Ви є тут

Головна
СТАТЕЙ,   усього:      17
 - з них за авторством молодих учених    6
Статей у зарубіжних виданнях,    усього: 2
 - з них за авторством молодих учених   0
Статей  в фахових виданнях,    усього: 13
 - з них за авторством молодих учених 5
Статей  у нефахових виданнях,    усього: 2
 - з них за авторством молодих учених 1

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Курбацкий, В. П. О влиянии квантования электронного спектра малых металлических частиц на оптическое поглощение в композитах [Текст] / В.П.Курбацкий, А.В.Коротун, В.В.Погосов // Журнал технической физики.- 2012.- T.82.- №.9.- C. 130-134.
 2. Соколов Е. П. Волшебная формула, или движение со связями [Текст] / Е. П. Соколов // Квант. – 2012. – № 1. – С. 34-35.

Статті у фахових виданнях
Статті з фундаментальної фізики:

 1. Лоскутов, C.В. Методика построения эпюр распределения остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя металлов и сплавов / C.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, А.В. Ершов, И.В. Золотаревский // Вестник двигателестроения. – 2012. – №1. – С. 138-140.
 2. А.В. Єршов, Ю.Е. Пачколін, І.М. Коцур, О.О. Бондаренко Дослідження вібрацій індукційних електротермічних комплексів на стійкість конструктивних елементів печей / Восточно европейский журнал передовых технологий. – 2012. -  № 2 / 5(56). – С. 56 – 58. (фахове видання).
 3. Курбацький, В. П. Оптичне поглинання в металевих нанокомпозитах [Текст] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, Є. Л. Жавжаров, В. В. Погосов // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13. – №3. – С. 675 – 680.
 4. Лущин, С.П. Исследование оптического поглощения модифицированной вакуумно-плазменной обработкой в водороде пьезокерамики ЦТС / С.П. Лущин // Вісник Східноукраїнського нац. ун-та ім. В.Даля.- 2012.- №4(185), ч.2.-С. 93-95.

Статті з методики викладання фізики:

 1. Соколов Є. П. «Фізичний конструктор» і розвиток композиційної діяльності учнів на практичних заняттях з фізики [Текст] / Є. П. Соколов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. – Херсон : ХДУ, 2012. – Випуск 61.  – С. 120-127.
 2. Соколов Є. П. Операція логічного розщеплювання в задачах з енергетичним змістом [Текст] / Є. П. Соколов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Випуск 99. – С. 116–120.
 3. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка по физике: «Физическое судоку» [Текст] / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. VIII-IX. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2012. – С. 85-105.
 4. Гуляєва Л.В. Історико-методологічний аналіз освітніх моделей реалізації єдності теорії та практики шкільного курсу фізики (період до 1917 року) [Текст] / Л.В. Гуляєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –  Випуск 34: збірник наукових праць / за ред.. В.Д.  Сиротюка . – К. :Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 55-61.
 5. Лозовенко О.А. Розвиток самостійності майбутніх учителів фізики при коригуванні умов завдань для учнів [Текст] / О.А. Лозовенко, Ю.П. Мінаєв, І.П. Кенєва // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 18. – С. 217-220.
 6. Лозовенко О.А. Завдання для майже самостійного виведення розподілів молекул ідеального газу за швидкостями і кінетичними енергіями [Текст] / О.А.Лозовенко, Ю.П. Мінаєв, Д.Д. Рогалєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: – Чернігів, 2012. – С. 227-232.
 7. Лозовенко О.А. Перші сторінки посібника «елементи математичного апарату фізики для початківців» [Текст] / О.А.Лозовенко, Ю.П. Мінаєв // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. — С. 114-120.
 8. Правда М.І., Бабченко І.А. Дослідницька методика постановки лабораторних робіт з фізики на прикладі математичного маятника // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. - Випуск 99.-Серія педагогічні науки. – 2012. – С.366-370. -Умов. друк. арк.- 0.48.- Авт. арк.- 0.4. (Фахове видання).
 9. Правда М.І. Про співвідношення між фізичними моделями на прикладі фізичного та математичного маятників // Наукові записки.-Випуск 108.-Серія: Педагогичні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка.- Частина 1.- 2012.- С. 104- 108. -Умов. друк. арк.- 0.44.- Авт. арк.- 0.53.

Нефахові видання:

 1. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка по физике: «Физическое судоку» / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. VIII-IX. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2012. – С. 85 – 105.
 2. Гуляєва Л.В. Диференційовано-варіативний підхід у виконанні лабораторних робіт з фізики в старшій школі [електронній ресурс] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – №2(16): Матеріали V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі» Конференція 2: Освіта й особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/ pages/vyp161/gulaevy.pdfконференції.