Ви є тут

Головна

Дисцспліна Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:   

денне – 4

заочне – 4

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

(шифр і назва)

За вибором

Спеціальність

071  «Облік і оподаткування»

(шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5

Семестр

Загальна кількість годин :

денне – 120

 

10

10

Лекції

Освітнім ступенем:

магістр

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: іспит

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є надання студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань організації та методології формування фінансової звітності суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації та методики складання фінансових звітів за принципами МСФЗ.

 

Завдання навчальної  дисципліни: вивчення основних вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо формування окремих елементів фінансових звітів та вміти їх застосовувати у процесі підготовки фінансової звітності

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-                  розуміти місце і значення МСБО та МСФЗ в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації;

-                  усвідомлювати концептуальні основи переходу до застосування міжнародних стандартів фінансової звітності;

-                  демонструвати вміння першого застосування міжнародних стандартів фінансової звітності;

-                  володіти знаннями та навиками відображення у фінансовій звітності операцій по обліку основних засобів та інвестиційної нерухомості у відповідності до вимог МСФЗ;

-                  використовувати  теоретичні, організаційні та методичні засади відображення у фінансовій звітності операцій по обліку нематеріальних активів у відповідності до вимог МСФЗ;

-                  демонструвати розуміння особливостей обліку запасів за МСФЗ та вміння їх застосовувати при формуванні інформаційного забезпечення побудови фінансової звітності;

-                  використовувати методичний інструментарій відображення у фінансовій звітності операцій по обліку грошових коштів та їх еквівалентів у відповідності до вимог МСФЗ;

-                  володіти знаннями та навиками відображення у фінансовій звітності операцій по обліку дебіторської заборгованості та інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;

-                  застосовувати знання розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності  відповідно до вимог МСФЗ;

-                  усвідомлювати сутність зобов’язань підприємства та демонструвати вміння їх відображати у фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

50

50

14

14

14

14

14

15

15

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.