Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Антикризове управління в туризмі” є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних умінь що до застосування ним методик для якісної оцінки ризику на практиці. Грамотний керівник повинен знати, що треба не уникати неминучого ризику, а уміти відчувати ризик, оцінювати його ступінь і не переходити за допустимі межі

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-          як виникають ризики на підприємстві;

– як уникнути економічного ризику;

   – основні підходи до управління ризиками;

-          класифікації ризиків.

вміти:

-         аналізувати і прогнозувати ризики на підприємстві;

-         розраховувати рентабельність інвестицій для визначення ризикованості проекту;

-          аналізувати фінансову стійкість фірми;

-         досліджувати ризик на основі аналізу ліквідності і платоспроможності.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Кризові ситуації та економічні наслідки.

Тема 1. Загальні положення безпеки туризму. Кризові ситуації та економічні наслідки.

Тема 2. Економічна безпека організацій особливих видів туризму.

Тема 3. Проблеми організації туризму. Криміногенна ситуація та соціальна напруга.

Змістовий модуль 2. Заходи підвищення економічної та інших видів безпеки туристської діяльності.

Тема 1. Шахрайство та банкрутство. Фінансові гарантії цивільної відповідальності організаторів туризму.

Тема 2. Інформаційна безпека. Заходи підвищення економічної та інших видів безпеки туристської діяльності.

Тема 3. Форс–мажорні обставини.

 

Викладач: Гресь-Євреінова  С.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно- орієнтований

 

Напрям підготовки

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.14010301

Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента − 72

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

26 год.

4 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

 72 год.

 96 год.

Індивідуальні завдання:

10  год.

18 год.

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (6 практичних у першому модулі 6х10=60 балів, 7 практичних у другому 7х10=60 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.