Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета − засвоєння теоретичних та практичних основ проведення подорожей за різними маршрутами з активними способами пересування; набуття спеціальних знань і навичок з різних видів активного туризму.

Завдання засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 - програмно-нормативні та організаційні основи туризму;

- принципи розробки різних видів маршруту;

- етапи підготовки спорядження та харчування туристської подорожі;

- правила організації та проведення походів та масових змагань з туризму.

вміти:

- демонструвати прийоми техніки та тактики туризму;

-    користуватися топографічною картою та орієнтуватися на місцевості;

-    забезпечити заходи з безпеки занять туризмом;

-    організувати та провести 3-денні походи;

 

Викладач: Булатов С.В., старший викладач кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                       (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 150

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 91

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

− год.

− год.

Лабораторні

38 год.

6 год.

Самостійна робота

91 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

9 год.

18 год.

Вид контролю: залік

         

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

__Туризм___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 75

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента − 46,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

− год.

− год.

Лабораторні

12 год.

4 год.

Самостійна робота

46,5 год.

60 год.

Індивідуальні завдання:

4,5 год.

9 год.

Вид контролю: екзамен

         

 

Програма навчальної дисципліни

 

Модуль 1. Активний туризм в Україні. Підготовка до туристської подорожі. Туристське спорядження.

Тема 1. Розвиток активного туризму в Україні.

Тема 2: Підготовка групи до туристської подорожі.

Тема 3.  Підготовка маршруту.

Тема 4. Туристське спорядження.

Модуль 2. Топографія та орієнтування. Енергетичні витрати під час туристської подорожі.

Тема 1. Програмно-нормативні основи розвитку активного туризму.

Тема 2. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України.

Тема 3. Топографія та орієнтування.

Тема 4. Енергетичні  витрати в подорожі.

Модуль 3. Добовий раціон туриста.

Тема 1. Добовий раціон туриста.

Тема 2. Особливості організації харчування в поході.

Модуль 4. Медичне забезпечення туристських подорожей.

Тема 1. Медичне забезпечення туристських подорожей.

Тема 2. Організація категорійного туристського походу

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

10

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

10

30

20

10

30

5

5

20

30

10

20

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

40

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

50

50

20

40