Ви є тут

Головна

Мета:

формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань основних положень маркетингу як науки та практичної діяльності підприємства, тісно пов’язаної з іншими видами діяльності, направленої на задоволення нужди та потреб споживачів з метою підвищення ефективності роботи фірм з різними формами власності.
Завдання: ознайомити з основними визначеннями і поняттями ринкової економіки та маркетингу: концепції, цілі, функції і задачі маркетингу; типи і моделі ринків; попит та пропозиція; цінова політика фірми і методи ціноутворення, формування каналів руху товарів.
Досягненню поставлених цілей та завдань, розвитку позначених знань, умінь та навичок сприятиме самостійна робота студентів, виконання ними індивідуальних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 

 • сутність маркетингу, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;
 • місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;
 • принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище;
 • елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію;
 • стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування;
 • особливості формування маркетингової політики;
 • систему контролю за впровадженням маркетингових заходів.

вміти:

 

 • аналізувати маркетингове середовище підприємства;
 • здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціонування товарів;
 • здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію фірми;
 • розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів маркетинг-мікс;
 • застосовувати отриманні знання у своїй практичній діяльності;
 • використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи;
 • користуватися рекомендованою та додатковою літературою;
 • звертатись до періодичних видань протягом всієї трудової діяльності.

Інформаційний обсяг дисципліни.

Змістовний модуль 1.
Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Вибір цільових ринків та їх сегментування
Навколишнє середовище маркетингу та його дослідження
Маркетингова товарна політика
Маркетингова цінова політика
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова політика комунікацій
Стратегічне маркетингове планування

Викладач: Горбань С.Ф., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
Розподіл балів, які отримують студенти
Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю враховуються наступні види робіт:
?     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занять по 5 бали - 30 балів);
?     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;
 2 аудиторні контрольні роботи, 25 балів за кожну всього 50 балів