Ви є тут

Головна
Мета:
сформувати певну здатність по-науковому аналізувати конфліктні ситуації, виявляючи дійсні чинники конфліктної поведінки персоналу, причини загострення міжособистісних відносин, недоліки в управлінні та профілактиці конфліктів на виробництві та реалістично, виходячи з цього, відшукувати способи розв’язання  виникаючих  конфліктів.
 
Завдання вивчення дисципліни:
- формування у студентів знань щодо основних теоретичних положень конфліктології; класифікації конфліктів; ролі конфліктів у міжособистісних та ділових взаєминах; стратегії поведінки учасників конфлікту та методів їх подолання;
- ознайомлення   з рушійними силами та способами гармонізації  взаємодії працівників в процесі спілкування;
- формування вміння  адекватно використовувати  теоретичні знання для психологічного аналізу виробничих конфліктів, розв’язання та профілактики групових та особистісних конфліктів, формування сприятливого соціально-психологічного клімату колективу; 
- усвідомлення ролі менеджера з персоналу в роботі з виробничими конфліктами;
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
 знати :
- основні теоретичні положення  конфліктології;
- психологічні основи  безконфліктного ділового спілкування керівника і підлеглого;
- класифікацію  методів та стилів управління  конфліктами;
- умови та засоби формування сприятливого соціально-психологічного клімату колективу;
- динаміку конфліктів та параметри для проведення їх аналізу;
- стратегії поведінки учасників конфлікту та засоби їх подолання.
 
вміти :
- аналізувати  конфліктні ситуації, визначати їх причини та можливі наслідки;
- визначати стратегії подолання конфліктного загострення  ситуації в групах, на виробництві, в управлінській діяльності керівників;
- розробляти психологічні прийоми  вирішення  конфліктів;
- розробляти та запроваджувати заходи з профілактики виникнення  конфліктних ситуацій.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
 
Сутність, причини, характерні риси конфлікту та його й наслідки в організації.
Діагностика конфлікту і коригування поведінки його учасників.
Розв’язання конфліктів.  
 
Змістовий модуль 2.
 
Управління стресами в конфліктній ситуації.
Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів, нарад, дискусій.   
Профілактика й запобігання виникненню конфліктів.
 
Викладач:  Пругло О.В., старший викладач кафедри Управління персоналом та економіка праці 
 
 
 
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Поточний контроль знань  здійснюються шляхом усного опитування (50 балів), індивідуального тестування (30 балів) та виконання індивідуального практичного завдання - діагностики управлінського конфлікту (20 балів).  Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі. 
Для студентів заочної форми навчання - захист контрольної роботи,    тестування.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.