є підготовка студентів до ділового спілкування на цій мові, що передбачає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, як читання, аудіювання, мовлення, переклад.

У процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються також загальноосвітні, пізнавальні та виховні завдання. Поряд з лінгвістичними передбачається ознайомити студентів з екстралінгвістичними знаннями, тобто з побутовою, країнознавчою та суспільно - політичною інформацією.

Завдання включають вивчення лексичного і граматичного матеріалу, термінології і тем HR галузі, оволодіння вмінням функціонально застосовувати іноземну  мову  в ситуаціях професійного спілкування, читання оригінальної літератури за фахом для отримання необхідної інформації, участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:      лексико-граматичний матеріал на базі основних  підручників та інших   дидактичних матеріалів; професійну термінологію; етикет ділового спілкування; фонову інформацію соціокультурного і лінгвокраїнознавчого змісту.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Горлачова В. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування,  Наумчук Т. І., викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування, Новіков В. П., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.