Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання курсу є формування системи знань про основні концепції рекреалогії та санаторно-курортного лікування, визначення взаємозв’язку рекреаційної системи з суспільством, виявлення сучасних проблем в рекреаційній діяльності.

Завдання. Вивчення дисципліни передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем рекреалогії туризму і рекреації для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- концепції рекреалогії;

- рекреаційні системи як осередки відновлення психофізичних сил людини;

- рекреаційні програми як засоби задоволення рекреаційних потреб людей.

вміти:

- розробляти нові туристські маршрути і тури;

- створювати індивідуальні оздоровчі програми;

- проводити оздоровчі заходи.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Загальний огляд концепцій рекреалогії.

Тема 1. Рекреалогія як наука.

Тема 2. Рекреаційна діяльність

Тема 3. Рекреаційні та природні лікувальні ресурси.

Тема 4. Кліматолікування

Тема 5. Водолікування.

Тема 6. Грязелікувальні процедури.

Змістовний модуль 2. Рекреаційний простір. Рекреаційна діяльність.

Тема 1. Заклади лікувально-оздоровчого відпочинку на курортах.

Тема 2. Організація санаторно-курортного лікування.

Тема 3. Санаторно-курортне господарство світу.

Тема 4. Лікувальна фізична культура.

Тема 5. Санаторно-курортне господарство Европи, Азії.

Тема 6. Преформовані фізичні фактори.

 

Викладач: Булатов С.В., старший викладач кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –2

Галузь знань 1401

Сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.140103, Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

_______________

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 72/72

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента – 43.7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: баклавр

 

12 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

43.7

55.3

Індивідуальні завдання:

   4.3год                8.7год

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100 бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

-                     Активність студента на практичному занятті оцінюється в 5 балів (6 практичних у 1 модулі 6х5=30 балів, 6 практичні у 2-у модулі - 6х5=30 балів);

-                     Доповіді, підготовка домашнього завдання оцінюється в 8 балів (6 практичних у 1-у модулі 6х8=48 б., 4 практичних у 2-у модулі 6х8=40 б.);

-                     Індивідуальні завдання до 10 балів в кожному модулі;

-                     Аудиторна контрольна робота до 22 балів в кожному модулі;

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за 1-й та 2-й змістовні модулі.