Ви є тут

Головна

Мета вивчення. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи ЗЕД” є вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи ЗЕД» є усвідомлення:

- специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;

- нормативної бази щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

- методів оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

- основних процедур щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;

- методів і способів визначення ефективності укладених угод і зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основи господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами України ― суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами;

- форми виходу підприємств на зовнішній ринок;

- принципи формування зовнішньоекономічних відносин.

вміти:

- застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, що стосуються організації і функціонування системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- використовувати базові інструменти управління організацією, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

- розробляти типові зовнішньоекономічні контракти;

- розраховувати ціну контракту та економічну ефективність ЗЕД підприємства.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і завдання курсу.

Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Тема 3. Загальна характеристика і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні.

Тема 4. Система інститутів та інструментів регулювання ЗЕД.

Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

      Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

     Тема 7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.

Змістовий модуль 2. Організація проведення зовнішньоекономічної діяльності і аналіз її ефективності

      Тема 8. Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види.

      Тема 9. Міжнародні фінансові організації.

      Тема 10. Організація діяльності міжнародних товарних ринків.

      Тема 11. Структура і зміст міжнародного контракту.

Тема 12. Організація і технологія транспортних перевезень.

Тема 13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку і перевірки ділових партнерів.

 

Викладач: Мамотенко Д.Ю., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму».

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Туризм

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – Розробка міжнародного контракту

Семестр

Загальна кількість годин - 135

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 40

самостійної роботи студента – 87

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

20 год.

2 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

87 год.

113 год.

Індивідуальні завдання:

8 год.

16 год.

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 12 балів: 5 практичних занять у першому модулі (12х5=60) та  5 практичних занять у другому модулі (12х5=60);

− виконання індивідуального завдання - до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі - до 20 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший і другий змістовий модулі.