Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Пуліна

Ім'я: Тетяна

По батькові: Веніамінівна

Посада: завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту

Вчений ступінь, звання: академік АЕН України, доктор економічних наук, професор

Участь у роботі рад і державних структур: член спеціалізованої вченої ради К 17.051.08 Запорізького національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря 1990 р., електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, 0303, інженер-електрик.
 • Запорізька державна інженерна академія, 1998 р., економіка підприємства, 0501, економіст.
Додаткова освіта:
 1. Листопад 1999 р., м. Дніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм з Маркетингу;
 2. Лютий 2000 р., м. ніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм з Стратегічного управління;
 3. Листопад 2000 р., м. Дніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм та бізнесменів Центрального регіону «Реструктурізація/трансформація підрприємств»;
 4. Липень 2001 р., м. Ялта – сертификат Літнього інституту для викладачів бізнес-вузів Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID «Ділове спілкування».
Дисертації:
 • 2014 рік: докторська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Створення та розвиток кластер них об’єднань підприємств харчової промисловості».
 • 2006 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами на тему «Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості».

Наукові інтереси:

 • Створення та розвиток кластерних об’єднань
 • Моделювання економічних процесів
 • Методи прийняття рішень
 • Психологія управління

Дисципліни, які викладає:

 • Рекламний менеджмент
 • Промисловий маркетинг
 • Стратегічний менеджмент
 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Психологія управління
 • Конфліктологія
 • Управління інноваціями
 • Управління розвитком організації
 • Корпоративне управління

Основні наукові роботи (публікації):

Статті у фахових виданнях

Пуліна, Т. В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості [Текст] / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178.

Пуліна, Т. В. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості [Текст] / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340.

Пуліна, Т. В. Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства [Текст] / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – № 95. – С. 163–168.

Пуліна, Т. В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості [Текст] / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11–18.

Пуліна, Т. В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону [Текст] / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – № 93. – С. 163–174.

Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – C. 145–152 (0,67 д.а.)

Пуліна, Т. В. Взаємозв’язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2013.– № 20. – С. 21–26 (0,5 д.а.).

Пуліна, Т. В. Генезис кластерних об’єднань підприємств / Т. В. Пуліна // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 134–142

Пуліна, Т. В. Применение стратегического подхода к развитию кластерных объединений предприятий пищевой промышленности / Т. В. Пулина // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2013. – №7. – С. 86–95.

Пуліна, Т. В. Оцінка умов створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ”. – 2012. – № 3. – С. 90–96.

Пуліна, Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності кластерів підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт.–2012. – № 12. – С. 34–39.

Пуліна, Т. В. Прогнозування показників функціонування підприємств кластера харчової промисловості методом кусково-лінійної апроксимації / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 47. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 149–156.

Підручники та монографії

Пуліна, Т. В. Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Монографія. – Запоріжжя : «Акцент», 2013.– 408 с.

Пуліна, Т. В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика / Т. В. Пуліна, А. В. Череп // Монографія. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 260 с.

Пуліна, Т. В. Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна А. В. Череп // Монографія. – Запоріжжя : «Дике поле», 2012. – 328 с.

Пуліна, Т. В. Вплив цінової політики підприємств на створення та розвиток кластерних об'єднань / Т. В. Пуліна // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: [монографія / за ред. A. B. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2011. – 288 с.

Пуліна, Т. В. Методи забезпечення управління розвитком регіону на основі використання кластерного підходу / Т. В. Пуліна // Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: [монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.– 272 с.

Пуліна, Т. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та держави: [монографія / за ред. О. Г. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 260 с.

Пуліна, Т. В. Аналіз стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом: [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 252 с.

Пуліна, Т. В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Т. В. Пуліна, А. В. Череп, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2014. – 452 с. (18,8). (Рекомендовано МОНУ Лист № 1/11- 19286 від 13.12.12 р.)

Участь у конференціях:

Пулина, Т. В. Обоснование конкурентной позиции металлургического предприятия на мировом рынке металлопродукции [Текст] / Т. В. Пулина // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 332–334.

Пулина, Т. В. Визначення факторів, які впливають на управління розвитком кластерного об’єднання підприємств / Т. В. Пуліна // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 22 квітня 2013 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 3.– С. 175–176.

Пулина, Т. В. До питання створення кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Матеріали доповідей V Міжнародної науково–практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», 26-30 травня 2013 р. – Алушта :ХПІ, 2013.– С.56–58.

Пулина, Т. В. Влияние показателей эффективности деятельности и стабильности роста предприятия на процесс создания кластерного объединения / Т. В. Пулина // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р) / ред. кол.: С. О. Якубовський [та ін]. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 223–225.

Пулина, Т. В. Інформаційне забезпечення створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пулина // Економіка та фінанси: теорія та практика: матеріали І Міжнародної науково–практичної конференції, м. Феодосія, 26–28 вересня 2013 р. – Луганськ: Вид–во «Ноулідж», 2013 – С. 150 – 152.

Пулина, Т. В. Оцінка потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Ефективне управління економікою: теорія і практика [текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4–5 жовтня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 132–135.

Пулина, Т. В.. В. Ключові фактори успіху кластерного об’єднання підприємств / Т. В. Пуліна // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості [текст]: Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції, 5 листопада 2013 р. // Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ: ДУ, 2013. – С. 37–40.

Пулина, Т. В. Прогнозирования эффективности работы предприятия кластера на основе показателей их деятельности / Т. В. Пулина // Матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», 11-14 квітня 2012 р. – Харків :ХПІ, 2012.– С. 6–9.

Пулина, Т. В. Прогнозування чисельних значень параметрів фінансово–економічної діяльності підприємств методом подібності показника ефективності / Т. В. Пуліна // Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах [Текст]: матеріали між нар.наук.-практ. конф., 21-23 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред.. кол.: В. Я. Швець та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 205–207.

Пулина, Т. В. Методика оцінки ефективності діяльності кластера підприємств / Т. В. Пуліна // Народ, держава, власність, ресурси, регіональний розвиток: Тези доповідей міжнародної науково–практичної конференції, 21-22 грудня 2012 року, м. Київ. – У 2–х ч. – Ч. 1. – К.: НДЗ «Ресурси», 2013. – С. 11–13.

Пулина, Т. В. Інноваційний розвиток підприємств Запорізького регіону на основі кластерного підходу / Т. В. Пуліна // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості [текст]: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 листопада 2012 р. Дніпропетровського університету імені А. Нобеля. – Дніпропетровськ: ДУ, 2012. – С. 72–75.

Відзнаки та нагороди: - почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (Розпорядження міського голови №1892К/ТР від 13.11.14р.). - подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 146-К від 18.04.15р.).

Рік початку діяльності в університеті: 1998 рік.

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська
 
Контакти:
аудиторія (кабінет): 272а 
тел.: +380(61)7698254 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}