Ви є тут

Головна

 

Форма №4

 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра Менеджменту

 

      

 

    “ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

                                                                                                            з навчальної роботи

 

________________ В.Г. Прушківський

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Фінансовий менеджмент

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

галузь знань __07 Управління та адміністрування

(шифр і назва напряму підготовки)

 

спеціальність 075  “Маркетинг

 (шифр і назва спеціальності)

 

інститут, факультет, відділення Економіко-гуманітарний інститут.

Факультет економіки та управління

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


                                                              

Робоча програма Фінансовий менеджмент для здобувачів вищої освіти

(назва навчальної дисципліни)   

Галузь знань __07 Управління та адміністрування , спеціальність 075 “Маркетинг

 

.

 

Розробники: Нечаєва І.А., доцент, канд.екон.наук, доцент

 (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту

 

Протокол №1 від “25” серпня 2016 року

   

                                                                               

В.о.завідувача кафедри  менеджменту

 

                                                                                  

                                                             _______________________ (Пуліна Т.В.)

                                                                                                                                     (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу

 

Протокол від.  “30” серпня 2016 року № 1

 

Завідувач кафедри маркетингу        ___________________     (В.В.Лифар)

 

26 травня 2016 року.

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075  «Маркетинг»                                                                               

 

Протокол від.  “7” вересня 2016 року № 3

 

«10» вересня 2016 року               Голова     _______________     (Корольков В.В.)

 

                                                                                                                                                         (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__  рік


 

1.     Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


Денна форма навчання


магістри


Кількість кредитів  – 4


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)


вибіркова

 


Змістових модулів – 3


Спеціальність:

075 “Маркетинг

шифр і назва)


Рік підготовки:


5-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин – 120 год.


10-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1 год.

самостійної роботи студента – 5,7 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 


14 год.


Практичні, семінарські


14 год.


Самостійна робота


80 год.


Індивідуальна робота


12 год


Вид контролю


д.залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 23 % / 77 %;

 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни — дати здобувачам вищої освіти теоретичні знання та практичні навики управління фінансами організацій.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

з’ясування суті фінансового менеджменту і пов’язаних з ним понять;

розуміння принципів, методів і форм фінансового забезпечення підприємницької діяльності при державному регулюванні та чинному законодавстві;

розкриття тенденцій зміни взаємовідносин організацій з державою, фінансовими і податковими органами, інституційними інвесторами, комерційними банками;

з’ясування особливості фінансового менеджменту організацій різних організаційно-правових форм та форм власності;

виокремлення факторів, які регулюють сукупну вартісну оцінку засобів, що приймають участь у відтворювальному процесі, і сукупний грошовий капітал організацій;

визначення пріоритетних напрямів диверсифікації фінансового забезпечення підприємницької діяльності; висвітлення функціональних прав і обов’язки фінансових менеджерів, їх відповідальність перед власниками і підприємцями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

       концептуальні основи фінансового менеджменту, його значення та вплив на ефективність діяльності організації;

       сутність і складові фінансового менеджменту, його еволюцію, зв’язок з бізнесом та сферу використання в Україні;

       особливості організації фінансового менеджменту організацій різних організаційно-правових форм та форм власності;

       систему управління фінансовим забезпеченням фірми;

       системи управління грошовим оборотом, основним і оборотним капіталом; управління інвестиціями; антикризове управління в організації;

       бюджетування та методичні підходи до аналізу фінансового стану і фінансових результатів;

       основні проблеми і перспективи розвитку фінансового менеджменту в контексті подальшого розвитку підприємницької діяльності та їх специфіку в Україні.

уміти:

       аналізувати економічне середовище діяльності фірми та визначати його вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання;

       оцінювати конкретні вимоги до фінансових менеджерів організації, які здійснюють різні види діяльності, та їхню здатність ураховувати особливості їх діяльності;

       обирати ефективні методи управління фінансами організації залежно від рівня загального його менеджменту та специфіки його діяльності;

       застосовувати сучасні методичні підходи для розробки бюджетів суб’єктів господарювання;

       проектувати організаційні структури управління фінансами для сервісної організації;

       розробляти пропозиції щодо поліпшення управління фінансами суб’єктів господарювання;

       розробляти для організації (його структурних підрозділів) програми фінансової реструктуризації та фінансового оздоровлення.

 

 

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади фінансового менеджменту

Тема 1.  Сутність,  мета і функції фінансового менеджменту підприємств

Поняття фінансового менеджменту підприємств. Місце фінансового менеджменту в загальній системі управління підприємством. Основні принципи фінансового менеджменту: інтегрованість із загальною системою управління підприємством, комплексний підхід до формування управлінських рішень, забезпечення високого динамізму управління та варіативності підходів до розроблення проектів управлінських рішень, орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємств.

Головна мета фінансового менеджменту – забезпечення максимізації його ринкової вартості. Діяльність фінансового менеджменту підприємства спрямована на реалізацію його головних завдань: забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів згідно із завданнями розвитку підприємства у наступному періоді; забезпечення найбільш ефективного розподілу та використання сформованого обсягу фінансових ресурсів по основних напрямах діяльності підприємства; оптимізація грошового обороту; забезпечення максимізації прибутку підприємства за передбачуваних рівнях фінансового ризику  та дохідності фінансових операцій; забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку; забезпечення можливостей швидкого реінвестування капіталу за зміни зовнішніх та внутрішніх умов здійснення господарської діяльності.

 Система функцій фінансового менеджменту. Основні функції фінансового менеджменту як керуючої системи та особливої функціональної системи управління підприємством.

 

 Тема 2. Методологічні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту підприємств

Поняття систем забезпечення фінансового менеджменту. Склад основних систем фінансового менеджменту, їх взаємозв’язок.

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту, її сутність та зміст. Методологічні принципи формування системи організаційного забезпечення управління фінансами суб’єктів господарювання.

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її сутність та зміст. Методологічні принципи формування системи інформаційного забезпечення управління фінансами суб’єктів господарювання. Система основних показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із зовнішніх та внутрішніх джерел.

Системи та методи фінансового аналізу, їх сутність та особливості. Основні форми фінансового аналізу залежно від цілей. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового аналізу. Склад систем фінансового аналізу, основаних на різник методах його проведення в підприємстві.

Системи та методи фінансового планування, їх сутність та особливості. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового планування. Характеристика систем перспективного, поточного та оперативного планування фінансової діяльності підприємства. Зміст основних фінансових планів підприємства – плану доходів і витрат з операційної діяльності; плану надходження і використання грошових коштів; балансового плану тощо. Система бюджетів підприємства, методи та порядок їх розроблення.

Системи внутрішнього фінансового контролю, їх сутність та особливості. Основні види внутрішнього фінансового контролю.

Методологічні принципи та етапи побудови системи внутрішнього фінансового контролю. Концепція фінансового контролінгу, її зміст. Основні функції фінансового контролінгу підприємства.

 

Тема 3.  Фінансова стратегія підприємства

Поняття фінансової стратегії підприємства. Роль фінансової стратегії у забезпеченні розвитку підприємства та реалізації його фінансової філософії. Місце фінансової стратегії в стратегічному управлінні підприємством, її зв'язок із корпоративною, іншими функціональними та бізнес-стратегіями.

Методологічні принципи розроблення фінансової стратегії підприємства згідно із сучасною парадигмою системи стратегічного управління. Домінантні сфери (напрями) загальної фінансової стратегії підприємства - стратегії: формування фінансових ресурсів; розподілу фінансових ресурсів; забезпечення фінансової безпеки; підвищення якості управління фінансовою діяльністю тощо. Основні етапи процесу розроблення і реалізації фінансової стратегії підприємства.

Визначення загального періоду формування фінансової стратегії підприємства.

Поняття фінансового середовища підприємства та основні завдання його дослідження. Особливості та методи проведення страте­гічного аналізу зовнішнього фінансового середовища щодо непрямого та безпосереднього впливу, а також внутрішнього фінансового середо­вища підприємства. Комплексне оцінювання стратегічної фінансової позиції підприємства по окремих домінантних сферах його фінан­сового розвитку.

Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприєм­ства. Врахування об'єктивних обмежень у досягненні бажаних результатів стратегічного фінансового розвитку підприємства. Ранжирування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства за їх пріоритетністю. Розроблення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності підприємства. Конкретизація цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності по окремих інтервалах загального стратегічного періоду.

Розроблення фінансової політики підприємства по окремих аспектах його фінансової діяльності в стратегічному періоді. Забезпе­чення зв'язку фінансової політики із фінансовою філософією та страте­гічними цілями фінансового розвитку підприємства. Особливості фор­мування фінансової політики на різних рівнях фінансової діяльності.

Формування портфеля можливих стратегічних альтернатив фінансового розвитку підприємства по окремих домінантних сферах (напрямах). Визначення можливого поля прийняття стратегічних фінансових рішень з урахуванням досягнутої стратегічної фінансової позиції підприємства та стратегічних цілей його фінансового розвитку. Методи оцінювання та відбору стратегічних фінансових альтернатив: аналіз сценаріїв; аналіз чутливості; метод побудови дерева рішень; метод імітаційного моделювання; метод експертних оцінок тощо.

Оцінювання розробленої фінансової стратегії за параметрами її узгодженості щодо: базової корпоративної стратегії; передбачуваних змін зовнішнього фінансового потенціалу; внутрішньої збалансова­ності цілей та цільових стратегічних нормативів фінансового розвитку; економічної та позаекономічної ефективності реалізації; рівня ризиків окремих стратегічних фінансових рішень тощо.

Управління реалізацією фінансової стратегії підприємства - забезпечення стратегічних змін фінансової діяльності; діагностика характеру змін умов зовнішнього фінансового середовища на кожному етапі стратегічного періоду; вибір методів управління реалізацією фінансової стратегії, адекватних характеру поточних змін умов зовнішнього фінансового середовища.

Побудова системи контролю реалізації фінансової стратегії підприємства. Форми та порядок коригування програми стратегічного фінансового розвитку підприємства.

 

Змістовий модуль 2. Система фінансового менеджменту

Тема 4. Управління активами підприємств

Сутність та завдання управління активами підприємства. Особливості управління формуванням активів на різних етапах розвитку підприємства. Основні принципи формування операційних активів підприємства. Структурно-логічна схема процесу управління формуванням операційних активів підприємства. Методи визначення потреби в загальному обсязі операційних активів підприємства.

Основні етапи процесу управління використанням операційних активів підприємства. Система основних показників для аналізу продуктивності, оборотності та рентабельності операційних активів. Найважливіші фактори рівня ефективності використання операційних активів та методи їх дослідження. Система цільових показників ефек­тивності використання операційних активів, порядок їх розроблення.

Сутність та головне завдання управління оборотними активами підприємства. Основні етапи процесу управління оборотними актива­ми. Показники та методи аналізу оборотних активів підприємства, послідовність його здійснення. Політика формування оборотних активів підприємства; фактори, що обумовлюють її тип.

Управління запасами підприємства, його зміст та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу запасів підприємства. Методи оптимізації розміру основних груп поточних запасів. Основні системи фінансового контролю за рухом запасів.

Управління поточною дебіторською заборгованістю підприєм­ства, його зміст та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства. Кредитна політика підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір. Методи визначення загальної суми оборотного капіталу, що спрямовується у дебіторську заборгованість за товарним та споживчим кредитами. Формування системи кредитних умов і процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. Основні системи контролю за рухом та своєчасною інкасацією поточної дебіторської заборгованості.

Управління грошовими активами підприємства, його зміст та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу грошових активів підприємства. Планування цільової суми залишку грошових коштів та їх еквівалентів.

Управління фінансуванням оборотних активів підприємства. Поняття чистого робочого капіталу. Показники та методи аналізу стану фінансування оборотних активів підприємства. Політика фінансування оборотних активів підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір. Планування обсягу поточного фінансування оборотних активів з урахуванням фінансового циклу підприємства, що формується. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. Баланс формування оборотних активів, його зміст і порядок складання. Форми контролю за станом фінансування оборотних активів підприємства.

 

Тема 5. Управління капіталом підприємств

Сутність та задачі управління капіталом підприємств. Управ­ління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.

Управління формуванням власних фінансових ресурсів підприє­мства, його сутність, задачі та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу формування власних фінансових ресурсів підприєм­ства. Методи визначення загальної потреби підприємства у власних фінансових ресурсах.

Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку на основі системи «Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та прибутку». Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджу.

Дивідендна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що обумовлюють вибір типу дивідендної політики. Оцінювання ефективності дивідендної політики підприємства.

Амортизаційна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що обумовлюють вибір типу амортизаційної політики. Оцінювання ефективності амортизаційної політики підприємства.

Управління емісією акцій, його сутність та послідовність здійснення. Методи дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії акцій. Визначення обсягу емісії, номіналу і видів акцій. Вибір ефективних форм андерайтингу акцій.

Управління формуванням позикових фінансових ресурсів підприємства, його сутність, завдання та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу залучення і використання позикових коштів. Методи визначення загальної потреби підприємства у позикових коштах.

Управління залученням банківського кредиту, його зміст та порядок здійснення. Визначення цілей використання і видів банківського кредиту, що залучається. Визначення та оцінювання умов здійснення банківського кредитування за видами кредиту. «Вирівню­вання» кредитних умов у процесі укладання кредитної угоди. Органі­зація контролю за поточним обслуговуванням банківського кредиту та амортизацією суми основного боргу.

Управління фінансовим лізингом, його зміст і порядок здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду фінансового лізингу. Визначення умов здійснення лізингової операції. Оцінювання ефективності лізингової операції. Організація контролю за своєчасним здійсненням лізингових платежів.

Управління облігаційною позикою, його зміст та порядок здійснення. Дослідження можливостей ефективного розміщення перед­бачуваної емісії облігацій підприємства. Визначення обсягу та умов емісії облігацій. Вибір ефективних форм андерайтингу облігацій. Порядок формування фонду обслуговування і погашення облігацій.

Управління залученням товарного кредиту, його зміст і порядок здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду товарного кредиту. Визначення середнього періоду використання товарного кредиту. Оптимізація умов залучення товарного кредиту. Забезпечення своєчасних розрахунків по товарному кредиту.

 

Тема 6. Основи управління інвестиціями підприємств

Економічна сутність та класифікація інвестицій підприємства. Сутність та завдання управління інвестиціями підприємства. Показники та методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиційна політика підприємства, її сутність та типи.

Управління реальними інвестиціями підприємства, основні форми його здійснення. Види реальних інвестиційних проектів та вимоги до їх розроблення. Визначення вартості інвестиційного проекту. Показники і методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Формування програми реальних інвестицій підприємства.

Управління фінансовими інвестиціями підприємства, основні форми його здійснення. Види основних фінансових інструментів інвестування та характеристика їх інвестиційних якостей. Моделі оцінювання вартості окремих фінансових інструментів інвестування. Поняття портфеля фінансових інвестицій та класифікація його видів. Формування портфеля фінансових інвестицій підприємства на основі сучасної портфельної теорії.

 

Тема 7. Управління грошовими потоками підприємств

Сутність та завдання управління грошовими потоками підприємства. Методи ідентифікації обсягу та складу грошових потоків підприємства з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єкта господарювання. Показники і методи аналізу грошових потоків підприємства. Політика управління грошовими потоками, її сутність та типи.

Поняття оптимізації грошових потоків підприємства. Основні напрями оптимізації грошових потоків - збалансування обсягів, синхронізація окремих видів у часі. Характеристика дефіцитного та надлишкового грошових потоків підприємства.

Планування обсягів та структури грошових потоків підпри­ємства, його види. Методи планування надходження та витрат грошових коштів по окремих напрямах операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств у процесі розроблення плану надходження і витрачання грошових коштів. Система платіжних календарів підприємства, порядок їх розроблення та використання.

 

Змістовий модуль 3. Управління ризиками та антикризове управління в системі фінансового менеджменту

Тема 8. Управління фінансовими ризиками підприємств

Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків підприємств. Завдання управління фінансовими ризиками. Політика управління фінансовими ризиками, її зміст та порядок розроблення.

Ідентифікація окремих видів фінансових ризиків підприємства. Формування загального портфеля ідентифікованих систематичних та несистематичних ризиків підприємства.

Первісне оцінювання рівня фінансових ризиків. Методи оцінювання рівня вірогідності настання ризикової події та умови їх застосування. Оцінювання розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події. Групування фінансових операцій підприє­мства за зонами ризику, за критерієм можливих фінансових втрат. Оцінка можливостей зниження попередньо визначеного рівня фінан­сових ризиків.

Обґрунтування управлінських рішень в умовах ризику й не­визначеності. Характеристика «умов ризику» і «умов невизначеності». «Матриця рішень» та порядок її формування. Методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику на основі «функції корисності Неймана-Монгерштерна». Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності за критеріями Вальда, Гурвіца, Сєвіджа.

Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків, можли­вості та умови їх застосування. Методи запобігання ризикам, критерії їх вибору. Методи лімітування концентрації ризику в фінансовій діяльності підприємств та об'єднань; система фінансових нормативів, що забезпечує лімітування ризику. Методи хеджування як засоби мінімізації ризику при проведенні операцій із реальними активами, фінансовими інструментами інвестування та валютними коштами. Диверсифікація напрямів фінансової діяльності, форм фінансових операцій та видів фінансових інструментів як ефективний механізм зниження загального рівня ризиків. Розподіл ризику серед партнерів по фінансових операціях. Внутрішнє страхування фінансових ризиків у межах підприємства шляхом резервування фінансових ресурсів на випадок ризикових подій.

Зовнішнє страхування фінансових ризиків, його види та форми. Критерії передачі фінансових ризиків під зовнішній страховий захист. Основні умови страхування фінансових ризиків та їх відображення у договорі страхування. Оцінювання ефективності зовнішнього страху­вання фінансових ризиків підприємства.

 

 

Тема 9. Основи антикризового фінансового управління підприємствами

Економічна сутність та класифікація фінансових криз під­приємств та об'єднань. Сутність та завдання антикризового фінансо­вого управління підприємством. Принципи антикризового фінансового управління підприємством. Основні етапи процесу антикризового фінансового управління підприємством.

Діагностика фінансової кризи підприємства, її сутність та завдання. Система методів та показників експрес-діагностики фінан­сової кризи. Система фундаментальної діагностики фінансової кризи. Основні зовнішні та внутрішні фактори, що обумовлюють виникнення фінансової кризи підприємства та генерують загрозу її подальшого поглиблення. Ідентифікація параметрів фінансової кризи при її настанні.

Система внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприє­мства. Оперативний механізм фінансової стабілізації, спрямований на усунення неплатоспроможності, його методи та інструменти. Тактич­ний механізм фінансової стабілізації щодо відновлення фінансової стійкості, його методи та інструменти. Стратегічний механізм фінансової стабілізації щодо забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді, його методи та інструменти.

Система зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприє­мства. Реструктуризація заборгованості підприємства, її основні форми та умови здійснення. Реорганізація підприємств, її основні форми та фінансові умови здійснення.

 

 

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


денна форма


заочна форма


усього


усього


усього


усього


л


п


лаб


інд


с.р.


л


п


лаб


інд


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Змістовий модуль 1. Концептуальні засади фінансового менеджменту


Тема 1 Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств


9


1


1


 


1


6


 


 


 


 


 


 


Тема 2. Методологічні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту підприємств


9


1


1


 


1


6


 


 


 


 


 


 


Тема 3. Фінансова стратегія підприємства


9


1


1


 


1


6


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовим модулем 1


27


3


3


 


3


18


 


 


 


 


 


 


Змістовий модуль 2. Система фінансового менеджменту


Тема 4. Управління активами підприємства


17


2


2


 


1


12


 


 


 


 


 


 


Тема 5 Управління капіталом підприємств


18


2


2


 


2


12


 


 


 


 


 


 


Тема 6. Основи управління інвестиціями підприємств


18


2


2


 


2


12


 


 


 


 


 


 


Тема 7. Управління грошовими потоками підприємств


18


2


2


 


2


12


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовим модулем 2


71


8


8


 


7


48


 


 


 


 


 


 


Змістовий модуль 3. Управління ризиками та антикризове управління в системі фінансового менеджменту


Тема 8. Управління фінансовими ризиками підприємств


13


2


2


 


1


8


 


 


 


 


 


 


Тема 9. Основи антикризового фінансового управління підприємствами


9


1


1


 


1


6


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовим модулем 3


22


3


3


 


2


14


 


 


 


 


 


 


Усього годин


120


14


14


 


12


80


120


 


 


 


 


 


ІНДЗ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Усього годин


120


14


14


 


12


80


120


 


 


 


 


 

 

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


-


-

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Тема 1 Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств


1


2


Тема 2. Методологічні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту підприємств


1


3


Тема 3. Фінансова стратегія підприємства


1


4


Тема 4. Управління активами підприємства


2


5


Тема 5 Управління капіталом підприємств


2


6


Тема 6. Основи управління інвестиціями підприємств


2


7


Тема 7. Управління грошовими потоками підприємств


2


8


Тема 8. Управління фінансовими ризиками підприємств


2


9


Тема 9. Основи антикризового фінансового управління підприємствами


1


Разом


14

7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


-


-

 

8. Самостійна робота

Самостійна робота здобувача вищої освіти (СР) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються здобувачем вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СР є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи здобувача вищої освіти.

Метою СР є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Основними формами СР є такі:

-   опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

-   вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

-   підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять та виконання домашніх завдань;

-   систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

Всі завдання самостійної роботи поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які здобувачі вищої освіти мають виконувати обов’язково впродовж вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні завдання, серед яких здобувач вищої освіти на власний розсуд обирає конкретні завдання з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.


з/п


Назва теми


Кіль-кість

годин


1


Тема 1 Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Поняття фінансового менеджменту підприємств. Місце фінансового менеджменту в загальній системі управління підприємством.

2.                  Основні принципи фінансового менеджменту.

3.                  Головна мета фінансового менеджменту.

4.                  Система функцій фінансового менеджменту. Основні функції фінансового менеджменту як керуючої системи та особливої функціональної системи управління підприємством.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Виконати практичне завдання. 


9


2


Тема 2 Методологічні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту підприємств

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Поняття систем забезпечення фінансового менеджменту. Склад основних систем фінансового менеджменту, їх взаємозв’язок.

2.                  Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту, її сутність та зміст. Методологічні принципи формування системи організаційного забезпечення управління фінансами суб’єктів господарювання.

3.                  Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її сутність та зміст. Методологічні принципи формування системи інформаційного забезпечення управління фінансами суб’єктів господарювання. Система основних показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із зовнішніх та внутрішніх джерел.

4.                  Системи та методи фінансового аналізу, їх сутність та особливості. Основні форми фінансового аналізу залежно від цілей. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового аналізу. Склад систем фінансового аналізу, основаних на різник методах його проведення в підприємстві.

5.                  Системи та методи фінансового планування, їх сутність та особливості. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового планування. Характеристика систем перспективного, поточного та оперативного планування фінансової діяльності підприємства. Зміст основних фінансових планів підприємства – плану доходів і витрат з операційної діяльності; плану надходження і використання грошових коштів; балансового плану тощо. Система бюджетів підприємства, методи та порядок їх розроблення.

6.                  Системи внутрішнього фінансового контролю, їх сутність та особливості. Основні види внутрішнього фінансового контролю.

7.                Методологічні принципи та етапи побудови системи внутрішнього фінансового контролю. Концепція фінансового контролінгу, її зміст. Основні функції фінансового контролінгу підприємства.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання.

ІУ. Виконати практичне завдання 


9


3


Тема 3 Фінансова стратегія підприємства

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Поняття фінансової стратегії підприємства. Роль фінансової стратегії у забезпеченні розвитку підприємства та реалізації його фінансової філософії.

2.                  Місце фінансової стратегії в стратегічному управлінні підприємством, її зв'язок із корпоративною, іншими функціональними та бізнес-стратегіями.

3.                  Методологічні принципи розроблення фінансової стратегії підприємства згідно із сучасною парадигмою системи стратегічного управління.

4.                  Домінантні сфери (напрями) загальної фінансової стратегії підприємства Основні етапи процесу розроблення і реалізації фінансової стратегії підприємства.

5.                  Визначення загального періоду формування фінансової стратегії підприємства.

6.                  Поняття фінансового середовища підприємства та основні завдання його дослідження.

7.                  Комплексне оцінювання стратегічної фінансової позиції підприємства по окремих домінантних сферах його фінан­сового розвитку.

8.                  Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприєм­ства.

9.                  Розроблення фінансової політики підприємства по окремих аспектах його фінансової діяльності в стратегічному періоді.

10.              Формування портфеля можливих стратегічних альтернатив фінансового розвитку підприємства по окремих домінантних сферах (напрямах).

11.              Методи оцінювання та відбору стратегічних фінансових альтернатив.

12.              Оцінювання розробленої фінансової стратегії за параметрами її узгодженості.

13.              Управління реалізацією фінансової стратегії підприємства.

14.              Побудова системи контролю реалізації фінансової стратегії підприємства.

15.              Форми та порядок коригування програми стратегічного фінансового розвитку підприємства.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання.

ІУ. Виконати практичне завдання 


9


4


Тема 4 Управління активами підприємства

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Сутність та завдання управління активами підприємства.

2.                  Основні принципи формування операційних активів підприємства.

3.                  Методи визначення потреби в загальному обсязі операційних активів підприємства.

4.                  Основні етапи процесу управління використанням операційних активів підприємства.

5.                  Система основних показників для аналізу продуктивності, оборотності та рентабельності операційних активів.

6.                  Сутність, головне завдання та основні етапи процесу управління оборотними активами підприємства.

7.                  Показники та методи аналізу оборотних активів підприємства, послідовність його здійснення.

8.                  Політика формування оборотних активів підприємства; фактори, що обумовлюють її тип.

9.                  Управління запасами підприємства, його зміст та послідовність здійснення.

10.              Показники та методи аналізу запасів підприємства. Методи оптимізації розміру основних груп поточних запасів. Основні системи фінансового контролю за рухом запасів.

11.              Управління поточною дебіторською заборгованістю підприєм­ства, його зміст та послідовність здійснення.

12.              Показники та методи аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства.

13.              Кредитна політика підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір.

14.              Методи визначення загальної суми оборотного капіталу, що спрямовується у дебіторську заборгованість за товарним та споживчим кредитами.

15.              Формування системи кредитних умов і процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. Основні системи контролю за рухом та своєчасною інкасацією поточної дебіторської заборгованості.

16.              Управління грошовими активами підприємства, його зміст та послідовність здійснення.

17.              Показники та методи аналізу грошових активів підприємства. Планування цільової суми залишку грошових коштів та їх еквівалентів.

18.              Управління фінансуванням оборотних активів підприємства. Поняття чистого робочого капіталу.

19.              Показники та методи аналізу стану фінансування оборотних активів підприємства.

20.              Політика фінансування оборотних активів підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Виконати практичне завдання 

У. Розв’язати задачі.


10


5


Тема 5 Управління капіталом підприємств

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Сутність та задачі управління капіталом підприємств. Управ­ління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.

2.                  Управління формуванням власних фінансових ресурсів підприє­мства, його сутність, задачі та послідовність здійснення.

3.                  Показники та методи аналізу формування власних фінансових ресурсів підприєм­ства. Методи визначення загальної потреби підприємства у власних фінансових ресурсах.

4.                  Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку на основі системи «Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та прибутку».

5.                  Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджу.

6.                  Дивідендна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що обумовлюють вибір типу дивідендної політики. Оцінювання ефективності дивідендної політики підприємства.

7.                  Амортизаційна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що обумовлюють вибір типу амортизаційної політики. Оцінювання ефективності амортизаційної політики підприємства.

8.                  Управління емісією акцій, його сутність та послідовність здійснення. Методи дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії акцій. Визначення обсягу емісії, номіналу і видів акцій. Вибір ефективних форм андерайтингу акцій.

9.                  Управління формуванням позикових фінансових ресурсів підприємства, його сутність, завдання та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу залучення і використання позикових коштів. Методи визначення загальної потреби підприємства у позикових коштах.

10.              Управління залученням банківського кредиту, його зміст та порядок здійснення.

11.              Визначення цілей використання і видів банківського кредиту, що залучається. Визначення та оцінювання умов здійснення банківського кредитування за видами кредиту. «Вирівню­вання» кредитних умов у процесі укладання кредитної угоди.

12.              Органі­зація контролю за поточним обслуговуванням банківського кредиту та амортизацією суми основного боргу.

13.              Управління фінансовим лізингом, його зміст і порядок здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду фінансового лізингу. Визначення умов здійснення лізингової операції.

14.              Оцінювання ефективності лізингової операції. Організація контролю за своєчасним здійсненням лізингових платежів.

15.              Управління облігаційною позикою, його зміст та порядок здійснення. Дослідження можливостей ефективного розміщення перед­бачуваної емісії облігацій підприємства.

16.              Визначення обсягу та умов емісії облігацій. Вибір ефективних форм андерайтингу облігацій. Порядок формування фонду обслуговування і погашення облігацій.

17.              Управління залученням товарного кредиту, його зміст і порядок здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду товарного кредиту.

18.              Визначення середнього періоду використання товарного кредиту. Оптимізація умов залучення товарного кредиту. Забезпечення своєчасних розрахунків по товарному кредиту.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Розв’язати задачі.. 


9


6


Тема 6 Основи управління інвестиціями підприємств

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Економічна сутність та класифікація інвестицій підприємства.

2.                  Сутність та завдання управління інвестиціями підприємства.

3.                  Показники та методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

4.                  Інвестиційна політика підприємства, її сутність та типи.

5.                  Управління реальними інвестиціями підприємства, основні форми його здійснення.

6.                  Види реальних інвестиційних проектів та вимоги до їх розроблення. Визначення вартості інвестиційного проекту.

7.                  Показники і методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів.

8.                  Формування програми реальних інвестицій підприємства.

9.                  Управління фінансовими інвестиціями підприємства, основні форми його здійснення.

10.              Види основних фінансових інструментів інвестування та характеристика їх інвестиційних якостей.

11.              Моделі оцінювання вартості окремих фінансових інструментів інвестування.

12.              Поняття портфеля фінансових інвестицій та класифікація його видів.

13.              Формування портфеля фінансових інвестицій підприємства на основі сучасної портфельної теорії.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Розв’язати задачі.. 


9


7


Тема 7 Управління грошовими потоками підприємств

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.                  Сутність та завдання управління грошовими потоками підприємства.

2.                  Методи ідентифікації обсягу та складу грошових потоків підприємства з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єкта господарювання.

3.                  Показники і методи аналізу грошових потоків підприємства.

4.                  Політика управління грошовими потоками, її сутність та типи.

5.                  Поняття оптимізації грошових потоків підприємства. Основні напрями оптимізації грошових потоків - збалансування обсягів, синхронізація окремих видів у часі. Характеристика дефіцитного та надлишкового грошових потоків підприємства.

6.                  Планування обсягів та структури грошових потоків підпри­ємства, його види.

7.                  Методи планування надходження та витрат грошових коштів по окремих напрямах операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств у процесі розроблення плану надходження і витрачання грошових коштів.

8.                  Система платіжних календарів підприємства, порядок їх розроблення та використання.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Розв’язати задачі. 


9


8


Тема 8 Управління фінансовими ризиками підприємств

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань

1.                  Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків підприємств. Завдання управління фінансовими ризиками.

2.                  Політика управління фінансовими ризиками, її зміст та порядок розроблення.

3.                  Ідентифікація окремих видів фінансових ризиків підприємства. Формування загального портфеля ідентифікованих систематичних та несистематичних ризиків підприємства.

4.                  Первісне оцінювання рівня фінансових ризиків. Методи оцінювання рівня вірогідності настання ризикової події та умови їх застосування. Оцінювання розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події.

5.                  Групування фінансових операцій підприє­мства за зонами ризику, за критерієм можливих фінансових втрат. Оцінка можливостей зниження попередньо визначеного рівня фінан­сових ризиків.

6.                  Обґрунтування управлінських рішень в умовах ризику й не­визначеності. Характеристика «умов ризику» і «умов невизначеності». «Матриця рішень» та порядок її формування.

7.                  Методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику на основі «функції корисності Неймана-Монгерштерна».

8.                  Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності за критеріями Вальда, Гурвіца, Сєвіджа.

9.                  Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків, можли­вості та умови їх застосування.

10.              Зовнішнє страхування фінансових ризиків, його види та форми.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Розв’язати задачі.. 


9


9


Тема 9 Основи антикризового фінансового управління підприємствами

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань:

1.      Економічна сутність та класифікація фінансових криз під­приємств та об'єднань.

2.      Сутність та завдання антикризового фінансо­вого управління підприємством. Принципи антикризового фінансового управління підприємством. Основні етапи процесу антикризового фінансового управління підприємством.

3.      Діагностика фінансової кризи підприємства, її сутність та завдання. Система методів та показників експрес-діагностики фінан­сової кризи. Система фундаментальної діагностики фінансової кризи.

4.      Основні зовнішні та внутрішні фактори, що обумовлюють виникнення фінансової кризи підприємства та генерують загрозу її подальшого поглиблення. Ідентифікація параметрів фінансової кризи при її настанні.

5.      Система внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприє­мства.

6.      Система зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприє­мства.

ІІІ. Дати відповідь на тестові питання

ІУ. Розв’язати задачі.. 


9


 


Разом


80

 

 

 

7. Індивідуальні завдання

Складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів є виконання індивідуальних завдань.

Мета індивідуального завдання — закріпити і поглибити теоретичні знання та придбати навики практичної їх реалізації студентом з дисципліни «Фінансовий менеджмент», навчити узагальнювати зібрану інформацію, обґрунтовувати висновки, розробляти пропозиції з вирішення досліджуваної проблеми.

Індивідуально-консультативна робота зі здобувачам вищої освітии за навчальним планом визначена в обсязі 12 годин на академічну групу.

Викладач проводить її відповідно до графіка консультацій за двома напрямами:

1) надання групових та індивідуальних консультацій з метою засвоєння й поглиблення теоретичного лекційного матеріалу дисципліни «Фінансовий менеджмент», практичного його застосування;

2) надання консультацій щодо виконання індивідуального практичного завдання з фінансового менеджменту на базах практики та його оформлення.

За тематикою навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» основними формами є консультації:

з роз’яснення та уточнення матеріалу лекцій;

з деталізації та уточнення питань по темах, що виносяться на самостійне вивчення;

з надання допомоги здобувачам вищої освіти щодо оцінювання фінансових ситуацій на підприємстві та розв’язку практичних задач.

При виконанні завдання студент отримує індивідуальний інструктаж. Iндивідуально-консультативна робота лектора по виконанню індивідуального завдання студентом включає:

погодження теми індивідуального завдання та уточнення його структури;

визначення повноти розкриття змісту індивідуального завдання студента;

відповіді на проблемні питання з управління фінансами, які виникли у студента при виконанні індивідуального завдання;

надання допомоги у підборі студентом додаткових методичних, наукових та статистичних матеріалів, а також спеціальної літератури з дисципліни при виконанні індивідуального завдання в процесі самостійної роботи;

робота з підготовки студента до захисту індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

 

10. Методи навчання

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-     розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-     пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

-     бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-     ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-     практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-     аналітичний метод – розділення цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-     індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-     дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-     проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

 

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист домашнього завдання, аудиторне розв’язання завдань, тестування.

До основних завдань контролю знань належать:

   оцінювання рівня засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни;

   інформування здобувачів вищої освіти про якість їх роботи над вивченням дисципліни;

   мотивація здобувачів вищої освіти до систематичної активної роботи протягом семестру;

   аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи здобувачів вищої освіти і ефективність навчального процесу в цілому.

Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті здобувачами вищої освіти у процесі навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Під час вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент» застосовується поточний модульний контроль знань здобувачів вищої освіти. Підсумкове (завершальне) оцінювання знань здобувачів вищої освіти з дисципліни  здійснюється, згідно з встановленим у ЗНТУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного модульного контролю. При цьому загальна 100-бальна шкала оцінювання знань розподіляється так:

-  оцінювання поточної успішності вивчення матеріалу  дисципліни -  0-40 балів;

-  оцінювання результатів виконання модульних завдань -  0-60 балів.

В процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу набуття вміння і навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу (презентації) певних питань дисципліни.

Поточний контроль здійснюється в двох формах:

-        контроль систематичності та активності роботи здобувачів вищої освіти протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

-        модульний (проміжний) контроль.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, здобувач вищої освіти має право скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття за дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач.

Об'єктом поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є:

-  відвідування лекційних та семінарських занять (10 балів);

-  систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях (максимальна оцінка - 10 балів);

-  виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів);

-  виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів);

-  участь в конференціях та олімпіадах (10 балів).

Контроль систематичності та активності роботи здобувача вищої освіти протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань здобувачів вищої освіти при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 балів.

Критерії оцінювання: активність здобувачів вищої освіти в обговоренні питань семінарів вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:

-  за середньої оцінки нижче 2,5 здобувач вищої освіти отримує 0 балів;

-  за середньої оцінки в інтервалі 2,6 - 3,9 здобувач вищої освіти отримує 5 балів;

-  за середньої оцінки вище 4,0 здобувач вищої освіти отримує 10 балів.

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями).

Підсумкове оцінювання знань. Загальна підсумкова оцінка знань з дисципліни складається з суми балів за результати поточного та модульного контролю. До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою ECTS.

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля або за вибором здобувача вищої освіти.

Кожен підсумковий контроль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Загальна оцінка визначається як середня двох контролів за перший та другий модулі.

 

 № п/п


Поточна навчальна діяльність


Кількість балів


Робота на лекції


Активна участь у дискусії


Презентація


Практичні заняття


Контрольна робота


Індивідуальне завдання


Разом


Присутність на прак. занятті


Опанування практичними навичками


Тестовий контроль


1 підсумковий контроль (залік)


1


Змістовий модуль 1

(1 лекц., 1 практ.)


2


 


 


2


4


2


5


5


20


 


Тема 1.


1


 


 


1


2


1


 


 


5


 


Тема 2.


1


 


 


1


2


1


 


 


5


 


Контрольна робота


 


 


 


 


 


 


5


 


5


 


Індивідуальне завдання


 


 


 


 


 


 


 


5


5


2


Змістовий

модуль 2 

(2 лекц., 2 практ.)


6


 


 


3


6


3


5


5


28


 


Тема 3.


2


 


 


1


2


1


 


 


6


 


Тема 4.


2


 


 


1


2


1


 


 


6


 


Тема 5.


2


 


 


1


2


1


 


 


6


 


Контрольна робота


 


 


 


 


 


 


5


 


5


 


Індивідуальне завдання


 


 


 


 


 


 


 


5


5


3


Змістовий

модуль 3 

(4 лекц., 4 практ.)


10


 


 


7


10


5


10


10


52


 


Тема 6.


2


 


 


1


2


1


 


 


6


 


Тема 7.


2


 


 


2


2


1


 


 


7


 


Тема 8.


3


 


 


2


3


1


 


 


9


 


Тема 9


3


 


 


2


3


2


 


 


10


 


Контрольна робота


 


 


 


 


 


 


10


 


10


 


Індивідуальне завдання


 


 


 


 


 


 


 


10


10


 


Разом


18


 


 


12


20


10


20


20


100

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота


Підсумковий тест


Сума


Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2


Змістовий модуль 3


40


100


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


5


5


5


9


9


8


9


5


5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики


для заліку


90 – 100


А


відмінно 


 

 

зараховано


85-89


В


добре


75-84


С


70-74


D


задовільно


60-69


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


0-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Укладач: к.е.н., доц.  Нечаєва І.А.

2. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Укладач: к.е.н., доц.  Нечаєва І.А.

 

14. Рекомендована література


Основна

1.     Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. — К.: Ника-Центр, 1999. — 592 с.

2.     Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. — К.: Ника-Центр, 1999. — 512 с.

3.     Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту в сфері послуг. — К.: КП «Вазако» Молодь, 1997.

4.     Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 799 с.

5.     Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. — 304 с.

6.     Павлова Л. И. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 269 с.

7.     Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. д-р экон. наук, проф. А. М. Ковалевой. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 284 с.

 

Додаткова

1.     Бланк И. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр, 2000.

2.     Бланк И. А. Управление использованием капитала. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2000.

3.     Бланк И. А. Управление оборотным капиталом. — К.: Ника-Центр, 1998.

4.     Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Ника-Центр, 1998.

5.     Бланк И. А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр, 2000.

6.     Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1998.

7.     Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. — СПб.: Экономическая школа, 2001. — Т. 1 ххх + 497 с.; Т. 2. — 669 с.

8.     Гончарук О. В., Кныш М. И., Шопенко Д. В. Управление финансами на предприятии: Учебное пособие. — СПб.: Дмитрий Булавин, 2002. — 264 с.

9.     Ковалев В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1998.

10.                 Матюшенко I. Ю. Основи фінансового менеджменту в сфері послуг: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 220 с.

11.                 Нікбахт Є. Гропелі А. Фінанси. — К.: Вік; Глобус, 1992.

12.                 Олексюк О. С. Моделювання прийняття ризикових фінансових рішень. — К.: Вища шк., 1998.

13.                 Пересада А. А. Iнвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

14.                 Практикум по финансовому менеджменту / Под ред. Е.С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1998.

15.                 Савчук В. П. Управление финансами предприятия. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 480 с.

16.                 Стоянова Е. С., Быкова Е. В., Бланк И. А. Управление оборотным капиталом. — М.: Перспектива, 1998.

17.                 Терехин В. И. Финансовое управление фирмой. — М.: Экономика, 1998.

18.                 Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М.: Финансы, 1997.

19.                 Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1998.

20.                 Фінанси організацій: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004.

21.                 Фінансовий менеджмент. Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова.: Навч. посіб. — Херсон: Олді-плюс, 2003. — 256 с.

22.                 Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка» (Iнформаційно-видавничий центр «IНТЕЛЕКТ+» Iнституту підви­щення кваліфікації та перепідготовки кадрів). — К.: «Дакор», 2000. — 260 с.

23.                 Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 1996.

24.                 Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. — М.: Инфра-М, 1999.

25.                 Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент. — К.: ИТД «Филин», 1995.

 

15. Інформаційні ресурси

 

1.           http://www.cfin.ru

2.           http://www.investadviser.com.ua

3.           assessor.ru

4.           http://1pixel.ru

5.           http://bishelp.ru

6.           http://www.active-consult.ru