Ви є тут

Головна

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ФІЗИКИ В СИСТЕМІ „Школа – коледж - доуніверситетська інженерно –технічна підготовка» В УМОВАХ ЗНТУ   Шифр НДР 08412

1. Гуляєва Л.В. Історико-методологічний аналіз освітніх моделей реалізації єдності теорії та практики шкільного курсу фізики (період до 1917 року) [Текст] / Л.В. Гуляєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. -  Випуск 34: збірник наукових праць / за ред.. В.Д.  Сиротюка . – К. :Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 55-61.
2. Гуляєва Л.В. Дослідження руху тіла вздовж похилої площини в старшій школі [Текст] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Збірник наукових праць: Серія: педагогічні науки. – Випуск 66. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. – С. 85-90.
3. Гуляєва Л. В Варіативний підхід щодо виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі [Текст] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Наукові записки. Випуск 5. –Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. -.С. 60-66.
4. Гуляєва Л.В. Диференційовано-варіативний підхід у виконанні лабораторних робіт з фізики в старшій школі [електронній ресурс] /
Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. –№2(16): Матеріали V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі» Конференція 2: Освіта й особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/ pages/vyp161/gulaevy.pdfконференції.
5. Гуляєва Л.В. Варіативно-інтегративний підхід при виконанні фізичного практикуму в старшій школі [Текст] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищий школі –– 2014: Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 червня 2014р.: Тези доповідей. – Херсон, 2014. ––  С. 56- 58.
6. Гуляєва Л.В. Реалізація варіативного принципу навчання під час виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі [Текст] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищий школі – 2014: Міжнародна науково-практична конференція, 25 – 26 квітня 2014 р.: Тези доповідей. –Кіровоград, 2014. –  С.3-4.
7. Гуляєва Л.В. Освітні моделі реалізації єдності теорії та практики шкільного курсу фізики у дожовтневий період [Текст] / Л.В. Гуляєва // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2012: Міжнародна науково-практична конференя, 12-14 вересня 2012 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2012 С. 18 – 19.
8. Гуляєва Л.В. Практичне спрямування вивчення фізики старшокласниками: історичний аспект [Текст] / Л.В. Гуляєва // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. –Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
9. Гуляєва Л.В Компетентністний підхід при викладанні фізики в старшій школі [Текст] / Л.В. Гуляєва // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 330 -331.
10. Гуляєва Л.В. Дослідження руху заряджених частинв електростатичному та магнітному полях [Текст] / Л.В. Гуляєва, І.А. Попов // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 340 – 341.
11. Гуляєва Л. В. Компетентністний підхід до вивчення фізики в старшій школі [Текст] / Л.В Гуляєва // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14… 18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 373–374.
12. Лозовенко О.А. Розвиток самостійності майбутніх учителів фізики при коригуванні умов завдань для учнів [Текст] / О.А. Лозовенко, Ю.П. Мінаєв, І.П. Кенєва // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 18. – С. 217-220.
13. Лозовенко О.А. Завдання для майже самостійного виведення розподілів молекул ідеального газу за швидкостями і кінетичними енергіями [Текст] / О.А.Лозовенко, Ю.П. Мінаєв, Д.Д. Рогалєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: – Чернігів, 2012. – С. 227-232.
14. Лозовенко О.А. Перші сторінки посібника «елементи математичного апарату фізики для початківців» [Текст] / О.А.Лозовенко, Ю.П. Мінаєв // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. — С. 114-120.
15. Лозовенко О.А. Дивні траєкторії або як перетворити задачу на цікаве індивідуальне завдання [Текст] // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 116 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 77-82.
16. Лозовенко О.А. Перспектива створення електронного посябника для організації самостійної роботи учнів із засвоєння математичного апарату профільного курсу фізики [Текст] / О.А.Лозовенко, Ю.П. Мінаєв // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2012: Міжнародна науково-практична конференя, 12-14 вересня 2012 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2012 С. 54- 56.
17. Мінаєв Ю.П. Знайомство з прийомом «корисне додавання нуля» на прикладі електростатичних задач [Текст] / Ю.П. Мінаєв, О.А. Лозовенко, Д.І. Калугін // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи Вип. 47 / Видавництво НПУ ім.. М.П. Драгоманова. - Київ. 2014. С. 196-202.
18. Мінаєв Ю.П. Виховання критичного мислення студентів-фізиків на міждисциплінарній основі [Текст] / Ю.П. Мінаєв, О.А. Лозовенко, І.П. Даценко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 19. – С. 221-223. .
19. Мінаєв Ю.П. Щеплення проти хибного тлумачення електростатичної теореми Гаусса [Текст] / Ю.П. Мінаєв, О.А. Лозовенко, Д.І Калугін // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2014: Міжнародна науково-практична конференя, 26-28 червня 2014 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2014 – С. 40-41.
20. Лозовенко О.А. Розробка методичних матеріалів, що містять завдання для майже самостійного виведення студентами важливих фізичних формул студентов ЗНТУ [Текст] / О.А. Лозовенко, Ю.П. Мінаєв, Д.Д. Рогалєв // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 334 – 332.
21. Лозовенко О.А. Дві кульки, нитка та похила площина: несподівані траєкторії / О.А. Лозовенко [Текст] // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 374 – 375.
22. Мехед С.С. Проектирование визуальных домашних заданий самостоятельной деятельности студентов [Текст] / С.С. Мехед // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. –Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
23. Мехед С.С. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності для студентів ЗТФ ЗНТУ [Текст] / С.С. Мехед // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 334-335.
24. Мехед С.С. Наочні методи навчання  під час підготовки старшокласників до ЗНО [Текст] / С.С. Мехед // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 377–378.
25. Мартинюк Р.В. Технологічні засоби формування самостійності учнів при розв’язуванні фізичних задач [Текст] / Р.В. Мартынюк, Ю.П. Мінаєв, Н.І. Тихонська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.- 2012.- Вип. 18.- С. 171-174.
26. Мартинюк Р.В. Технологічні засоби щодо формування самостійності студентів та учнів під час розв’язування задач з фізики [Текст] / Р.В. Мартинюк // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14 - 18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 378-379.
27. Соколов Е. П. Волшебная формула, или движение со связями [Текст] /
Е. П. Соколов // Квант. – 2012. – № 1. – С. 34-35.
28. Соколов Е.П. Обобщающее занятие «Физическое судоку». Из опыта работы системы доуниверситетской подготовки [Текст] / Е. П. Соколов // «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 110-летию со дня рождения А.В.Перышкина – 2012: ХI Международная научно-практическая конференция, 27.02 – 01.03.2012 г.: Тези доклада. В 2 частях. – Москва, 2012. – Ч. 2. – С. 33–37.
29. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка по физике: «Физическое судоку» [Текст] / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. VIII-IX. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2012. – С. 85 – 105.
30. Соколов Є. П. Операція логічного розщеплювання в задачах з енергетичним змістом [Текст] / Є. П. Соколов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Випуск 99. – С. 116–120.
31. Соколов Є. П. Питання організації профорієнтаційної роботи на загальнотехнічному факультеті ЗНТУ / Е. П. Соколов // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. –Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
32. Соколов Е. П. Тридцать шесть видов Фудзи [Текст] / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 1 (21). – С. 12 - 19.
33. Соколов Е.П. «Физический конструктор» на практических занятиях по физике в системе доуниверситетской подготовки технического университета [Текст] / Е. П.  Соколов // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2012: Міжнародна науково-практична конференя, 12-14 вересня 2012 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2012. – С. 147 – 149.
34. Соколов Є. П. «Фізичний конструктор» і розвиток композиційної діяльності учнів на практичних заняттях з фізики [Текст] / Є. П. Соколов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. – Херсон : ХДУ, 2012. – Випуск 61.  – С. 120–127.
35. Соколов Е.П. «Физический конструктор» – новая форма практического занятия по физике. подготовки [Текст] / Е. П. Соколов // Физическое образование: проблемы и перспективы развития» – 2014: ХIII Международная научно-практическая конференция, 03-06 марта 2014 г., Тезисы доклада. В 3 частях. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 186 – 190.
36. Соколов Е. П. Поиск физических закономерностей [Текст] /
Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 4 (24). – С. 23 - 33.
37. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка в системе непрерывной подготовки инженерных кадров по физике [Электронный ресурс] / Е. П. Соколов // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблемі якості, інновації – 2013: Всеукраїнської науково-практичної конференція, 21 – 28 жовтня 2013 р., Тези доповіді. – Запоріжжя, 2013. – Випуск №  4 (14). – http://www.zoippo.zp.ua./pages/el_gurnal/pages/vip14.html
38. Соколов Е. П. Как мы придумывали задачи по оптике, или новейшие приключения Буратино [Текст] / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 5-6 (25-26). – С. 35 - 45.
39. Соколов Е.П. Логическое отношение «общее-частное» в методике преподавания физики [Текст] / Е. П. Соколов // Физическое образование: проблемы и перспективы развития» – 2014: ХIII Международная научно-практическая конференция, 03 – 06 марта 2014 г., Тезисы доклада. В 3 частях. – Москва, 2014. – Ч. 3. – С. . 312 – 316.
40. Соколов Е.П. Содержательные логические линии единого учебного курса физики [Текст] / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол.: А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. IIIIIIVIII-IX. – Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2014. – С. 85 – 105.
41. Соколов Є. П. Деякі питання дидактики під час проектування курсу фізики для студентів-прискоренників [Текст] / Е. П. Соколов // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14 - 18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 371–373.
42. Соколов Е.П. Логічне відношення «загальне-часткове» в методиці викладання фізики [Текст] / Е.П.  Соколов // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2014: Міжнародна науково-практична конференя, 26-28 червня 2014 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2014 – С 75–76.
43. Соколов Е. П. Сверхзвуковые автобусы, лодки и … деревья [Текст] /
Е. П. Соколов // Квант. – 2014. – № 3. – С. 31, 34-36, 59.
44. Соколов Е. П. Под небом голубым есть город золотой [Текст] / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2014. – № 5-6 (31-32). – С. 30-39.
45. Соколов Є. П. Кінематика відрізка [Текст] / Є. П. Соколов // Фізика в школах України. – 2015. – № 1 (269). – С. 10 - 17.
46. Соколов Е. П. Физическое судоку [Текст] / Е. П. Соколов // Квант. – 2014. – № 5-6. – С. 44-47,50, 83-84.
47. Соколов Е.П. Кинематика отрезка – незамечаемая кинематика [Текст] / Е. П. Соколов // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития – 2015. Международная научно-методическая конференция, 02. – 05 марта 2015 г.: Тезисі доклада.В 3 томах. –  – Москва, 2015. – Ч. 3. – С. 312 – 316
48. Соколов Е. П. Два графа [Текст] / Е. П. Соколов // Квант. – 2015. – № 1. – С. 2-6, 58-59.
49. Соколов Е. П. Кинематика отрезка [Текст] / Е. П. Соколов // Квант. – 2015. – № 2. – С. 40-46, 56-57.
50. Соколов Є. П. Кінематика відрізка. Методологічний аналіз [Текст] / Є. П. Соколов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – Випуск 82. – Частина 1. – С. 223–228
51. Соколов Е.П. Кінематика відрізка – розширення традиційної кінематики [Текст] / Е. П. Соколов // Засоби і технології сучасного навчального середовища – 2015: Науково-практична конференція, 22 – 23 мая 2015 р.: Тези доповідей. – Кіровоград, 2015. –  С. 23-24.
52. Соколов Є.П. Кінематика. Практикум. Факультатив. Фізичний гурток : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: [Текст] / Є. П. Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 164 с.
53. Соколов Е. П. Волшебная формула, или движение со связями [Текст] / Е. П. Соколов // Квант. – 2012. – № 1. – С. 34-35.
54. Таланова Л.С. Использование проблемных ситуацый [Текст] / Л.С. Таланова // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. –Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
55. Таланова Л.С. Моделі діяльності інтелекту в процесі навчання [Текст] / Л.С. Таланова // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 332 – 335.
56. Таланова  Л. С. Основи проблемного навчання [Текст] / Л. С. Таланова // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14 - 18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 375–376.
57. Андреев А. Н. Использование поверхностного натяжения жидкости в конструкции самоцентрирующейся опоры для физического эксперимента /
А. Н. Андреев, Т. В. Гуляева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №12(71). Часть II. – М: «Литера», «ИСИ», декабрь 2014. – С. 35 – 42.

Статті, присвячені питанням організації  системи доуніверситетської підготовки

1. Беликов С. Б. Опыт работы факультета довузовской подготовки ЗГТУ / С. Б. Беликов, А. Ф. Бичевой, Е. П. Соколов // Теоретико-методичні засади вдосконалення підготовки кадрів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації : збірник наукових праць Першої міжнародної науково-методичної конференції, 1-2 червня 2000 р., м. Запоріжжя / редкол. : С. Б. Бєліков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗДТУ, 2000. – С. 93–97.
2. Соколов Є.П. Система роботи викладачів ЗТФ ЗНТУ з ліквідації академічної різниці студентів / Є. П. Соколов // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 274-277 с.
3. Соколов Е.П. Проблемы разработки электронной системы информационной поддержки слушателей  факультета довузовской подготовки ЗНТУ / Е. П. Соколов // Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 травня 2010 р., м. Мелітополь : зб. статей. – Мелітополь : МДВУ, 2010. –  С. 31–33.
4. Соколов Є.П. Організація пробного тестування в системі довузівської підготовки ЗНТУ / Є. П. Соколов // Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 12-16 квітня 2010 р., м. Запоріжжя. В 4 т. / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – Т. 4. – С. 237–239.
5. Соколов Е.П. Разработка компьютерного визуального сопровождения курса «Экзаменационная физика» / Е. П. Соколов, И. М. Савченко // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 311–313.
6. Соколов Е.П. Адаптация подготовки абитуриентов по физике на подготовительных курсах ЗНТУ к изменениям системы конкурсного отбора / Є. П. Соколов // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 298–300.
7. Соколов Є. П. Розробка інженерно-оріентованого курсу фізики для слухачів ФДП ЗНТУ / Є. П. Соколов // Проектна та конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх фахівців інженерного та педагогічного напрямів : збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 78–79.
8. Соколов Е. П. Организация кредитно-модульного обучения физике на факультете довузовской подготовки ЗНТУ / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. ІІІ. – Запоріжжя : ТОВ «Липс» ЛТД, 2008. – С.  191–200.
9. Соколов Є. П. Модулювання новітніх освітніх середовищ із врахуванням попередніх надбань / Є. П. Соколов, Л. А. Саран //Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2008 р., м. Ялта : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 117–120
10. Соколов Є. П. Про систему роботи факультету довузівської підготовки ЗНТУ в умовах введення незалежного тестування / Є. П. Соколов // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 21-25 квітня 2008 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – Т. 3. – С. 204–205
11. Соколов Є.П. Комплексна система управління якістю навчальної підготовки на факультеті довузівської підготовки Запорізького національного технічного університету (ФДП ЗНТУ) / Є. П. Соколов, Л. А. Саран // Четверта виставка-презентація «Інноваційні технології навчання» : Номінація: «Інновації в навчальному процесі. Довузівська підготовка», 30 жовтня -1 листопада 2007 р., м. Київ. – С. 1–10.
12. Соколов Є.П. Формирование курса «Экзаменационная математика» на факультете довузовской подготовки ЗНТУ / Є. П. Соколов, Л. А. Саран // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України", 20-22 вересня 2007 р., м. Ялта : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Ч. 1. – С. 228–232.
13. Саран Л.А. Роль преподавателя в системе подготовки инженерно-технических кадров "школа-вуз" / Л. А. Саран, Е. П. Соколов // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-28 вересня 2006 р., м. Ялта : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – Ч. 1. – С. 165–169.
14. Соколов Е.П. Проблема продолжения образования в условиях разноуровневого школьного обучения  / Е. П. Соколов, Ю. П. Минаев  // «Інж енерна освіта на межі тисячоліть: минуле, сучасне, майбутнє» : матеріали міжнародної науково-методичної конференції: тези доповідей. – К. : НТУУ «КПІ», 1998. – С. 55.
15. Соколов Е. П. Построение обобщающего обучения физике на подготовительном отделении / Е. П. Соколов // Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів : збірник наукових праць науково-методичної конференції, 28-30 жовтня 1997 р., м. Запоріжжя / редкол. : С. Т. Яримбаш (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗДТУ, 1997. – С. 160–161.
16. Барвинок А. Д. Организация практических занятий на подготовительном отделении и рейтинговая система оценки текущих знаний / А. Д. Барвинок, Е. П. Соколов // Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів : збірник наукових праць науково-методичної конференції, 28-30 жовтня 1997 р., м. Запоріжжя / редкол. : С.Т. Яримбаш (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗДТУ, 1997. – С. 80–82.
17. Соколов Е.П. О методике подготовки школьников к конкурсу-защите научно-исследовательских работ / Е. П. Соколов // «Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання фізиці» : збірник статей : у 2 ч. – Чернігів : ОІПКППО, 1996. – Ч. 2. – С. 66–68.

Статті, присвячені загальним питанням методики навчання фізики

1. Соколов Є. П. «Фізичне судоку» – інструмент формування «енергетичного» мислення учнів / Є. П. Соколов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – Випуск 89. – С. 161–165.
2. Соколов Е.П. Лекционные демонстрации в курсе  «Экзаменационная физика» факультета довузовской подготовки ЗНТУ / Е. П. Соколов // Современный физический практикум: Материалы XI Международной учебно-методической конференции, Минск, 12-14 октября 2010 г. / Под редакцией: Н. В. Калачова, М. Б. Шапочкина, А. К. Федотова. – Минск: Издательский центр БГУ, 2010. – С. 192–193.
3. Соколов Є.П. Організація самостійної роботи слухачів у системі довузівської підготовки ЗНТУ / Є. П. Соколов // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, Кіровоград, 21-22 травня 2010 року. / Відповідальний редактор: С. П. Величко. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2010. – С. 243-245.
4. Соколов Є.П. Комплекс самостійних і контрольних робіт з фізики для системи довузівської підготовки  ЗНТУ / Є. П. Соколов // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 90. –  С. 271–274.
5. Соколов Е.П. Комплекс структурированных заданий по физике ФДП ЗНТУ / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. ІV. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2009. – С. 92 – 103.
6. Соколов Є.П. Професійна спрямованість на інженерні спеціальності у навчанні фізики на факультеті довузівської підготовки / Є. П. Соколов // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – Вип. 6 (160) – С. 137–142.
7. Соколов Є. П. Про складні етапи в розв’язаннях фізичних задач шкільного курсу фізики / Є. П. Соколов // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 306–317.
8. Соколов Е. П. «Экзаменационная физика» – специальный курс физики для факультетов довузовской подготовки / Е. П. Соколов // Наука і соціальні проблеми суспільства : освіта, культура, духовність : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2008 р., м. Харків : у 2 ч. : зб. статей : – Харків : ХНПУ, 2008. – Ч. 1. – С. 320–322
9. Саран Л. А. Про деякі особливості навчальних технологій в системі ФДП у ЗНТУ / Л. А. Саран, Є. П. Соколов // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 72. – Частина 2. – С. 216–219.
10. Саран Л. А. Деякі аспекти тестування, як методу підготовки та відбору абітурієнтів (з досвіду ЗНТУ) / Л. А. Саран, Є. П. Соколов, В. П. П’янков // Вища освіта України. – 2004. – № 4 (14), додаток. – С. 253–255.
11. Соколов Е. П. Опыт организации учебно-исследовательской работы школьников на уроках физики / Е. П. Соколов // "Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації" : збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – С. 576–580.
12. Соколов Е. П. "Урок-конструктор" / Е. П. Соколов // Физическое образование в ХХІ веке : съезд физиков-преподавателей , 28-30 июня 2000 г., г. Москва : тезисы докл. – М. : Физический факультет МГУ, 2000. – С. 377.

Статті, присвячені проблемам вивчення учнями та студентами
окремих тем курсу фізики

1. Соколов Е.П. «Энергетические линии» в учебном курсе «Экзаменационая физика» факультета довузовской подготовки [Электронный ресурс]  / Е. П. Соколов // II Международная научно-практическая конференция «Образовательное пространство и индивидуальность: современная дидактика, диагностика качества образования»: електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Випуск №3. Дидактика. Теорія та методика навчання, 4 – 5 травня 2011 р., м. Запоріжжя /  Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя : ЗОАППО , 2011 . – http://www.zoippo.zp.ua./pages/el gumal/pages/vip3.html
2. Соколов Е.П. «Правило трех векторов» – от геометрии отрезков к геометрии треугольников. Из опыта работы факультета довузовской подготовки / Е. П. Соколов // Х Международная научно-практическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 110-летию факультета физики и информационных технологий: сборник материалов, Х Международной научно-практической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященной 110-летию факультета физики и информационных технологий МПГУ, 27.02 – 03.03.2011 г., г. Москва /  Мос. пед. гос. ун-т, журн. «Наука и шк.», журн. «Шк. будущего». – Москва : МПГУ, Издатель Карпов Е.В., 2011. – Ч. 1. – С. 214–217.
3. Соколов Е.П. Генезис понятия «скорости» в курсе физики системы довузовской подготовки / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. VII. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2010. – С. 42 – 57
4. Соколов Є.П. Заняття «Фороптрика» у системі довузівської підготовки ЗНТУ / Є. П. Соколов // Особливості навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі: матеріали  Всеукраїнської науково-методичній конференції, 16-17 вересня 2010 р., м. Херсон / укладач Шарко В.Д. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2010. –  С. 94–95.
5. Соколов Є. П. «Фороптрика» – спеціальне узагальнююче заняття: з досвіду навчання на факультеті довузівської підготовки / Є. П. Соколов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – Випуск 56.  – С. 418–424.
6. Соколов Є. П. Застосування «Правила трьох векторів» як змістовне узагальнення в курсі фізики факультету довузівської підготовки / Є. П. Соколов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2010. – Випуск 77. – № 65. – С. 297–302.
7. Соколов Е.П. Преемственность школьного и университетского курсов физики: занятие «Скорость и ускорение» в системе довузовской подготовки / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. V. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2009. – С. 82 – 93.
8. Соколов Є. П. Методика вивчення елементів векторної алгебри у курсі фізики факультету довузівської підготовки / Є. П. Соколов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – Випуск 65. – № 65. – С. 278–282.
9. Соколов Є. П. Методика проведення першого практичного заняття на факультеті довузівської підготовки / Є. П. Соколов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – Випуск 82. – Частина 1. – С. 223–228.
10. Соколов Є. П. Виклад теми «Рух зі зв'язками» для слухачів факультету довузівської підготовки ЗНТУ / Є. П. Соколов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – Випуск 50. – Частина 2. – С. 270–277.
11. Соколов Є. П. Специфика изложения темы "Законы Ньютона" в курсе "Экзаменационная физика" / Є. П. Соколов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : Реалії та перспективи. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Випуск 9. – С. 174–181.
12. Соколов Є. П. Специфика изложения темы "Законы Ньютона" в курсе "Экзаменационная физика" / Є. П. Соколов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі», 13-16 вересня 2007 р., м. Керч / Упор. Т. М. Попова. – Керч : РВВ КДМТУ, 2007. – С. 136–139.
13. Соколов Є. П. Використання проблемних ситуацій при викладанні теми "Сила тертя" / Є. П. Соколов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки : у 2 т. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – № 46. – Т. 1. – С. 155–158.
14. Соколов Е. П. Изложение темы "Энергия в электростатике" в курсе физики факультета довузовской подготовки. Из опыта обучения на ФДП ЗНТУ / Е. П. Соколов // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського університету. Серія : Педагогічна : – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний університет, 2006. – Вип. 12. – С. 166–169.
15. Соколов Е. П. Фізичні задачі на порівняння: з досвіду навчання на факультеті довузівської підготовки / Е. П. Соколов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. у 2 т. – Чернігів : ЧДПУ, 2006 – Вип. 36. – С. 135–138.

Статті, присвячені загальним питанням методики навчання фізики

1. Гуляєва Л.В. Компетентністний підхід у навчанні фізики в старщій школі Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012.
2. Гуляєва Л.В. Роль і місце практики у навчанні фізики Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст].  Вип. 77 / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. –    Чернігів: ЧДПУ, 2010.  – С.63 – 66 (Серія: педагогічні науки).
3. Гуляєва Л.В. Принцип єдності теорії і практики у навчанні фізики: освітні моделі реалізації у радянський період / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2010.- № 2. – С. 67 -72.
4. Гуляєва Л.В. Реалізація принципу єдності теорії і практики у навчанні фізики в фізичних моделях радянського періоду  (1958 - 1991) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова. Серія № 5 Педагогічні науки і реалії та перспективи. – Випуск 19: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 101 -107.
5. Гуляєва Л.В. Гуляєва Т.В. Психолого-педагогічний та дидактичний аспекти інтеграції знань учнів середньої школи // Педагогічні науки та освіта: Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. IV. – Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2009. –С. 16 -30.
6. Гуляєва Л.В. Елективні курси в системі профільної фізичної освіти Наукові записки. – Випуск 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка. – 2009. – Частина 2. – С. 26-30.
7. Гуляєва Л.В. Досвід упровадження в практику сучасної середньої освіти системи оцінювання навчальних досягнень учнів Матеріали II науково-практичної конференції 4-7 травня 2011 м. Запоріжжя.
8. Гуляєва Л.В. Розвиток творчих здібностей учнів при участі їх у науково-дослідницькій діяльності. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 46. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2007 - №46. – Т. 1. – С.38.
9. Гуляєва Л.В. Дослідження рівня навчальних досягнень школярів за 12- бальною шка-лою Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг. Видавничий відділ КДПУ. 2001. – Т.2: Теорія та методика навчання фізики. – С.108-116.
10. Гуляєва Л.В. Впровадження модульно-рейтингової технології навчання на факультеті довузівської підготовки Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світі сучасної освітньої парадигми. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. –Вип. 12. – С. 36-39. 
11. Гуляєва Л.В Рейтингова  система  контролю й оцінки навчальних досягнень учнів середньої загально-освітньої школи. Проблеми  освіти: Наук.-метод.  збірник /  Л.В. Гуляева, О.В. Сергеев, В.І. Тищук. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. 9 –C. 144-153.

Статті, присвячені проблемам вивчення учнями та студентами
окремих тем курсу фізики

1. Гуляєва Л.В Формування інформаційної компетенції учнів на уроках фізики в старшій школі / Педагогічні науки та освіта: Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. VI. – Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2010.
2. Гуляєва Л.В. Методичні засади формування технічного мислення студентів в контексті майбутньої професії / Тиждень науки: тези доповідей наукю – техн. конф., 21-25 квітня 2008 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. –Т.3. – С. 198-199.
3. Гуляєва Л.В. Формування системності знань учнів з фізики шляхом варітивного розв’язання задач / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 36. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006 - №36. – Т. 1. – С. 114-118.
4. Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В Інноваційний підхід до здійснення міжпредметних Зв,язків під час вивчення фізики та біології /Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Модель фізичної освіти в умовах переходу на 12-річний термін навчання» - Коломия: ВПТ «ВІК». – 2001. – Вип. 7. – С. 117-12.
5. Гуляєва Л.В. Удосконалення лабораторного практикуму з теми «Екс-периментальне визначення індукції магнітного поля» / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 43. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 80-86.
6. Гуляєва Л.В. Організація пізнавальної діяльності школяра під час ек-спериментального дослідження властивостей магнітного поля Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 46. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2007 - №46. – Т. 1. – С.42 - 45.
7. Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В. Досвід використання тренінгових опорних карток на уроках фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 42. – Кіровоград:: РВЦ КДПУ ім. В. Вінниченка - 2002. – С. 27-30.
9. Гуляєва Л.В. Модульно-проблемний підхід до викладання теми «Електромагнітна індукція»/ Фізика та астрономія в школі, 1997, №3. – C. 16-23.

Статті, присвячені загальним питанням методики навчання фізики

1. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П., Циганок М.М. Застосування спеціальних завдань для активного оволодіння теоретичним матеріалом з фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського дер­жав­но­го педа­го­гіч­но­го уні­верситету: Серія пе­да­гогічна. ? Кам’я­нець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільсь­кий дер­жавний педа­гогі­чний університет, інфор­маційно-ви­дав­ничий відділ, 2000. ? Вип. 6. ? С. 165-169
2. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П., Циганок М.М. Вплив системи оцінювання навчальних досягнень на вибір методів навчання // Збірник наукових праць. Випуск 24. ? Херсон: Айлант, 2001, ? С. 37-44.
3. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П., Циганок М.М. Проблема формування і розвитку в учнів середньої школи логічної пам’яті засобами фізики як навчального предмета // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського дер­жав­ного педагогіч­ного університету: Серія педагогічна. ? Коломия: ВПТ “ВІК”, 2001. Вип. 7. ? С. 148-153.
4. Кенєва І.П., Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Вимоги до математичної підготовки учнів для успішного оволодіння теоретичним матеріалом з механіки // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського дер­жав­ного педаго­гіч­ного університету: Серія педагогічна. ? Кам’я­нець-По­дільсь­кий: Кам’я­нець-Подільсь­кий дер­жавний педагогіч­ний універ­ситет, ін­фор­маційно-видавни­чий відділ, 2002. ? Вип. 8. ? С. 258-265.
5. Афанасьєва Н.І., Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Розробка засобів зворотного зв’язку для технологізації навчання фізики // Наукові записки. – Випуск 51. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Він­ни­ченка – 2003. – Частина 2. – С. 3-8.
6. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Інтеграція знань з механіки та математики в старшій школі фізико-математичного профілю // Вісник Чернігівсь­кого державного пе­да­гогічного уні­вер­ситету. Випуск 30. Серія: Педаго­гічні науки. — Чер­нігів, 2005. — С. 142-146.
7. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П., Тихонська Н.І. Моніторинг готовності студентів до самостійної роботи з матеріалом навчального модуля // Фізика та астрономія в школі. – 2006.? №3. — С. 17-20.
8. Кенєва І.П., Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. На шляху до диференціальної дидактики фізики // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 50. — Частина 1. — Херсон: Видав­ництво ХДУ, 2008. — С.167-172.
9. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Математична адаптація першокурсників фізичного факультету // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голово, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 279-281.
10. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Узагальнюючий фізико-математичний спецкурс для старшокласників // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. — С. 120-127.
11. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Презентація збірника завдань з курсу «Математичний апарат фізики» для першокурсників фізичного факультету // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського на­ціо­наль­ного уні­вер­си­тету імені Іва­на Огієн­ка. Серія пе­дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман­чук (го­лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’я­нець-По­дільсь­кий на­ціо­нальний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 17. – С. 214-217.
12. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Тихонська Н.І. Участь студентів та учнів у створенні комп’ютерних засобів навчання фізико-математичних дисциплін // Збірник наукових праць Бердянського деБердянського державного педа­го­гічного університету (Педагогічні науки) ? Бердянськ : БДПУ, 2011. ? №3. – С. 169-176.

Статті, присвячені проблемам вивчення учнями та студентами окремих тем курсу фізики

1. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Усні задачі високого рівня з механіки // Фізика та астро­номія в школі. – 2005.? №1. С. 36-41.
2. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Знайомство з рядом Тейлора і розвиток критичного мислення // Наукові записки. – Випуск 60. Серія: Педагогічні науки. Частина 2. – Кіро­воград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – С. 77-84
3. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Зависимость формы атомных электронных облаков от квантовых чисел: разночтения в учебной литературе // Теорія та методика навчання матема­тики, фізики, ін­фор­матики: Збір­ник наукових праць. Ви­пуск V: В 3-х томах. ? Кривий Ріг: Видав­ни­чий відділ НМетАУ, 2005. – Т.2: Теорія та методика нав­чання фізики. – С. 227-234.
4. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Про використання ряду Тейлора при вивченні поглибленого курсу фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського дер­жав­ного універси­тету: Серія педаго­гічна. ? Кам’янець­-По­дільсь­кий: Кам’я­нець-Подільський дер­жавний педаго­гічний університет, інфор­ма­ційно-ви­дав­ничий відділ, 2005. ? Вип. 11. ? С. 153-156.
5. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Застосування мультимедійних засобів під час уведення поняття моменту інерції тіла // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. — Вип. 12. — С. 285-288.
6. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П., Носонова А.О. Комп’ютерний помічник для організації самостійної роботи учнів під час розгляду теми “Механічні коливання” // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 46. Том 1. Серія: Педагогічні науки. — Чернігів, 2007. — С. 105-109.
7. Кенєва І.П., Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Комп’ютерні засоби допомоги першокурсникам у засвоєнні математичного апарату фізики // Наукові записки. — випуск 77. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. — 2008. — Частина 2. — С. 201-208.
8. Марченко О.А., Мінаєв Ю.П., Тищук В.І. Комп’ютерний помічник для початкового ознайомлення з поняттями роботи і енергії у межах інтеграційного курсу “Мехматика” // Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13. – Рівне: Волинські обереги, 2009 р. – С. 119-125 с.
9. Кенєва І.П., Марченко О.А., Мінаєв Ю.П. Про доцільність повернення понять тензора інерції і еліпсоїда інерції до навчальних посібників з фізики для студентів українських вишів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 65. Серія: педагогічні науки: – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – С. 197-201.
10. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Про розробку дидактичних матеріалів для самостійного ознайомлення з поняттями тензора та еліпсоїда інерції // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 77. Серія: педагогічні науки: – Чернігів, 2010. – С. 205-210.
11. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Демонстраційні дзиґи незвичних форм // Вісник Чернігівсь­кого національного педагогічного уні­верситету імені Т.Г. Шев­ченка. Ви­пуск 89. Серія: пе­да­гогічні науки: – Чернігів, 2011. – С. 451-455.