Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень.

Задача дисципліни - ознайомлення із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 

знати:

 • засади організації НДР в Україні; теоретичні та методологічні основи наукового дослідження;
 • особливості вибору напряму наукового дослідження та формування етапів НДР;
 • особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень; методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР;
 • особливості впровадження результатів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР;
 • основні принципи організації роботи в наукових колективах;

вміти: 

 • вибирати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР;
 • виконувати інформаційний пошук;
 • формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень;
 • виконувати розрахунки економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень;
 • оформляти результати НДР;
 • організовувати роботу у наукових колективах;
 • використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

Викладач: д.т.н., проф. Андрієнко Петро Дмитрович

Методичне забезпечення

 • Програма, методичні вказівки до самостійної  роботи з дисципліни “Методологія наукового дослідження” для студентів спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" та 8.05070207 “ Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв ” усіх форм навчання. / Укл.: М. І. Коцур. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 4 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 105 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
90 год. 120 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік