Ви є тут

Головна

 

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  4

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

 

 

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 120

заочне - 120

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

28 год.

6 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,1

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, засвоєнні знань щодо теоретичних положень та практичних засад розвитку глобальної економічної системи.

Завдання навчальної  дисципліни:  виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку та забезпечення глобальної конкурентоспроможності.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-         демонструвати знання основних  понять   щодо процесів глобалізації та їх впливу на економіку України; 

-         розуміти сутність, етапи розвитку, форми прояву та суперечності процесів глобалізації;

-         демонструвати знання  концепцій глобалізації та критерії рівня глобалізованості національних економік;

-         визначати основні регуляторні інститути глобальної економіки, їх становлення та значення в регулюванні сучасних світових проблем та протиріч, особливості взаємодії країни з регулятивними інститутами глобальної економіки; 

-         обґрунтовувати  механізми функціонування глобальних ринків, форми взаємодії національних економік світу;

-         розуміти сучасні  фактори та  знати індикатори глобальної конкурентоспроможності країни;

-         аналізувати  роль транснаціональних корпорацій в функціонуванні глобальних ринків;

-         знати  основні закономірності, умови та етапи  процесів регіоналізації в глобальній економіці;

-         знати сутність та значення технологічного та людського ресурсів розвитку глобальної економіки;

-         розуміти цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів та глобальний контекст розвитку української економіки;

-          надавати характеристику  проявам  впливу глобалізаційних процесів на соціально-економічний стан України; 

-          характеризувати взаємодію України з регулятивними інститутами глобальної економіки;

-         оцінювати позитивний та негативний вплив ТНК на економіку України;

-          вміти обґрунтовувати розуміння та аналізувати фактори глобальної конкурентоспроможності України;

-          аналізувати вплив  процесів регіоналізації на економіку України та обґрунтовувати перспективи та наслідки євроінтеграції України;

-          обґрунтовувати  характеристику сучасному стану української економіки, перспективам та стратегіям її розвитку в умовах глобалізації.

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

25

25

25

25

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.