Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Організація сфери туристських послуг» є  вивчення сучасності туристської послуги у контексті складової сфери послуг. Предметом вивчення дисципліни є соціально-економічне моделювання сфери туристських послуг; аналіз рівня розвитку і якості туристських послуг.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • понятійний апарат туристської галузі;

• законодавчі та нормативно-правові акти в галузі туризму;

• характеристику сегментів сфери туристських послуг;

• умови здійснення стандартизації, сертифікації туристських послуг та ліцензування туристської діяльності;

• сучасні інформаційні технології для виробництва та на-

дання туристських послуг;

• нормативи якості туристських послуг;

вміти:

• вільно володіти технологією у сфері туризму;

• орієнтуватися в законодавчій та нормативно-правовій базі

туризму;

• характеризувати основні сегменти сфери туристських послуг;

• аналізувати якість наданих туристських послуг.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Організація та технологія сфери туристських послуг.

Тема 1. Туристська послуга, як найбільша складова сфери послуг.

Тема 2. Нормативно-правові якості туристських послуг.

Тема 3. Комп’ютерні технології у сфері туристських послуг.

Змістовий модуль 2. Сегменти сфери туристських послуг.

Тема 1. Організація послуг транспорту.

Тема 2. Організація послуг розміщення та харчування.

Тема 3. Організація рекреаційних послуг.

 

Викладач: Гресь-Євреінова  С.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно- орієнтований

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 105

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента − 63

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

 63 год.

 84 год.

Індивідуальні завдання:

6  год.

13 год.

Вид контролю: екзамен

         

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (6 практичних у першому модулі 6х10=60 балів, 6 практичних у другому 6х10=60 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.