Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета − надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості туристських ресурсів України, а також щодо можливості їх використання в туристській діяльності.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: − загальні відомості про Україну;

– поняття «туристські ресурси» та їх види;

– основні об’єкти природно-заповідного фонду;

– природні та історико-культурні рекреаційні ресурси областей України.

вміти:

– розрізняти туристські ресурси за їх видами;

– характеризувати туристські ресурси України;

– аналізувати перспективи та проблеми розвитку туризму в Україні.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Туристські ресурси, їх види.

Тема 1. Класифікація туризму. Поняття «туристські ресурси» та їх характеристика.

Тема 2. Загальні відомості про Україну.

Тема 3. Туристські ресурси Запорізької області.

Змістовий модуль 2. Туристські ресурси Півночі та Півдня України.

Тема 1. Туристські ресурси Придніпров’я (Київська та Черкаська області).

Тема 2. Туристські ресурси Полісся (Волинська, Житомирська, Рівненська області).

Тема 3. Туристські ресурси Чорноморського узбережжя (Одеська, Миколаївська та Херсонська області).

Змістовий модуль 3. Туристські ресурси Карпат та Поділля.

Тема 1. Туристські ресурси Карпат (Львівська та Івано-Франківська області).

Тема 2. Туристські ресурси Карпат (Закарпатська та Чернівецька області).

Тема 3. Туристські ресурси Поділля (Винницька, Тернопільська та Хмельницька області).

Змістовий модуль 4. Туристські ресурси Лівобережної України.

Тема 1. Туристські ресурси Слобожанщини.

Тема 2. Туристські ресурси Лівобережжя (Полтавщини і Черніговщини).

Тема 3. Туристські ресурси Степової України (Донецька, Луганська, Дніпропетровська та Кіровоградська області).

 

Викладач: Гурова Д.Д., к.геогр.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 180

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 119

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

38 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

119 год.

148 год.

Індивідуальні завдання:

11 год.

22 год.

Вид контролю: залік

         

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 91

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

38 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

91 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

9 год.

18 год.

Вид контролю: екзамен

         

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

У першому семестрі кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (9 практичних у першому модулі 6х9=54 бала, 10 практичних у другому 6х10=60 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− модульна контрольна робота у першому модулі до 26 балів, у другому − до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

У другому семестрі кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (9 практичних у першому модулі 6х9=54 бала, 10 практичних у другому 6х10=60 балів);

− здача номенклатури у другому модулі (знання фізичних об’єктів України (10 балів));

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у першому модулі і до 10 балів у другому;

− модульна контрольна робота у першому модулі до 26 балів, у другому − до 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.