Ви є тут

Головна

 

Форма №4

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра _маркетингу________________

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                            

________________________________

“______”_______________2016 року

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

      _Логістичний менеджмент__

 

 

 

підготовки             магістрів_________________________

(назва рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень))

      галузь знань___07 Управління та адміністрування________

      спеціальність ____075______  Маркетинг_______________

      інститут, факультет         Економіко-гуманітарний інститут,

                            факультет економіки та управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік

 

 

Робоча програма __Логістичний менеджмент_ для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075  «Маркетинг».

„_26_” травня_, 2016 року. - 8 с.

 

 

 

 

 

Розробники: Лифар В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу

 

Протокол від.  “26” травня 2016 року № 10

 

Завідувач кафедри маркетингу        ___________________     (В.В.Лифар)

 

26 травня 2016 року.

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075  «Маркетинг»                                                                               

 

Протокол від.  “30” травня 2016 року № 2

 

«30» травня 2016 року               Голова     _______________   (Корольков В.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік

 

 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


Кількість кредитів  – 4


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 


нормативна

 


Модулів – 1


Спеціальність (професійне

спрямування):

075  Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів –


5-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 120


10-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента – 6,5


Освітній ступень: магістр

 


26 год.


Практичні, семінарські


12 год.


Лабораторні


 год.


Самостійна робота


 80 год.


Індивідуальні завдання: год.


Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:  33% до 67%.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістичного менеджменту, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання стратегій логістичного менеджменту.

Статус дисципліни – нормативна.

Предмет: методи і процеси управління логістичною діяльністю підприємств.

            Завдання: вивчення основ теорії логістичного менеджменту (сутності логістичного менеджменту, етапів розвитку логістичного менеджменту, логістично-орієнтованої системи управління підприємством, інструментарію логістичного управління); розуміння логістичної стратегії підприємства (аналіз складових логістичної стратегії підприємства, класифікація логістичних стратегій); ознайомлення з функцією «організування» в системі логістичного менеджменту (сутність та основні характеристики організації логістичного управління,  централізація і децентралізація організації логістичного управління; особливості формування лінійно-функціональних, дивізіональних, матричних, проектно- (процесо-) орієнтованих оргструктур управління логістикою підприємства) та з функцією «планування» в системі логістичного менеджменту (стратегічне планування у системі логістичного менеджменту, стратегічний аналіз логістики підприємства).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-          теоретичне підґрунтя логістичної діяльності підприємств;

-          види логістичних стратегій;

-          методи оптимізації логістичних систем;

-          організаційні структури логістичних підрозділів;

-          показники логістичної діяльності;

-          класифікацію ланцюгів поставок

вміти:

-          визначати цілі логістичного менеджменту підприємства та способи їх досягнення;

-          оцінювати систему логістичного менеджменту організації;

-          розробляти заходи щодо підвищення ефективності логістичних систем;

-          здійснювати аналіз і контроль логістичної діяльності підприємства;

-          розробляти логістичні стратегії для різних за видами діяльності підприємств;

-          розробляти оптимальні організаційні структури служб логістики;

-          проводити логістичний аудит підприємства.

 

2. Програма навчальної дисципліни

 

Тема 1. Сутність і завдання логістичного менеджменту

Поняття й призначення логістичного менеджменту. Система поглядів на становлення поняття «логістичний менеджмент». Потоковий процес як об’єкт логістичного управління. Логістичні функції й операції. Методологія і наукова база логістичного менеджменту. Закони і закономірності логістичного менеджменту. Принципи логістичного менеджменту.

Тема 2. Управління ланцюгом поставок

Поняття ланцюга поставок. Структуризація та класифікація ланцюгів поставок. Ланцюг поставок та логістична мережа. Сутність і зміст менеджменту ланцюгів поставок (Supply Chain Management). Стратегія інтегрованого ланцюга поставок.  Проектування та реінжиніринг ланцюгів поставок.

Тема 3. Інтеграція процесів у ланцюгу поставок

Поняття інтегрованої логістики. Етапи інтегрування. Рівні логістичної інтеграції. Інтеграція функцій і процесів в логістичному менеджменті. Ланцюг поставок як сукупність бізнес-процесів створення вартості. Поняття рівня логістичної досконалості. Ефективність логістичної кооперації в ланцюгу поставок.

Тема 4. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок

Логістичні аспекти обслуговування клієнта. Логістичний продукт і логістична послуга. Технологія роботи із клієнтами. Управління замовленнями в логістиці. Значення і сутність логістичного сервісу. Оцінка якості логістичного сервісу. Алгоритм логістичного сервісу підприємства. Параметри і характеристика логістичного обслуговування.

Тема 5. Логістичні стратегії

Поняття логістичної стратегії підприємства. Структура логістичної стратегії, аналіз її складових. Етапи розробки логістичної стратегії. Механізми формування логістичної стратегії. Базові логістичні стратегії. Порівняльна характеристика «худої» і динамічної стратегії. Шляхи реалізації логістичних стратегій. Рекомендації щодо розробки логістичної стратегії.

Тема 6. Планування логістичної діяльності

Вимоги до системи планування логістичної діяльності. Стратегічне, тактичне, оперативне планування логістичної діяльності. Сутність планування логістичних потужностей. Розрахунок логістичних потужностей. Аутсорсинг у системі логістичного менеджменту. Методи логістичного консалтингу.

Тема 7. Організаційні структури управління в логістиці

Формування організаційної структури логістичної системи. Проблеми організації логістичного управління. Типи логістичних структур. Лінійно-функціональна організаційна структура управління логістикою, її переваги і недоліки. Дивізіональна структура управління логістикою, її переваги і недоліки. Матрична структура управління логістикою. Проектна організаційна структура управління логістикою. Віртуальна логістична організація.

Тема 8. Аналіз показників логістичної діяльності

Аналіз логістичної діяльності, його ціль та зміст. Види аналізу логістичної діяльності. Сутність аудиту логістики підприємства  та порядок його проведення. Завдання логістичного аудиту. Види логістичного аудиту та їх зміст. Поняття логістичного контролінгу. Функціональний зміст контролінгу. Процес контролінгу логістики на підприємстві.

Тема 9. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем

Поняття логістичної системи, її властивості. Логістична система та її об’єктна декомпозиція. Класифікація логістичних систем. Продукт логістичної системи. Основи аналізу та синтезу логістичної системи. Ефективність логістичної системи. Показники оцінювання логістичних систем.

Тема 10. Інформаційні системи логістичного менеджменту

Еволюція інформаційних технологій для системи Supply Chain Management (SCM). Інформаційне забезпечення систем Material Resource Planning (MRP), Capacity Requirements Planning (CRP). Створення систем класу Enterprise Resource Planning (ERP). Сучасний ринок програмного забезпечення системи SCM. Інформаційні системи і технології у ланцюгу поставок.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви тем


Кількість годин


денна форма


усього


у тому числі


л


п


лаб


інд


с.р.


Тема 1. Сутність і завдання логістичного менеджменту


4


2


2


 


 


 


Тема 2. Управління ланцюгом поставок


16


4


2


 


 


10


Тема 3. Інтеграція процесів у ланцюгу поставок


7


2


 


 


 


5


Тема 4. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок


7


2


 


 


 


5


Тема 5. Логістичні стратегії


14


2


2


 


 


10


Тема 6. Планування логістичної діяльності


16


4


2


 


 


10


Тема 7. Організаційні структури управління в логістиці


16


4


2


 


 


10


Тема 8. Аналіз показників логістичної діяльності


14


2


2


 


 


10


Тема 9. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем


12


2


 


 


 


10


Тема 10. Інформаційні системи логістичного менеджменту


14


2


2


 


 


10


Усього годин


120


26


14


 


 


80

 

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Становлення логістики як інструмента управління


2


2


Управління ланцюгом поставок


2


3


Логістичні стратегії


2


4


Організаційні структури управління в логістиці


2


5


Інформаційні системи логістичного менеджменту


2

 

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Планування логістичної діяльності


2


2


Аналіз показників логістичної діяльності


2

 

7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


 


 


2


 


 


...


 


 

 

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Управління ланцюгом поставок


10


2


Інтеграція процесів у ланцюгу поставок


5


3


Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок


5


4


Логістичні стратегії


10


5


Планування логістичної діяльності


10


6


Організаційні структури управління в логістиці


10


7


Аналіз показників логістичної діяльності


10


8


Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем


10


9


Інформаційні системи логістичного менеджменту


10


 


Разом


80

 

9. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – аналіз ситуаційних завдань.

 

 

10. Методи навчання

   Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

- ілюстрація –для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних логістичних завдань;

- аналітичний метод – розумового або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

                                       

 

11. Методи контролю

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, тестування, аналіз ситуаційних завдань,  захист індивідуального домашнього завдання.

 

     12. Розподіл балів, які отримують студенти

Екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою. В тому числі враховується наявність конспекту (39 балів=13*3 бали) та відвідування студентом занять (12 балів=6*2 бали) .

Під час контролю протягом семестру враховуються наступні види робіт:

            - активність роботи студента на семінарському або практичному занятті оцінюється до 5 балів. (Всього 6 семінарських/практичних занять по 5 балів = 30 балів);

           - захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів.

 


Поточне тестування та самостійна робота


Екза-мен


Сума


Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2


 


 


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


Т10


 


 


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


50


100

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики


для заліку


90 – 100


А


відмінно 


 

 

зараховано


85-89


В


добре


75-84


С


70-74


D


задовільно


60-69


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


1-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки з дисципліни «Логістичний менеджмент» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр» денної форми навчання/ Укл. В.В. Лифар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 62 с.

 

14. Рекомендована література

Основна

1. Бажин И.И. Логистический менеджмент: компакт-учебник / И.И.Бажин. – Харьков: Консум, 2005. – 440 с.

2. Балабанова Л.В. Логістика: підручник / Л.В.Балабанова, А.М.Германчук. – Львів: Вид-во ПП «Магнолія 2006», 2013. – 368 с.

3. Заборська Н.К. Основи логістики: навчальний посібник/ Н.К.Заборська, Л.Е.Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011. – 216 с.

4. Козловский В.А. Логистический менеджмент / Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. – СПб.: Политехника, 1999. – 275 с.

       5. Крикавський Є.В. Логістичне управління : підручник / Є.В.Крикавський. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. 684 с.

       6. Крикавський Є.B. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. /                   Є.B. Крикавський,      Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. К.: Кондор, 2006. –  340 с.

       7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер ; под общ. ред. B.C. Лукинского. — СПб.: Питер, 2004. — 316 с.

8. Окландер  М.А. Логістика: підручник / М.А.Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –346 с.

9. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент : підручник / Пономаренко В.С., Таньков К.М., Лепейко Т.І.; за ред. д-ра екон. наук проф. В.С. Пономаренка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с.

      10. Сергеев В.И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов /              В.И. Сергеев. М.: ИНФРА-М, 2004. 976 с.

 11. Тридід О.М. Логістичний менеджмент: навчальний посібник / О.М.Тридід, К.М.Таньков; за ред. проф., д-ра екон. наук О.М. Тридіда. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2005. –    224 с.

12. Хромов О.П. Логістика: навч. посіб. / О.П.Хромов. – Харків: БУРУН КНИГА, 2012. – 224 с.

 

Допоміжна

1. Эддоус М. Методы принятия решений / М.Эддоус,  Р. Стэнсфилд . – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

2. Ковалев К.Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К.Ю.Ковалев, С.А.Уваров, П.Е.Щеглов. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с.

3. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: пер. с англ. / Д.Уотерс. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503 с.

4. Бауэрсокс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок: пер. с англ./  Д.Д.Бауэрсокс, Д.Д.Клосс; 2-е изд. – М.: ЗАО»Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.

5. Тридід О.М. Система обслуговування споживача: теорія і практика: монографія /                О.М. Тридід, К.М. Таньков, Г.Я.Дутка. – К.: УБС НБУ, 2008. – 184 с.

6. Эффективность логистического управления: учебник для вузов / Под общ. ред. проф. Л.Б.Миротина. – М.: Экзамен, 2004. – 448 с.