Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в туристській діяльності.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: − критерії класифікації туристських макрорегіонів та місце окремих країн на туристському ринку світу;

– поняття туристської інфраструктури та стан її розвитку в провідних туристських країнах світу;

– корисну інформацію для туристів щодо основних туристських країн світу;

– природні та історико-культурні рекреаційні ресурси провідних туристських країн світу.

вміти: – визначати особливості туристської спеціалізації окремих регіонів та країн світу;

– оцінювати геополітичне становище країни чи регіону та його вплив на розвиток туріндустрії;

– характеризувати туристські райони провідних туристських країн світу;

– аналізувати перспективи та проблеми розвитку в країнах світу;

– з’ясувати напрямки розвитку спеціалізованих видів туризму (туризму з метою відпочинку та розваг, ділового туризму, релігійного туризму, лікувально-оздоровчого туризму тощо).

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Туристське країнознавство як наука. Історико-географічні регіони світу.

Тема 1. Туристське країнознавство як наука. Політико-територіальні утворення.

Тема 2. Класифікація країн.

Тема 3. Характеристика регіону Європа.

Тема 4. Характеристика регіону Азія.

Тема 5. Характеристика регіонів Північна та Латинська Америка.

Тема 6. Характеристика регіонів Африка, Австралія та Океанія.

Змістовий модуль 2. Провідні туристські країни світу.

Тема 1. Країнознавча характеристика Франції як провідної країни Європейського регіону.

Тема 2. Країнознавча характеристика США як провідної країни Американського регіону.

Тема 3. Країнознавча характеристика Китаю як провідної країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Тема 4. Країнознавча характеристика ПАР як провідної країни Африканського регіону.

Тема 5. Країнознавча характеристика Єгипту як провідної країни Близькосхідного регіону.

Тема 6. Країнознавча характеристика Індії як провідної країни Південного регіону.

 

Викладач: Гурова Д.Д., к.геогр.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 135

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента − 79

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

79 год.

109 год.

Індивідуальні завдання:

8 год.

16 год.

Вид контролю: екзамен

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (по 6 практичних у першому та другому модулях 6х6=36 балів);

− здача номенклатури (знання столиць країн Європи та Азії) оцінюється наступним чином: в першому модулі номенклатура Європи 24 бали, у другому − номенклатура Азії (24 бали);

− виконання індивідуального завдання, або здача номенклатури країн Америки, Африки або Океанії до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.