Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань, навичок та уміння згідно ОКХ, які дозволяють здійснювати впровадження автоматизованих комп`ютерних систем при проектуванні електричних апаратів різних енергетичних схем та пристроїв, що підвищують надійність та функціональні можливості цих апаратів.

Завдання дисципліни – це навчити студентів автоматизованому розрахунковому та експериментальному дослідженню, проектуванню та забезпеченню технологічності конструкцій електричних апаратів з використанням унікального програмного забезпечення для ПК з метою дослідження і розрахунку апаратної частини, розвити творчу основу і підхід до інженерної діяльності майбутнього спеціаліста.

Викладач: к.т.н., доц. Афанасьєв Олексій Іванович

Методичне забезпечення

  1. Оцінка надійності єлектричних апаратів з використанням ПК. / Укл. А.І. Афанасьєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.
  2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматичне проектування електричних апаратів високої напруги» для студентів спеціальності 8.092206 Електричні машини та апарати / Укл.: О.І. Афанасьєв. – Запоріжжя: ЗНТУ,2013. 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 2-й 2-й
Лекції
  Освітній ступень: Спеціаліст, магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:екзамен