Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Рекреаційна географія міжнародного туризму» ознайомлення студентів з основними поняттями рекреаційної діяльності, формування уявлення про роль рекреаційних ресурсів в сфері рекреаційних послуг, необхідності їх раціональної експлуатації та охорони, формування поняття сутності сучасного рекреаційного природокористування.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: − визначення основних понять курсу;

− загальні закономірності розміщення рекреаційних ресурсів;

− принципи, методи оцінки рекреаційних територій та механізми функціонування СКС (соціо-культурних систем)..

вміти: – орієнтуватися в географічному розташуванні рекреаційних ресурсів;

− характеризувати рекреаційні регіони світу;

− оцінювати рекреаційний потенціал певних територій;

− доводити необхідність раціонального використання рекреаційних ресурсів;

− визначити роль рекреаційних ресурсів в організації різних форм рекреаційної діяльності.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Класифікація рекреаційної діяльності. Рекреаційні ресурси.

Тема 1. Рекреаційна географія як наука. Класифікація рекреаційної діяльності.

Тема 2. Картографічний метод дослідження в рекреаційній географії.

Тема 3. Рекреаційні ресурси.

Змістовий модуль 2. Рекреаційне районування. Стандарти рекреаційної діяльності.

Тема 1. Рекреаційне районування.

Тема 2. Стандарти рекреаційної діяльності.

Тема 3. Географія сучасного міжнародного туризму.

 

Викладач: Гурова Д.Д., к.геогр.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента − 77

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

77 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю: залік

         

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 5 балів (6 практичних у першому модулі 6х5=30 балів, 6 практичних у другому 6х5=30 балів);

− здача номенклатури (знання фізичних об’єктів на карті світу) оцінюється наступним чином: в першому модулі номенклатура Євразії 30 балів, у другому − номенклатура Північної та Південної Америки (15 балів), Африки та Австралії з Океанією (15 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі