Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Науково-дослідна робота кафедри категорія: держбюджетна

Назва НДР: 05318 "Забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків в період економічних перетворень" 

науковий керівник: к.е.н., доцент С.В.Шарова

Строки виконання: 01.09.2018 – 30.06.2021 р.р.

 

 Назва етапу №1 Дослідження теоретичних основ фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків

Строки виконання НДР: 01.09.18-30.06.19 р.р.

Очікувані результати і форма звітності у поточному році: Методика фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків.

Методика, статті, семінари, конференції.

Інформаційний звіт

 

Назва етапу №2 Аналіз засобів забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків

Строки виконання НДР: 01.09.19-30.06.20 р.р. 

Очікувані результати і форма звітності у поточному році: Засоби забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу, підприємств, страхових компаній, банків. Стаття

Інформаційний звіт

 

Назва етапу №3 Формування інноваційних шляхів забезпечення фінансово- інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків

Строки виконання НДР:  01.09.20-30.06.21 р.р. 

Очікувані результати і форма звітності у поточному році: Модель забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємсвт, страхових компаній та банків. Статтіі

Анотований звіт. Остаточний звіт

 

Співробітництво з зарубіжними вищими навчальними закладами по обміну зі  студентами та участь у міжнародних монографіях, конференціях та стажування за кордоном.

Монографії:
 
2017 рік
 1. Андрющенко І. Є. Формування життєздатності промислових підприємств : монографія / І. Є. Андрющенко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 329 с.

2016 рік

 1. Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія/ за ред.. С.В.Шарової, Н.М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. 
2015 рік
 1. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія/за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К.Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т. - Д.:НГУ,2015. - 455 с.
2014 рік
 1. Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи: [колективна монографія / за редакцією Ж.К.Нестеренко, Н.М.Левченко ], ЗНТУ. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. - 432с.: іл.,табл.
 
Навчальний посібник: 
 
2017 рік
 1. Бабенко-Левада В. Г., Катан Л. І.,Демчук Н. І. ,Журавльова Т. О. Банківська система / навч. посіб. / В. Г. Бабенко-Левада, Л. І. Катан, Н. І. Демчук, Т. О. Журавльова. - Дніпро : Пороги, 2017. - 444 с.
2015 рік
 1. Андросова О. Ф.,Череп А. В., Христофорова І. Б. Проектне фінансування. Навчальний посібник для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» / О. Ф. Андросова, А. В. Череп, І. Б. Христофорова. - Запоріжжя : ЗНУ, – 2015. 201 с.
2014 рік
 1. Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону: монографія / С. В.Шарова, П. В. Гудзь / ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 246 c. : іл., табл.
2012 рік
 1. Андросова О. Ф.Бізнес-планування на промислових підприємствах.Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави та шляхи їх вирішення/ О. Ф. Андросова ISBN 978-966-599-403-9. Запорізький національний університет, [монографія / за ред. О. Г. Черепа].–Запоріжжя 2012 – 268 стор.116-148
 2. Андросова О. Ф.Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування/ О.Ф.Андросова, А.Ярковий , ФК -101 // Креативне управління фінансами: теорія і практика. 34-52 стор. ISBN 978966599415-2. Запорізький національний університет, [монографія / за ред. О. Г. Черепа]. Запоріжжя 2012 – 272 стор.34-52
2007 рік
 1. Андросова О. Ф., Череп А. В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія. – К.: Кондор , 2007. – 356 с.
 2. Череп А. В. , Андросова О.Ф. Банківські операції. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. – 410 с.
Фахове видання:
 
2019 рік
 1. Андросова О. Ф. Формування стратегії та тактики прийняття фінансових рішень на промислових підприємствах України / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова, В. В . Червякова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2 (42), 2019. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – C. 9-14.
 2. Iryna Ye. Andryushchenko. Agricultural guarantee fund as a method of risk insurance of bank crediting of agro-industrial complex enterprises in Ukraine / Iryna Ye. Andryushchenko, Yatsenko O.,Yatsenko V.// Scientific journal EUROPEAN COOPERATION. – Warsaw, Poland Vol. 2(42)2019.–7-18р.[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://european-cooperation.eu/index.php/EC/article/view/37/29.
 3. Основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. – № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 4. Фатюха Н. Г., Райна К. Д. Статистичне дослідження валового внутрішнього продукту України: інформаційна база та його оцінка // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. - № 9. -. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7264
 5. Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. - № 10. -. – Режим доступу: http:// http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Sharova S. V. Theoretical approaches to determining regions in the international economy/ S. V. Sharova/ Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol./Higher School of Social and Economic.– Przeworsk:WSSG, 2019. – Vol. 2. – P. 63-72.
 7. Шарова С.В. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності / С.В.Шарова, М.М.Момот //Економічний Вісник ЗНТУ», Запоріжжя,НУ «Запорізька політехніка», 2019, С. 48-57.
Нефахове видання:
 1. Андросова О.Ф. Ефективність впливу господарського менталітету на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України / О.Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Андросова О. Ф. Методи управління активами в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, Я. В. Семибаламут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Андросова О.Ф. Стратегія національного банку України для розвитку нових банківських послуг / О.Ф. Андросова, Є.О.Лужанська// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 4. Андросова О.Ф. Збільшення дохідності банківського сектору згідно стратегії розвитку банківської системи України / О.Ф. Андросова, К.В.Давиденко// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 5. Андрющенко І. Є. Проектне фінансування як інструмент інвестиційної діяльності підприємства / І.Є. Андрющенко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко, А. В. Тімченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Андрющенко І.Є., Кожевник О.О.Ринкові позиції українських підприємств виробників феросплавів // Сучасний рух науки: тези доп.VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019р. – Дніпро, 2019. – Т1. – 752 с.
 8. Андрющенко І.Є., Гараба С.С. Інклюзивність розвитку економіки – глобальний вимір економічного росту / І.Є. Андрющенко, С.С. Гараба, // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 9. Бабенко-Левада В. Г.. Тенденції розвитку інновацій на страховому ринку України / В. Г. Бабенко-Левада, Р. Б.. Воронін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Бабенко-Левада В. Г.. Розвиток інноваційної діяльності страхових компаній в Україні / В. Г. Бабенко-Левада// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Гараба С. С. Внутрішня стійкість держави та необхідність проведення реформ / С. С.Гараба, В. В. Омельченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Гараба С. С. Тенденції взаємовідносин України з Республікою Беларусь / С. С. Гараба, В. В. Снежик// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 13. Коваль О. А. Перспективи ринку електроенергії України / О. А. Коваль, А. О. Семенова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 14. Левченко Н. М. Модель управління бізнесом з партнерським підходом / Н. М. Левченко, І. О. Кулачок// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 15. Левченко Н. М. Новітні європейські підходи до управління бізнесом / Н. М. Левченко, І. А. Цукан// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 16. Набатова Ю. О. Економіко-математичне моделювання оцінки ризику антикризової діяльності / Ю. О.Набатова// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 17. Набатова Ю. О. Аналіз та діагностика фінансових показників КП «Водоканал» за 2016-2018 рр./ Ю. О.Набатова, О. Ю.Куракіна// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 18. Олійник Т. О. Структура та класифікація оборотних коштів / Т. О.Олійник, М. І. Ігнатьєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 19. Олійник Т. О. Експрес-діагностика банкрутства підприємства / Т. О.Олійник, Т. А. Кобиляцька// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 20. Олійник Т. О. Суть фінансового планування і прогнозування / Т. О.Олійник// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 21. Олійник Т. О. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємства./ Т. О.Олійник, М. Ю. Шаров // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 22. Олійник Т.О. Сучасний стан системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні /Т.О.Олійник // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 23. Пахомова І.Г. Перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні / І.Г. Пахомова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 24. Силенко С. А. Імплементація у вітчизняну практику світового досвіду регулювання ціноутворення на електрифіковані автомобілі / С. А. Силенко, Я. А.Фесик // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 25. Силенко С. А. Оцінювання відповідності європейським стандартам механізму податкового стимулювання популяризації в Україні електромобілів /С. А. Силенко, В. В. Червякова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 26. Фатюха Н. Г. Методологічні засади визначення доходів та витрат банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 27. Фатюха Н. Г. Методологічні основи статистичного вивчення доходів та витрат домогосподарств України / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 28. Фатюха Н. Г. Методи ідентифікації кластерів / Н. Г Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 29. Фатюха Н. Г. Регіональна оцінка залучення ПІІ в Україну / Н. Г. Фатюха, І. А. Рябченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 30. Фатюха Н. Г. Інформаційна база статистичного дослідження валового внутрішнього продукту України / Н. Г. Фатюха, К. Д. Райна // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2019 С.136 – 138.
 31. Фатюха Н. Г. Іноземне інвестування: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. Є. Маркін // III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th , 2019/ Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р.118 – 121.
 32. Фатюха Н.Г. Доступність освіти бідним верствам населення України/ Н.Г. Фатюха, К.О. Здорова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 33. Фатюха Н.Г. Прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну / Н.Г. Фатюха // Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – С. 106-110.
 34. Чередниченко Н. О. Залежність цін від зміни валютного курсу / Н. А. Чередниченко, Л. А. Аш-Шегрі // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 35. Чередниченко Н. О. Аналіз фінансової політики України на сучасному етапі / Н. А. Чередниченко, С. В. Грунь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 36. Чередниченко Н. О. Фінансовий ринок в умовах глобалізації / Н. А. Чередниченко, І. В. Постнікова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 37. Чередниченко Н.О. Необхідність створення та призначення цільових фондів / Н. А. Чередниченко, Я. A. Фесик // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 38. Чередниченко Н.О. Спрощена система оподаткування малого бізнесу, зміни 2019 /Н.О.Чередниченко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 39. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В. Шарова, К. К. Божко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 40. Шарова С. В. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності / С. В.Шарова, М. М.Момот // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 41. Шарова С. В. Формування фінансових ресурсів підприємства / С. В. Шарова, Т. О. Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 42. Шарова С. В. Методичні підходи до внутрішнього аудиту основних засобів в Акціонерних Товариствах / С. В. Шарова, О. В. Руденко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 43. Шарова С. В. Специфіка регіональна інвестиційного процесу на ринку нерухомості / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 44. Шестопалова О.В. Венчурне інвестування, перспективи його розвитку / О. В. Шестопалова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 45. Шестопалова О. В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств України / О. В. Шестопалова, І. О. Довга // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 46. Шестопалова О. В. Бюджетний дефіцит України: аналітичний аспект / О. В. Шестопалова, О. В. Єгорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 47. Шестопалова О.В. Сучасний стан та проблеми інклюзивного розвитку України /О.В.Шестопалова, Є.В. Коваленко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 
 
Фахове видання:
 
2018 рік
 1. Андрющенко І. Є. Проблеми стратегічного планування на підприємстві / І. Є. Андрющенко, В. І. Колєснік // Сталий розвиток України. - № 2(39), 2018. – С. 64-72.
 2. Iryna Ye. Andryushchenko. Information policy of the enterprise as a factor of ensuring competitiveness / Iryna Ye. Andryushchenko, Elvir M. Akhmetshin, Alexey V. Tolmachev, Tatiana E. Nikolaeva // Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 6(36) Fall 2018 8(38) Winter 2018 Scopus
 3. Iryna Ye. Andryushchenko. Technological stratification of the large business enterprises’ development/ Iryna Ye. Andryushchenko, Elvir M. Akhmetshin, Diana I. Stepanova, Hafis A. Hajiyev, Olga M. Lizina// Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 9 No 6 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018 2018 Scopus.
 4. Бабенко-Левада В. Г. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні / В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко // Ефективна економіка. - 2018. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 5. Бабенко-Левада В. Г. Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат «СК «ЮНІВЕС/ В. Г. Бабенко-Левада, К. О. Шлендер // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, №3 (39) 2018. – C. 112-117.
 6. Боргова безпека України : стан та її оцінка / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр., 2018. – № 2.
 7. Фатюха Н. Г. Подолання бідності в Україні / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Економічний простір : зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2018. - № 132.
 8. Теоретичні основи формування транспортно-логістичних кластерів / Н. Г. Фатюха // International Scieentific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part I, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. – P. 56-58.
 9. Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2018. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 10. Шарова С. В Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні / С. В. Шарова, Г. О. Кузьменко // Ефективна економіка, № 11, 2018.

Нефахове видання:

 1. Андросова О. Ф. Формування та розвиток механізму корпоративної культури підприємств машинобудування / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тезидоповідейнауково-практичноїконференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Бабенко-Левада В. Г. RMA як можливий шлях розвитку агрострахування в Україні / В. Г. Бабенко-Левада // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Коваль О. А Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення / О. А.Коваль // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Набатова Ю. О. Економічний вплив державного бюджету 2018 року на фінансові показники добробуту України / Ю.О.Набатова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Набатова Ю. О. Податковий тиск на економіку держави у 2015-2017 роках / Ю. О.Набатова, Т. О.Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/ Набатова Ю. О. 
 8. Олійник Т. О. Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому / Т. О.Олійник // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 9. Пахомова І. Г. Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності / І. Г.Пахомова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Пахомова І. Г. Удосконалення формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку / І. Г. Пахомова, О. П. Величко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Чередниченко Н. О. Аналіз основних показників автотранспортного страхування в Україні / Н. О.Чередниченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Фатюха Н. Г. Основні зміни Бюджетного Кодексу України в контексті місцевого бюджету 2018 року / Н. Г. Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 13. Фатюха Н. Г. Кореляційно-регресійний аналіз доходів та витрат домогосподарств / Н. Г. Фатюха, K. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / pедкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 14. Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Інформаційна база статистичних досліджень зовнішньо економічної діяльності / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 15. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Використання регресійно-кореляційного аналізу при оцінці боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 16. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці України / ІІ international scientific conference anti-crisis management: state, region, enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltja Publishing. P. 62-64.
 17. Шарова С. В. Оптимізація оподаткування як пріоритетний напрям стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності / С. В Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 18. Шарова С. В. Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах / С. В. Шарова, О. О. Черкасова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 19. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В, Шарова, Кузьменко Г. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 20. Шарова С. В. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів / С. В, Шарова, Г. О. Кузьменко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя. - C.181-184.
 21. Шарова С. В. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств / С. В, Шарова, В. М. Косарева // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2017. - C. 174-176.
 22. Шарова С. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / С. В, Шарова, Т. Д. Ніколаєнко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. - C. 218-221.
 23. Шарова С. В. Аналіз стану малого та середнього підприємництва в україні за 2012-2016 рр. / С. В, Шарова, О. С. Черкасова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017.-C.117-118.
 24. Шарова С. В. Переваги досудової санації / С. В,Шарова, Н. Ю. Тарасюк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017. - C. 250-252.
 25. Шестопалова О. В. Проблеми та перспективи кредитування в Україні / О. В. Шестопалова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 26. Шестопалова О. В. Розвиток споживчого кредитування в Україні / О.В.Шестопалова, А.М.Лащенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 
 
Фахове видання:
 
2017 рік
 1. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ» / О. Ф. Андросова ,О. В. Шестопалова // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 2. Андросова О. Ф Визначення і сутність корпоративної культури в сучасному управлінні / О. Ф. Андросова.// .// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" 2017 р. – Вип. 6(11). - C. 224-233.
 3. Андросова О. Ф. Сучасний науковий підхід до формування структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах / О. Ф. Андросова.// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" 2017 р. – Вип.5(10). - C. 22-34.
 4. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств/ Андрющенко І. Є. // електроний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» - 2017. - № 4 – Режим доступу :http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/1.pdf
 5. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar
 6. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 7. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 3 – С. 38-41.
 8. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України / І. Є. Андрющенко // Науковий журнал « Бізнес Інформ» №1 (468), НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузниця. – 2017. – С. 101-107.
 9. Андрющенко І. Є. Обґрунтування сценаріїв розвитку життєздатності промислових підприємств / І.Є. Андрющенко / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978- 83-62683-96-3; pp.348, illus., tabs., bibls.
 10. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів / А. О. Богуславська, Ю. О. Набатова // Ефективна економіка. – 2017. - № 9. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 12. Набатова Ю. О. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, А. П. Шостак // Ефективна економіка. - 2017. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Олійник Т. О. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону / В. Ю. Сліпко, Т. О. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 14. Пахомова І. Г. Сучасний стан фондових бірж України / Є. О.Ващенко, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - №11 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 15. Пахомова І. Г. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні / Л. М. Ляшова, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - № 6 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 16. Аналіз боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Ефективна економіка. 2017. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5816
 17. Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт Запорізької області: статистична оцінка та проблеми розвитку / Н. Г. Фатюха / Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами Євроінтеграції : монографія за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М – во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун – т. – Запоріжжя : СТАТУС, - C. 215-228.
 18. Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2017. – 22. – С. 39 - 41.
 19. Статистичний аналіз використання паливно енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Ефективнаекономіка. 2017. - № 11. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5857
 20. Транспортно-логістичні кластери: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха // Економічний вісник ЗНТУ, 2017. № 1. - С. 174- 177.
 21. Шарова С. В. Основні проблеми будівельного ринку в Україні та шляхи їх подолання / С. В. Шарова, В. Виноградчий // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т.- Запоріжжя : СТАТУС, 2017. - С. 229-238
 22. Шарова С.В. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах /С.В.Шарова, Г.О.Кузьменко//Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 23. Шарова С. В. Проблеми та шляхи удосконалення управління кредитним портфелем комерційних банків / С. В.Шарова, В. В. Сокур // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 24. Шарова С. В. Проблеми ринку корпоративних цінних паперів як ефективного інструменту залучення фінансових ресурсів / С. В.Шарова // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету, №2 - 2017. C. 46-52.
 25. Шарова С. В. Специфіка роботи залізничного транспорту та її вплив на фінансовий стан підприємства / К. М. Лайкова,С. В. Шарова // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 264с.: іл.., табл.
 26. Шестопалова О.В. Проблеми та шляхи вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами на підприємствах машинобудування /О.В.Шестопалова, А.А. Попадюк // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред.. С.В.Шарової,Н.М.Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. : Запоріжжя, СТАТУС, 2017. - 264 с

Нефахове видання:

 1. Гараба С. С, Арешина І. О. Фінансові ризики використання бюджетних коштів у 2017 року / С. С.Гараба, І. О. Арешина // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 194-196.
 2. Гараба С. С, Патяка К. О. Заходи щодо фінансової безпеки у 2017 році / С. С. Гараба, К. О. Патяка // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 185-187.
 3. Гараба С. С, Прищенко І. Р. Аналіз управління державним боргом та збалансування видатків Пенсійного фонду України 2017 року / С. С.Гараба, І. Р. Прищенко // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 196-198.
 4. Гараба С. С, Купрін Р. В. Ризики формування доходів бюджету у 2017 року / С. С. Гараба, Р. В. Купрін // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С.198-200.
 5. Гараба С. С, Новікова К. Є. Націоналізація ПАТ «Приватбанк» в контексті оздоровлення банківської системи України / С. С.Гараба, К. Є.Новікова // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 202-204.
 6. Гараба С. С, Тертиця О. А. Аналіз реформи бюджетної децентралізації 2017 року / С. С.Гараба, О. А. Тертиця // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 200-202.
 7. Гараба С. С, Овсянік А. П. Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківскої системи Украни / С. С.Гараба, А. П. Овсянік // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 206-208.
 8. Богуславська А. О., Набатова Ю. О. Вплив змін податкового законодавства України на формування місцевих бюджетів в умовах децентралізаціі влади. / Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. : тези докл. ЗНТУ – Запоріжжя, 2017.
 9. Фатюха, Н. Г. Аналіз валютного курсу України в умовах кризису / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 10. Фатюха, Н. Г. Поняття енергетичних ресурсів та їх значення для економіки України: статистичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 11. Фатюха, Н. Г. Бюджетний дефіцит в сучасних умовах / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 12. Фатюха, Н. Г. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні / Н. Г. Фатюха, І. О. Безродна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. -Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 13. Фатюха, Н. Г. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом / Н. Г. Фатюха, К. О. Шлендер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 14. Фатюха Н. Г. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі / Н. Г. Фатюха, В. І. Колєснік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 15. Шарова С. В. Оборотні активи та їх місце в фінансово- економічному механізмі управління підприємством / С. В. Шарова, Т. О. Бойко. Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 209 с.
 16. Шарова С.В. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах /С.В.Шарова, Г.О.Кузьменко//Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 17. Шестопалова О. В. Проблеми офршоризації банківського бізнесу в Україні / О. В. Шестопалова, А. І. Стеблюк // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 852–854.
 18. Шестопалова О. В.,Давиденко К. В. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. В.Шестопалова ,К. В.Давиденко // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 854–856.
Фахове видання:
2016 рік
 
 1. Андросова О. Ф. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України / О. Ф. Андросова, Т. В. Волощук // Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія .Том 4 . / за ред.. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2016,- С. 65-76.
 2. Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства / Андрющенко І. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. - Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- Вип.14. - С. 219-225.
 3. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. - Вип. 23. Ч 1.- Одеса. - С. 86-90.
 4. Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство – 2016.- № 7.- Мукачівський державний університет. - С.181-188.
 5. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2016, № 4-5. - С. 37-42.
 6. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.
 7. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка – 2016 - № 12. – Режим доступу до журналу : http//www.economy.nayka.com.ua
 8. Андрющенко І. Є. Науково-методологічний підхід оцінювання життєздатності машинобудівного підприємства / І.Є. Андрющенко / Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 348 р.
 9. Олійник Т.О. Особливості організації обліку зобов'язань та їх звітування / Т.О.Олійник, А.П.Каракулова //Економічний вісник. - 2016. - №1. – C.154-160
 10. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки [Текст] / Н. Г. Фатюха // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2016. –№7. – С. 22 – 26.
 11. Статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту Запорізької області / Н. Г. Фатюха // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 4. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka..com.ua/?op=1&z=4885
 12. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 13. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 14. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792
 15. Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2016. - № 1.
 16. Шестопалова О.В. Особливості управління оборотними коштами на підприємствах машинобудування / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2016.

Нефахове видання:

 1. Андрющенко І. Є. Семантичні характеристики понять "здатність" і "життєздатність"/ І. Є. Андрющенко // Актуальные научные исследования в современном мире: XVII Междунар. Научн. Конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий , 2016. – Вып. 9 (17),ч. 5 – С. 44-46.
 2. Андрющенко І. Є. Взаємозв’язок між економічними теоріями та теорією життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Материалы за 12-а международна научна практична конференция, «Послдените постижения на европейска та наука – 2016», Том 3. Икономика. - София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 79-82.
 3. Фатюха, Н. Г. Шляхи вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні [Текст]/Н. Г.Фатюха, Р. В. Кривошей // Тиждень науки. Тези доп. наук.-практ. конф., 18–12 квітня, Том.ІІ., 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С.278-280. – 97.
 4. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 5. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Шестопалова О. В. Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання / О. В. Шестопалова, К. О. Єськов // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті Євроінтеграційних процесів в Україні 6-7квітня 2016 року – 2016. – C. 312-314.

Фахове видання:

 
2015 рік
 
 1. Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25), 2015.-С.139-145
 2. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.
 3. Андросова О. Ф. Сучасний стан активних операцій комерційного банку: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ф. Андросова, А. О. Лащенко // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В.Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015, - С. 15-45.
 4. Андросова О. Ф. Особливості операцій банків з формування власного капіталу як основного компонента ресурсної бази / О. Ф. Андросова, Д. В. Ковальова Д.В. // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015. - C. 55-68.
 5. Андросова О. Ф. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку / О. Ф. Андросова, О. А. Єльманова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, - 2015. - С. 43-52.
 6. Андрющенко І. Є. Концептуальні положення щодо життєздатності підприємств промислового сектору економіки України / І. Є. Андрющенко, М. Г. Белопольський / Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю, Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 432 с.
 7. Андрющенко І.Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України /І.Є. Андрющенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. - №3(19), 2015. – С.12-17.
 8. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності / І.Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2015, № 6. - С. 44-47.
 9. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент» : збірник наукових праць. – Одеса. Випуск № 14, 2015. – С. 116-118.
 10. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
 11. Гараба С. С. Створення нових технологій як нематеріальних активів / С. С. Гараба // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів. – 2015. - С.384-388.
 12. Олійник Т.О., Сергеев В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб / Т.О. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 806-809.
 13. Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.
 14. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.
 15. Фатюха, Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2015. - № 12.; Режим доступу: http://www.economy.nayka.com..ua../?op=1&z=4634
 16. Фатюха, Н. Г. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області [Електронний ресурс] / Н.Г.Фатюха, Ю.О.Сірик (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)// Ефективна економіка. ДДАЕУ.- Дніпропетровськ: 2015, №9.- Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com...ua
 17. Фатюха, Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2009. - № 1 (44) -С. 81 - 86.
 18. Фатюха Н. Г. Стан децентралізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етап / Н. Г. Фатюха // Розвиток економіки України під впливом економічних,соціальних,технологічних та екологічних трендів : монографія за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України,Запор.нац.техн.ун-т, Нац. гірн.ун-т.-Д.: НГУ, - 2015.
 19. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В. Шарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. - № 12.
 20. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) / С. В. Шарова // Журнал «Економіка та держава» - наукове фахове видання України з питань економіки . - 2015 . - № 7. - С. 63-66.
 21. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015. - № 11.
 22. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015 - № 5. - С. 84-87.
 23. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи / С. В. Шарова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", ДДАЕУ. - Дніпропетровськ. - 2015. - № 4.
 24. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В,Шарова, Д. О. Рудьковський // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 12, 2015.
 25. Шарова С. В. Фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку / С. В. Шарова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія / за ред.. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко ; М-во освіти і науки України, Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т.-Д.: НГУ, 2015 - C. 359-372.
 26. Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208

Нефахове видання:

2015 рік
 1. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.
 2. Андрющенко І. Є. Сутність «життєздатності підприємств» як економічної категорії / І. Є. Андрющенко // Materialy XI mezinarodni vedecko- prakticka onference «Veda a vznik – 2015» - Dil 3.Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 26-28.
 3. Фатюха, Н. Г. Доходи місцевих бюджетів України та їх формування [Текст] / Н. Г.Фатюха // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя / ред.кол. Ж. К. Нестеренко [та ін.] ; М – во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015.- С. 96 – 99.
 4. Фатюха, Н. Г. Сутність тіньового сектору економіки України [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Modern European science : XI іnternat. scient. and pract. conf., 30 june – 7 july 2015 r. : theses of lect. Volume 3.- on Economic science. Governance. Political science. Science and education LTD, 2015. - Р.51 – 53.
 5. Фатюха, Н. Г. Аналіз ВВП України за 2010-2014рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Материали за 11-а междун. наук.-практ. конф. «Achievement of high school», 17-25 novem. 2015р. Том 4. Икономики, Болгарія, 2015. – С.93-95.
 6. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.
 7. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В. Шарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. - № 12.
 8. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) / С. В. Шарова // Журнал «Економіка та держава» - наукове фахове видання України з питань економіки . - 2015 . - № 7. - С. 63-66.
 9. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015. - № 11.
 10. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015 - № 5. - С. 84-87.
 11. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи / С. В. Шарова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", ДДАЕУ. - Дніпропетровськ. - 2015. - № 4.
 12. Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.
 13. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
 14. Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208
 15. Шарова С. В. Вплив бюджетного дефіциту на формування бюджету та фінансову безпеку держави / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 275-276
 16. Шарова С. В. Грошово-кредитний ринок України: кризові явища та шляхи їх подолання / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 214-215.

Фахове видання:

2014 рік
 1. Андросова О.Ф., Олійник О.І. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності [Текст] / О. Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2014 р. - №4 (24) с. 126-135.
 2. Андросова О. Ф. Управління ліквідністю банківської системи / О. Ф. Андросова, О. І. Мамонова // Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб’єктів господарювання і суспільства: монографія / за заг. ред. О. Г. Череп. -Запоріжжя : Запорізький національний університет,- 2014. - С. 103-124.
 3. Андросова О. Ф. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості / О. Ф. Андросова, І. В. Сажинська //Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання,регіонів та держави: монографія / за ред.. О. Г. Черепа. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2014. - С. 9-24.
 4. Андросова О. Ф. Аналіз перспектив і фінансових аспектів безготівкових платежів / О. Ф. Андросова, А. Ю. Ярковой // Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи:[колективна монографія / за ред.. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, ЗНТУ. -Запоріжжя : Акцент- Інвест-трейд– 2014 р. С. 126-155.
 5. Андросова О. Ф. Ефективність управління активами і пасивами на підприємстві і енергетичного машинобудування / О. Ф. Андросова // Стратегічні напрямки забезпечення сталого розвитку економіки : [монографія за ред. О. Г. Череп]. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. - С. 142-166.
 6. Андрющенко І.Є. Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства /Андрющенко І.Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 288-294.
 7. Андрющенко І.Є. Управління витратами за видами діяльності підприємства / Андрющенко І.Є. // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 8. Бабенко-Левада В.Г. , Скирко М.А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг [Електронне видання] /В.Г.Бабенко-Левада, М.А.Скирко// Ефективна економіка. – 2014. - No. 5. –http://www.economy.nayka.com..ua
 9. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Дослідження факторів формування інноваційного процесу / С. С.Гараба, Ж. К.Нестеренко // Колективна монографія «Тенденції змін фінансово - кредитних відносин під впливом світової кризи». – 2014. - С. 5-40.
 10. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Максимізація чистого прибутку в інноваційних перетвореннях на підприємстві машинобудування / С. С.Гараба, Ж. К.Нестеренко // «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення». – 2014. - С.107-114.
 11. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Моделювання управління інноваційним розвитком продукту за наявності виробничої програми / С.С. Гараба, Ж. К. Нестеренко // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн. – 2014. - C. 92-101.
 12. Олійник Т. О. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами / Т. О. Олійник, О. В. Мірошніченко // Інвестиці: практика та досвід. - 2014. - № 21. - С. 73-77.
 13. Олійник Т. О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану / Т. О. Олійник, Т. В. Шеремет // Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014. – С. 168-173.
 14. Пахомова І.Г., Сирия Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України / І.Г.Пахомова, Н.Т.Сирия // Ефективна економіка: електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014р. - №6. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua..
 15. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України / І. Г. Пахомова, Л. А. Фатєєва // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 7. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua
 16. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі / І. Г. Пахомова, О. А. Лежніна // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.u
 17. Фатюха Н.Г. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України [Текст] / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // Сталий розвиток економіки : між народ. наук. – вироб. журнал, 2014. - № 3.- С. 54 - 59
 18. Фатюха, Н. Г. Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України [Текст] / Н. Г. Фатюха, К. В. Шумакова // Економічний простір : зб. наук. пр. ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2014. - № 82. - С. 125 – 135
 19. Фатюха Н.Г. Аналіз наукової та науково – технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко // Ефективна економіка. 2014. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka..com..ua///?op=1&z=3455
 20. Сучасний стан наукової та науково-технічної діяльності Запорізької області та її значення для економіки країни / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко : [колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд,- 2014. – С. 50-70.
 21. Фатюха Н. Г. . Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: стан і перспективи сталого розвитку / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // [колективна монографія за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест–Трейд, - 2014.
 22. Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону: монографія / С. В.Шарова, П. В. Гудзь / ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 246 c. : іл., табл.
 23. Шарова С. В. Методичні засади формування комплексної системи оподаткування нерухомості / С. В.Шарова // Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи : колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М.Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест- Трейд, 2014.- 432 с.
 24. Шестопалова О.В. Шляхи удосконалення планування оборотних коштів підприємств та ефективності їх використання / О.В.Шестопалова // колективна монографія «Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи» – 2014. – С. 399-415

Нефахове видання:

2014 рік
 1. Фатюха, Н. Г. Використання світового досвіду у формуванні доходів місцевих бюджетів [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Conduct of modern science : X іnternat. scien. and prakt. conf., 30 novem. – 7 decem. 2014. r. : theses of lect. Volume 6. Economic science and education LTD - P. 94 – 97.
 2. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Запорізькій області / С. В. Шарова // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково- практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 337-341.

Фахове видання:

2013 рік
 1. Андросова О. Ф. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова // Соціально–економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин [Колективна монографія/за ред. О. Г. Череп]. - Запоріжжя : Запорізький національний університет. - С. 7-18.
 2. Андросова О. Ф. Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування / О. Ф. Андросова // Креативне управління фінансами: теорія і практика [монографія за ред.О. Г. Черепа ] /- Запоріжжя : Запорізький національний університет.- 2013. - С. 34-52.
 3. Андросова О.Ф., Седченко С.Ю. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Текст] / О.Ф. Андросова, С.Ю. Седченко // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2013 р. - №2 (18) с. 185-191
 4. Андросова О.Ф. Динаміка ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні / О. Ф. Андросова, Ю.В. Лапа // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп -№1(17), 2013.-С.161-167
 5. Андросова О.Ф. Роль іноземного капіталу у банківському секторі України / О. Ф. Андросова, Ю. О. Ганнич, Я. Ю. Дем’яненко // Вісник Хмельницького національного університету / 2013, № 1.-С.162-165
 6. Андросова О.Ф. Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України/ О. Ф. Андросова, К.Г. Черномаз // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп. -№4(20), 2013.-С.5-11
 7. Андросова О.Ф. Вексель як безготівкова форма розрахунку / О. Ф. Андросова, К.О.Гриценко, І.В. Ковтуненко // Сталий розвиток економіки – 2013. - № 2 (19).- С. 147-151
 8. Андросова О.Ф. Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні / О.Ф.Андросова, Ю.В.Аркатова// Сталий розвиток економіки – 2013. - № 3 (20).- С. 256-259
 9. Гараба С. С., Прушковский В. Г. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта / С.С. Гараба, В. Г. Прушковский // Journal L’Association «SEPIKE». – 2013. - С. 87-90.
 10. Гараба С.С, Багрова І.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств машинобудування України / С. С. Гараба, І. В. Багрова // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / гол. ред. – В. Я. Швець. - 2013 р. – С. 29-47.
 11. Гараба С. С., Багрова И..В. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта / С. С. Гараба, И. В. Багрова // Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – 2013. - С.151-154.
 12. Набатова Ю. О. Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8.(147) - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
 13. Набатова Ю. О. Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10.(149) - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
 14. Набатова Ю.О. Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машиинобудування / Ю. О. Набатова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Вип. 1(3). - С. 357-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1%283%29__79
 15. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т. О. Олійник, Р. М. Музичук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково – виробничий журнал. – Вип. 3/2013(120). – С. 59-66
 16. Пахомова І. Г., Жадан М. І. Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні / І. Г. Пахомова, М. І. Жадан // Сталий розвиток економіки. – 2013. - Вип. 2(19). - С. 56-60.
 17. Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства / Н. Г. Фатюха, О. Є. Карлюга// Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2013. – № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 18. Шестопалова О.В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2013. – №18. – С. 119–122.
 19. Шестопалова О.В. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О.В.Шестопалова, О.Ф. Андросова // колективна монографія «Соціально – економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин»– 2013. – С. 7-18.

Нефахове видання:

 1. Шарова С. В. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об’єкт статистичного дослідження / С.В.Шарова, Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м.Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 68-76
 2. Шарова С. В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу / С. В. Шарова, Хорунжий О. І С.//Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. м. Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./ редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов.ред.)та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 77-83.
Фахове видання:
2012 рік
 1. Андросова О. Ф. Бізнес-планування на промислових підприємствах / О. Ф. Андросова // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання , регіонів і держави та шляхи їх вирішення : [монографія / за ред. О. Г. Черепа].-Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2012. - C. 116-148.
 2. Андросова О.Ф. Основні елементи обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / О.Ф. Андросова, І.В. Христофорова // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. – А.В. Череп 2012р. - №1(13).
 3. Андросова О.Ф. Аналіз собівартості продукції металургійних підприємств Запоріжжя / О. Ф. Андросова, А.В. Смирнова, О.О. Смирнов // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред.А. В. Череп, 2012р. -№4(16).
 4. Андросова О.Ф. Особливості та етапи впровадження інноваційного продукту в комерційному банку / О. Ф. Андросова, Т.В. Яковлева // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А.В. Череп, 2012р. - №3(15).
 5. Прогнозування доходної частини місцевих бюджетів Запорізької області. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха // Ефективнаекономіка : зб. наук. праць, 2012. – № 12. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 6. Чередниченко, Н.О. Сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 218-221.

Нефахове видання:

 1. Чередниченко Н. О. Формування облікової політики, її загальна мета Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХI века» Болгарія, Софія 17-25 жовтня 2012. – т. 5 «Руснаука», Економіка. - С. 3-5.
 2. Чередниченко Н. О. Організація обліку : нематеріальні активи. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - 2012». - Болгарія, Софія 17-25 вересня.- 2012. - т. 2, «Руснаука», Економіка. С. 73-76.
 3. Фатюха, Н. Г. Аналіз виконання бюджету Запорізької області за доходами та видатками за 2010-2011рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Perspektywiczne opracowania sa nauka і technikami : YIII miedzynar. nauk.-prakt. konf., 7-15 listop. 2012 r. : theses of lect. Volume 5. Ekonomiezne nauka i studia, 2012. – P. 71 – 74.

Фахове видання:

2011 рік
 1. Олійник Т. О. Проблеми організації обліку виробничих запасів на складах підприємств / Т. О. Олійник, Н. В. Резніченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». - 2011. - № 3(6). - С. 204-207.
 2. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua.
 3. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах / І. Г. Пахомова, К. В. Лобанова // Ефективна економіка. – 2011. - № 4.
 4. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 94-98.
 5. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Концептуальні засади реформування оплати праці в бюджетних установах України / І. Г. Пахомова, К. В. Жадан // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 73-76.
 6. Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 3, T.3.-С.250-255
 7. Андросова О.Ф. Особливості класифікації груп основних засобів та методи нарахування амортизації згідно з новим Податковим Кодексом України / О. Ф. Андросова, К.А.Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 5, T.2.-С.102-106
 8. Авіаційний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха // Прикладна статистика : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 8 / Держ. акад.. статистики, обліку та аудиту / [ ред. кол. : І. І. Пилипенко (голов. ред..) та ін.]. – К. : ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2011. - С. 95 – 104.
 9. Шарова С. В., Гудзь П. В. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла / Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького університету економіки і підприємництва: ПВНЗ «УЕП», 2011. - № 4. - С. 104-109.

Нефахове видання:

 1. Шарова С. В Аналіз регіону як соціально-економічної системи / С. В.Шарова // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар.наук.конф.студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21-22квітня 2011р.: у 3т. / Класичний приватний університет - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - Т. 1. – C. 23-24.
Фахове видання:
2010 рік
 1. Пахомова І. Г., Арап Г. В. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці / І. Г. Пахомова, Г .В. Арап // Вісник Дніпропетровьского університету. Cерія «Економіка». - Вип. 4(2). - 2010. - С. 149-155.
 2. Пахомова І. Г., Загорська О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку збору на обовязкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна / І. Г. Пахомова, О. О. Загорська // Економічний простір : збірник наукових праць. - ? Дніпропетровськ : ПДАБА. - 2010.? - Вип. 36. - С.150-155.
 3. Андросова О. Ф. Проблеми дохідності комерційних банків України / О. Ф. Андросова, А. І. Дядченко // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C. 152-158.
 4. Андросова О. Ф. Проблеми фінансового лізингу в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, О. А. Каменщик // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C.159-164.
 5. Фатюха, Н. Г. Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2010. - № 1 (48). -С. 53 - 58.
 6. Фатюха, Н. Г. Використання системного підходу під час статистичних досліджень ринку транспортних послуг [Текст] / Н. Г. Фатюха // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту, 2010. - № 2 (27) - С. 26 - 29
 7. Шарова С. В. Маркетингові дослідження регіонального управління нерухомістю / С. В. Шарова / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». - 2010. - № 8. - С. 209-215.
 8. Олійник Т.О. Фінансова криза і ціновий шок, як негативна дія на вітчизняну економіку. / Т.О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, Випуск  260   том 3, 2010 лютий
 9. Шарова С. В. Комерційна нерухомість: проблеми і перспективи розвитку / С. В. Шарова. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2010 р.

Нефахове видання:

 1. Шестопалова О.В. Антикризове управління трудовими ресурсами на підприємстві / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова // Тиждень науки – 2010. – Т. 2. - С. 159-160.
Фахове видання:
2009 рік
 1. Андросова О. Ф. Проблеми обліку та аудиту кредитних операцій комерційних банків України / О. Ф. Андросова, І. В. Михайлова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 256. - C. 539-545.
 2. Андросова О. Ф. Облік і аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві / О. Ф. Андросова, Г. В. Бойченко // Економічний простір. - 2009 – № 25 - С. 269-274.
 3. Андросова О. Ф. Облік і аналіз кредитних операцій / О. Ф. Андросова, Г. В. Нестеренко // Економічний простір. - 2009. – № 23/2 - С. 172-178.
 4. Олійник Т.О. Проблеми обліку імпортних та експортних операцій. / Т.О. Олійник  , О.С. Дмитрюк //. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. - Дн-ськ : ДНУ, 2009. - Вип. 246. В 5т.- С. 976-984.
 5. Олійник Т.О. Експорт згідно договору комісії/ Т.О. Олійник, О.С. Дмитрюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : в 3 т.– Дн-ськ: ДНУ, 2009.- Вип. 249 – С.641-647
 6. Олійник Т.О. Активні операції банківських установ на фінансовому ринку України. / Т.О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, Випуск  257 том 6, 2009- с.1502-1511
 7. Олійник Т.О. Особливості процедури обліку статутного капіталу підприємств – господарських товариств акціонерного типу / Т.О. Олійник, О.М.Глушко // Економічний простір №31,м. Дніпропетровськ 2009р., стор.253-265
 8. Фатюха, Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2009. - № 1 (44) -С. 81 - 86
 9. Фатюха, Н. Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал, 2009. - № 3 (46). -С. 99 - 107.
 10. Фатюха, Н. Г. Система показників ринку транспортних послуг [Текст] / Н. Г. Фатюха // Економічний простір: зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2009. - № 32. - С. 140 – 150.
 11. Шарова С. В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону / С. В. Шарова / Економічний простір: Науковий журнал. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - № 23/1. - С. 223-229.

Нефахове видання:

2008 рік 
 1. Андросова О. Ф. Зростання рівня капіталізації банківської системи як перспектива її надійності / О. Ф. Андросова // Економічний простір. - 2008. – Вип. 15. - C. 144-149.
 2. Андросова О. Ф. Побудова сучасної моделі промислового комплексу України / О. Ф. Андросова.// Економічний простір. - 2008 – № 16 - С. 5-11.
 3. Фатюха, Н. Г. Статистика інфраструктури автомобільного транспорту [Текст] / Н. Г. Фатюха // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки: наук. журнал / ЖДТУ. – Житомир, 2008. - № 2 (44). - С. 140 – 150.
 4. Шестопалова О.В. Амортизація як джерело фінансових ресурсів на підприємствах / О.В.Шестопалова //Економіка: проблеми теорії та практики – 2008. –Вип.239 Т.IV – С. 879-884
2007 рік 
 1. Андросова О. Ф. Інтернет-технології комерційних банків та їх використання при наданні послуг / О. Ф. Андросова // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2007 р. – Вип. № 6.- С. 54-60.
Фахове видання:
2005 рік 
 1. Андросова О. Ф. Причини створення технополісів, їх економічна природа / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2005 р. – Вип. 200. - C. 211-216.
 2. Шестопалова О.В. Історичний аспект формування фінансових ресурсів на підприємствах / О.В.Шестопалова //Економіка: проблеми теорії та практики – 2005. –Вип.2000 Т.II – С. 608-614
Нефахове видання:
 1. Шестопалова О.В. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств / О.В.Шестопалова // Збірник тез доповідей другой міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених « Економічний і соціальний розвиток України в 21ст.:національна ідентичність та тенденції глобалізації»–Ч2- 2005. – С. 210-212
2003 рік 
 1. Андросова О. Ф. Стратегічні й тактичні інновації - в розвиток світової авіаційної промисловості / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2003 р. – Випуск 174. - C. 520-524.
 2. Андросова О. Ф. Проблеми ефективності інновацій у виробництві / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 177. - C. 436-441.
2002 рік 
 1. Андросова О. Ф. Ринок інтелектуальної продукції та його особливості в авіодвигунобудуванні. Оцінка ефективності промислових інновацій / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2002 р. – Вип. 165. - C. 8-12.

 

 

2019 рік
 
 1. Андросова О.Ф. Ефективність впливу господарського менталітету на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України / О.Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Андросова О. Ф. Методи управління активами в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, Я. В. Семибаламут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Андросова О.Ф. Стратегія національного банку України для розвитку нових банківських послуг / О.Ф. Андросова, Є.О.Лужанська// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 4. Андросова О.Ф. Збільшення дохідності банківського сектору згідно стратегії розвитку банківської системи України / О.Ф. Андросова, К.В.Давиденко// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 5. Андрющенко І. Є. Проектне фінансування як інструмент інвестиційної діяльності підприємства / І.Є. Андрющенко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко, А. В. Тімченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Андрющенко І.Є., Кожевник О.О.Ринкові позиції українських підприємств виробників феросплавів // Сучасний рух науки: тези доп.VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019р. – Дніпро, 2019. – Т1. – 752 с.
 8. Андрющенко І.Є., Гараба С.С. Інклюзивність розвитку економіки – глобальний вимір економічного росту / І.Є. Андрющенко, С.С. Гараба, // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 9. Бабенко-Левада В. Г.. Тенденції розвитку інновацій на страховому ринку України / В. Г. Бабенко-Левада, Р. Б.. Воронін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Бабенко-Левада В. Г.. Розвиток інноваційної діяльності страхових компаній в Україні / В. Г. Бабенко-Левада// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Гараба С. С. Внутрішня стійкість держави та необхідність проведення реформ / С. С.Гараба, В. В. Омельченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Гараба С. С. Тенденції взаємовідносин України з Республікою Беларусь / С. С. Гараба, В. В. Снежик// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 13. Коваль О. А. Перспективи ринку електроенергії України / О. А. Коваль, А. О. Семенова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 14. Левченко Н. М. Модель управління бізнесом з партнерським підходом / Н. М. Левченко, І. О. Кулачок// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 15. Левченко Н. М. Новітні європейські підходи до управління бізнесом / Н. М. Левченко, І. А. Цукан// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 16. Набатова Ю. О. Економіко-математичне моделювання оцінки ризику антикризової діяльності / Ю. О.Набатова// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 17. Набатова Ю. О. Аналіз та діагностика фінансових показників КП «Водоканал» за 2016-2018 рр./ Ю. О.Набатова, О. Ю.Куракіна// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 18. Олійник Т. О. Структура та класифікація оборотних коштів / Т. О.Олійник, М. І. Ігнатьєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 19. Олійник Т. О. Експрес-діагностика банкрутства підприємства / Т. О.Олійник, Т. А. Кобиляцька// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 20. Олійник Т. О. Суть фінансового планування і прогнозування / Т. О.Олійник// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 21. Олійник Т. О. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємства./ Т. О.Олійник, М. Ю. Шаров // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 22. Олійник Т.О. Сучасний стан системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні /Т.О.Олійник // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 23. Пахомова І.Г. Перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні / І.Г. Пахомова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 24. Силенко С. А. Імплементація у вітчизняну практику світового досвіду регулювання ціноутворення на електрифіковані автомобілі / С. А. Силенко, Я. А.Фесик // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 25. Силенко С. А. Оцінювання відповідності європейським стандартам механізму податкового стимулювання популяризації в Україні електромобілів /С. А. Силенко, В. В. Червякова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 26. Фатюха Н. Г. Методологічні засади визначення доходів та витрат банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 27. Фатюха Н. Г. Методологічні основи статистичного вивчення доходів та витрат домогосподарств України / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 28. Фатюха Н. Г. Методи ідентифікації кластерів / Н. Г Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 29. Фатюха Н. Г. Регіональна оцінка залучення ПІІ в Україну / Н. Г. Фатюха, І. А. Рябченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 30. Фатюха Н. Г. Інформаційна база статистичного дослідження валового внутрішнього продукту України / Н. Г. Фатюха, К. Д. Райна // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2019 С.136 – 138.
 31. Фатюха Н. Г. Іноземне інвестування: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. Є. Маркін // III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th , 2019/ Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р.118 – 121.
 32. Фатюха Н.Г. Доступність освіти бідним верствам населення України/ Н.Г. Фатюха, К.О. Здорова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 33. Фатюха Н.Г. Прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну / Н.Г. Фатюха // Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – С. 106-110.
 34. Чередниченко Н. О. Залежність цін від зміни валютного курсу / Н. А. Чередниченко, Л. А. Аш-Шегрі // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 35. Чередниченко Н. О. Аналіз фінансової політики України на сучасному етапі / Н. А. Чередниченко, С. В. Грунь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 36. Чередниченко Н. О. Фінансовий ринок в умовах глобалізації / Н. А. Чередниченко, І. В. Постнікова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 37. Чередниченко Н.О. Необхідність створення та призначення цільових фондів / Н. А. Чередниченко, Я. A. Фесик // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 38. Чередниченко Н.О. Спрощена система оподаткування малого бізнесу, зміни 2019 /Н.О.Чередниченко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 39. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В. Шарова, К. К. Божко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 40. Шарова С. В. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності / С. В.Шарова, М. М.Момот // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 41. Шарова С. В. Формування фінансових ресурсів підприємства / С. В. Шарова, Т. О. Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 42. Шарова С. В. Методичні підходи до внутрішнього аудиту основних засобів в Акціонерних Товариствах / С. В. Шарова, О. В. Руденко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 43. Шарова С. В. Специфіка регіональна інвестиційного процесу на ринку нерухомості / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 44. Шестопалова О.В. Венчурне інвестування, перспективи його розвитку / О. В. Шестопалова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 45. Шестопалова О. В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств України / О. В. Шестопалова, І. О. Довга // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 46. Шестопалова О. В. Бюджетний дефіцит України: аналітичний аспект / О. В. Шестопалова, О. В. Єгорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 47. Шестопалова О.В. Сучасний стан та проблеми інклюзивного розвитку України /О.В.Шестопалова, Є.В. Коваленко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 
2018 рік 
 1. Андросова О. Ф. Формування та розвиток механізму корпоративної культури підприємств машинобудування / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тезидоповідейнауково-практичноїконференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Бабенко-Левада В. Г. RMA як можливий шлях розвитку агрострахування в Україні / В. Г. Бабенко-Левада // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Коваль О. А Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення / О. А.Коваль // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Набатова Ю. О. Економічний вплив державного бюджету 2018 року на фінансові показники добробуту України / Ю.О.Набатова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Набатова Ю. О. Податковий тиск на економіку держави у 2015-2017 роках / Ю. О.Набатова, Т. О.Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/ Набатова Ю. О. 
 8. Олійник Т. О. Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому / Т. О.Олійник // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 9. Пахомова І. Г. Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності / І. Г.Пахомова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Пахомова І. Г. Удосконалення формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку / І. Г. Пахомова, О. П. Величко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Чередниченко Н. О. Аналіз основних показників автотранспортного страхування в Україні / Н. О.Чередниченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Фатюха Н. Г. Основні зміни Бюджетного Кодексу України в контексті місцевого бюджету 2018 року / Н. Г. Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 13. Фатюха Н. Г. Кореляційно-регресійний аналіз доходів та витрат домогосподарств / Н. Г. Фатюха, K. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / pедкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 14. Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Інформаційна база статистичних досліджень зовнішньо економічної діяльності / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 15. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Використання регресійно-кореляційного аналізу при оцінці боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 16. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці України / ІІ international scientific conference anti-crisis management: state, region, enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltja Publishing. P. 62-64.
 17. Шарова С. В. Оптимізація оподаткування як пріоритетний напрям стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності / С. В Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 18. Шарова С. В. Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах / С. В. Шарова, О. О. Черкасова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 19. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В, Шарова, Кузьменко Г. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 20. Шарова С. В. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів / С. В, Шарова, Г. О. Кузьменко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя. - C.181-184.
 21. Шарова С. В. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств / С. В, Шарова, В. М. Косарева // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2017. - C. 174-176.
 22. Шарова С. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / С. В, Шарова, Т. Д. Ніколаєнко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. - C. 218-221.
 23. Шарова С. В. Аналіз стану малого та середнього підприємництва в україні за 2012-2016 рр. / С. В, Шарова, О. С. Черкасова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017.-C.117-118.
 24. Шарова С. В. Переваги досудової санації / С. В,Шарова, Н. Ю. Тарасюк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017. - C. 250-252.
 25. Шестопалова О. В. Проблеми та перспективи кредитування в Україні / О. В. Шестопалова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 26. Шестопалова О. В. Розвиток споживчого кредитування в Україні / О.В.Шестопалова, А.М.Лащенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
2017 рік
 1. Гараба С. С, Арешина І. О. Фінансові ризики використання бюджетних коштів у 2017 року / С. С.Гараба, І. О. Арешина // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 194-196.
 2. Гараба С. С, Патяка К. О. Заходи щодо фінансової безпеки у 2017 році / С. С. Гараба, К. О. Патяка // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 185-187.
 3. Гараба С. С, Прищенко І. Р. Аналіз управління державним боргом та збалансування видатків Пенсійного фонду України 2017 року / С. С.Гараба, І. Р. Прищенко // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 196-198.
 4. Гараба С. С, Купрін Р. В. Ризики формування доходів бюджету у 2017 року / С. С. Гараба, Р. В. Купрін // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С.198-200.
 5. Гараба С. С, Новікова К. Є. Націоналізація ПАТ «Приватбанк» в контексті оздоровлення банківської системи України / С. С.Гараба, К. Є.Новікова // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 202-204.
 6. Гараба С. С, Тертиця О. А. Аналіз реформи бюджетної децентралізації 2017 року / С. С.Гараба, О. А. Тертиця // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 200-202.
 7. Гараба С. С, Овсянік А. П. Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківскої системи Украни / С. С.Гараба, А. П. Овсянік // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 206-208.
 8. Богуславська А. О., Набатова Ю. О. Вплив змін податкового законодавства України на формування місцевих бюджетів в умовах децентралізаціі влади. / Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. : тези докл. ЗНТУ – Запоріжжя, 2017.
 9. Фатюха, Н. Г. Аналіз валютного курсу України в умовах кризису / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 10. Фатюха, Н. Г. Поняття енергетичних ресурсів та їх значення для економіки України: статистичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 11. Фатюха, Н. Г. Бюджетний дефіцит в сучасних умовах / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 12. Фатюха, Н. Г. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні / Н. Г. Фатюха, І. О. Безродна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. -Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 13. Фатюха, Н. Г. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом / Н. Г. Фатюха, К. О. Шлендер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 14. Фатюха Н. Г. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі / Н. Г. Фатюха, В. І. Колєснік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 15. Шарова С. В. Оборотні активи та їх місце в фінансово- економічному механізмі управління підприємством / С. В. Шарова, Т. О. Бойко. Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 209 с.
 16. Шестопалова О. В. Проблеми офршоризації банківського бізнесу в Україні / О. В. Шестопалова, А. І. Стеблюк // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 852–854.
 17. Шестопалова О. В.,Давиденко К. В. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. В.Шестопалова ,К. В.Давиденко // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 854–856
2016 рік
 1. Андрющенко І. Є. Семантичні характеристики понять "здатність" і "життєздатність"/ І. Є. Андрющенко // Актуальные научные исследования в современном мире: XVII Междунар. Научн. Конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий , 2016. – Вып. 9 (17),ч. 5 – С. 44-46.
 2. Андрющенко І. Є. Взаємозв’язок між економічними теоріями та теорією життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Материалы за 12-а международна научна практична конференция, «Послдените постижения на европейска та наука – 2016», Том 3. Икономика. - София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 79-82.
 3. Фатюха, Н. Г. Шляхи вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні [Текст]/Н. Г.Фатюха, Р. В. Кривошей // Тиждень науки. Тези доп. наук.-практ. конф., 18–12 квітня, Том.ІІ., 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С.278-280. – 97.
 4. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 5. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Шестопалова О. В. Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання / О. В. Шестопалова, К. О. Єськов // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті Євроінтеграційних процесів в Україні 6-7квітня 2016 року – 2016. – C. 312-314.
2015 рік
 1. Андрющенко І. Є. Сутність «життєздатності підприємств» як економічної категорії / І. Є. Андрющенко // Materialy XI mezinarodni vedecko- prakticka onference «Veda a vznik – 2015» - Dil 3.Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 26-28.
 2. Фатюха, Н. Г. Доходи місцевих бюджетів України та їх формування [Текст] / Н. Г.Фатюха // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя / ред.кол. Ж. К. Нестеренко [та ін.] ; М – во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015.- С. 96 – 99.
 3. Фатюха, Н. Г. Сутність тіньового сектору економіки України [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Modern European science : XI іnternat. scient. and pract. conf., 30 june – 7 july 2015 r. : theses of lect. Volume 3.- on Economic science. Governance. Political science. Science and education LTD, 2015. - Р.51 – 53.
 4. Фатюха, Н. Г. Аналіз ВВП України за 2010-2014рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Материали за 11-а междун. наук.-практ. конф. «Achievement of high school», 17-25 novem. 2015р. Том 4. Икономики, Болгарія, 2015. – С.93-95.
 5. Шарова С. В. Вплив бюджетного дефіциту на формування бюджету та фінансову безпеку держави / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 275-276
 6. Шарова С. В. Грошово-кредитний ринок України: кризові явища та шляхи їх подолання / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 214-215.
2014 рік 
 1. Фатюха, Н. Г. Використання світового досвіду у формуванні доходів місцевих бюджетів [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Conduct of modern science : X іnternat. scien. and prakt. conf., 30 novem. – 7 decem. 2014. r. : theses of lect. Volume 6. Economic science and education LTD - P. 94 – 97.
 2. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Запорізькій області / С. В. Шарова // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково- практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 337-341.
2013 рік 
 1. Шарова С. В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу / С. В. Шарова, Хорунжий О. І С.//Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. м. Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./ редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов.ред.)та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 77-83.
 2. Шарова С. В. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об’єкт статистичного дослідження / С.В.Шарова, Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м.Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 68-76
2012 рік
 1. Фатюха, Н. Г. Аналіз виконання бюджету Запорізької області за доходами та видатками за 2010-2011рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Perspektywiczne opracowania sa nauka і technikami : YIII miedzynar. nauk.-prakt. konf., 7-15 listop. 2012 r. : theses of lect. Volume 5. Ekonomiezne nauka i studia, 2012. – P. 71 – 74.
 2. Чередниченко Н. О. Формування облікової політики, її загальна мета Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХI века» Болгарія, Софія 17-25 жовтня 2012. – т. 5 «Руснаука», Економіка. - С. 3-5.
 3. Чередниченко Н. О. Організація обліку : нематеріальні активи. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - 2012». - Болгарія, Софія 17-25 вересня.- 2012. - т. 2, «Руснаука», Економіка. С. 73-76.
2010 рік
 1. Шестопалова О.В. Антикризове управління трудовими ресурсами на підприємстві / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова // Тиждень науки – 2010. – Т. 2. - С. 159-160.

2011 рік

 1. Шарова С. В Аналіз регіону як соціально-економічної системи / С. В.Шарова // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар.наук.конф.студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21-22квітня 2011р.: у 3т. / Класичний приватний університет - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - Т. 1. – C. 23-24.

 

2019 рік 
 
 1. Альошин О.А. Система фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.А. Альошин, В.Г. Прушківський. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 155 c.
 2. Величко Д.Є. Роль оподаткування прибутку підприємств у формуванні доходів держави та суб’єктів господарювання : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д.Є. Величко, О.А. Коваль. Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 161 c.
 3. Воронін Р.Б. Інновації у діяльності страхових компаній України : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Р.Б. Воронін, В.Г. Бабенко-Левада. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 149 c.
 4. Гришунова Т.А. Аналіз доходів та витрат банківської установи : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т.А. Гришунова, Н.Г. Фатюха. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 145 c.
 5. Давиденко К.В. Розвиток сучасних банківських послуг та їх роль у формуванні доходів комерційного банку : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К.В. Давиденко, О.Ф. Андросова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 143 c.
 6. Дегтярьов А.В. Необхідність та напрями фінансового планування та прогнозування на підприємстві : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072«Фінанси,банківська справа та страхування» / А.В. Дегтярьов, В.Г. Прушківський. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 151 c.
 7. Деремедведь В.В. Управління фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Деремедведь, В.Г. Бабенко-Левада. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 138 c.
 8. Донченко О.О. Принципи та основні критерії побудови ефективної системи бюджетування на підприємстві : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.О. Донченко, І.Є. Андрющенко. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 163 c.
 9. Жмаєв О.О. Податковий потенціал підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.О. Жмаєв, О.А. Коваль. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 167 c.
 10. Ігнатьєва М.І. Механізми фінансування оборотних коштів і підвищення ефективності їх використання : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / М.І. Ігнатьєва, Т.О. Олійник. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 147 c.
 11. Кобиляцька Т.А. Прогнозування імовірності банкрутства та розробка програми запобіжних заходів суб’єктів господарювання : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т.А. Кобиляцька, Т.О. Олійник. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 157 c
 12. Кожевник О.О. Аналіз фінансових результатів та пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.О. Кожевник, І.Є. Андрющенко. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 141 c.
 13. Кулачок І.О. Формування витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / І.О. Кулачок, В.Г. Прушківський. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 150 c.
 14. Куракіна О.Ю. Діагностика фінансового стану підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.Ю. Куракіна, Ю.О. Набатова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 113 c.
 15. Курносик М.В. Діяльність інституційних інвесторів на фінансовому ринку (на прикладі окремих видів фінансових посередників : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / М.В. Курносик, І.Г. Пахомова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019.– 126 c.
 16. Лужанська Є.О. Впровадження нових видів банківських продуктів та послуг в контексті реалізації стратегії банку : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є.О. Лужанська, О.Ф. Андросова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 159 c.
 17. Маркін Є.Є. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україну : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є.Є. Маркін, В.Г. Прушківський. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 124 c.
 18. Момот М.М. Управління грошовими активами підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / М.М. Момот, С.В. Шарова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 148 c.
 19. Осьмуха Т.О. Аналіз фінансових результатів та пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т.О. Осьмуха. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 128 c.
 20. Писаревський В.В. Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Писаревський, І.Г. Пахомова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 155 c.
 21. Райна К.Д. Статистичне дослідження валового внутрішнього продукту України : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К.Д. Райна, Н.Г. Фатюха. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 137 c.
 22. Руденко О.В. Аналіз та методика оцінки фінансового стану підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.В. Руденко, С.В. Шарова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 165 c.
 23. Семи баламут Я.В. Управління розвитком банку в контексті обслуговування корпоративних клієнтів : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Я.В. Семибаламут, О.Ф. Андросова. - Запоріжжя : – НУ»ЗП», 2019 – 161 c.
 24. Тімченко А.В. Система фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.В. Тімченко, І.Є. Андрющенко. - Запоріжжя : НУ «ЗП», 2019. – 163 c.
 25. Цукан І.А. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його удосконалення: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / І.А. Цукан, В.Г. Прушківський. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 133 c.
 26. Чорненко О.І. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання : проблеми забезпечення та управління (підприємства, страхової компанії, комерційного банку) : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.І. Чорненко, С.В. Шарова. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 142 c.
 27. Шаров М.Ю. Формування витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / М.Ю. Шаров, Т.О. Олійник. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019. – 168 c.
 28. Яновська А.В. Прибуток як складова ліквідності підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.В. Яновська.,В.Г. Прушківський. - Запоріжжя : НУ»ЗП», 2019 – 148 c.
 
2018 рік 
 1. Безродна І. О. Фінансові ресурси комерційного банку: принципи формування та управління ними. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Науковий кер.: Андросова О. Ф., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 160 с.
 2. Біляєв Д. О. Капітал підприємства та джерела його формування. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Прушківський В. Г., док..е.н., професор. Запоріжжя, 2018. – 158 с.
 3. Величко О. П. Механізм державного регулювання фінансового ринку України. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Пахомова І. Г., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 156 с.
 4. Донченко О. В. Проблеми фінансовго менеджменту у малому та середньому бізнесі. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Прушківський В. Г., д.е.н., професор. Запоріжжя, 2018. – 155 с.
 5. Ковальов М. В.Управління фінансовою стійкістю субєктів господарювання (підприємства, страховика) . Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: проф. Прушківскій В. Г.., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 149 с.
 6. Колєснік В. І. Поточне фінансове планування на підприємстві. Дипломна магістерська робота зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра фінансів, банківської справа та страхування, ЗНТУ. Науковий керівник: Андрющенко І. Є., к.е.н., професор. Запоріжжя, 2018.–201с.
 7. Колєснік В. І. Удосконалення фінансового планування на основі фінансового контролінгу / В. І. Колєснік, І. Є. Андрющенко // Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу 2018-2019 н.р. І етап. - ЗНТУ, Запоріжжя, 2018.
 8. Колодяжна Т. М. Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізької області. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Фатюха Н. Г., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 161 с.
 9. Косарева В. М.Фінансові ресурси підприємства: принципи формування та управління ними. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Корольков В. В.,к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 161 с.
 10. Кузьменко Г. О. Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Шарова С. В., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 141 с.
 11. Матєйченко А. Ю. Діагностика фінансового стану підприємства. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Науковий керівник.: Олійник Т. О., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 170 с.
 12. Наливайко К. В. Боргова безпека України: стан та її оцінка. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Фатюха Н. Г., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 150 с.
 13. Ніколаєнко Т. Д. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання: проблеми забезпечення та управління (підприємства, страхової компанії, комерційного банку). Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Науч. кер.: Прушківський В. Г., к.е.н., професор. Запоріжжя, 2018. – 151 с.
 14. Окунь А. О. Управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Андрющенко І. Є., професор. Запоріжжя, 2018. – 179 с.
 15. Пересипкіна В. О. Прогнозування ймовірності банкрутства та розробка програми запобіжних заходів. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Андросова О. Ф., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 164 с.
 16. Печеник Д. М. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Наук. кер.: Пахомова І. Г., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 139 с.
 17. Родькіна А. Є. Управління прибутком суб’єктів господарювання. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Прушківський В. Г., д.е.н., професор. Запоріжжя, 2018. – 148 с.
 18. Тарасова М. О. Бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Наук. кер.: Прушківський В. Г., д.е.н., професор. Запоріжжя, 2018. – 167 с.
 19. Тарасюк Н. Ю. Особливості і напрямки проведення фінансової санації (на прикладі підприємства, банку, страхової компанії). Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Шарова С. В., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 138 с.
 20. Удовіченко А. В. Основні напрямки розвитку страхування автотранспортних засобів в Україіні. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Бабенко-Левада В. Г., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 148 с.
 21. Черкасова О. С. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Шарова С. В., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 149 с.
 22. Чорненко О. С. Фінансовий стан суб’єкта господарювання та шляхи його поліпшення . Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Набатова Ю. О., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 163с.
 23. Шиблова А. М.Фінансове оздоровлення (санація) неплатоспроможного підприємства. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Олійник Т. О., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 159 с.
 24. Шлендер К. О. Управління фінансовим станом страхової організації Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Бабенко-Левада В. Г., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 174 с.
 25. Патяка К. О. Подолання бідності в Україні: стан та її оцінка / К. О. Патяка, Н. Г. Фатюха // Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу 2018/2019 навчального року - ЗНТУ, Запоріжжя, 2018.

Заочне:

 1. Корнійчук К. О. Механізм державного регулювання фінансового ринку України. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Коваль О. А., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 130 с.
 2. Мала В. А.Управління ресурсами комерційного банку. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Коваль О. А., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 141 с.
 3. Онопрієнко О. В. Формування витрат і собівартості та їх вплив на прибуток підприємств. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Прушківський В. Г., д.е.н., професор. Запоріжжя, 2018. – 168 с.
2017 рік 
 1. Бараннік О. В. Оптимізація адміністрування соціальних податків і заробітної плати в Україні та її наслідки : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ О. В. Бараннік - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 161 с.
 2. Бедлецька С. О. Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. О. Бедлецька - Запоріжжя, 2017. – 157 с.
 3. Бован Є. В. Статистичний аналіз використання паливно – енергетичних ресурсів Запорізької області : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є. В. Бован – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 149 с.
 4. Богуславська А. О. Місцеві бюджети та роль податкової системи у їх формуванні : магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ А. О. Богуславська - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 144 с.
 5. Бойко Т. О. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємства : магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т. О. Бойко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 143 с.
 6. Ващенко Є. О. Інфраструктура фондового ринку: сучасні тенденції у світі і в Україні : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є. О. Ващенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 187 с.
 7. Вечерко О. М. Аналіз фінансових результатів і пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. М. Вечерко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 163 с.
 8. Волощук Т. В. Аналіз ринку банківських послуг, його аналіз та перспективи розвитку : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Т. В. Волощук - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 167 с.
 9. Дворецька К. С. Депозитна політика комерційного банку і операції по залученню коштів : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / К. С. Дворецька – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 149 с.
 10. Жукова А. К. Особливість оподаткування страхових компаній в Україні : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / А. К. Жукова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 122 с.
 11. Журавльова Т. І. Боргова політика України на сучасному етапі : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т. І. Журавльова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 155 с.
 12. Лащенко А. О. Механізм споживчого кредитування в комерційних банках та його вплив на кредитну політику банку. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / А. О. Лащенко - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 148 с.
 13. Левченко К. В. Управління грошовими потоками підприємства : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / К. В. Левченко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 98 с.
 14. Ляшова Л. М. Сучасний стан та шляхи вдосконалення страхування кредитних ризиків : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л. М. Ляшова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 179 с.
 15. Пилипенко О. К. Внутрішні механізми зменшення фінансових ризиків компаній : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. К. Пилипенко – Запоріжжя : 2017. – 148 с.
 16. Півень О. С. Австострахування: тенденції та перспективи розвитку в Україні : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. С. Півень – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 155 с.
 17. Попадюк А. А. Недержавні пенсійні фонди та особливості їх фінансових послу : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ А. А. Попадюк – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 168 с.
 18. Сидоренко Є. О. Житловий іпотечний ринок: стан та перспективи розвитку : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є. О. Сидоренко –Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 148 с.
 19. Сліпко В. Ю. Податковий потенціал підприємства (району, міста, області) : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. Ю. Сліпко - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 155 с.
 20. Сокур В. В. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. В. Сокур - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 128 с.
 21. Супрун В. Ю. Теорія та практика фінансового бюджетування та прогнозування підприємстві : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. Ю. Супрун – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 158 с.
 22. Фещенко М. С. Управління капіталом банку як складова системи забезпечення стабільності банківського сектору : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / М. С. Фещенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 157 с.
 23. Циганок Д. В. Валютний курс та моделі формування валютного курсу на фінансовому ринку : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д. В. Циганок – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 161 с.
 24. Шаповал С. С. Податковий контроль та напрямки удосконалення його організації : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ С. С. Шаповал – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 150 с.
 25. Шостак А. П. Бюджетна система України та аналіз динаміки її структурних елементів. : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / А. П. Шостак – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 175 с/a>
 26. Наливайко К. В. Боргова безпека України: стан та її оцінка / К. В. Наливайко Н. Г. Фатюха // Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу 2017-2018 н.р. І етап.- ЗНТУ, Запоріжжя, 2017.
 27. Безродна І. О. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг України / І. О. Безродна, О. Ф. Андросова // Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу 2017-2018 н.р. І етап.- ЗНТУ, Запоріжжя, 2017.
 28. Шлендер К. О. Кластеризація часових рядів показників банків / К. О. Шлендер, І. Г. Пахомова // Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу 2017-2018 н.р. І етап.- ЗНТУ, Запоріжжя, 2017.
 29. Патяка К. О. Подолання бідності в Україні: теоретичний аспект / К. О. Патяка, Н. Г. Фатюха // Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу 2017-2018 н.р. І етап.- ЗНТУ, Запоріжжя, 2017.

 

Фахове видання:
 
2019 рік
 
 1. Андросова О. Ф. Формування стратегії та тактики прийняття фінансових рішень на промислових підприємствах України / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова, В. В . Червякова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2 (42), 2019. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – C. 9-14.
 2. Основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. – № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Фатюха Н. Г., Райна К. Д. Статистичне дослідження валового внутрішнього продукту України: інформаційна база та його оцінка // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. - № 9. -. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7264
 4. Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2019. - № 10. -. – Режим доступу: http:// http://www.economy.nayka.com.ua
 5. Шарова С.В. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності / С.В.Шарова, М.М.Момот //Економічний Вісник ЗНТУ», Запоріжжя,НУ «Запорізька політехніка», 2019, С. 48-57.
 
Нефахове видання:
 1. Андросова О. Ф. Методи управління активами в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, Я. В. Семибаламут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Андросова О.Ф. Стратегія національного банку України для розвитку нових банківських послуг / О.Ф. Андросова, Є.О.Лужанська// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 3. Андросова О.Ф. Збільшення дохідності банківського сектору згідно стратегії розвитку банківської системи України / О.Ф. Андросова, К.В.Давиденко// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 4. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко, А. В. Тімченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Андрющенко І.Є., Кожевник О.О.Ринкові позиції українських підприємств виробників феросплавів // Сучасний рух науки: тези доп.VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019р. – Дніпро, 2019. – Т1. – 752 с.
 6. Бабенко-Левада В. Г.. Тенденції розвитку інновацій на страховому ринку України / В. Г. Бабенко-Левада, Р. Б.. Воронін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Гараба С. С. Внутрішня стійкість держави та необхідність проведення реформ / С. С.Гараба, В. В. Омельченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 8. Гараба С. С. Тенденції взаємовідносин України з Республікою Беларусь / С. С. Гараба, В. В. Снежик// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 9. Коваль О. А. Перспективи ринку електроенергії України / О. А. Коваль, А. О. Семенова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Левченко Н. М. Модель управління бізнесом з партнерським підходом / Н. М. Левченко, І. О. Кулачок// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Левченко Н. М. Новітні європейські підходи до управління бізнесом / Н. М. Левченко, І. А. Цукан// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Набатова Ю. О. Аналіз та діагностика фінансових показників КП «Водоканал» за 2016-2018 рр./ Ю. О.Набатова, О. Ю.Куракіна// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 13. Олійник Т. О. Структура та класифікація оборотних коштів / Т. О.Олійник, М. І. Ігнатьєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 14. Олійник Т. О. Експрес-діагностика банкрутства підприємства / Т. О.Олійник, Т. А. Кобиляцька// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 15. Олійник Т. О. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємства./ Т. О.Олійник, М. Ю. Шаров // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 16. Олійник Т.О. Сучасний стан системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні /Т.О.Олійник // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
 17. Силенко С. А. Імплементація у вітчизняну практику світового досвіду регулювання ціноутворення на електрифіковані автомобілі / С. А. Силенко, Я. А.Фесик // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 18. Силенко С. А. Оцінювання відповідності європейським стандартам механізму податкового стимулювання популяризації в Україні електромобілів /С. А. Силенко, В. В. Червякова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 19. Фатюха Н. Г. Методологічні засади визначення доходів та витрат банківської установи / Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 20. Фатюха Н. Г. Методологічні основи статистичного вивчення доходів та витрат домогосподарств України / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 21. Фатюха Н. Г. Регіональна оцінка залучення ПІІ в Україну / Н. Г. Фатюха, І. А. Рябченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 22. Фатюха Н. Г. Інформаційна база статистичного дослідження валового внутрішнього продукту України / Н. Г. Фатюха, К. Д. Райна // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2019 С.136 – 138.
 23. Фатюха Н. Г. Іноземне інвестування: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. Є. Маркін // III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th , 2019/ Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р.118 – 121.
 24. Фатюха Н.Г. Доступність освіти бідним верствам населення України/ Н.Г. Фатюха, К.О. Здорова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 25. Чередниченко Н. О. Залежність цін від зміни валютного курсу / Н. А. Чередниченко, Л. А. Аш-Шегрі // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 26. Чередниченко Н. О. Аналіз фінансової політики України на сучасному етапі / Н. А. Чередниченко, С. В. Грунь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 27. Чередниченко Н. О. Фінансовий ринок в умовах глобалізації / Н. А. Чередниченко, І. В. Постнікова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 28. Чередниченко Н.О. Необхідність створення та призначення цільових фондів / Н. А. Чередниченко, Я. A. Фесик // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 29. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В. Шарова, К. К. Божко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 30. Шарова С. В. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності / С. В.Шарова, М. М.Момот // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 31. Шарова С. В. Формування фінансових ресурсів підприємства / С. В. Шарова, Т. О. Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 32. Шарова С. В. Методичні підходи до внутрішнього аудиту основних засобів в Акціонерних Товариствах / С. В. Шарова, О. В. Руденко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 33. Шестопалова О. В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств України / О. В. Шестопалова, І. О. Довга // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 34. Шестопалова О. В. Бюджетний дефіцит України: аналітичний аспект / О. В. Шестопалова, О. В. Єгорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 35. Шестопалова О.В. Сучасний стан та проблеми інклюзивного розвитку України /О.В.Шестопалова, Є.В. Коваленко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 352 с.
 
Фахове видання:
 
2018 рік
 1. Андрющенко І. Є. Проблеми стратегічного планування на підприємстві / І. Є. Андрющенко, В. І. Колєснік // Сталий розвиток України. - № 2(39), 2018. – С. 64-72.
 2. Бабенко-Левада В. Г. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні / В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко // Ефективна економіка. - 2018. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 3. Бабенко-Левада В. Г. Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат «СК «ЮНІВЕС/ В. Г. Бабенко-Левада, К. О. Шлендер // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, №3 (39) 2018. – C. 112-117.
 4. Боргова безпека України : стан та її оцінка / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр., 2018. – № 2.
 5. Фатюха Н. Г. Подолання бідності в Україні / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Економічний простір : зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2018. - № 132.
 6. Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2018. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 7. Шарова С. В Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні / С. В. Шарова, Г. О. Кузьменко // Ефективна економіка, № 11, 2018.
 
Нефахове видання:
2018 рік
 
 1. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Набатова Ю. О. Податковий тиск на економіку держави у 2015-2017 роках / Ю. О.Набатова, Т. О.Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/ Набатова Ю. О. 
 3. Пахомова І. Г. Удосконалення формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку / І. Г. Пахомова, О. П. Величко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Чередниченко Н. О. Аналіз основних показників автотранспортного страхування в Україні / Н. О.Чередниченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Фатюха Н. Г. Кореляційно-регресійний аналіз доходів та витрат домогосподарств / Н. Г. Фатюха, K. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / pедкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Інформаційна база статистичних досліджень зовнішньо економічної діяльності / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 7. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Використання регресійно-кореляційного аналізу при оцінці боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 8. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці України / ІІ international scientific conference anti-crisis management: state, region, enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltja Publishing. P. 62-64.
 9. Шарова С. В. Оптимізація оподаткування як пріоритетний напрям стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності / С. В Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Шарова С. В. Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах / С. В. Шарова, О. О. Черкасова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В, Шарова, Кузьменко Г. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Шарова С. В. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів / С. В, Шарова, Г. О. Кузьменко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя. - C.181-184.
 13. Шарова С. В. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств / С. В, Шарова, В. М. Косарева // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2017. - C. 174-176.
 14. Шарова С. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / С. В, Шарова, Т. Д. Ніколаєнко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. - C. 218-221.
 15. Шарова С. В. Аналіз стану малого та середнього підприємництва в україні за 2012-2016 рр. / С. В, Шарова, О. С. Черкасова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017.-C.117-118.
 16. Шарова С. В. Переваги досудової санації / С. В,Шарова, Н. Ю. Тарасюк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017. - C. 250-252.
 17. Шестопалова О. В. Розвиток споживчого кредитування в Україні / О.В.Шестопалова, А.М.Лащенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 
Фахове видання:
 
2017 рік
 1. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів / А. О. Богуславська, Ю. О. Набатова // Ефективна економіка. – 2017. - № 9. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 3. Набатова Ю. О. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, А. П. Шостак // Ефективна економіка. - 2017. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Олійник Т. О. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону / В. Ю. Сліпко, Т. О. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 5. Пахомова І. Г. Сучасний стан фондових бірж України / Є. О.Ващенко, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - №11 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 6. Пахомова І. Г. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні / Л. М. Ляшова, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - № 6 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 7. Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2017. – 22. – С. 39 - 41.
 8. Статистичний аналіз використання паливно енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Ефективнаекономіка. 2017. - № 11. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5857
 9. Шарова С. В. Основні проблеми будівельного ринку в Україні та шляхи їх подолання / С. В. Шарова, В. Виноградчий // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т.- Запоріжжя : СТАТУС, 2017. - С. 229-238
 10. Шарова С.В. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах /С.В.Шарова, Г.О.Кузьменко//Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 11. Шарова С. В. Проблеми та шляхи удосконалення управління кредитним портфелем комерційних банків / С. В.Шарова, В. В. Сокур // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 12. Шарова С. В. Специфіка роботи залізничного транспорту та її вплив на фінансовий стан підприємства / К. М. Лайкова,С. В. Шарова // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 264с.: іл.., табл.
 13. Шестопалова О.В. Проблеми та шляхи вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами на підприємствах машинобудування /О.В.Шестопалова, А.А. Попадюк // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред.. С.В.Шарової,Н.М.Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. : Запоріжжя, СТАТУС, 2017. - 264 с

Нефахове видання:

 1. Гараба С. С, Арешина І. О. Фінансові ризики використання бюджетних коштів у 2017 року / С. С.Гараба, І. О. Арешина // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 194-196.
 2. Гараба С. С, Патяка К. О. Заходи щодо фінансової безпеки у 2017 році / С. С. Гараба, К. О. Патяка // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 185-187.
 3. Гараба С. С, Прищенко І. Р. Аналіз управління державним боргом та збалансування видатків Пенсійного фонду України 2017 року / С. С.Гараба, І. Р. Прищенко // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 196-198.
 4. Гараба С. С, Купрін Р. В. Ризики формування доходів бюджету у 2017 року / С. С. Гараба, Р. В. Купрін // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С.198-200.
 5. Гараба С. С, Новікова К. Є. Націоналізація ПАТ «Приватбанк» в контексті оздоровлення банківської системи України / С. С.Гараба, К. Є.Новікова // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 202-204.
 6. Гараба С. С, Тертиця О. А. Аналіз реформи бюджетної децентралізації 2017 року / С. С.Гараба, О. А. Тертиця // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 200-202.
 7. Гараба С. С, Овсянік А. П. Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківскої системи Украни / С. С.Гараба, А. П. Овсянік // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 206-208.
 8. Богуславська А. О., Набатова Ю. О. Вплив змін податкового законодавства України на формування місцевих бюджетів в умовах децентралізаціі влади. / Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. : тези докл. ЗНТУ – Запоріжжя, 2017.
 9. Фатюха, Н. Г. Аналіз валютного курсу України в умовах кризису / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 10. Фатюха, Н. Г. Поняття енергетичних ресурсів та їх значення для економіки України: статистичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 11. Фатюха, Н. Г. Бюджетний дефіцит в сучасних умовах / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 12. Фатюха, Н. Г. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні / Н. Г. Фатюха, І. О. Безродна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. -Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 13. Фатюха, Н. Г. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом / Н. Г. Фатюха, К. О. Шлендер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 14. Фатюха Н. Г. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі / Н. Г. Фатюха, В. І. Колєснік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 15. Шарова С. В. Оборотні активи та їх місце в фінансово- економічному механізмі управління підприємством / С. В. Шарова, Т. О. Бойко. Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 209 с.
 16. Шестопалова О. В. Проблеми офршоризації банківського бізнесу в Україні / О. В. Шестопалова, А. І. Стеблюк // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 852–854.
 17. Шестопалова О. В.,Давиденко К. В. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. В.Шестопалова ,К. В.Давиденко // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 854–856.

Фахове видання:

2016 рік  
 1. Андросова О. Ф. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України / О. Ф. Андросова, Т. В. Волощук // Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія .Том 4 . / за ред.. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2016,- С. 65-76.
 2. Олійник Т.О. Особливості організації обліку зобов'язань та їх звітування / Т.О.Олійник, А.П.Каракулова //Економічний вісник. - 2016. - №1. – C.154-160
 3. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 4. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 5. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792

Нефахове видання:

 1. Фатюха, Н. Г. Шляхи вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні [Текст]/Н. Г.Фатюха, Р. В. Кривошей // Тиждень науки. Тези доп. наук.-практ. конф., 18–12 квітня, Том.ІІ., 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С.278-280. – 97.
 2. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 3. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 4. Шестопалова О. В. Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання / О. В. Шестопалова, К. О. Єськов // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті Євроінтеграційних процесів в Україні 6-7квітня 2016 року – 2016. – C. 312-314.

 

Фахове видання:

2015 рік
 1. Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25), 2015.-С.139-145
 2. Андросова О. Ф. Сучасний стан активних операцій комерційного банку: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ф. Андросова, А. О. Лащенко // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В.Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015, - С. 15-45.
 3. Андросова О. Ф. Особливості операцій банків з формування власного капіталу як основного компонента ресурсної бази / О. Ф. Андросова, Д. В. Ковальова Д.В. // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015. - C. 55-68.
 4. Андросова О. Ф. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку / О. Ф. Андросова, О. А. Єльманова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, - 2015. - С. 43-52.
 5. Олійник Т.О., Сергеев В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб / Т.О. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 806-809.
 6. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.
 7. Фатюха, Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2015. - № 12.; Режим доступу: http://www.economy.nayka.com..ua../?op=1&z=4634
 8. Фатюха, Н. Г. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області [Електронний ресурс] / Н.Г.Фатюха, Ю.О.Сірик (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)// Ефективна економіка. ДДАЕУ.- Дніпропетровськ: 2015, №9.- Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com...ua
 9. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В,Шарова, Д. О. Рудьковський // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 12, 2015.

Нефахове видання:

 1. Фатюха, Н. Г. Аналіз ВВП України за 2010-2014рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Материали за 11-а междун. наук.-практ. конф. «Achievement of high school», 17-25 novem. 2015р. Том 4. Икономики, Болгарія, 2015. – С.93-95.

 

Фахове видання:

2014рік  
 1. Андросова О. Ф. Управління ліквідністю банківської системи / О. Ф. Андросова, О. І. Мамонова // Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб’єктів господарювання і суспільства: монографія / за заг. ред. О. Г. Череп. -Запоріжжя : Запорізький національний університет,- 2014. - С. 103-124.
 2. Андросова О. Ф. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості / О. Ф. Андросова, І. В. Сажинська //Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання,регіонів та держави: монографія / за ред.. О. Г. Черепа. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2014. - С. 9-24.
 3. Андросова О. Ф. Аналіз перспектив і фінансових аспектів безготівкових платежів / О. Ф. Андросова, А. Ю. Ярковой // Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи:[колективна монографія / за ред.. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, ЗНТУ. -Запоріжжя : Акцент- Інвест-трейд– 2014 р. С. 126-155.
 4. Бабенко-Левада В.Г. , Скирко М.А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг [Електронне видання] /В.Г.Бабенко-Левада, М.А.Скирко// Ефективна економіка. – 2014. - No. 5. –http://www.economy.nayka.com..ua
 5. Коваль О.А.Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні [Текст] / О.А.Коваль, О.І.Ночвай // Міжнародний науково-практичний журнал "Ефективна економіка" – Дніпропетровськ. – 2014. – № 4.
 6. Коваль, О. А. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Текст] / О.А. Коваль, О. Хорунжий// Електоронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – Тернополь. – 2014. – Вип.2(11).– С. 119–126.
 7. Олійник Т. О. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами / Т. О. Олійник, О. В. Мірошніченко // Інвестиці: практика та досвід. - 2014. - № 21. - С. 73-77.
 8. Олійник Т. О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану / Т. О. Олійник, Т. В. Шеремет // Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014. – С. 168-173.
 9. Пахомова І.Г., Сирия Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України / І.Г.Пахомова, Н.Т.Сирия // Ефективна економіка: електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014р. - №6. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua..
 10. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України / І. Г. Пахомова, Л. А. Фатєєва // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 7. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua
 11. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі / І. Г. Пахомова, О. А. Лежніна // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.u
 12. Фатюха Н.Г. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України [Текст] / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // Сталий розвиток економіки : між народ. наук. – вироб. журнал, 2014. - № 3.- С. 54 - 59
 13. Фатюха, Н. Г. Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України [Текст] / Н. Г. Фатюха, К. В. Шумакова // Економічний простір : зб. наук. пр. ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2014. - № 82. - С. 125 – 135
 14. Фатюха Н.Г. Аналіз наукової та науково – технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко // Ефективна економіка. 2014. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka..com..ua///?op=1&z=3455
 15. Сучасний стан наукової та науково-технічної діяльності Запорізької області та її значення для економіки країни / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко : [колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд,- 2014. – С. 50-70.
 16. Фатюха Н. Г. . Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: стан і перспективи сталого розвитку / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // [колективна монографія за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест–Трейд, - 2014.

Нефахове видання:

 
Фахове видання:
2013 рік 
 1. Андросова О.Ф., Седченко С.Ю. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Текст] / О.Ф. Андросова, С.Ю. Седченко // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2013 р. - №2 (18) с. 185-191
 2. Андросова О.Ф. Динаміка ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні / О. Ф. Андросова, Ю.В. Лапа // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп -№1(17), 2013.-С.161-167
 3. Андросова О.Ф. Роль іноземного капіталу у банківському секторі України / О. Ф. Андросова, Ю. О. Ганнич, Я. Ю. Дем’яненко // Вісник Хмельницького національного університету / 2013, № 1.-С.162-165
 4. Андросова О.Ф. Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України/ О. Ф. Андросова, К.Г. Черномаз // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп. -№4(20), 2013.-С.5-11
 5. Андросова О.Ф. Вексель як безготівкова форма розрахунку / О. Ф. Андросова, К.О.Гриценко, І.В. Ковтуненко // Сталий розвиток економіки – 2013. - № 2 (19).- С. 147-151
 6. Андросова О.Ф. Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні / О.Ф.Андросова, Ю.В.Аркатова// Сталий розвиток економіки – 2013. - № 3 (20).- С. 256-259
 7. Пахомова І. Г., Жадан М. І. Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні / І. Г. Пахомова, М. І. Жадан // Сталий розвиток економіки. – 2013. - Вип. 2(19). - С. 56-60.
 8. Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства / Н. Г. Фатюха, О. Є. Карлюга// Ефективнаекономіка : зб. наук. пр., 2013. – № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 9. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т. О. Олійник, Р. М. Музичук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково – виробничий журнал. – Вип. 3/2013(120). – С. 59-66

Нефахова:

 1. Шарова С. В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу / С. В. Шарова, Хорунжий О. І С.//Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. м. Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./ редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов.ред.)та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 77-83.
 
Фахове видання:
2012 рік 
 1. Андросова О.Ф. Основні елементи обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / О.Ф. Андросова, І.В. Христофорова // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. – А.В. Череп 2012р. - №1(13).
 2. Андросова О.Ф. Аналіз собівартості продукції металургійних підприємств Запоріжжя / О. Ф. Андросова, А.В. Смирнова, О.О. Смирнов // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред.А. В. Череп, 2012р. -№4(16).
 3. Андросова О.Ф. Особливості та етапи впровадження інноваційного продукту в комерційному банку / О. Ф. Андросова, Т.В. Яковлева // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А.В. Череп, 2012р. - №3(15).
 4. Чередниченко, Н.О. Сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 218-221.

Нефахова:

 1. Чередниченко Н. О. Формування облікової політики, її загальна мета Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХI века» Болгарія, Софія 17-25 жовтня 2012. – т. 5 «Руснаука», Економіка. - С. 3-5.
 2. Чередниченко Н. О. Організація обліку : нематеріальні активи. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - 2012». - Болгарія, Софія 17-25 вересня.- 2012. - т. 2, «Руснаука», Економіка. С. 73-76.
 
Фахове видання:
2011 рік 
 1. Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 3, T.3.-С.250-255
 2. Андросова О.Ф. Особливості класифікації груп основних засобів та методи нарахування амортизації згідно з новим Податковим Кодексом України / О. Ф. Андросова, К.А.Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 5, T.2.-С.102-106
 3. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua.
 4. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах / І. Г. Пахомова, К. В. Лобанова // Ефективна економіка. – 2011. - № 4.
 5. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 94-98.
 6. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Концептуальні засади реформування оплати праці в бюджетних установах України / І. Г. Пахомова, К. В. Жадан // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 73-76.
 7. Олійник Т. О. Проблеми організації обліку виробничих запасів на складах підприємств / Т. О. Олійник, Н. В. Резніченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». - 2011. - № 3(6). - С. 204-207.

Нефахова:

 1. Шарова С. В Аналіз регіону як соціально-економічної системи / С. В.Шарова // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар.наук.конф.студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21-22квітня 2011р.: у 3т. / Класичний приватний університет - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - Т. 1. – C. 23-24.
 
Фахове видання:
2010 рік 
 1. Андросова О. Ф. Проблеми дохідності комерційних банків України / О. Ф. Андросова, А. І. Дядченко // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C. 152-158.
 2. Андросова О. Ф. Проблеми фінансового лізингу в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, О. А. Каменщик // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C.159-164.
 3. Пахомова І. Г., Арап Г. В. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці / І. Г. Пахомова, Г .В. Арап // Вісник Дніпропетровьского університету. Cерія «Економіка». - Вип. 4(2). - 2010. - С. 149-155.
 4. Пахомова І. Г., Загорська О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку збору на обовязкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна / І. Г. Пахомова, О. О. Загорська // Економічний простір : збірник наукових праць. - ? Дніпропетровськ : ПДАБА. - 2010.? - Вип. 36. - С.150-155.
 
Фахове видання:
2009 рік 
 1. Андросова О. Ф. Проблеми обліку та аудиту кредитних операцій комерційних банків України / О. Ф. Андросова, І. В. Михайлова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 256. - C. 539-545.
 2. Андросова О. Ф. Облік і аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві / О. Ф. Андросова, Г. В. Бойченко // Економічний простір. - 2009 – № 25 - С. 269-274.
 3. Андросова О. Ф. Облік і аналіз кредитних операцій / О. Ф. Андросова, Г. В. Нестеренко // Економічний простір. - 2009. – № 23/2 - С. 172-178.
 4. Олійник Т.О. Проблеми обліку імпортних та експортних операцій. / Т.О. Олійник  , О.С. Дмитрюк //. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. - Дн-ськ : ДНУ, 2009. - Вип. 246. В 5т.- С. 976-984.
 5. Олійник Т.О. Експорт згідно договору комісії/ Т.О. Олійник, О.С. Дмитрюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : в 3 т.– Дн-ськ: ДНУ, 2009.- Вип. 249 – С.641-647
 6. Олійник Т.О. Особливості процедури обліку статутного капіталу підприємств – господарських товариств акціонерного типу / Т.О. Олійник, О.М.Глушко // Економічний простір №31,м. Дніпропетровськ 2009р., стор.253-265

Сторінки