Ви є тут

Головна

 

Форма №4

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра _маркетингу______________________________

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                            

________________________________

“______”_______________2016 року

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

      _Міжнародний маркетинг__

 

                            підготовки             магістрів_________________________

(назва рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень))

      галузь знань___07 Управління та адміністрування_________

      спеціальність ____075______  Маркетинг________________

      інститут, факультет         Економіко-гуманітарний інститут,

                            факультет економіки та управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


                                                       

Робоча програма  Міжнародний маркетинг  для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075  «Маркетинг».

„_26_” травня_, 2016 року. - 9 с.

 

 

 

 

 

Розробники: Лифар В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу

 

Протокол від.  “26” травня 2016 року № 10

 

Завідувач кафедри маркетингу        ___________________     (В.В.Лифар)

 

26 травня 2016 року.

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075  «Маркетинг»                                                                                

 

Протокол від.  “30” травня 2016 року № 2

 

«30» травня 2016 року               Голова     _______________     (Корольков В.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік

 

 

 

 

              

1.      Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів  – 3


Галузь знань

07 Управління та адміністрування


за вибором

 


Модулів – 1


Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг

 


Рік підготовки:


Змістових модулів – 1


5-й


5-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання _____                               (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 90


9-й


9-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 6


Освітній ступінь:

магістр


 16 год.


4 год.


Практичні, семінарські


14 год.


2 год.


Лабораторні


 год.


 год.


Самостійна робота


60 год.


84 год.


Індивідуальні завдання: год.


Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% до 67%;

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ міжнародної маркетингової діяльності, отримання знань і практичних навичок щодо сучасних методів, процесів, інструментів управління міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства, організації.

Завдання дисципліни, спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти компетентності та розуміння щодо:

- сутності та змісту міжнародної маркетингової діяльності, її місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі;

- оцінки потенціалу міжнародної діяльності фірми, аналізу мотивів та обґрунтування доцільності виходу фірми на зовнішній ринок;

- процесу та інструментів розробки міжнародної маркетингової стратегії;

- теоретико-методичних засад і практичних інструментів міжнародного маркетингового планування;

- організації контролю реалізації міжнародних маркетингових стратегій і планів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

знати:

-          проблеми маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності;

-          закономірності розвитку світового ринку та середовище міжнародного маркетингу;

-          особливості міжнародних маркетингових досліджень;

-          стратегії виходу на зовнішній ринок;

-          міжнародну політику ціноутворення.

вміти:

-          розробляти заходи щодо створення та використання системи маркетингової інформації для прийняття рішень в процесі міжнародної маркетингової діяльності компанії;

-          здійснювати аналіз і контроль маркетингової діяльності підприємства на міжнародному ринку;

-          розробляти  організаційні структури управління міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства.

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Маркетинг в діяльності міжнародних фірм

Сутність і основні поняття «міжнародного маркетингу». Форми міжнародного маркетингу: експортний, зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультірегіональний, глобальний, біфокальний. Спільні риси і відмінності внутрішнього і міжнародного маркетингу. Суб’єкти міжнародного маркетингу: експортери, імпортери, транснаціональні корпорації, глобальні компанії. Міжнародні фірми, їх характерні риси і особливості діяльності. Стилі поведінки фірм на міжнародному ринку (EPRG - профіль). Міжнародний розвиток підприємств України.

Тема 2. Середовище міжнародного маркетингу

Міжнародне економічне середовище. Міжнародна торгівля. Показники і процеси, які характеризують стан і розвиток світової торгівлі. Міжнародний розподіл праці. Платіжний баланс країни. Міжнародні валютні відносини. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу та його складові. Політичні сили країни, що досліджуються: політичний клімат, уряди, національна безпека, законодавство. Типи правових систем та рівні права. Соціально-культурне середовище: склад елементів. Зміст культурних та людських факторів. Соціокультурна класифікація країн.

Тема 3. Сегментація світового ринку

Цілі сегментації міжнародного ринку. Умови ефективної міжнародної сегментації. Поняття цільового сегменту. Стратегії охоплення цільових сегментів ринку. Фактори сегментації світового ринку. Підходи до міжнародної сегментації. Етапи сегментації ринку. Поняття ємності та насиченості ринку.

Тема 4. Міжнародні маркетингові дослідження

Особливості міжнародних маркетингових досліджень. Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження: визначення вимог до інформації, збір даних, аналіз, впровадження. Типологія міжнародних досліджень ринку: попереднє, поглиблене, тестування, спеціальне. Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження. Методи міжнародного маркетингового дослідження. Форми і структура учасників панельного дослідження. Переваги і недоліки методів опитування та інтерв’ювання. Міжнародні маркетингові дослідження в мережі Internet.

 

 

Тема 5. Вибір ринку і стратегії виходу на зовнішній ринок

Підходи до вибору зарубіжного ринку: суб’єктивний, дискретний, комплексний. Процедура вибору ринку в міжнародному маркетингу. Методи виходу на міжнародний товарний ринок. Основні канали товароруху в міжнародній торгівлі. Способи виходу на зарубіжні ринки. Матриця вибору способів виходу. Прийняття рішення про стратегію проникнення на зовнішні ринки. Типи стратегій виходу фірм на зовнішній ринок: експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування (володіння). Експорт прямий і опосередкований. Поняття експортної кооперації та її типи. Входження на зарубіжний ринок без вивозу капіталу: ліцензійне виробництво, управління по контракту, виробництво по контракту. Зарубіжне інвестування (трансферт капіталу): сумісне володіння, повне володіння. Види спільних підприємств. Етапи оцінки партнера по спільному підприємству. Індекс БЕРІ.

Тема 6. Товарна політика на світових ринках

Міжнародна товарна політика. Види товарної політики: концентрична, горизонтальна, конгломератна. Маркетингові характеристики товарної політики на міжнародних ринках. Поняття товарно-асортиментної політики та види асортиментних стратегій. Міжнародна товарна стратегія. Типи товарних стратегій: експортна, адаптація, новий товар. Сутність стратегії розробки міжнародного глобального продукту. Стандартизація продукції. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу. Переваги і недоліки різних каналів товароруху на міжнародних ринках.

Тема 7. Міжнародна політика ціноутворення

Систематизація видів світових цін. Ціни вільного та закритого ринків. Методика ціноутворення в міжнародному маркетингу. Цінові стратегії на міжнародному ринку. Особливості контрактно-цінової політики. Класифікація комерційних умов поставки. Використання комерційних поправок при розрахунку ціни. Митні тарифи і платежі. Умови договорів купівлі-продажу INCOTERMS.

Тема 8. Міжнародні канали розподілу продукції

Канали розподілу на світових ринках. Альтернативи міжнародних каналів розподілу. Типові конфігурації міжнародних каналів розподілу для товарів народного споживання, виробничо-технічної продукції та послуг. Особливості учасників каналів товароруху при прямому та опосередкованому експорті. Методи збуту в міжнародному маркетингу. Маркетинговий профільний аналіз по розподілу продукції. Організація товароруху на міжнародних ринках.

Тема 9. Міжнародні маркетингові комунікації

Маркетингові засоби комунікацій. Етапи та елементи маркетингових комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Сутність рекламного процесу в міжнародному маркетингу. Особливості проведення міжнародної рекламної кампанії. Методи міжнародних маркетингових комунікацій: безпосередні, опосередковані. Порівняльна характеристика каналів розповсюдження інформації в міжнародному маркетингу.

Тема 10. Управління міжнародним маркетингом

Міжнародні маркетингові стратегії фірми. Міжнародне маркетингове планування: види планів, послідовність процесу планування, структура плану маркетингу. Організація і контроль міжнародного маркетингу. Основні орієнтири у створенні організаційних структур (функціональна, ринкова, матрична).

 

   

 

 

  1. Структура навчальної дисципліни

 


Назви  тем


Кількість годин


денна форма


Заочна форма


усього


у тому числі


усього


у тому числі


л


п


лаб


інд


с.р.


л


п


лаб


інд


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Тема 1. Маркетинг в діяльності міжнародних фірм


8


2


2


 


 


4


8


 


 


 


2


6


Тема 2. Середовище міжнародного маркетингу


8


1


-


 


 


7


9


 


 


 


3


6


Тема 3. Сегментація світового ринку


10


2


2


 


 


6


10


2


 


 


2


6


Тема 4. Міжнародні маркетингові дослідження


9


1


2


 


 


6


9


 


 


 


3


6


Тема 5. Вибір ринку і стратегії виходу на зовнішній ринок


10


2


2


 


 


6


10


 


2


 


2


6


Тема 6. Товарна політика на світових ринках


10


2


2


 


 


6


8


 


 


 


2


6


Тема 7. Міжнародна політика ціноутворення


11


2


2


 


 


7


8


 


 


 


2


6


Тема 8. Міжнародні канали розподілу продукції


7


1


-


 


 


6


10


2


 


 


2


6


Тема 9. Міжнародні маркетингові комунікації


8


2


-


 


 


6


9


 


 


 


3


6


Тема 10. Управління міжнародним маркетингом


9


1


2


 


 


6


9


 


 


 


3


6


Усього годин


90


16


14


 


 


60


90


4


2


 


24


60

 

 

  1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Маркетинг в діяльності міжнародних фірм


2


2


Сегментація світового ринку


2


3


Міжнародні маркетингові дослідження та вихід на зарубіжні ринки


2


4


Товарна політика на світових ринках


2


5


Міжнародна політика ціноутворення


2


6


Управління міжнародним маркетингом


2

 

                                                                                                             

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


 


 


2


 


  


 

 

                                                                                                            

7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


 


 


2


 


  


 

 

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Маркетинг в діяльності міжнародних фірм


4


2


Середовище міжнародного маркетингу


8


3


Сегментація світового ринку


6


4


Міжнародні маркетингові дослідження


6


5


Вибір ринку і стратегії виходу на зовнішній ринок


6


6


Товарна політика на світових ринках


6


7


Міжнародна політика ціноутворення


7


8


Міжнародні канали розподілу продукції


8


9


Міжнародні маркетингові комунікації


8


10


Управління міжнародним маркетингом


7


 


Разом


66

 

 

9. Індивідуальні завдання

 

Аналіз ситуації, обґрунтовані відповіді по поставлені запитання у письмовому виді.

 

10. Методи навчання

   Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (рисунки, схеми, графіки);

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

- аналітичний метод – уявного або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

                               

 

11. Методи контролю

 Усне опитування на семінарських заняттях,  тестування, підготовка рефератів, доповідей, виконування практичних завдань.

 

                                                                 

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота


Сума


Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 2


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


Т10


100


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики


для заліку


90 – 100


А


відмінно 


 

 

зараховано


85-89


В


добре


75-84


С


70-74


D


задовільно


60-69


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


1-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення

       1. Методичні вказівки з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання/ Укл. В.В. Лифар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.

 

14. Рекомендована література

Базова

1 Багиев Г.Л. Международный маркетинг: учебник / Г.Л.Багиев, Н.К.Моисеева. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

2 Багиев Г.Л. Международный маркетинг: учебник для вузов / Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Черенков В.И.; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика»», 2008. – 688 с.

3 Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Г.П.Гоголь. – Львів: вид-во Нац. Університету «Львівська політехніка», 2004. – 148 с.

4 Международный маркетинг: учеб. пособие / Е.М.Азарян, А.А.Шубин, Н.Л.Жукова и др.; под ред. Е.М.Азарян. – К.: НМЦВО МОиН Украины, Студцентр, 2005. – 344 с.

5 Международный маркетинг: учебное пособие / Под ред. проф. Н.А. Нагапетьянца [Романенкова О. Н., Земляк С. В., Каменева Н. Г., Синяева И. М. и др.]. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.

6 Міжнародний маркетинг: навч. посібник / [Корінєв В.Л., Кулішов В.В., Одягайло Б.М.]. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. –  384 с.

7 Моисеева Н.К. Международный маркетинг: учеб.пособие/ Н.К.Моисеева. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 320 с.

8 Муртузалиева Т.В. Маркетинг-практикум: задачи, кейсы, тесты: учеб. пособие/ Т.В.Муртузалиева, Р.К.Цахаев. – М.: изд-во «Экзамен», 2008. – 287 с.

9 Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: навч. посібник / Т.М.Циганкова. – К.: КНЕУ, 2001. – 132 с.

10 Черномаз П.А. Международный маркетинг: учебно-практ. пособие / П.А.Черномаз. – Х.: Консум, 2000. – 160 с.

Додаткова

11 Акулич И.Л. Международный маркетинг: учебник для экон. спец. вузов /                И.Л. Акулич. – Мн.: Выш. шк., 2006. 544 с. 

   12  Алексунин В.А. Международный маркетинг: учеб. пособие /  В.А. Алексунин; под ред. Н.И.Перцовского. – М.: Высшая школа, 2001. – 160 с.

13 Буров А.С. Международный маркетинг: учеб. пособие / А.С.Буров. – М.: Дашков и К, 2004. 284 с. 

     14 Зозулев А.В. Сегементирование рынка: учеб. пособие / А.В. Зозулев. – К.: Студцентр, 2003. – 232 с.

     15 Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л.Каніщенко. – К.: Знання, 2007. – 446 с.

           16 Крылова Г.Д. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: учеб. пособие для вузов / Г.Д.Крылова, М.И.Соколова; Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 240 с.

17 Моргунов В.И. Международный маркетинг: учеб. пособие / В.И.Моргунов; 2-е изд. М.: Дашков и К, 2006. 152 с. 

18 Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг:учеб. пособие / Р.Б.Ноздрева. –  М.: Экономистъ, 2005.   990 с. 

 

15. Інформаційні ресурси

 

1. Change in World Container Fleet for Period 2003-2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldshipping.org/about-the-industry/containers/global-contai....

2. Commission of European Communities. Innovation Union Scoreboard [Електронний ресурс]. – 2010. Режим доступу: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf.

3. Shipping Statistics and Market Review [Електронний ресурс]. – 2015. – Vol. 55. – №5/6. – Режим доступу: www.infoline.isl.org/index.php?module= Downloads&func=prep[3.

4. The World Bank Data. Container Port Traffic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU.

5. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2014-2015  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2014-15.pdf.