Ви є тут

Головна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №4

 

 

 

 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Кафедра __маркетингу_____________________________

 

 

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Ректор (перший проректор)

 

 

                                                                                                            

 

 

________________________________

 

 

“______”_______________2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

      _Стратегічний маркетинг__

 

 

 

 

                 підготовки             магістрів_________________________

 

 

(назва рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень))

 

 

      галузь знань___07 Управління та адміністрування_________

 

 

      спеціальність ____075______  Маркетинг________________

 

 

      інститут, факультет         Економіко-гуманітарний інститут,

 

 

                            факультет економіки та управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік 

 

 

 

 

 

Робоча програма Стратегічний маркетинг для підготовки студентів                  ОС «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075  «Маркетинг».

 

 

„_26_” травня_, 2016 року. - 11 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробники: Лифар В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу

 

 

 

 

 

Протокол від.  26” травня 2016 року № 10

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри маркетингу        ___________________     (В.В.Лифар)

 

 

 

 

 

26 травня 2016 року.

 

 

 

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075  «Маркетинг»                                                                               

 

 

 

 

 

Протокол від.  30” травня 2016 року № 2

 

 

 

 

 

«30» травня 2016 року               Голова     _______________     (Корольков В.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

1.      Опис навчальної дисципліни

 

 

 

 

Найменування показників

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

 

 

Характеристика навчальної дисципліни

 

 

денна форма навчання

 

 

Кількість кредитів  – 5

 

 

Галузь знань

 

 

07 Управління та адміністрування

 

 

 

 

 

нормативна

 

 

 

 

 

Модулів – 2

 

 

Спеціальність (професійне

 

 

спрямування):

 

 

075  Маркетинг

 

 

Рік підготовки:

 

 

Змістових модулів – 2

 

 

5-й

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання _курсова робота______

 

 

        (назва)

 

 

Семестр

 

 

Загальна кількість годин - 150

 

 

9-й

 

 

Лекції

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

 

 

аудиторних – 3

 

 

самостійної роботи студента – 5,6

 

 

Освітній ступінь: магістр

 

 

 

 

 

28 год.

 

 

Практичні, семінарські

 

 

14 год.

 

 

Лабораторні

 

 

 год.

 

 

Самостійна робота

 

 

 78 год.

 

 

Індивідуальні завдання:

 

 

30 год.

 

 

Вид контролю: залік

 

 

 

 

 

Примітка.

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

 

 

для денної форми навчання – 27% до 73%.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

     

 

 

 

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства.

 

 

Завдання дисципліни: надання студентам знань про сутність і сферу стратегічного маркетингу, зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну діяльність підприємства; формування практичних  навичок маркетингового стратегічного аналізу і розроблення маркетингових стратегій підприємства.

 

 

 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

 

знати:

 

 

теоретичне підґрунтя стратегічної маркетингової діяльності підприємства, її наукове формування та обґрунтування;

 

 

елементи маркетингової стратегії та наукові підходи до їх визначення;

 

 

інструменти маркетингового стратегічного аналізу;

 

 

класифікацію та етапи аналізу маркетингового середовища;

 

 

сутність і значення маркетингового стратегічного аналізу;

 

 

сутність маркетингового матричного аналізу та різновиди матриць;

 

 

класифікацію та формулювання стратегій маркетингу;

 

 

методи контролю у стратегічному маркетингу 

 

 

вміти:

 

 

формулювати місію підприємства;

 

 

установлювати адекватні маркетингові стратегічні цілі підприємства;

 

 

здійснювати маркетинговий стратегічний аналіз;

 

 

визначати пропозиції підприємства на ринку та відповідні стратегії;

 

 

формувати відповідні різновиди маркетингових стратегій підприємства;

 

 

розробляти плани реалізації маркетингових стратегій;

 

 

надавати маркетингову оцінку стратегічній діяльності підприємства;

 

 

контролювати стратегічну маркетингову діяльність підприємства.

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи стратегічного маркетингу

 

 

Тема 1. Сутність, сфера і процес стратегічного маркетингу

 

 

Сутність і роль стратегічного маркетингу в системі управління підприємством і маркетингом. Становлення і сучасні риси стратегічного маркетингу. Основні категорії стратегічного маркетингу. Маркетингові стратегії: сутність, елементи, класифікація.

 

 

Тема 2. Еволюція бізнес-орієнтацій в маркетингу

 

 

Еволюція маркетингу як результат розвитку бізнес-орієнтації компанії. Маркетинг в межах бізнес-орієнтації «PRODUCT OUT». Маркетинг в межах бізнес-орієнтації «MARKET IN». Маркетинг в межах бізнес-орієнтації «INVEST IN».

 

Тема 3. Аналіз маркетингового середовища

 

Сутність і склад маркетингового середовища. Фактори маркетингового макросередовища. Фактори маркетингового мікросередовища. Етапи аналізу маркетингового середовища. Аналіз сильних та слабких сторін фірми, маркетингових можливостей та загроз (SWOT-аналіз). PEST-аналіз. SNW-підхід до аналізу внутрішніх ресурсів. Фірмова структура ринку.

 

 

Тема 4. Маркетингова стратегічна сегментація

 

Значення сегментування ринку для стратегічного маркетингу. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Концепція сегменту. Види маркетингових стратегій залежно від ступеня сегментування ринку, їхня характеристика.

 

Тема 5. Формування і вибір цільових сегментів підприємства

 

Моделі сегментації ринку. Принципи ефективної сегментації. Сутність макросегментування ринку. Методика побудови сітки сегментування. Мікросегментування ринку та його етапи. Маркетингові стратегії вибору цільового сегменту. Методика стратегічної конкурентної сегментації. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків. Принцип сегментації за Абелем.

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Стратегії та інструменти стратегічного маркетингу

 

 

Тема 6. Маркетингові стратегії зростання

 

 

Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту. Маркетингові стратегії інтенсивного росту. Маркетингові стратегії інтегративного росту. Стратегічні переваги та недоліки вертикальної інтеграції.

 

 

Тема 7. Маркетингові стратегії диверсифікації  

 

 

Сутність, цілі і мотиви стратегії диверсифікації. Маркетингові стратегії диверсифікації. Види диверсифікацій, їх переваги і недоліки. Похідні стратегії диверсифікації. Час диверсифікації. Диверсифікація в споріднені та нові галузі. Стратегії розвитку диверсифікованих компаній. Мультинаціональні стратегії диверсифікації.

 

 

Тема 8. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства

 

 

Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу компанії. Стратегічна модель М.Портера. Матриця оцінки синергізму І.Ансофа. Матриця Boston Consulting Group «зростання ринку/ринкова частка». Матриця General Electric/McKinsey «Привабливість ринку/сила бізнесу». Отримання синергічного ефекту від аналізу за допомогою матриць BCG та General Electric/McKinsey. Удосконалена модель SPACE-аналізу. Модель «7S». Модель Shell/DPM.

Тема 9. Визначення конкурентних переваг підприємства

 

 

Сутність конкурентних переваг та їх класифікація. Модель конкурентних переваг М.Портера. Конкурентна перевага фірми за рахунок витрат і диференціації. Конкурентні переваги стратегічних альянсів. Конкурентоспроможність компанії за цінами та витратами. Ланцюжок цінності та стратегічний аналіз витрат. Конкурентна стійкість компанії. Бенчмаркінг конкурентоспроможності. Конкурентний статус та методика його розрахунку. Системне оцінювання конкурентного рейтингу і визначення конкурентного статусу підприємства.

 

Тема 10. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування

 

 

Різновиди маркетингових стратегій диференціації. Типи диференціації. Сфери створення диференціації. Позиціонування. Стратегії позиціонування: сутність, фактори і умови вибору, види стратегії позиціонування. Методика побудови позиційної схеми.

 

 

Тема 11. Маркетингові конкурентні стратегії

 

 

Маркетингові конкурентні стратегії: сутність і умови формування. Класифікація маркетингових конкурентних стратегій.  Базові стратегії конкуренції за М. Портером та їх умови формування. Підхід до розроблення конкурентних маркетингових стратегій А.Літла. Підхід до розроблення конкурентних маркетингових стратегій Ф.Котлера (маркетингові стратегії ринкового лідера, челенджерів, послідовників, нішерів). Класифікація стратегій за Р.Майлзом та П.Сноу. Підприємницькі стратегії за П.Друкером. Поле конкурентних стратегій за А.Ю.Юдановим.

 

 

Тема 12. Контроль стратегічної маркетингової діяльності підприємства

 

 

Сутність і зміст процесу контролю маркетингової діяльності. Види маркетингового контролю. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Маркетинговий аудит. Методика оцінювання ефективності альтернативних маркетингових стратегій підприємства. Управління реалізацією маркетингової стратегії.

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

 

Назви змістових модулів і тем

 

 

Кількість годин

 

 

денна форма

 

 

Заочна форма

 

 

усього

 

 

у тому числі

 

 

усього

 

 

у тому числі

 

 

л

 

 

п

 

 

лаб

 

 

інд

 

 

с.р.

 

 

л

 

 

п

 

 

лаб

 

 

інд

 

 

с.р.

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

Модуль 1

 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи стратегічного маркетингу

 

 

Тема 1. Сутність, сфера і процес стратегічного маркетингу

 

 

9

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Еволюція бізнес-орієнтацій в маркетингу

 

8

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Аналіз маркетингового середовища

 

10

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Маркетингова стратегічна сегментація

 

10

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Формування і вибір цільових сегментів підприємства

10

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

 

 

47

 

 

12

 

 

5

 

 

-

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

 

 

Змістовий модуль 2. Стратегії та інструменти стратегічного маркетингу

 

 

Тема 6. Маркетингові стратегії зростання

 

9

 

 

2

 

 

1

 

 

-

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Маркетингові стратегії диверсифікації

 

9

 

 

2

 

 

1

 

 

-

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства

 

16

 

 

2

 

 

2

 

 

-

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Визначення конкурентних переваг підприємства

 

9

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування

 

 

14

 

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Маркетингові конкурентні стратегії

10

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12.

 

 

Контроль стратегічної маркетингової діяльності підприємства

 

 

6

 

 

2

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

 

 

73

 

 

16

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

 

120

 

 

28

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДЗ

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

 

150

 

 

28

 

 

14

 

 

 

 

 

30

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять

 

 

 

 

з/п

 

 

Назва теми

 

 

Кількість

 

 

годин

 

 

1

 

 

Сутність і сфера стратегічного маркетингу

 

 

1

 

 

2

 

 

Маркетингові стратегії зростання

 

 

1

 

 

3

 

 

Маркетингові стратегії диверсифікації

 

 

1

 

 

4

 

 

Визначення конкурентних переваг підприємства

 

 

1

 

 

5

 

 

Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування

 

 

2

 

 

6

 

 

Маркетингові конкурентні стратегії

 

 

2

 

 

 

 

 

6. Теми практичних занять

 

 

 

 

з/п

 

 

Назва теми

 

 

Кількість

 

 

годин

 

 

1

 

 

Аналіз маркетингового середовища

 

 

2

 

 

2

 

 

Маркетингова стратегічна сегментація

 

 

2

 

 

3

 

 

Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства

 

 

2

 

 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять

 

 

 

 

з/п

 

 

Назва теми

 

 

Кількість

 

 

годин

 

 

1

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

8. Самостійна робота

 

 

 

 

з/п

 

 

Назва теми

 

 

Кількість

 

 

годин

 

 

1

 

 

Сутність і сфера стратегічного маркетингу

 

 

6

 

 

2

 

 

Еволюція бізнес-орієнтацій в маркетингу

 

 

6

 

 

3

 

 

Аналіз маркетингового середовища.

 

 

Проведення на прикладі реального підприємства SWOT-аналізу, PEST-аналізу, SNW-аналізу. Порівняння результатів, визначення проблем/обмежень застосування кожного з методів в умовах конкретного підприємства.

 

 

6

 

 

4

 

 

Маркетингова стратегічна сегментація

 

 

6

 

 

5

 

 

Формування і вибір цільових сегментів підприємства.

 

 

Проведення маркетингової стратегічної сегментації за методом Абеля.

 

 

6

 

 

6

 

 

Маркетингові стратегії зростання

 

 

6

 

 

7

 

 

Маркетингові стратегії диверсифікації.

 

 

Проведення аналізу бізнес-процесів підприємства за методологією методу PIMS та GAP-аналізу

 

 

6

 

 

8

 

 

Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства.

 

 

Побудова матриці BCG («ріст/частка ринку») на основі виданого завдання, вироблення рекомендованих стратегічних дій та маркетингових стратегій для кожного товару за результатами аналізу даних та рисунку матриці.

 

 

6

 

 

Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства.

 

 

Побудова матриці «McKinsey/General Electric» («привабливість ринку/сила бізнесу»), аналіз отриманих результатів та розробка рекомендацій на основі виданого завдання на прикладі конкретного підприємства

 

 

6

 

 

9

 

 

Визначення конкурентних переваг підприємства

 

 

6

 

 

10

 

 

Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування

 

 

8

 

 

11

 

 

Маркетингові конкурентні стратегії

 

 

6

 

 

12

 

 

Контроль стратегічної маркетингової діяльності підприємства

 

 

4

 

 

 

 

 

Разом

 

 

78

 

 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання

 

 

 

 

 

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Стратегічний маркетинг» передбачає підготовку курсової роботи, яка є окремим заліковим кредитом.

 

 

 

 

 

10. Методи навчання

 

 

 

 

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

 

 

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

 

 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

 

 

- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

 

 

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

 

 

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

 

 

- аналітичний метод – для  розкладу цілого на складові частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

 

 

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

 

 

- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

 

 

- проблемний виклад матеріалу – для всебічного аналізу проблемної ситуації.

 

 

 

 

 

11. Методи контролю

 

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, презентація наукових доповідей, підготовка тез і наукових статей за темою магістерського дослідження.

 

 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

 

Під час контролю враховуються такі види робіт:

 

 

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів;

 

 

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 25 балів;

 

 

-     розв’язання ситуаційного завдання до 22 балів;

 

 

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 25 балів;

 

 

-     захист доповідей – до 10 балів;

 

 

-     участь у дискусії з питань практичного заняття – до 2 балів.

 

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

 

 

Сума

 

 

Змістовий модуль №1

 

 

Змістовий модуль № 2

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Т3

 

 

Т4

 

 

Т5

 

 

Т6

 

 

Т7

 

 

Т8

 

 

Т9

 

 

Т10

 

 

Т11

 

 

100

 

 

3

 

 

3

 

 

15

 

 

8

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

25

 

 

8

 

 

10

 

 

8

 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.

 

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

 

 

Оцінка ECTS

 

 

Оцінка за національною шкалою

 

 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

 

 

для заліку

 

 

90 – 100

 

 

А

 

 

відмінно 

 

 

зараховано

 

 

85 – 89

 

 

В

 

 

добре

 

 

75 – 84

 

 

С

 

 

70 – 74

 

 

D

 

 

задовільно

 

 

60 – 69

 

 

Е

 

 

35 – 59

 

 

FX

 

 

незадовільно з можливістю повторного складання

 

 

не зараховано з можливістю повторного складання

 

 

1 – 34

 

 

F

 

 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

 

 

13. Методичне забезпечення

 

 

1. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр» / Укл. д.е.н., проф. В.В.Лифар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 48 с.

 

 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр» денної форми навчання / Укл. д.е.н., проф. Лифар В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 46 с.

 

 

 

 

 

14. Рекомендована література

 

 

 

 

 

Основна

 

 

1. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг: підручник / [Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612с.

 

 

2. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т.А.Гайдаенко. – (2-е изд., перераб. и доп.). – М.: Эксмо,2006 . – 496 с.

3. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Р.М. Грант  (5-е изд.) [пер. с англ. под ред. В.Н.Фунтова.]. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.

4. Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование / А.В.Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

 

 

5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент ориентированный на рынок / [пер. с англ. под ред.      В.Б. Колчанова]. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с.

 

 

6. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж.О’Шонесси; Пер. с англ. под ред. И.В. Крылова. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

 

 

 

 

 

Допоміжна

 

 

 

 

 

1. Багиев Г.Л.  Маркетинг:   учебник   для   вузов;   4-е изд. / Г.Л. Багиев,                   В.М. Тарасевич; [под общ. ред. Г.Л. Багиева]. – СПб.: Питер, 2012. – 560с.: ил.

2. Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, І.В.Балабанова, А.В.Балабаниць; [за ред. Л. В.Балабанової]. – 2-е вид., вип. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301 с.

3. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посібник /   Л.В. Балабанова, А.М.Германчук. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.

4. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В.Балабанова. –  2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

 

 

5. Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга: монография / Л.В. Балабанова, В.В.Слипенький . – Донецк: ДонГУЭТ, 2005.

 

 

6. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка / С. Дибб,                Л. Симкин.  – СПб.: Питер, 2001. – 240 с.

7. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб,     Л. Симкин,          Дж. Брэдли. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.

9. Дэй Д. Стратегический маркетинг / Д.Дэй. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2002. – 640 с.

10. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів /             О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с.

11. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: учебное пособие / М.И.Кныш. – СПб, 2000. – 284 с.

12. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф.Котлер; [пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой]. – М.: ООО «Издательство АСТ»., 2000. – 272 с.

13. Маркетинг: підручник / [А.Ф.Павленко, І.Л.Решетнікова, А.В. Войчак  та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф.Павленка; кер.авт.кол. д-р екон.наук, проф. І.Л.Решетнікова.] – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

 

 

14. Маркетинг: підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.; [ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько]. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

 

 

15. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.

16. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г.Минцберг, Джуинн, С.Гошал; пер. с англ. под ред.     Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 688 с.

17. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.

 

 

18. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навчальний посібник / К.І.Редченко. – 2-ге вид., доп. – Львів: «Новий Світ-2000», «Альтаїр-2002», 2003. – 272 с.

 

 

19. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13 / Б.А.Соловьев. – М: ИНФРА-М, 1999. – 336 с.

 

 

20. Теорія і практика маркетингу в Україні: монографія  / [А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка.] – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

 

 

21. Томпсон-мл. А.А., Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд III; [12-е изд.; пер. с англ.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 928с.

 

 

22. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 640с.

23. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н.; [пер. с англ.]. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

24. Шершньова З.Е. Стратегічне управління: навч. посібник / З.Е.Шершньова, С.В.Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

25. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учебно-практическое пособие / А.Ю. Юданов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1999. –    384 с.

 

 

 

Інформаційні ресурси

 

 

1. Інтернет-видання про рекламу та маркетинг «Marketingmix» http:// www. marketingmix.com .ua

 

 

2. Український професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.reklamaster.com.ua

 

 

3. Український професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.marketing-ua.com

 

 

4. Сайт журналу «Маркетинг і реклама». – Режим доступу : www.mr.com.ua

 

 

5. Сайт брендингової компанії Brandaid. – Режим доступу : www.brandaid.com.ua

 

 

6. Російський професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.sostav.ru

 

 

7. Російський професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.advertology.ru

 

 

8. Російський професійний портал із проблем реклами маркетингу та менеджменту. – Режим доступу : www.4p.ru

 

 

9. Російський професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : http://www.adme.ru