Ви є тут

Головна

Прізвище: Патлах 

Ім'я: Ірина 

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

Освіта: вища

  • Одеський державний економічний університет, 1999, диплом з відзнакою, факультет міжнародної економіки, спеціальність за дипломом „Економіка підприємства”, кваліфікація за дипломом – магістр;
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство»:
    «Національний менталітет як об’єкт етнополітологічного аналізу», рік захисту – 2002 р., Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України

Наукові інтереси:

  • Особливості управління персоналом в сфері туризму
  • Менеджмент туризму

Дисципліни, які викладає:

  • Управління персоналом туристичного підприємства
  • Ринок туристичних послуг

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 25, з них монографій – 4, навчальних посібників – 2, фахових статей − 14, статей у збірках наукових праць − 463.

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

Назва

Характер робіт

Вихідні дані

Співавтори

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Політологія

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2008. – 232 с.

Колектив авторів

2

Маркетинг соціальних послуг

Навч. посіб.

 

К.: „Видавничий дім „Професіонал”, 2008.- 576 с.- С.181-217.

Колектив авторів

3

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

Колектив авторів

4

Управлінське лідерство

Колективна монографія

Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013.- 600 с.

Колектив авторів

5

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Колектив авторів

1

Виникнення і розвиток національної свідомості: українська і зарубіжні концепції

стаття

Нова парадигма. Альманах наукових праць.- Запоріжжя, 2000.- Випуск 16.- С.153-159

Фахове видання

­­­---

2

Національний інтерес як важлива детермінанта національного виміру суспільства

стаття

Нова парадигма. Альманах наукових праць.- Запоріжжя, 2000.- Випуск 18. –С.114-122

Фахове видання

---

3

Національний менталітет: теоретико-концептуальна парадигма

стаття

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.- Випуск 9.- К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. - С.528-538 Фахове видання

---

4

Розвиток теорії ментальності в контексті української історико-філософської традиції

стаття

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.- 2001.- Випуск №5.- С.36-43 Фахове видання

---

5

Гендерний баланс як стабілізуючий фактоор політичного розвитку суспільства

стаття

Жінки в Україні: Міжвід. наук.зб. - К.,2001.-Т.23. - С.238-240. Фахове видання

---

6

Національний менталітет як соціально-психологічний чинник інтеграції українського суспільства

стаття

Політологічний вісник.- №8.- Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі”, м.Київ, 2001.- С.218-224 Фахове видання

---

7

Міждисциплінарна модель дослідження дискурсів національного менталітету

стаття

Людина і політика.- 2002.- №1.- С.54-65 Фахове видання

---

8

Український політичний менталітет як специфічна реальність посткомуністичного простору

стаття

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.- Випуск 16.- К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2002. – 524 с.- С.468-473. Фахове видання

--

9

Національний менталітет як невід’ємна складова культурної глобалізації

стаття

 „Глобалізм очима сучасника: блиск і злидота феномену”. Матеріали доповідей і виступів учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 вересня 2002 р.- Наукове видання.- Суми.- 2002.- 110 с.- С.64-65 Фахове видання

---

10

Інноваційна модель державницького мислення як основний чинник загальнонаціонального зростання

стаття

Модели управления в рынчной экономике: Сборник научных трудов.- Общ.ред.и предисл.Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац.ун-т.- Донецк: ДонНУ, 2002.- Спец.выпуск. – 334 с.- С.249-250 Фахове видання

--

11

Настанова як психічний конституент національного менталітету

стаття

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Ред. Воронкова В. Г. - Запоріжжя, 2003. - Вип. 12. - C. 136 – 144 Фахове видання

--

12

Архетип як психічно-внутрішня універсалія національної душі

стаття

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.-Запоріжжя, ЗДІА, 2005.- Випуск №23.-232 с.- С.133-140 Фахове видання

---

13

Багатомірність дослідницьких підходів до вивчення національного менталітету як чинник об’єктивності наукового пізнання

стаття

Дослідження світової політики /Збірник наукових праць .- Інститут СЕМВ НАН України.-2006.- №35. – С.108-120. Фахове видання

---

14

Основні чинники становлення та розвитку українського політичного менталітету

стаття

Нова парадигма. Альманах наукових праць/ Гол.ред.В.П.Бех.- Київ: Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006.- Випуск 54. – С.158-169. Фахове видання

---

15

Молодіжний рух як форма вияву громадянської участі

стаття

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.-Запоріжжя, ЗДІА, 2008.- Випуск №32.- 231 с.- С.134-140 Фахове видання

--

16

Особливості оптимізації трудових відносин у період економічної кризи: теорія й практика

стаття

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.-Запоріжжя, ЗДІА, 2009.- Випуск №37.- 243 с.- С.105-111 Фахове видання

---

17

Дискурс-рефлексія ідентичності в контексті гуманітарного пізнання

стаття

Волинські наукові студії: Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”». – 2011. – № 2: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.univerua.rv.ua/VNS.php Фахове видання

--

18

Реінжиніринг як інноваційний інструмент оптимізації бізнес-процесів туристичного підприємства

стаття

Науковий журнал «Економіка і фінанси».- 2014.- №1.- С.64-68 Фахове видання

--

19

Управління репутаційними ризиками в діяльності підприємства

 

стаття

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:статті. – 2015. - №24.- С.26-32 Фахове видання

--

20

Шляхи зниження опору організаційним змінам на туристичному підприємстві

стаття

«Вісник ДонНУ: Серія В Економіка і право» (випуск №1/2015).- Вінниця: ДонНУ, 2015.- 467 с. - С.268-272  Фахове видання

--

Участь у конференціях:

Назва

Характер робіт

Вихідні дані

Співавтори

1

Национальная идея как фактор становления национального сознания

тези

Тези доповіді на республіканській науково-практичній  конференції “Проблеми становлення цілісної особистості на межі  XXI століття” (23 листопада 1999) // Збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії,  Вип.4.- Запоріжжя, ЗДІА, 2000.- 125 с.- С.27-28.

---

2

Менталітет як духовна парадигма: аналіз проблем студентської молоді

тези

Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції “Використання методів активізації навчання у вищих технічних навчальних закладах за сучасних умов” (23-24 листопада 2001 р.) / Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2001.- 181 с.- С.74-76

---

3

Політичний менталітет: досвід теоретичної саморефлексії в контексті гуманітарного пізнання

тези

Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука”: Тези доповідей  на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій 10-річчю незалежності України (м.Запоріжжя, 31 травня 2001 р.) – Запоріжжя: Просвіта.- 2001.- 360 с.- С.113-116

---

4

Національний менталітет як невід’ємна складова культурної глобалізації

тези

 „Глобалізм очима сучасника: блиск і злидота феномену”. Матеріали доповідей і виступів учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 вересня 2002 р.- Наукове видання.- Суми.- 2002.- 110 с.- С.64-65

---

5

Менеджмент туризму ХХІ століття

тези

Особливості євроінтеграційної політики України: політичні, економічні, соціальні, культурні, правові чинники. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-24 березня 2006 р. / за ред. д.ф.н., проф.В.Г.Воронкової.- Запоріжжя:ЗДІА.- 2006.- 222 с.- С.41-43

--

6

Національний менталітет українського народу

тези

ХІІ науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, 16-20 квітня 2007 р.:Тези доповідей/ Ред.Пожуєв В.І.- Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2007.-Ч.V.- 216 с.- С.209-210

--

7

Гуманітарна сфера в умовах трансформації українського суспільства

тези

ХІІІ наук.-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Тези доповідей. Частина IV. Теорія і практика ефективного управління.- Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2008.- 236 с. С.69-70

Василенко В.А.

8

Взаємодія національно-культурних і вселюдських цінностей в контексті євроінтеграції

тези

ХІІІ наук.-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Тези доповідей. Частина IV. Теорія і практика ефективного управління.- Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2008.- 236 с. С.70-71

Луценко Ю.С.

9

Теоретико-методологічні аспекти розробки моделі адаптації студентів різних курсів в умовах функціонування кредитно-модульної системи

тези

Збірник наукових праць учасників VIII Всеукраїнської науково-методичної конференції „Кредитно-модульна система підготовки фахівців”.- Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2008.- 294 с. С.73-76

--

10

Формування інноваційного управлінського механізму в контексті глобалізації

тези

Матеріали XIV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, 13 - 17 квіт. 2009 р. - Запоріжжя, 2009. - Ч. IV. Розділ 1. - C. 210

Михайлуца І. О.

11

Організаційно-правові аспекти оптимізації трудових відносин у період фінансової кризи

тези

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – Т. 3. – 370 с.- C.58-59

--

12

Етнокультурний туризм в Запорізькому регіоні: проблеми та перспективи

тези

Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи: [Текст]: Зб.матер. Всеукр.наук.-практ.конф.молодих вчених (Львів,  2-3 березня 2011 р.)/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму.- Львів:ЛІЕТ, 2011.- 426 с.- C.140-148

--

13

Українська політична ідентичність як соціокультурний чинник європейської інтеграції

тези

Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 3 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 362 с. – С.217-219

--

14

Сучасний стан та перспективи розвитку етнокультурного туризму в Запорізькому регіоні

тези

Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 3 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 362 с.- С.215-217

--

15

Особливості моніторингу туристичного ринку в сучасних

умовах

тези

Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 458 с. – C.34-36

--

16

Інноваційність як ключова компетенція сучасного лідера державної служби

тези

Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Формування регіонального лідера: виклики сьогодення» 28 лютого – 1 березня 2013 р., м. Хмельницький.- С.72-84

 

17

Особливості моніторингу туристичного ринку в сучасних

умовах

тези

Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 306 с. – C.115-117

--

18

Сутність, місце й роль інноваційного лідерства в процесі державного управління

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» 15 листопада 2013 р., м.Запоріжжя

--

19

Сучасні підходи до проведення інтерв’ю в процесі підбору персоналу компанії

тези

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства» 4 грудня 2013р., м.Полтава.- С.28-31 http://distedu.satel.com.ua/mod/page/view.php?id=

7121&inpopup=1

--

20

Управління репутаційними ризиками в туризмі

 

тези

Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с.- С.325-327

--

21

Механізм підвищення ефективності управління персоналом у готельному бізнесі

тези

Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної

науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,

молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18

квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.

ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с.- С.381-383

Погоріла Ю.В.

22

Значення управління персоналом в туристичній діяльності

тези

Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с.- С.378-379

Керекеша В.С.

23

Ефективне управління персоналом як ключовий фактор підвищення  якості туристичних послуг

тези

Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с.- С.379-381

Мартиненко К.Д.

 

24

Особливості управління підприємствами туристичної сфери

тези

Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної

науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,

молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18

квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.

ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с.- С.372-374

Пономаренко Т.А.

 

25

Сучасні підходи до процесу оцінки та підбору персоналу туристичної компанії

тези

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 р.)/ колектив авторів; за аг.ред.проф.В.М.Зайцеої; ЗНТУ.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014.- 376 с.

--

26

Перспективы внедрения японской модели менеджмента в деятельности украинских политических компаний

тези

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 р.)/ колектив авторів; за заг.ред.проф.В.М.Зайцевої; ЗНТУ.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014.- 376 с.

Волкобой М.В.

27

Українська ментальність: політологічний аналіз

тези

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України»

http://patriotgrom.blogspot.com/p/blog-page_18.html

Електронний збірник наукових праць  Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  (ISSN 2223-4551) – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp19/patlakh_i.m..pdf

--

28

Управління репутаційними ризиками в діяльності підприємства

 

тези

 «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2014 р.)/колектив авторів; за ред.проф.В.Я.Міщенко, проф..О.М.Гаврись; ХПІ.- Харків: Видавничий центр НТУ «ХПІ», 2014.- 224 с.- С.47-48

--

29

Шляхи зниження опору організаційним змінам на туристичному підприємстві

тези

«Вісник ДонНУ: Серія В Економіка і право» (випуск №1/2015).- Вінниця: ДонНУ, 2015.- 467 с. - С.268-272

 

30

Методи подолання опору організаційним змінам на туристичному підприємстві

 

тези

// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. (подано до друку)

--

31

Інноваційнійне лідерство як ключова компетенція науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

тези

Всеукраїнської On-line конференції «Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, психологія, педагогіка» (16–26.11.2015 р.)

Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.

Надруковано: https://drive.google.com/file/d/0BxfnN0BoSF-keWdNTDh1QkpPZkU/view

--

32

Особливості побудови системи аудиту персоналу на підприємстві

тези

Розвиток  нової  економіки  на  світовому,  державному  та  регіональному рівнях:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (Львів,  19-20  лютого  2016  року)  /  ГО  «Львівська  економічна  фундація».  –  Львів:  У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – 128 с. – С.9-12

--

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2009 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 385а

тел.: +380(61)769-84-03

e-mail: ipatlakh@yandex.ru

URL: