Ви є тут

Головна

Мета: надання студентам знань з теорії та практики фінансових відносин, що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізмів й організаційних структур, які забезпечують функціонування фінансової системи країни.

Завдання: засвоєння студентами теоретичних основ фінансів, оволодіння знаннями закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, застосування їх на практиці фінансової роботи; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

сутність фінансів, їх функції та роль, вплив на економіку країни через фінансову політику і фінансовий механізм; 
основні показники фінансово-господарської діяльність підприємства; 
зміст роботи біржового валютного ринку; 
порядок встановлення й методологію обчислення валютного курсу національної грошової одиниці України; 
сучасні фактори формування світових фінансових ринків;

вміти:

формувати та використовувати активи підприємства, проводити аналіз їх структури та руху; 
складати звітність про результати фінансової діяльності підприємства за встановленою формою; 
виконувати роботу з формування, ведення та зберігання бази даних внутрішньогосподарської та зовнішньої фінансової інформації; 
визначити потребу в коштах на фінансову діяльність підприємства; визначити розмір доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів, взаємовідносини з бюджетом, податковими органами, банками та ін.; здійснювати контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації продукції, плану прибутків та іншими фінансовими показниками, правильними витратами коштів за цільовим використанням; 
здійснювати розрахунки з постачальниками контролювати своєчасне надходження усіх належних підприємству коштів.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовний модуль 1.
Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.
Генезис та еволюція фінансів.
Становлення та розвиток фінансової науки.
Фінансова політика і фінансове право.
Податки і податкова система України.
 
Змістовний модуль 2.
Бюджет та бюджетна система.
Фінанси суб’єктів господарювання.
Страхування та страховий ринок.
Фінансовий ринок.
Фінансовий менеджмент.
Міжнародні фінанси.
 
Викладач дисципліни: Селіверстов В.В., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4,5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2,3-й 2,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 180 4,5-й 4,5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 10
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
28 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
120 год. 164 год.
Індивідуальні завдання:   4 год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на практичному занятті оцінюється у першому семестрі до 4 балів. (всього 6 практичних занять у кожному модулю по 4 бали = 24 бали), у другому до 4 балів. (всього 6 практичних занять у кожному модулю по 4 бали = 24 бали);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;
- тестування – до 40 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Файл: