Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - формування знань та вмінь щодо вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів, аналізу та оцінки потенціалу туристських територій.

Завдання засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: − загальні відомості про туристсько-рекреаційні ресурси;

-         компоненти природно-рекреаційного та історико-культурного потенціалу;

-         методики оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу різних компонентів територій;

- можливості використання об’єктів природного культурно-історичного потенціалу регіону для організації різних видів відпочинку й туризму.

вміти: – виконувати аналіз та оцінку об‘єктів природних та історико-культурних ресурсів України;

-         користуватися авторськими та комплексними методиками для аналізу та оцінки потенціалу туристських територій;

- провести комплексну оцінку туристсько-рекреаційного потенціалу  й визначення перспектив їхнього використання для організації різних видів відпочинку й туризму.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Методичні основи аналізу та оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу території. Аналіз та оцінка природного потенціалу туристських територій.

Тема 1. Теоретичні основи аналізу та оцінки потенціалу туристських територій

Тема 2 . Туристсько-рекреаційне районування території України

Тема 3. Туристсько-рекреаційний потенціал та його компоненти

Тема 4. Типи та етапи оцінювання туристсько-рекреаційного потенціалу

Тема 5. Аналіз та оцінка кліматичних умов території.

Тема 6. Оцінка водного компонента території.

Тема 7. Оцінка рельєфу території.

Тема 8. Оцінка рослинних та тваринних (біотичних) ресурсів території.

Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка історико-культурного потенціалу туристських територій. Комплексна та економічна туристсько-рекреаційна оцінка потенціалу території..

Тема 1. Методика комплексної оцінки рекреаційної цінності окремих об‘єктів і ділянок територій на основі їх візуального обстеження ДІТБ.

Тема 2. Культурно-історичні рекреаційні ресурси.

Тема 3. Авторські методики оцінки історико-культурного туристсько-рекреаційного потенціал території

Тема 4. Комплексна оцінка потенціалу рекреаційних територій.

Тема 5. Комплексна оцінка потенціалу культурних і природних об'єктів туризму.

Тема 6. Економічна оцінка рекреаційних ресурсів як основа раціонального природокористування

 

Викладач: Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор кафедри «Міжнародного туризму»

                

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.14010301 Туризмознавство

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 91

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

− год.

- год.

Лабораторні

38 год.

6 год.

Самостійна робота

91 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

9 год.

18 год.

Вид контролю: екзамен

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-наукова

 

Напрям підготовки

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8. 14010301 Туризмознавство

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 119

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

− год.

- год.

Лабораторні

38 год.

6 год.

Самостійна робота

119 год.

148 год.

Індивідуальні завдання:

11 год.

22 год.

Вид контролю: екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

1 модуль.

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

1.     Виконання розрахункових завдань – 40 балів (4 завдання по 10 балів)

2.     Виконання індивідуального завдання до 10 балів;

3.     Усні доповіді на практичних заняттях – 25 балів (по 5 балів за відповідь)

4.     Модульна контрольна робота 25 балів.

Разом – 100 балів.

2 модуль:

1.     Виконання розрахункових завдань – 40 балів (4 завдання по 10 балів)

2.     Виконання індивідуального завдання до 10 балів;

3.     Усні доповіді на практичних заняттях – 25 балів (по 5 балів за відповідь)

4.      Модульна контрольна робота до 25 балів

Разом – 100 балів.

Підсумковим оцінюванням 2 модулю є екзамен.