Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - одержання студентами початкових знань з питань дослідження та випробування електричних та електронних апаратів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні методи та технічні засоби вимірювань електричних та неелектричних параметрів в процесі експериментальних досліджень та випробувань електричних та електронних апаратів;
  • структуру та основні схемні та технічні рішення випробних установок для проведення дослідницьких, виробничих та експлуатаційних випробувань;
  • основні задачі та зміст експериментальних досліджень та випробувань, що проводяться в процесі розробки, промислового виробництва та експлуатації електричних та електронних апаратів;

вміти: 

  • планувати та здійснювати експериментальні дослідження та випробування електричних апаратів, оцінювати їх результати та приймати відповідні рішення щодо якості електричних та електронних апаратів;
  • розробляти програми та методики випробувань електричних та електронних апаратів;
  • складати протоколи випробувань електричних та електронних апаратів;
  • моделювати схеми та розробляти технічні засоби експериментальних досліджень та випробувань електричних та електронних апаратіввипробувань.

Викладач: к.т.н., доц. Близняков Олександр Вікторович

 

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Дослідження та випробування електричних та електронних апаратів":для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.05070201 (8.05070201) - Електричні машини та апарати/уклад.: Близняков О. В.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 34 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 300 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Спеціаліст, магістр 56 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
56 год. 12 год.
Самостійна робота
188 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен