Ви є тут

Головна

Мета: опанування навчального матеріалу для здійснення аналізу основних техніко-економічних показників, самостійного виконання економічних розрахунків, виявлення резервів виробництва і на цій основі обґрунтування заходів з підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва.

Завдання: оволодіння студентом економічного інструменту для самостійних розрахунків економічних показників розвитку підприємства; розуміння економічного механізму господарювання підприємства, ролі і значення удосконалення управління персоналом і організації праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- цілі та напрями діяльності підприємства, правові основи господарювання підприємств;
- структуру та класифікацію виробничих фондів, сутність фізичного зношення та техніко-економічного старіння засобів праці, їх види, методи обліку зношення, методи оцінки основних фондів, систему показників ефективності виробничих фондів;
- сутнісну характеристику оборотних коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів підприємства; сфери, які вони обслуговують; напрями їх отримання й використання;
- сутність поточних витрат, як комплексного економічного показника; чинники, що впливають на динаміку розміру поточних витрат підприємства; технологію обчислення собівартості; методи встановлення ціни;
- загальну структуру та технологію складання фінансового плану підприємства, визначення понять «прибуток» та «дохід», визначення рентабельності як відносного показника ефективності роботи підприємства;
- структуру персоналу підприємства, її динаміку, сутність продуктивності праці персоналу та методи її вимірювання, системи оплати праці, їх функції;
- основи забезпечення економічної безпеки підприємства, процеси реструктуризації санації та банкрутства підприємства.

вміти:

- аналізувати сучасний стан ринкового середовища та поведінку на ньому суб’єктів господарювання;
- визначати якісні та кількісні характеристики персоналу підприємства, аналізувати дані про чисельний, професійний, кваліфікований склад працівників, розраховувати і оцінювати показники продуктивності праці;
- характеризувати склад і динаміку основних фондів, визначати різні вартості основних фондів, розраховувати норму амортизації та річних сум амортизаційних відрахувань, розробляти методику обчислення показників ефективності використання основних фондів;
- виконувати аналітичні прогнозні розрахунки обсягів оборотних коштів, проводити оптимізацію витрат підприємства та його запасів;
- робити ґрунтовані висновки щодо прогнозних розрахунків витрат і визначення їх доцільності, розраховувати собівартість продукції, складати кошторис витрат, володіти методикою обчислення цін на продукцію;
- характеризувати фінансову діяльність підприємства, визначати суму прибутку підприємства до оподаткування, масштаби та обсяги підвищення прибутковості підприємства, дослідити динаміку й шляхи підвищення рентабельності на підприємства;
- оцінити рівень економічної безпеки підприємства та визначати порядок проведення реструктуризації підприємства, визначати цілі та стратегії санації, здійснити характеристику процесу банкрутства, визначити вірогідність банкрутства.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Сутність підприємства та його основні фонди
Підприємство як суб’єкт господарювання.
Основні виробничі фонди.
Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства.
Нематеріальні активи підприємства.
Обігові кошти підприємства.
Персонал підприємства його продуктивність, мотивація та оплата праці.
 
Змістовий модуль 2. Ефективність виробництва підприємства
Витрати і ціни на продукцію.
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). 
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.
 
Змістовий модуль 3. Управління організацією підприємства
Управління підприємствами.
Організація виробництва.
Виробнича і соціальна інфраструктура.
Регулювання, прогнозування і планування діяльності.
Інноваційні процеси.
 
Змістовий модуль 4. Управління основними економічними показниками підприємства
Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.
Реструктуризація і санація підприємства та організацій.
Банкрутство і ліквідація підприємств.
 

Викладач  дисципліни: Бойченко В.С., доц. кафедри управління персоналом та економіка праці, к.е.н.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 7,5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
               Курсова робота              
Семестр
Загальна кількість годин - 225 3-4-й 3-4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 36 год. 6 год.
Практичні, семінарські
36 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
111 год. 171 год.
Індивідуальні завдання:   42  год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
Для заліку (III семестр)
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. У першому семестрі розглядається перший і другий змістовні модулі.
 
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Всього Т 7 Т 8 Т 9 Всього
5 25 10 10 25 25 100 35 30 35 100
 
Підсумковий контроль (залік) визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
Для екзамену (IV семестр)
 
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4
Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 Т 14 Всього Т 15 Т16 Т 17 Всього
20 10 20 25 25 100 35 30 35 100
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. У другому семестрі розглядається третій і четвертий змістовні модулі.
Підсумковий контроль (екзамен) визначається як середня між двома контролями за третій і четвертий змістовні модулі та оцінки, яка була отримана студентом у III семестрі (залік). Якщо, студент не згоден з отриманою оцінкою, то ним складається письмовий екзамен.
Індивідуальне завдання – курсова робота (III семестр)
Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою, які складаються з набраної суми балів за трьома видами робіт.