Ви є тут

Головна
  • Сидорук І.С. Сутність і функції малого бізнесу в сучасній економіці / І.С. Сидорук // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 66. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 151–164. (IndexCopernicus, РИНЦ).
  • Сидорук І.С. Форми й методи державної підтримки розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / І.С. Сидорук // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 7 (17). – Хмельницький, 2012. – С. 174–178. (IndexCopernicus).
  • Сидорук І.С. Зарубіжний досвід регіональної політики підтримки малого підприємництва / І.С. Сидорук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т. 2. – С. 278–281.
  • Сидорук І.С. Проблеми функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на регіональному рівні та шляхи їхвирішення / І.С. Сидорук // Актуальні проблеми економіки: науковий журнал. – № 10 (148). – К., 2013. – С. 68–73. (SciVerseScopus, IndexCopernicus, EBSCOhost, Ulrich`sPeriodicalsDirectory, EconLit).
  • Сидорук І.С. Застосування проектного підходу для підвищенняефективностіпрограмно-цільового методу управліннярегіональнимрозвитком малого підприємництва / І.С. Сидорук // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Випуск 34. Частина І. – Черкаси, 2013. – С. 65–69.
  • Сидорук И.С. Перспективы повышения конкурентоспособности предприятий Запорожской области на основе функционирования кластеров // EuropeanAppliedSciences, № 2 2013 (February) Volume 2. – ORT Publishing: Stuttgart, Germany. – Pp. 158–160.
  • Сидорук І.С. Оцінка ефективності проектів регіональної програми підтримки малого підприємництва на основі комплексного економічного показника / І.С. Сидорук // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т. 1 / за заг. ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 241–250.