Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Актуальні проблеми теорії права" є пояснення актуальних загальнотеоретичних питань, виявлення проблемних ситуацій в сучасних умовах та тенденцій правового розвитку, відшукання способів розв’язання актуальних проблем теорії права в сучасних умовах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– зміст основних правових понять у межах тем курсу (правотворчість, система джерел права, правозастосування, правотлумачення, правовий вплив, правова система);

– основні властивості основних правових явищ, що вивчаються;

– закономірності функціонування та тенденції розвитку відповідних правових явищ;

– особливості взаємозв’язків суспільства, держави та права;

– особливості національної правової системи;

– основні сучасні проблеми функціонування і розвитку правових явищ та шляхи їх вирішення.

вміти:

– аналізувати різноманітні підходи до праворозуміння, концепції наукового бачення проблем дисципліни;

– аналізувати відповідні правові явища;

– виявляти проблеми функціонування та розвитку правових явищ у межах тематики курсу;

– пропонувати шляхи та способи їх розв’язання;

– обґрунтовувати свою позицію, спираючись на наукові аргументи.

 

Викладач дисципліни:  Ганна Олегівна Саміло 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: «Загальнотеоретичні проблеми права»

Семестр

Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: Спеціаліст 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
40год. 60 год.
Індивідуальні завдання
22год. 24 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100