Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою курсу є формування професійних навичок у майбутніх фахівців. Уміння аналізувати та формувати кола знань з історії, теорії та практики туристських послуг.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем в сфері туристських послуг для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів. В результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

− поняття інновація, функції інновацій;

− законодавчі та нормативно-правові акти в галузі туризму;

− специфіку обслуговування іноземних туристів;

− місце реклами в просуванні туристичної послуги.

вміти:

− вільно володіти технологією в сфері туризму;

− орієнтуватися в законодавчій та нормативно-правовій базі туризму;

− проводити експертизу інноваційного проекту;

− аналізувати якість наданих туристських послуг для іноземних туристів.

                              Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Інновації туристичних послуг.

Тема 1. Поняття та засоби інформації в туризмі.

Тема 2. Інноваційні тенденції в туризмі.

Тема 3. Організація послуг харчування для іноземних туристів.

Тема 4. Організація послуг розміщення іноземних груп.

Змістовий модуль 2. Обслуговування іноземних туристичних груп з використанням інформаційних технологій.

Тема 1. Рекламні технології в просуванні туристичних послуг.

Тема 2. Використання інформаційних технологій в екскурсійній діяльності.

Тема 3. Іноземна мова, як вид інформації в туризмі.

Тема 4. Віртуальні екскурсії − нова можливість Інтернет-технологій.

 

Викладач: Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

8.14010301

Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 150

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 91

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

38 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

91 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

9 год.

18 год.

Вид контролю: екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 5 балів (10 практичних у першому 5х10=50 балів, 9 практичних у другому 5х9=45 балів);

− проведення презентації у першому (10 балів), у другому (15 балів);

− написання тестового завдання 20 балів;

− виконання індивідуального завдання 20 балів;

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.