Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості законів економіки та економічних процесів щодо можливості їх використання в туристській діяльності.

Завдання засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: − предмет, завдання та економічні закони і категорії;

− порядок розрахунку валового туристичного продукту;

− умови ринкового ціноутворення та фактори, що впливають на них;

− характерні особливості забезпечення трудовими ресурсами туристичних підприємств.

вміти: – користуватися спеціальною та науково-методичною літературою;

– розраховувати собівартість туристичного продукту та давати пропозиції, щодо керування витратами на виробництво;

– давати оцінку використання основних та оборотних фондів підприємства туристичної галузі; аналізувати фінансові результати діяльності туристичних підприємств.

 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Туризм як динамічна галузь економіки.

Тема 1. Зміст трудових ресурсів.

Тема 2 . Основні фонди, їх характеристика та показники використання.

Змістовий модуль 2. Собівартість туристичного продукту.

Тема 1. Значення туризму. Динамічність економічної системи туризму.

Тема 2. Оборотні засоби туристичного підприємства.

Змістовий модуль 3. Показники розвитку туризму.

Тема 1. Фінансова звітність та її значення. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості туристичного підприємства.

Тема 2. Показники розвитку туризму.

Тема 3. Валовий туристичний продукт.

 

Викладач: Корнієнко О.М., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-наукова

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризм___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  36

самостійної роботи студента – 48,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

24 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

48,5 год.

71 год.

Індивідуальні завдання: 5,5 год.           11 год.

Вид контролю:

5-й семестр – залік;

 

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-наукова

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризм___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 105

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  30

самостійної роботи студента − 69

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

20 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

69 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 6  год.           13  год.

Вид контролю: екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

1 та 2 модуль.

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

1.     Виконання розрахункових завдань – 40 балів у кожному модулі (8 завдань по 10 балів)

2.     Виконання індивідуального завдання до 10 балів в кожному модулі (10х2=20);

3.     Усні доповіді на практичних заняттях – 20 балів (по 5 балів кожне)

4.     Модульна контрольна робота в кожному модулі до 30 балів в кожному модулі (30х2=60 балів).

Підсумковим оцінюванням 1 та 2 модулю є залік.

3 модуль:

1.     Виконання розрахункових завдань – 40 балів (4 завдання по 10 балів)

2.     Виконання індивідуального завдання до 20 балів;

3.     Усні доповіді на практичних заняттях – 10 балів (по 5 балів кожне)

4.      Модульна контрольна робота до 30 балів

Підсумковим оцінюванням 3 модулю є письмовий екзамен.