Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових знань і компетенцій з теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.

Завдання: вивчення цілей, завдань, методів і етапів проведення аудиту персоналу, оволодіння вміннями і навичками щодо його методології та механізмів реалізації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
- теоретичні і практичні засади аудиту персоналу, завдань та принципів його організації;
- законодавчі та нормативно-правові вимоги щодо аудиту персоналу;
- наукові принципи та методи кадрового діловодства в системі аудиту персоналу;
- основні види та напрями аудиту персоналу;
- засади регулювання трудової діяльності персоналу;
- сутність, цілі, завдання аудиту оцінювання персоналу та мотивування його активної трудової поведінки;
- особливості аудиту ефективності діяльності підприємства в цілому та ефективності управління персоналом зокрема.

вміти:
- обґрунтувати вибір принципів та методів аудиту персоналу на підприємстві;
- проводити аналіз стану роботи служби управління персоналом;
- здійснювати аудит оцінки психофізіологічного стану працівників;
- аналізувати стан соціально-психологічного клімату в колективі та розробляти відповідні рекомендації з його покращення;
- застосовувати ефективні методи аудиту персоналу;
- розробляти та використовувати аудиторську документацію та внутрішню нормативно-правову базу відповідно до діючого законодавства про працю;
- складати й обґрунтовувати плани аудиту;
- аналізувати рівень ефективності соціально-трудових процесів.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 

Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи аудиту персоналу
Аудиторська діяльність
Управлінський аудит
Методологія аудиту персоналу
Рівні та інструментарій проведення аудиту персоналу

Змістовий модуль 2.
Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу
Аудит робочих місць
Аудит найму та звільнень
Аудит винагород
Аудит умов праці, безпеки та здоров'я

Викладач дисципліни: Карпенко Н.М., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.держ.упр., доц.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 90 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 2 год.
Практичні, семінарські
10 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
42 год. 68 год.
Індивідуальні завдання:   18  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.