Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет соціальних наук

Кафедра соціальної роботи

Емблема кафедри «Соціальна робота» ЗНТУ

Кафедра «Соціальна робота»

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.пол.н., професор Агарков Олег Анатолійович

 

 

231 – «Соціальна робота», освітні програми:

«Соціальна робота»

232 – «Соціальне забезпечення», освітні програми:

«Управління соціальним закладом»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua

 

4. Відповідність навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності з  спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності  закладів  освіти.
 
Найважливішим у ЗНТУ є навчальний процес як система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію державних і галузевих стандартів освіти для певних освітніх ступенів підготовки фахівців. Рівень навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010001 «Управління соціальним закладом» у кількісному співвідношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових, передбачених навчальним планом, розроблені навчально-методичні комплекси (навчальна програма, робоча програма, зміст лекційних, семінарських, практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік рекомендованої літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень студентів).
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою. Така система управління навчальним процесом стала ключовою у підготовці висококваліфікованих фахівців, оскільки відомості про результати поточного і модульного контролів, аналіз відповідей студентів на тестові завдання з дисциплін навчального плану дають змогу оцінити якість роботи викладачів та якість засвоєння навчального матеріалу, визначити рейтинг студентів із дисциплін.
Навчальний процес повністю забезпечений комп’ютерами та мультимедійним супроводом, постійно поповнюється та оновлюється база прикладних освітніх програм. Велика увага приділяється питанню контролю якості підготовки фахівців. Упродовж останніх років впроваджується деперсоніфікована система оцінювання знань.
Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 8.18010001 «Управління соціальним закладом» здійснюється на базі підготовки бакалаврів. На кафедрі соціальної роботи ЗНТУ було розроблено та погоджено зі структурними підрозділами МОНУ та затверджено ректором університету «Освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовки магістрів» (ОКХ) та «Освітньо-професійну програму підготовки магістрів» (ОПП).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика містить стандартні розділи, відображає мету професійної підготовки, галузеві особливості, визначає місце магістра (види діяльності, первинні посади) в структурі галузей економіки держави, основні вимоги (завдання та уміння) до нього, створює підґрунтя для освітньо-професійної програми.
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів містить стандартні розділи, конкретизує зміст освіти, наводить перелік нормативних дисциплін. В освітньо-професійній програмі підготовки магістрів створено підґрунтя для формування навчальних планів, розробки програм і робочих програм з навчальних дисциплін.
Кафедрою соціальної роботи визначено перелік вибіркових дисциплін, їхній зміст, час на вивчення, форму підсумкового контролю. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів включає також варіативну частину.
Нормативні та варіативні дисципліни узгоджені за структурно-логічною послідовністю та містять необхідні навчально-методичні матеріали для підготовки магістрів, що відповідає вимогам до акредитації.
Виробничі функції та професійні здатності магістра визначені відповідно до вимог ринку праці та трудової діяльності міста Запоріжжя та Запорізького регіону України.
Атестація студентів, що навчаються за освітнім ступенем «магістр» здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики – захисту кваліфікаційної роботи магістра.
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010001 «Управління соціальним закладом»  здійснюється відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, рекомендацій науково-методичних комісій та освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик і вимог, навчальних і робочих навчальних планів.
Навчальний та робочий навчальний плани за структурою, змістом та оформленням відповідають вимогам вищої школи та галузевих стандартів та відповідають вимогам ОКХ та ОПП зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» Навчальний план підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» містить розподіл навчального часу за окремими дисциплінами та видами занять, терміни і форми підсумкової атестації студентів. Навчальний план затверджений ректором ЗНТУ.
Структура навчального плану підготовки магістрів спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» відповідає вимогам Міністерства освіти та науки України. До навчального плану підготовки магістрів (всього 2700 годин, або 90 кредитів ECTS) входять цикли дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, професійної та практичної підготовки (за планом 2015 року).
Навчальний план на 100% забезпечені програмами дисциплін, зміст яких відповідає вимогам ОПП і положенню про кредитно-модульну систему організації навчального процесу.
На сьогодні блок навчальних нормативних та вибіркових дисциплін забезпечено на 100 %. Якість навчально-методичного забезпечення суттєво поліпшено за рахунок наповнення бібліотечного фонду новими підручниками та посібниками, який в подальшому зросте через реалізацію плану науково-методичного забезпечення підготовки магістрів і плану наукових видань. Останнім часом пріоритетне значення надається роботі, яка стосується підготовки до видання нових підручників і навчальних посібників.
Відомості про забезпеченість навчальними програмами і повноту робочих програм з усіх нормативних і вибіркових дисциплін зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» представлено в таблиці 4.5.
Наявність забезпечення планами семінарських, практичних, лабораторних робіт, самостійної роботи студентів, комплексними контрольними роботами для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» наведено у (таб. 4.1.).
Навчальний план зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»  «магістр» передбачає проходження переддипломної практики. Кафедрою  розроблені відповідні методичні рекомендації щодо проходження практики та передбачені бази практик (табл. 4.3).
Навчальним планом підготовки магістра передбачено виконання  магістерської роботи згідно до вимог теоретичної та практичної підготовки. Виконання магістерської роботи забезпечено відповідними методичними рекомендаціями (табл. 4.4), які передбачають тематику, структуру та вимоги до оформлення, список рекомендованої літератури.  Запропонована тематика магістерських робіт дозволяє виявити засвоєні студентами знання з метою їх адекватної оцінки як сформованих фахівців з інформаційних технологій.
Кафедрою розроблено тематику курсових (додаток 4.1) і магістерських робіт (додаток 4.2), які відповідають вимогам теоретичної та практичної підготовки.
Навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності  8.18010001 «Управління соціальним закладом»  в ЗНТУ відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.

4.5. Забезпечення дисциплін навчальними програмами зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»


з/п

Найменування дисципліни
за навчальним планом

Відмітка про наявність програми (так/ні)

Найменування розробника програми

1

Інтелектуальна власність

так

Максакова Р.М.

2

Правові аспекти управління соціальними закладами

так

Максакова Р.М.

3

Сучасні технології соціальної реклами та PR в соціальній сфері

так

Погребна В.Л.

4

Цивільний захист  і охорона праці в галузі

так

Нестеров О.В.

5

Методологія та методи наукових досліджень

так

Агарков О.А.

6

Теорія і практика управління соціальними закладами

так

Агарков О.А.

7

Технології соціальної роботи

так

Агарков О.А.

8

Система соціального захисту України

так

Арабаджиєв Д.Ю.

9

Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами

так

Погребна В.Л.

10

Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління

так

Арабаджиєв Д.Ю.

11

Інновації системи управління соціальними закладами

так

Агарков О.А.

12

Державні та недержавні заклади системи соціального захисту населення

так

Арабаджиєв Д.Ю.

13

Соціальна та гуманітарна політика України

так

Арабаджиєв Д.Ю.

14

Система документообігу в управлінні соціальними закладами

так

Погребна В.Л.

15

Переддиплома практика

так

Погребна В.Л.

 
 
 
 

 
4.1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»
 


з/п

Найменування дисципліни за навчальним планом

 

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)

Навчального контенту

Плани практичних (семінарських) занять

Плани (завдання) лабораторних робіт

Завдання для самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації з виконання контрольних робот для студентів-заочників

Комплексні контрольні роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

1.       Цикл гуманітарної та соціально-економічнщї підготовки

1.1.                       Вибіркова частина, цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

1

Інтелектуальна власність

+

+

немає потреби

+

+

+

2

Правові аспекти управління соціальними закладами

+

+

немає потреби

+

+

+

3

Сучасні технології соціальної реклами та PR в соціальній сфері

+

+

немає потреби

+

+

+

2.      Цикл загально-професійної підготовки

2.1.Нормативна частина

4

Цивільний захист  і охорона праці в галузі

+

немає потреби

+

+

+

+

3.      Цикл природно-наукової (фундаментальної) підготовки

3.1.Нормативна частина

5

Методологія та методи наукових досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Теорія і практика управління соціальними закладами

+

+

немає потреби

+

+

+

7

Технології соціальної роботи

+

+

немає потреби

+

+

+

8

Система соціального захисту України

+

+

немає потреби

+

+

+

9

Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами

+

+

немає потреби

+

+

+

10

Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління

+

+

немає потреби

+

+

+

11

Інновації системи управління соціальними закладами

+

+

немає потреби

+

+

+

12

Державні та недержавні заклади системи соціального захисту населення

+

+

немає потреби

+

+

+

13

Соціальна та гуманітарна політика України

+

+

немає потреби

+

+

+

3.2. Вибіркова частина, цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

14

Система документообігу в управлінні соціальними закладами

+

+

немає потреби

+

+

+

 
 
 
 
 

4.2. Забезпечення тематикою і методичними вказівками для виконання курсових робіт зі  спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»
 

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота

Інформація про наявність
(«+» або «-»)

методичних розробок

тематика курсових робіт

1

Методологія та методи наукових досліджень

9

+

+

2

Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління

10

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Методичне забезпечення державної атестації  фахівців зі  спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»
 

№ з/п

Найменування виду державної атестації
(державний екзамен, дипломна робота (проект))

Інформація про наявність («+» або «-»)

Методичні розробки

Тематика магістерських робіт (проектів)

Програми державних екзаменів

1

Магістерська робота

+

+

не має потреби

                               
   
 
 
 
 
Додаток 4.1
Тематика курсових робіт зі спеціальності
8.18010001 «Управління соціальним закладом»
«Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління»
 
1. Соціальне управління як наукова галузь: формування та розвиток.
2. Передумови виникнення та етапи розвитку теорії та практики соціального управління.
3. Види соціального управління та їх особливості.
4. Соціальне управління як організація взаємодії людей.
5. Соціальне управління як регулювання життєдіяльності суспільства.
6. Зміст нової парадигми управління в період радикальних перетворень українського суспільства.
7. Соціальне управління як система, його зміст і структура.
8. Характеристика суб’єкта соціального управління.
9. Об’єкт соціального управління, його особливості і типологія.
10. Держава — головний суб’єкт соціального управління.
11. Зміст і види управлінських відносин.
12. Система законів науки соціального управління.
13. Характеристика основних принципів соціального управління.
14. Функції соціального управління як конкретні форми управлінсь- ких впливів.
15. Зміст основних етапів процесу соціального управління.
16. Методи соціального управління.
17. Соціальне прогнозування та його роль у розвитку суспільних систем.
18. Соціальне планування, його суть, зміст і види
19. Значення соціальної мотивації в ефективності спільної діяльності.
20. Ціннісний вплив у соціальному управлінні.
 
Тематика курсових робіт зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»
«Методологія та методи наукових досліджень»
 
1. Основні теоретичні та методичні засади написання наукової статті.
2. Наукові школи в Україні (минуле і сьогодення).
3. Наукові товариства та їх роль у розвитку науки.
4. Внесок наукової діяльності Національної Академії наук України у розвитку світової науки.
5. Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні.
6. Інформація та її роль у науковій діяльності.
7. Роль особистості науковця у проведенні досліджень.
8. Значення експериментальних досліджень у науковому пізнанні.
9. Система науково-дослідної роботи студентів в університеті.
10. Методика відбору літературних джерел у наукових дослідженнях.
11. Методика проведення соціального експерименту.
12. Соціологічні методи у науковому дослідженні.
13. Психологічні методи у науковому дослідженні.
14. Методи пошуку інформації у наукових дослідженнях.
15. Методи опрацювання літературних джерел у наукових дослідженнях.
16. Розробка критеріального апарату у наукових дослідженнях.
17. Розробка практичних рекомендацій та програми їх впровадження у навчальний процес.
18. Науковий апарат дослідження з проблем соціальної роботи.
19. Розробка понятійного апарату наукового дослідження.
20. Роль діалектики у науковому пізнанні.

 
Додаток 4.2
Тематика магістерських робіт зі спеціальності  8.18010001 «Управління соціальним закладом»
1. Організаційні аспекти соціальної роботи
2. Особливості управління соціальною роботою
3. Оцінка ефективності управління персоналом в соціальній роботі
4. Мережа організацій, причетних до розв'язання соціальних проблем в Україні
5. Поблеми формування соціального захисту на сучасному етапі
6. Нормативно-правові аспекти соціального захисту на сучасному етапі
7. Аналіз особливостей соціального захисту населення України
8. Охорона праці в системі соціального захисту населення
9. Теоретичні аспекти використання інноваційних технологій в управлінні соціальними закладами
10. Розробка рекомендацій щодо оптимізації управління соціальними закладами
11. Специфіка соціального управління: соціальні системи.
12. Місцеве самоврядування й соціальний захист населення
13. Механізм державного управління соціальним захистом України: європейський довід
14. Психологічні аспекти управління соціальним закладом
15 Реформування системи управління у сфері соціальної політики.
16. Механізми соціальної взаємодії суб’єктів соціального партнерства в системі управління закладами соціального обслуговування
20. Система соціального управління закладами  соціального обслуговування в соціологічному вимірі
21 Перспективи розвитку соціального партнерства як інструменту управління закладами соціального обслуговування
22. Інноваційні процеси в сфері соціальних послуг
23. Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу соціального обслуговування.
24. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника
26. Оганізаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників
27. Соціальне управління в системі соціальної роботи
28. Вплив «нового менеджеріалізму» на реформування
європейських соціальних служб
29. Удосконалення соціального управління на соціальних
службах України
30. Вплив самореалізації особистості керівника на стилізацію управлінської діяльності
31. Стилізація концепції управління керівника в залежності від направленості самореалізації
32. Організаційно-правова природа соціального замовлення
засоби й методи PR у системі державної й муніципальної служби.
33. Впровадження соціального замовлення на місцевому рівні
34. Управлінські аспекти діяльності соціальної служби
35. Соціальна служба як організаційна форма соціальної роботи: поняття та види
36. Взаємозв’язку моделі управління соціальною службою з ефективністю її діяльності
37. Система соціального управління: поняття, функції і методи
38. Соціальне управління: сучасне управління і його класифікація
39. Організація управління та адміністрування в соціальній роботі
40. Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами
41. Критерії та фактори ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення.
 

4.3. Забезпечення програмами і базами практик
зі  спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»
 

№ з/п

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики
(у тижнях)

Інформація про наявність програм практик
(«+» або «-»)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (№, дата, строк дії)

1

Переддипломна практика

11

4

+

1.КЗ «ЗОЦСРДІ» ЗОР
 
 
2.КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» ЗОР
 
3.КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» ЗОР
 
4.Департамент соціального захисту населення ЗОДА

Угода №90,
від  25.11.13, 2013-2017 термін дії – 5 років
Угода №91, 25.11.13, 2013-2017,
термін дії – 5 років.
 
Угода №92, від 25.11.13, 2013-2017,
термін дії – 5 років.
 
Угода №93, від 25.11.13, 2013-2017,
термін дії - 5 років

 
 
 

 

 

 

 

6. Відповідність інформаційного забезпечення освітньої діяльності  зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом» ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
 
6.1. Інформація про наявність бібліотеки
Реформування вищої освіти, запровадження нових освітніх технологій значно посилює роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів у ВНЗ. Відтак головним завданням бібліотеки ЗНТУ є інформаційне супроводження та забезпечення навчального і наукового процесів.
Бібліотека ЗНТУ – важливий структурний підрозділ, де сконцентровані джерела інформації. Головне завдання бібліотеки: сприяти особистісно орієнтованій освіті, дати користувачам високоякісну новітню інформацію, забезпечити вільний доступ до світових інформаційних джерел, формувати знання в сфері інформаційної культури майбутніх фахівців.
У грудні 2002 року бібліотека розпочала масштабну програму реорганізації змісту своєї роботи. Починаючи з 2003 року тривав процес наповнення та систематизації бібліотечних ресурсів з використанням основних сервісно-пошукових можливостей програми. Сьогодні всі надходження літератури опрацьовуються з використанням нової технології обробки та систематизації документів. Практично завершився процес рекаталогізації.
Сьогодні в діяльності бібліотеки  на перший план виходить забезпечення необмеженого, вільного доступу до національних і світових інформаційних ресурсів. Нові можливості в задоволенні потреб користувачів відкриває вільний доступ до мережі Internet.
Інформацію про роботу бібліотеки та можливість віддаленого доступу до її інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власний Web-сайт бібліотеки (http://www.library.tneu.edu.ua). Він містить багато цікавої та корисної інформації, яка постійно поповнюється.
Одним із найважливіших ресурсів Web-сайту бібліотеки є електронний каталог. Цей ресурс дає можливість відбору та перегляду інформації, а саме:
 - пошук документів за заданими критеріями;
 - перегляд інформації про наявність документів у фондах бібліотеки;
 - перегляд електронних копій документів в разі їх наявності.
Електронний каталог є одним із головних інформаційних ресурсів бібліотеки і складовою частиною віртуального обслуговування, бо дозволяє користувачам комфортно й оперативно отримувати максимально повну інформацію про документи традиційного (паперового) фонду і матеріалів в електронному вигляді.
Через Web-сайт цілодобово відкрито вільний доступ до електронних баз даних «Нові надходження», «Періодичні видання», «Е-періодика», «Дисертації», «Провідні бібліотеки світу».
На сайті бібліотеки відкрито доступ до електронного ресурсу «Passport GMID», що містить он-лайнові інформаційні бази даних, які об’єднують міжнародну порівняльну статистику з прогнозованим стратегічним результатом, як у перспективі розвитку світу в цілому, так і в контексті окремого регіону, країни та компанії «ELibUkr». «ELibUkr» – електронна бібліотека України, потужний   інноваційний проект,  метою якого є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію. Відкриті інші тестові ресурси,  що забезпечують доступ до світової наукової інформації.
Бібліотека постійно працює над створенням повнотекстової електронної інформаційної бази, а також розміщенням її в локальній мережі та організацією доступу до неї користувачів через уніфікований інтерфейс.
Вимоги сьогодення спонукають впроваджувати в роботу бібліотеки інноваційні проекти. Наприклад, на веб-сайті працює «Віртуальна довідкова служба» – он-лайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації.
За роки своєї діяльності бібліотека ЗНТУ завжди знаходиться у постійному розвиткові, пошуку нових ідей та новацій, активно працює над створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів. Використання комп`ютерів, локальних мереж, новітнього програмного забезпечення в кінцевому результаті підвищує якість та ефективність роботи  бібліотекарів і читачів усіх підрозділів ЗНТУ.
Інформація про бібліотеку відображена в табл. 6.1.
Інформація про забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, які є в бібліотеці навчального закладу та читальних залах і відповідають потребам напряму підготовки, подана у табл. 6.2.
Інформація про перелік фахових видань зі спеціальності 8.18010001 «Управління соціальним закладом»» наведено в таблиці 6.3.
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6.3. Перелік фахових періодичних видань
 

№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1.      

Социологические исследования

2009 – 2016

2.      

Соціальні технології

2009 – 2016

3.      

Менеджмент та кадри: психологія управління, соціоника та соціологія

2009 – 2016

4.      

Персонал

2009 – 2016

5.      

Теорія і практика управління соціальними системами.

2009 – 2016

6.      

Соціологія управління

2009 – 2016

7.      

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право

2009 – 2016

8.      

Соціоніка, ментологія і психологія особи

2009 – 2016

 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6.1. Інформація про наявність бібліотеки
 

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (м2)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Наявність читального залу, його площа (м2),
кількість посадкових місць

Примітка

1

Наукова бібліотека

2324

933518

773 м2
454 місця
8 читальних залів

Наявність електронної бібліотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Таблиця 6.2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та
іншою навчальною літературою


з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1

2

3

4

5

6

Цикл гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Вибіркова частина, цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

1

Інтелектуальна власність

Прахов Б.Г.

Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник

К.: Вища школа, 2000

7

Дахно І.І.

Право інтелектуальної власності

К.: Либідь, 2003

5

Довгий С.О., Зайчук В.О.

Охорона інтелектуальної власності в Україні

К.: Форум, 2002

10

 

Права интеллектуальной собственности в Украине. Авторское право: Сборник систематизированного законодательства

К.: «Ін-Юре», 2004

15

 

Право інтелектуальної власності

К.: «Ін-Юре», 2004

6

 

Оценка интеллектуальной собственности

М.: Финансы и статистика, 2003

10

2

Правові аспекти управління соціальними закладами

Сирота И.М.

Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – 4-е изд., перероб. и доп.

Х.: Одиссей, 2003

7

Головатий М.Ф.

Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій.

К.: МАУП, 2004

8

Захаров М.Л., Тучкова Э.Г.

Право социального обеспечения России: Учеб. – 2-е изд., испр. и перераб.

М.: Изд-во БЕК, 2002

5

Пилипенко П.Д

Право соціального забезпечення України: підручник

К.: «ІнЮре», 2008

3

Битяк Ю.П., Зуй В.В.

Адміністративне право України.

Х.: Прогрес, 1996

7

3

Сучасні технології соціальної реклами та PR в соціальній сфері

Богоявленська Д.Б.

Психологія творчих здібностей

М.: Академія, 2002

5

Сисоєва С.О.

Основи педагогічної творчості

К., 2006

6

Ільїн Є.П.

Психологія творчості, креативності, обдарованості

СПб.: Питер, 2012

7

Скуратівський В.А.

Управління соціальним і гуманітарним розвитком

К.: НАДУ, 2009

10

Трощинського В.П., Скуратівського В.А.

Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики

К.: НАДУ, 2009

8

 
 

 

1

2

3

4

5

6

Цикл загально-професійної підготовки

Нормативна частина

4

Цивільний захист і охорона праці в галузі

Жидецький В.Г.

Охорона праці

Львів: Афіша, 2000

25

 

 

Гайченко В.А., Коваль Г.М.

Основи охорони праці

К.: МАУП, 2002

52

 

 

Пістун І.П.

Безпека життєдіяльності

К.: Знання, 2003

20

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.

Охорона праці в галузі

Львів, 2002

20

Бедрій Я.І.

Безпека життєдіяльності.

Львів, 2000

23

Лапін В.М.

Безпека життєдіяльності людини

К., Л., 2002

18

Колков В. В.

Системный подход в преподавании социальной работы.

М.: Высшая школа, 2010

7

Стеченко Д.М., Чмир О.С.

Методологія наукових досліджень: Підручник.

К.: Знання, 2005

8

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Нормативна частина

5

Методологія та методи наукових досліджень

Білуха М.Г.

Основи наукових досліджень.

К.: Вища школа, 2007

8

Крушельницька О.В.

Методологія та організація наукових досліджень.

К.: Кондор, 2003

15

П'ятнииька-Позднякова І.С.

Основи науковик досліджень у вищій школі.

К.: Знання, 2003

15

Кікало А. В.

Еволюція методології в соціальній роботі.

Ужгород, 2008

10

Колков В. В.

Системный подход в преподавании социальной работы.

М.: Высшая школа, 2010

7

Стеченко Д.М., Чмир О.С.

Методологія наукових досліджень: Підручник.

К.: Знання, 2005

8

6

Теорія і практика управління соціальними закладами

Слепенков И.М., Аверин Ю.П.

Основы теории социального управления: учебное пособие для вузов.

М.: Высшая школа, 1990

5

Василенко В.А.

Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб.

К.: ЦУЛ, 2002

5

Марков М.

Технология и эффективность социального управления.

М.: Прогресс, 1992

4

Кулагин О. А.

Принятие решений в организациях.

СПб.: Сентябрь, 2001

5

Маслов В. І.

Теоретичні основи педагогічного менеджменту : навч. посіб. для працівників освіти.

К.: Освіта, 1996

5

Пикельная В. С.

Теоретические основы управления.

М.: Высшая школа, 1990

5

 
 

 

1

2

3

4

5

6

7

Технологія соціальної роботи

 

Введення у соціальну роботу: Навч. посібник.

К.: Фенікс, 2001

4

Холостова Е.И.

Технологии социальной работы: Учебник

М.: ИНФРА-М, 2001

4

Капська А.Й.

Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. Посібник

К., 2000

4

Семигіна Т., Кабаченко Н.

Соціальна робота як професійна діяльність.– Вип. 3. Форми і методи соціальної роботи з людьми похилого віку.

К.: КНЕУ, 2002

4

Зайнышева И.Г.

Технология социальной работы: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений.

М.: ВЛАДОС, 2000

5

Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г.

Социальная геронтология: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений.

М.: ВЛАДОС, 1999

4

8

Система соціального захисту України

Скуратівський В.

Соціальна політика / В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова.

К.: Вид-во УАДУ, 2001

4

Вакуленко В.М., Орлатий М.К.

Соціальний захист населення України

К.: НАДУ, 2010

4

Гавриленко І.М., Мельник П.В., Недюха М.П.

Соціальний розвиток: Навч. посіб.

Ірпінь: Академія ДПС України, 2001

4

Кощеев А. А.

Рынок и социальная защита населения

К.: УкрНИИНТИ, 1991

4

Бандур С.І.

Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи.

Черкаси: Брама, 2006

3

Новікова О.Ф.

Соціальна захищеність населення України.

ІЕП НАНУ, Держкомстат України, 2001

3

9

Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами

Яколев И. П.

Ключи к общению. Основы теории коммуникаций.

СПб.: Авалон, 1996

4

Морозов В. П.

Искусство и наука общения: невербальная коммуникация.

М.: ИП РАН., 1998

5

Рева В.Е.

Коммуникационный менеджмент: Учеб. пос.

Пенза, ПТУ, 2001

6

Иванов В.Н.

Основы социального управления: Учеб. пособие

М.: Высшая школа, 2001

4

Аминов И. И.

Психология делового общения: учебное пособие

М.: Омега Л, 2006

5

Свадьбина Т.В.

Коммуникации в организациях. Учебно-методическое пособие.

Н.Новгород, 1998

5

10

Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління

Сергеева А. В.

Русские: Стереотипи поведения, традиции, ментальность.

М.: Флинта Наука, 2004

3

Кузьмин Е.С., Семенов Л.И.

Методы социальной психологии

М.: Высшая школа, 1977

3

Обозов Н. Я.

Межличностное отношения.

Л.: Изд-во ЛГУ, 1979

4

Иванова-Лукьянова Г.Н.

Культура устной речи.

М.: Высшая школа, 1998

3

Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г.

Этика деловых отношений.

М.: Наука, 2006

5

Ковальчук А.С.

Основы делового общения.

М.: Наука, 2007

6

 
 

 

1

2

3

4

5

6

11

Інновації системи управління соціальними закладами

Попов В.Л.

Управление инновационными проектами: Учеб. пособие

М.: ИНФРА-М, 2007

6

Гринев В. Ф.

Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип.

К.: МАУП, 2001

7

Ілляшенко С.М.

Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібн.

Суми: ВТД «Університетська книга», 2003

6

Василенко О.В., Шматько В.Г.

Інноваційний менеджмент: Навч. посібн.

К.:ЦУЛ, 2003

6

Антонюк Л.А., Поручник А.М., Савчук В.С.

Інновації: теорія. Механізм розробки та комерціалізації

К.: КНЕУ,2003

5

Стадник В.В., Йохна М.А.

Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник

К.: Академвидав, 2006

6

12

Державні та недержавні заклади системи соціального захисту населення

Варналій З.С.

Державно-регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія.

К.: НІСД, 2007

6

Волгин Н.А.

Социальная политика: Учебник.

М.: Экзамен, 2004

7

Головатий М.Ф., Панасюк М.Б.

Соціальна політика і соціальна робота: Термінол.-понят. слов

К.: МАУП, 2003

5

Мельник А.Ф.

Державне управління: Навч. посіб.

К.: Знання, 2005

4

Шамхалов Ф.

Основы теории государственного управления: Учеб. для вузов.

М.: Экономика, 2003

5

Аверьянов В.Б.

Аппарат государственного управлення: содержание деятельности и организационные структуры.

К.: КНЕУ, 1990

6

13

Соціальна та гуманітарна політика України

Бочелюк В. Й.

Соціально-психологічні особливості самореалізації особистості в сучасному суспільстві : монографія.

Запоріжжя : КПУ, 2009

7

Резник С.Д.

Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры : учеб. пособие для вузов.

М. : Инфра-М, 2010

5

Сокурянская Л.Г.

Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода: монографія.

ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006

5

Андрущенко А.І.

Система соціального партнерства як інститут регулювання трудових відносин в Україні.

Х.: Вид-во «Реал», 2004

6

Раман Ш.

Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. / Пер.с англ./ Под.ред. Б.Ю. Шапиро.

М., 1997

6

 
 

 

1

2

3

4

5

6

Вибіркова частина. Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

14

Система документообігу в управлінні соціальними закладами

Галахов В.В, Корнеев И.К.

Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. Более 120 документов.

М.: Проспект, 2004

7

Головань С.М., Дудикевич В.Б., Зачепило В.С.

Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом: підручник

Л.: Львівська політехніка, 2005

7

 

Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97.

К.: Держстандарт України, 1998

9

Кушнаренко Н.М.

Документоведение: учебник

К.: Знання, 2008

8

Кушнаренко Н. М.

Наукова обробка документів: підручник

К.: Знання, 2006

1

Столяров Ю. Н.

Документальный ресурс: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.

М.: Проспект, 2001

6

 
 
 

 
ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ У АСПІРАНТУРІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
 
Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки. Фінансування підготовки фахівців за ступенем доктора філософії здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЗНТУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
 
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);
- медичну довідку про стан здоров’я.
 
Бажаємо успіхів під час навчання у аспірантурі за спеціальністю 231 «Соціальна робота»!
Колектив кафедри соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи була створена у вересні 2007 році. Кафедра соціальної роботи є структурним підрозділом гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету. Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був в першу чергу аналіз дефіцитності і, як наслідок, затребуваності фахівців з соціальної роботи в Запорізькому регіоні і в цілому по країні. Оцінка матеріальної бази кафедри свідчила про її достатність для відкриття спеціальності.

Діяльність кафедри соціальної роботи спрямована на практичну підготовку кваліфікованого фахівця, що забезпечить якісну й швидку допомогу клієнтові на основі глибокого вивчення його життєвої ситуації й підбору найбільш адекватної соціальної технології для розв’язання його життєвих проблем. Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та соціальний менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Колектив кафедри веде роботу по підготовці соціальних працівників для: муніципальних соціальних служб і організацій, центрів зайнятості, міграційних служб, відділів соціального забезпечення, центрів соціального обслуговування і соціального захисту населення, учбово-виховних установ, правоохоронних органів, державних спеціальних фондів, пенсійних фондів, страхових компаній, добродійних організацій та ін.

З 2015 року започатковано навчання в магістратурі за спеціальністю "Соціальне забезпечення". Актуальність відкриття магістратури зі спеціальності "Соціальне забезпечення" зумовлена вимогами щодо підвищення ефективності соціальних послуг, які висувають різні групи зацікавлених осіб, починаючи від урядових структур і закінчуючи клієнтами та широкою громадськістю. Ці вимоги зобов’язують керівників та працівників соціальних закладів звертати особливу увагу на організацію роботи та на процес управління всередині організації. В сфері управління на сучасному етапі особливого значення набуває також людський фактор, орієнтація на розкриття та використання творчого потенціалу управлінців. Це особливо важливо в соціальній сфері, бо вона була і залишається гуманістично-спрямованою за своєю суттю, змістом та особливостями функціонування.

На сьогодні в Запорізькій області підготовку фахівців у сфері соціального управління здійснює лише кафедра соціальної роботи ІУП ЗНТУ. Основний напрям нашої діяльності вбачаємо в оптимізації структури закладів з надання соціальних послуг, які мають оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. В цьому контексті особливий акцент є на недержавних організаціях, які перебувають в кращій ситуації, ніж державні. Менеджери таких організацій повинні вміти організувати роботу, знати форми і методи управління соціальним закладом, ефективно застосовувати делегування повноважень.
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Агарков Олег Анатолійович д-р.політ.наук, професор завідувач кафедри
Арабаджиєв Дмитро Юрійович д-р.політ.наук, доцент професор кафедри
Попович Василь Михайлович канд.філос.наук, доцент доцент кафедри
Согорін Андрій Анатолійович канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Дударьов Віталій Валентинович канд.політ.наук, доцент доцент кафедри
Кузьмін Віктор Володимирович канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Баршацька Галина Юріївна канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Чавкіна Світлана Володимирівна канд.соціол.наук доцент кафедри
Дубініна Яна Павлівна старший викладач кафедри
Єрохіна Тетяна Володимирівна старший викладач кафедри
Кревошеєва  Олена Іванівна старший лаборант кафедри
Бабарикіна Надія Анатоліївна старший лаборант кафедри

 

На базі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Соціально-психологічних досліджень», яка є місцем для організації практичних занять зі студентами, виконання курсових, дипломних, творчих робіт, для самостійної роботи студентів. Тут проводяться лабораторні навчальні заняття, які дозволяють поглиблювати й закріплювати теоретичні знання, одержувані студентами на лекціях, перевіряти науково-теоретичні положення, вивчати на практиці методи наукових досліджень, розвивати самостійність студентів і індивідуалізацію навчання.

У наявності лабораторії є:

 • робочі програми всіх дисциплін, за якими проводяться заняття;
 • графіки виконання робіт;
 • методичні вказівки й рекомендації для студентів;
 • тематика курсових і дипломних робіт зі списками літератури;
 • методика керівництва лабораторними заняттями з боку викладача.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (бакалавр)
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (спеціаліст)
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
 
 

 

 1. Правові засади соціальної роботи: навчальний посібник / В.М. Попович, О.А. Агарков.– Запоріжжя: Просвіта, 2011-312 с. (ISBN 978-966-653-269-8)
 2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» Попович В.М.
 3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Комунікації в системі органів управління» Медведєва Л.В.
 4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кадрова політика в державному управлінні» Арабаджиєв Д.Ю.
 5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (заочна форма навчання) Дударьов В.В.
 6. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (денна форма навчання) Агарков О.А.
 7. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Оптимізація соціальних процесів» Зубченко О.С.
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (заочна форма навчання) Агарков О.А.
 9. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Правові засади в соціальній роботі» Попович В.М.
 10. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Політичні системи світу» Арабаджиєв Д.Ю. Кошова Т.В.
 11. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота Дударьов В.В., Васильченко О.А.
 12. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціологія освіти» Шидловський Д.О.

Технології соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О.А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В. М. Попович. – Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015. – 487 с.

Правові засади соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О.А.Агарков,  В. М. Попович. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 312 с.

Напрями підготовки та спеціальності:
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 
Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється за напрямом підготовки:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Ґрунтовне засвоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки, методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів, методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця — практика у галузі соціальної роботи.
Фахівці здатні досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчати поведінку людей, їх потреби та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
Характерною ознакою програми професійної підготовки магістрів соціальної роботив ЗНТУ є спрямованість на застосування випускниками програми інноваційних технологій роботи з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами), управління процесами запланованої соціальної зміни, планування та виконання соціальних програм, сприяння формуванню мережі соціальних послуг у громаді, активна громадянська позиція фахівця.
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
232 – «Соціальне забезпечення» (Д)
 
Мета підготовки магістрів зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» - здійснити формування управлінської компетенції, необхідної для керівництва соціальними закладами різного типу.
Глобальні тенденції трансформації ринкових відносин актуалізують застосування маркетингу в соціальному управлінні. До розвитку соціальної сфери має бути залучене корпоративне управління соціальними процесами, що створить умови для вдосконалення механізмів муніципального, регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.
За цією спеціальністю готуються керівники соціальних закладів, які будуть компетентні в питаннях теорії та практики управління соціальним закладом, здійснюватимуть організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності та соціального розвитку закладу.

На кафедрі соціальної роботи ведеться активна наукова діяльність. Співробітники кафедри приймають участь у всеукраїнських та міжнародних  конференціях, проводять дослідження, публікують наукові статті, захищають  дисертації.

На кафедрі функціонують наукові школи з політології та соціології.

Провідними напрямками наукових досліджень кафедри є: «Громадський моніторинг як фактор розвитку громадянського суспільства», «Політична комунікація як об'єкт соціологічного дослідження», «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», «Функції громадської думки».

Сторінки