Ви є тут

Головна

Мета: надання студентам теоретичних навичок в області управління продуктивністю та одержання ними практичних навичок з аналізу рівня продуктивності.

Завдання: надання студентам максимума знань з проблем управління продуктивністю для їх практичного застосування в усіх ланках мікро- і макроекономіки, а також обґрунтоване доведення в процесі викладання теоретичного матеріалу життєвої необхідності включення показників продуктивності і в систему управління економікою, аби домогтися високих темпів соціально-економічного зростання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- ринкову систему і продуктивність;
- методи розрахунку ефективності праці та її показників;
- фактори і резерви підвищення продуктивності праці на макро- і макрорівнях;
- зарубіжний досвід і вимірювання продуктивності аналізу, контролю підвищення продуктивності;
- методи аналізу, контролю підвищення продуктивності праці;
- програми підвищення та управління продуктивністю на макро- і макрорівнях.
 

вміти:

- здійснювати вимірювання продуктивності (сукупної та часткової) в кожній ланці економіки;
- здійснювати аналіз методів визначення продуктивності в розрізі її факторів;
- здійснювати міжфірмове порівняння показників продуктивності;
- надавати для керівників будь-якої ланки економіки консультативні послуги з питань підвищення продуктивності;
- створювати професійно-цільові групи в організаціях з підвищення продуктивності;
- розробляти поточні та перспективні програми підвищення продуктивності (ППП) в організаціях і їх структурних підрозділах.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.
Предмет, метод та завдання дисципліни «Менеджмент продуктивності». 
Стратегічні цілі суспільства та продуктивність. 
Класифікація внутрішніх чинників продуктивності. 
Класифікація зовнішніх чинників продуктивності. 
Вимірювання обсягів виробництва і продуктивності. 
Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності. 
 
Змістовий модуль 2.
Характеристика основних видів витрат. 
Взаємозв’язок витрат і продуктивності в короткостроковому та довгостроковому періодах. 
Управління продуктивністю на мікрорівні. 
Управління продуктивністю на макрорівні. 
Управління продуктивністю в зарубіжних країнах. 
 

Викладач дисципліни: Василичев Д.В., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.

 
 
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
8.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3,75
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 25 год. 4 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
84 год. 114 год.
Індивідуальні завдання:   11  год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Під час контролю враховують наступні види робіт: підготовка до занять 2 бали за кожне заняття (Всього 18 занять по 2 бали = 36 балів); активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 8 балів. (Всього 6 практичних занять по 8 балів = 48 балів); захист індивідуального завдання студента оцінюється до 20 балів; аудиторна контрольна робота (2 роботи на семестр) – до 50 балів за кожну контрольну роботу. Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.