Ви є тут

Головна

Мета: формування у майбутніх фахівців системи знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення науково-дослідницької роботи.

 

Завдання вивчення дисципліни: залучення студентів до наукової діяльності і зацікавлення їх самих творчим процесом дослідження; доведення студентам необхідності послідовного проведення наукових досліджень для одержання найбільш повних результатів через вміння логічно мислити, структурувати, класифікувати як практичні, так і теоретичні отримані дані; надання студентам основних знань про проведення наукових досліджень в галузі управління персоналом, починаючи з написання рефератів, тез доповідей, статей і закінчуючи написанням магістерської роботи.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основи науки й наукових досліджень;
- принципи формулювання мети й завдань дослідження;
- сутність наукової інтуїції;
- значення гіпотези, її місця й ролі в досліджені;
- основні методи наукового дослідження;
- сутність наукового аналізу та його місце у досліджені;
- основи інформаційного забезпечення наукових досліджень;
- принципи пошуку літератури та бібліографії;
- методи теоретичних досліджень та їх методологію (діалектико-матеріалістичний; аналітичний і синтетичний; імовірнісно-статистичний; системного параметра; індуктивний і дедуктивний; кореляційний аналіз; формальна логіка як метод пізнання; аналогія як метод наукового дослідження);
- методи експериментальних досліджень та їх методологію (оцінки вимірів; графічних зображень результатів експериментів);
- ефективність наукових досліджень та її критерії.
 

вміти: 

- формувати цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; 
- робити загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні;
- викладати сутність загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження;
- планувати і організовувати науковий експеримент;
- обробляти результати наукових спостережень та оформляти їх;
- працювати з науковою літературою і підготовлювати матеріали до друку, у тому числі й оформлювати курсові, дипломні та інших науково-дослідні роботи;
- отримувати інформацію про місце відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у системі вищих закладів освіти України.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Організація науки
Наука й наукові дослідження
Дослідження. Формулювання мети й завдань дослідження
Гіпотеза, її місце й ролі в дослідженні
Методи наукового дослідження
 
Змістовий модуль 2. Загальні питання наукових досліджень
Науковий аналіз у дослідженні
Інформаційне забезпечення наукових досліджень
Пошук літератури та бібліографії. Робота в Інтернеті
Ефективність наукових досліджень та її критерій
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
                
Семестр
Загальна кількість годин - 90 3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
58 год. 79 год.
Індивідуальні завдання:   4-5  год.
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
 
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Всього Т 5 Т 6 Т 7 Т8 Всього
20 30 20 30 100 30 30 30 10 100
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.