Ви є тут

Головна

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Запорізький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

Кафедра (циклова комісія) Маркетингу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                              Проректор з навчальної роботи

 

     ___________________________

“_____”____________2016 року

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ПП 3.2.1 Біржова справа

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»__________________________________

                                                                                  (код і назва напряму підготовки)

спеціальність 075 «Маркетинг»_________________________________________________

(код і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет_ Економіко-гуманітарний інститут,____________________________

факультет економіки та управління

(назва інституту, факультету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


Робоча програма з дисципліни Біржова справа

                           (назва навчальної дисципліни)   

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»,

26травня 2016 року - 10 с.

 

 

Розробники: Козицька Г.В. доцент, к.е.н., доцент кафедри маркетингу

                            (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Маркетингу

 

Протокол від.  “26травня 2016 року № 10

 

Завідувач кафедри Маркетингу ____________________ (В.В. Лифар)

                                                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 2016_ року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075 «Маркетинг»

                                                                                                                                                                                                                     (код, назва)

Протокол від.  “30травня 2016 року № 2

 

“_____”________________20__ року         Голова     _______________ (В.В.Корольков)

                                                                                                                                                  (підпис)                     (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік


1. Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів  – 3


Галузь знань

07 управління та адміністрування


Варіативна

 

 


Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів – 2


5-й


5-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання: Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів на прикладі ,,,

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 90


10-й


9-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,14

самостійної роботи студента – 4,286


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 


14 год.


4 год.


Практичні, семінарські


14 год.


2 год.


Лабораторні


 - год


 - год.


Самостійна робота


60 год.


- год.


Індивідуальні завдання:   


2 год.


- год.


Вид контролю: залік

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33,33% до 66,67%

 

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: формування у майбутніх фахівців системи науково-теоретичних і практичних знань відносно механізму функціонування бірж і практичних навичок щодо укладання біржових угод та використання їх з метою хеджування.

Завдання дисципліни "Біржова справа" є:

                    дослідження місця та значення біржового ринку в загальноекономічній системі;

                    вивчення правових основ функціонування біржового ринку;

                    освоєння економічної сутності та організаційних основ біржової діяльності;

                    освоєння сутності, форм і методів організації роботи на біржі;

                    набуття навичок підвищення ефективності діяльності на біржовому ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні засади діяльності на біржовому ринку;

- методи біржової діяльності;

вміти:

                     приймати участь у діяльності біржового ринку;

                     вести торги на товарній, фондовій та валютній біржі;

                     хеджувати цінові та курсові ризики за допомогою ф’ючерсної торгівлі;

                     виявляти та аналізувати фактори, що впливають на діяльність біржового ринку;

                     враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності біржового ринку, визначати стратегії біржової діяльності.

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади біржової діяльності.

 

Тема 1. Сутність біржової діяльності

-          Розвиток і сучасний стан біржового ринку.

-          Формування національного біржового ринку.

-          Роль та місце біржі в економіці країни.

-          Сутність біржі та її економічна природа.

-          Функції та характерні ознаки біржової торгівлі. Види бірж.

 

Тема 2. Біржовий товар.

-          Класифікація біржових товарів.

-          Види біржових контрактів.

-          Характеристики  біржових товарів.

-          Сільськогосподарська і промислова сировина.

-          Фінансові інструменти.

 

 

Тема 3. Товарна біржа.

-          Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку.

-          Завдання і функції товарної біржі.

-          Класифікація товарних бірж.

-          Принципи діяльності та організаційна структура товарних бірж.  Економічні засади функціонування товарної біржі.

-          Організація і технологія біржових торгів на вітчизняних біржах. Види угод на вітчизняних товарних біржах. Склад дій і послідовність їх виконання при укладанні біржових угод.

-           Котирування на товарній біржі.

 

Тема 4. Фондова біржа та її діяльність.

-          Фондова біржа і фондовий ринок.

-          Цінні папери як біржовий товар.

-          Учасники фондового ринку, фінансові посередники.

-          Сутність біржової угоди та її види. Види заявок на здійснення біржових угод. Процедура лістингу. Котирування цінних паперів. Оформлення і виконання біржової угоди.

 

Змістовий модуль 2. Методичні засади біржової діяльності.

 

Тема 1. Основи ф’ючерсної торгівлі.

-                     Виникнення ф’ючерсної торгівлі. Технологія біржової ф’ючерсної торгівлі. Характеристика ф’ючерсного контракту.

-                     Основні риси ф’ючерсної торгівлі.

-                     Товарні ф’ючерси як фінансові інструменти. Порядок укладання та виконання ф’ючерсних контрактів.

-                     Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках. Формування ф’ючерсних та майбутніх спотових цін.

-                     Фінансові ф’ючерси.

-                     Шляхи розвитку ф’ючерсної торгівлі в Україні.

 

Тема 2. Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках.

-          Економічна суть біржової спекуляції.

-          Історія становлення біржової спекуляції.

-          Види біржової спекуляції.

-          Види біржових спекулянтів.

-          Спекулятивні стратегії із застосуванням ф’ючерсних контрактів.

-          Спекулятивні стратегії із опціонами.

-          Діяльність спекулянтів на сучасних біржових ф’ючерсних ринках.

 

Тема 3. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф’ючерсної торгівлі.

-          Суть та основні характеристики хеджування. Види хеджування.

-          Досконале хеджування цінових ризиків.

-          Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках.

-          Особливості хеджування цінових ризиків на ринку реального товару.

-          Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів.

 

 

Тема 4. Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів.

-          Суть фундаментального аналізу. Особливості здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках.

-          Фундаментальний аналіз на ф’ючерсних ринках.

-          Суть технічного аналізу. Засоби технічного аналізу.

-          Основні фігури технічного аналізу.

-          Методи дотримання тренду. Осцилятори.

-          Теорія динамічної нерівноваги. Структурні теорії.

 

1.     Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


денна форма


Заочна форма


усього


у тому числі


усього


у тому числі


л


п


лаб


інд


с.р.


л


п


лаб


інд


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Модуль 1


Змістовий модуль 1. Теоретичні засади біржової діяльності.


Тема 1. Сутність біржової діяльності


11, 25


1


1


 


 


9, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Тема 2. Біржовий товар


11, 25


1


1


 


 


9, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Тема 3. Товарна біржа


11, 25


2


2


 


 


7, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Тема 4. Фондова біржа та її діяльність


11, 25


2


2


 


 


7, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Разом за змістовим модулем 1


45


6


6


 


 


33


45


2


1


 


 


42


Модуль 2


Змістовий модуль 2. Методичні засади біржової діяльності.


Тема 1. Основи ф’ючерсної торгівлі


11, 25


2


2


 


 


7, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Тема 2. Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках


11, 25


2


2


 


 


7, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Тема 3. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф’ючерсної торгівлі


11, 25


2


2


 


 


7, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Тема 4 Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів


11, 25


2


2


 


2


5, 25


11,5


0,5


0,25


 


 


10,5


Разом за змістовим модулем 2


45


8


8


 


 


27


45


2


1


 


 


42


Усього годин


90


14


14


 


2


60


90


4


2


 


 


84


ІНДЗ


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Усього годин


90


14


14


 


2


60


90


4


2


 


 


84

 

 

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


-


-

 

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Сутність біржової діяльності


1


2


Біржовий товар


1


3


Товарна біржа


2


4


Фондова біржа та її діяльність


2


5


Основи ф’ючерсної торгівлі


2


6


Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках


2


7


Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф’ючерсної торгівлі


2


8


Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів


2

 

7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


-


-

 

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Сутність біржової діяльності


9,25


2


Біржовий товар


9,25


3


Товарна біржа


7,25


4


Фондова біржа та її діяльність


7,25


5


Основи ф’ючерсної торгівлі


7,25


6


Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках


7,25


7


Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф’ючерсної торгівлі


7,25


8


Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів


5,25


 


Разом


60

 

9. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – письмова робота на тему: «Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів на прикладі…».

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

10. Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-                   розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-                   пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

-                   бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-                   ілюстрація –для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-                   практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-                   аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-                   індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-                   дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-                   проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна робота.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, розв’язання задачі, тестування.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-                   активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів. (Всього 8 практичних занять по 5 балів = 40 балів);

-                   захист домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;

-                   аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


90 – 100


А


зараховано


82-89


В


74-81


С


64-73


D


60-63


Е


35-59


FX


не зараховано з можливістю повторного складання


0-34


F


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1.                Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біржова справа» для студентів напряму підготовки «Маркетинг».

2.                Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу «Біржова справа» для студентів напряму підготовки «Маркетинг».

 

14. Рекомендована література

Базова

1.Про товарну біржу. Закон України //Законодательство Украины о торговле. Настольная книга продавца и покупателя: в 3-х частях.-.2.- К.: блиц-информ, 1997.

2.Про цінні папери і фондову біржу. Закон України//Акціонерні товариства та цінні папери в Україні. Збірник нормативних документів. - Запоріжжя: Емісія, 1998.

3. Биржевая деятельность: Учебник / Под ред.проф. А.Г.Грязновой, проф. Р.В.Корнеевой. проф. В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 568 с.

4. Биржевое дело: Учебник/' Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.: Финансы и статистика,-2004. – 386 с.

5. Дегтярева О.И. Биржевое дело / О.И. Дегтярева, О.А. Кандинская. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 624с.

6. Дегтярева О.И. Биржевое дело. Учебник / О.И. Дегтярева. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 2000. – 487 с.

7. Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. Пособие / В.В. Масленников.- М.: ИНФРА-М, 2000. – 386 с.

8. Солодкий М.О. Біржовий ринок. Навч. посібник. Вид. 2-е, випр.- К.: Джерела-М, 2002. – 336 с.

9. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник / О.М. Сохацька. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с.

Допоміжна

1. Брызгин О. Основы биржевой деятельности / О. Брізгин. - К.: ОААУН, 2005. – 364 с.

2. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 418 с.

3. Губський Б.В. Біржові технології ринку / Б.В. Губський. - К.: Нора прінт, 2004. – 452 с.

4. Иващенко A.A. Товарная биржа / А.А. Иващенко. - 2-е изд. - М.: Международные отношения, 2001. – 289 с.

5. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. Пособие / Е.Ф. Жуков. -М. 2001. – 381с.

6. Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов / Н.Г. Каменева.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 375 с.

7. Рынок ценных бумаг: Учебник/Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.: Финансы и статистика, 2006. – 306 с.

8 Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посіб. / Л.П. Петрашко-К.: КНЕУ, 2009. – 374 с.

9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок / В.М. Шелудько. - К.: Знання-Прес, 2008. – 387 с.

17.Штилих О. Биржа и ее деятельность / О. Штилих. - С-Пб, 2002. – 281 с.

 

15. Інформаційні ресурси

1. Біржова справа. Сохацька О.М. [Електронний ресурс]. Режим доступу: library.tneu.edu.ua/files/EVD/birzh_sprava_sohatska.pdf

         2. Біржова справа. [Електронний ресурс]. Режим доступу: osibnyky.vntu.edu.ua/b_s/index.../index.htm

3. Біржова справа. Дегтярева О.І., Кандінськая О.А. [Електронний ресурс]. Режим доступу: toplutsk.com/bookcatalog-book_332.html.

4. Біржова справа. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://thinbook.org/book/10-birzhova-diyalnist-navchalnij-posibnik-vv-rarovska/12-finansovi-instituti-rinku-cinnix-paperiv.html

5. Біржова справа - під ред. Галанова Ст. А., Басова А. В. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bookscity.name/school/textbook2505.html